direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-VG01

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

alsmede voor:

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 20.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

20.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: 100%, met uitzondering van het gedeelte van het bouwvlak als genoemd onder g;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" staat aangegeven;
 • c. buiten het bouwvlak zijn bergingen toegestaan met in achtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. maximaal 1 berging per bestemmingsvlak;
  • 2. maximum oppervlakte per berging: 10 m2;
  • 3. maximum bouwhoogte: 3 meter.
 • d. ter plaatse van de bouwaanduiding "onderdoorgang" mag tot de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht, met uitzondering van voor de bovengelegen bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder d mag tot de vloer van de tweede bouwlaag wel bebouwing worden opgericht, in geval dat:
  • 1. dit vanwege het waarborgen van de sociale veiligheid nodig is en er geen fietspad in de onderdoorgang is aangelegd;
  • 2. het achterliggende binnenterrein volledig wordt ingericht en gebruikt als niet-openbaar toegankelijke gemeenschappelijke binnentuin, waardoor het afsluiten van de betreffende onderdoorgang nodig is.
 • f. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding "dak" mag de aangegeven bouwhoogte met maximaal 3 meter worden overschreden ten behoeve van een dakopbouw met dien verstande dat:
  • 1. bij de woningen aan de Huntum de afstand tussen de dakopbouw en de achtergevel minimaal 2 meter moet bedragen;
  • 2. bij de woningen aan de Randwijkhof de afstand tussen de dakopbouw en de voorgevel minimaal 2 meter moet bedragen;
  • 3. het gedeelte van het dak waar geen dakopbouw wordt gerealiseerd mag worden ingericht en gebruikt als dakterras, waarbij een borstwering met een bouwhoogte van maximaal 1,20 meter is toegestaan.
 • g. ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" mag maximaal 50% van het betreffende deel van het bouwvlak worden bebouwd tot een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • h. het bouwen van een woning is uitsluitend toegestaan indien deze woning is voorzien van minimaal één stille zijde.
20.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de adressen Hofgeest 2-139 en 145-340 tevens bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan met een bouwhoogte van 8 meter, op de plekken waar voor gebouwen als bedoeld in lid 20.2.2 een maximum bouwhoogte van 6 meter geldt.
20.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 20.1 genoemde gronden gelden de volgende regels: