direct naar inhoud van Artikel 27 Wonen - 9
Plan: Banne Buiksloot II
Plannummer: N1203BPSTD
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N1203BPSTD-VG01

Artikel 27 Wonen - 9

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 9' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

27.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 27.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de bebouwing moet binnen het bestemmingsvlak worden gebouwd;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte voor woningen toegestaan;
  • c. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'onderdoorgang' is een onderdoorgang toegestaan waarbij het gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven van de gronden op maaiveldniveau voor groen en verkeer zoals bedoeld in de artikelen Groen en Verkeer is toegestaan;
  • d. ter plaatse van de woningen die gelegen zijn tussen de Schepenlaan, Statenjachtlaan, Koopvaardersplantsoen en Radarbootstraat geldt dat woningen alleen zijn toegestaan indien de woningen minimaal aan één zijde een geluidsluwe gevel hebben;
  • e. ter plaatse van het aanduidingsvlak met de aanduiding 'kap' mag de aangeduide maximum bouwhoogte worden overschreden met maximaal 3 meter ten behoeve van het realiseren van een kap met een hellingshoek van maximaal 35° met dien verstande dat het hoogste punt van de kap aan de straatzijde wordt gesitueerd en het laagste punt van de kap aan de tuinzijde.
27.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 27.2 onder d indien is aangetoond dat het realiseren van een geluidsluwe gevel niet mogelijk is als gevolg van de realisatie van de in het bestemmingsplan door middel van bestemmingsvlakken vastgelegde verkaveling, met dien verstande dat:

  • a. de verkaveling in stand blijft;
  • b. voor maximaal 30 woningen in het plangebied kan worden afgeweken;
  • c. de woningen waarvoor wordt afgeweken uitgerust worden met een serre, een afsluitbare loggia of een daaraan gelijk te stellen compenserende bouwkundige maatregel.
27.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval aangemerkt dat ten aanzien van de in lid 27.1 genoemde functie: