direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen-1
Plan: Nieuwendam-Noord-Werengouw
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0906BPSTD-OH01

Artikel 14 Wonen-1

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. short stay;
 • c. consumentverzorgende dienstverlening, zakelijke dienstverlening en kantoren in de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'gemengd';
 • d. detailhandel in de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • e. gebouwd parkeren in de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-parkeergarage';
 • f. verkeersareaal ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-onderdoorgang laag';
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals bergingen en andere nevenruimten.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 14.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de bouwvlakken;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • c. maximum goothoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goothoogte' staat aangegeven;
 • d. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-onderdoorgang laag' zijn tot minimaal de vloer van de tweede bouwlaag geen bouwwerken toegestaan behalve de voor de hoger gelegen bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-kap hoog' geldt een maximale goothoogte van 6 meter aan de voorzijde van de woning en een maximale goothoogte van 3 meter aan de achterzijde van de woning;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-kap laag' geldt een maximale goothoogte van 4,5 meter aan de voorzijde van de woning en een maximale goothoogte van 3 meter aan de achterzijde van de woning.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte erfafscheidingen: 2 meter;
 • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 14.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. als verboden gebruik als bedoeld in artikel 24.1 wordt in ieder geval bedoeld de gronden en bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken ten dienste van aan-huis-gebonden-beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot meer dan 40% van het vloeroppervlakte van het hoofdgebouw van de woning.