direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen - 1
Plan: Schellingwoude
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0805BPSTD-OH01

Artikel 22 Wonen - 1

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende:

 • c. toegangspaden;
 • d. water;
 • e. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
22.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 22.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

22.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwdiepte gemeten vanaf de gevellijn mag niet meer dan 12 meter bedragen;
 • b. in afwijking van het gestelde in lid 22.2.1 sub a geldt voor gronden gelegen aan de Schellingwouderdijk nrs. 195, 199, 203, 205 en 209 dat de bouwdiepte per woning gemeten vanaf de gevellijn niet meer dan 70% van de bestaande breedte van het hoofdgebouw mag bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan.
  Voor woningen niet zijnde een monument mag deze maximale bouwhoogte met maximaal 15% worden overschreden, met dien verstande dat de goothoogte in evenredigheid tot de bouwhoogte (mede) moet worden overschreden en de verhouding tussen de bouwlagen ten opzichte van elkaar niet onevenredig worden geschaad. Wanneer de overschrijding van de bouwhoogte van 15% uitkomt op een verhoging van minder dan 1 meter, dan mag de verhoging van de bouwhoogte ook maximaal 1 meter bedragen waarbij de koppeling van de evenredigheid bouw-/goothoogte en verhouding bouwlagen onderling onverminderd van kracht blijft;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan.
  Voor woningen niet zijnde een monument mag deze maximale goothoogte met maximaal 15% worden overschreden, met dien verstande dat de bouwhoogte in evenredigheid tot de goothoogte (mede) moet worden overschreden en de verhouding tussen de bouwlagen ten opzichte van elkaar niet onevenredig worden geschaad. Wanneer de overschrijding van de goothoogte van 15% uitkomt op een verhoging van minder dan 1 meter, dan mag de verhoging van de goothoogte ook maximaal 1 meter bedragen waarbij de koppeling van de evenredigheid goot-/bouwhoogte en verhouding bouwlagen onderling onverminderd van kracht blijft;
 • e. de voorgevel dient in de op de verbeelding aangegeven gevellijn te worden geplaatst;
 • f. de vorm van de bestaande kap op het moment van in werking treden van het bestemmingsplan moet behouden blijven;
 • g. in afwijking van het gestelde in lid 22.2 sub a geldt voor de gebouwen aan de Schellingwouderdijk met huisnummer 185 tot en met 203 een maximale bouwdiepte van 10 meter gemeten vanaf de gevellijn;
 • h. in afwijking van het gestelde in lid 22.2 sub a geldt voor de gebouwen aan de Wijkergouw met huisnummer 2 en 4A t/m 4F een maximale bouwdiepte van 11 meter gemeten vanaf de gevellijn;
 • i. het aantal woningen die op het moment van in werking treden van het bestemmingsplan aanwezig waren, mag niet toenemen.
22.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 22.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksregels:

22.3.1 Strijdig gebruik

Tot gebruik strijdig met de bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

22.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 23.3.1 onder b ten einde de functie horeca IV ter plaatse van de Schellingwouderdijk toe te staan op voorwaarde dat:

 • a. per bouwperceel één horecavestiging is toegestaan;
 • b. maximaal twee horecavestigingen binnen zowel de bestemming 'Wonen - 1' als de bestemming 'Wonen - 2' samen zijn toegestaan;
 • c. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • d. dit voor de omliggende woningen niet tot een onevenredige milieuhinder leidt.