direct naar inhoud van Artikel 39 Algemene bouwregels
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-OH02

Artikel 39 Algemene bouwregels

39.1 Toegestane overschrijdingen bestemmings- en bouwgrenzen

Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bestemmings- en bouwgrenzen te overschrijden:

 • a. ten behoeve van stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen, schoorstenen en dergelijke delen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,2 meter;
 • b. ten behoeve van gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke delen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan maximaal 1 meter en deze werken niet lager zijn gelegen dan 4,2 meter boven een rijweg of boven een strook ter breedte van 1,5 meter langs een rijweg, 2,4 meter boven een rijwielpad en 2,2 meter boven een voetpad, voorzover dit rijwielpad of voetpad geen deel uitmaakt van bedoelde strook van 1,5 meter;
 • c. tot ten hoogste 2 meter ten behoeve van hijsinrichtingen.

39.2 Toegestane overschrijdingen maximale bouwhoogtes

Het is toegestaan de in dit plan aangegeven maximale bouwhoogtes te overschrijden tot ten hoogste 1 meter.

39.3 Maximale maten
 • a. In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn of gebouwd mogen worden met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan meer bedragen dan ingevolge Hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.
 • b. In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in de voorgaande lid van dit artikel uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.

39.4 Ondergronds bouwen
39.4.1 Ondergronds bouwen

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, de volgende bepalingen:

 • a. nieuwe ondergrondse bouwwerken zijn niet toegestaan, met uitzondering van de bestemmingen 'Gemengd - 5', 'Gemengd - 6', 'Maatschappelijk', 'Sport', 'Verkeer - 2', en 'Wonen - 6';
 • b. bij het berekenen van de bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen voor zover deze buiten de buitenwerkse gevelvlakken van een bovengronds gebouw gelegen zijn;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a en b zijn afvalinzamelpunten, met een maximale bouwdiepte van 3,5 m1, en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding (bergbezinkbassin) buiten bouwvlakken wel toegestaan en worden deze bouwwerken niet betrokken bij het berekenen van de bebouwingspercentages of het maximaal te bebouwen oppervlak.

39.4.2 Afwijken ondergrondse parkeergarage

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepaling 39.4.1 voor het bouwen van een ondergrondse parkeergarage met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 1 m1 onder hoofdbebouwing en onbebouwde gronden, onder voorwaarden dat:

 • a. de technische haalbaarheid is aangetoond;
 • b. aangetoond wordt dat de waterhuishouding niet wordt verstoord;
 • c. advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder;
 • d. er geen verkeersonveilige situaties ontstaan;
 • e. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.