direct naar inhoud van Artikel 30 Algemene wijzigingsregels
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 30 Algemene wijzigingsregels

30.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur is bevoegd om overeenkomstig artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat:

 • a. bestemmingsgrenzen worden overschreden, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • b. bestemmingsgrenzen worden overschreden voor zover dit van belang is voor het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate ten behoeve van de verkeersveiligheid en/of –intensiteit. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • c. de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bijlage bij deze regels wordt gewijzigd, ten behoeve van het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en het veranderen van de categorie-indeling van bedrijven, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten ten aanzien van de milieugevolgen van soorten bedrijven hiertoe aanleiding geven;
 • d. de bepalingen in de voorafgaande artikelen worden aangepast, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden gewijzigd.
30.2 Uitbreiden woongebouwen

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, om het bestemmingsplan te wijzigen door:

 • a. ter plaatse van 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1' de aan deze gronden toegekende enkelbestemmingen te wijzigen naar de bestemming Wonen en het vergroten van het bouwvlak van het aan het wijzigingsgebied grenzende bouwvlak in de bestemming Wonen, met de daarbij behorende maatvoering, onder de voorwaarden dat:
  • 1. de uitbreiding over de gehele lengte en hoogte van de betreffende gevel wordt uitgevoerd;
  • 2. er geen onevenredige toename van de parkeerdruk ontstaat;
  • 3. er geen onacceptabele vermindering in lichtinval en schaduwwerking in de woningen van omwonenden wordt veroorzaakt;
  • 4. de bestaande wegenstructuur onaangetast blijft;
  • 5. BMA om advies is gevraagd.
 • b. ter plaatse van 'Wro-zone - wijzigingsgebied 2' de aan deze gronden toegekende enkelbestemmingen te wijzigen naar de bestemming Wonen en het vergroten van het bouwvlak van het aan het wijzigingsgebied grenzende bouwvlak in de bestemming Wonen, met de daarbij behorende maatvoering, onder de voorwaarden dat:
  • 1. de uitbreiding over de gehele lengte en hoogte van de betreffende gevel wordt uitgevoerd;
  • 2. er geen onevenredige toename van de parkeerdruk ontstaat;
  • 3. de uitbreiding in samenhang wordt uitgevoerd in de Wro-zones die met de figuur 'relatielijn' aan elkaar zijn verbonden;
  • 4. er geen onacceptabele vermindering in lichtinval en schaduwwerking in de woningen van omwonenden wordt veroorzaakt;
  • 5. de bestaande wegenstructuur onaangetast blijft;
  • 6. BMA om advies is gevraagd.

Het dagelijks bestuur kan besluiten de voorwaarde onder 3 te laten vervallen.