direct naar inhoud van Artikel 22 Waarde - cultuurhistorie
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 22 Waarde - cultuurhistorie

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, naast de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing;

22.2 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
22.2.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk één of meer gebouwen of delen van gebouwen te slopen.

22.2.2 Uitzonderingen op de vergunningplicht

Het bepaalde in 22.2.1 is niet van toepassing op sloopactiviteiten:

 • a. die het normale onderhoud betreffen;
 • b. van ondergeschikte betekenis, indien door het dagelijks bestuur is geconstateerd, dat daarvoor geen omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk is vereist;
 • c. waarvan aangetoond is dat deze geen aantasting van de aanwezige cultuurhistorische waarden tot gevolg zal hebben;
 • d. die uitgevoerd mogen worden krachtens een voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan verleende danwel aangevraagde vergunning;
 • e. ter voldoening van een aanschrijving of een besluit van het dagelijks bestuur.
22.2.3 Weigeringsgronden

De omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk wordt geweigerd, indien:

 • a. [vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 6 mei 2015, zaaknr 201400817/1/R1];
 • b. er geen omgevingsvergunning is verleend voor de ter plaatse geprojecteerde geheel of gedeeltelijke nieuwbouw.
22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden om ter plaatse van de functieaanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren:

 • a. het herinrichten of anderszins wijzigingen aanbrengen in de inrichting van de openbare ruimte;
 • b. het bestraten of herstraten van de bestaande profielen, in de zin van herprofilering en/of wijziging van bestratingsmateriaal, het aanbrengen, wegnemen of veranderen van stoepen, stoepranden, stoeppalen of waterpompen daaronder begrepen;
 • c. het verwijderen of toevoegen van beplanting.
22.3.2 Uitzondering op de vergunningplicht

Het bepaalde in 22.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden:

 • a. die het normale onderhoud betreffen;
 • b. die het aanbrengen van ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen in bestaande tracés betreffen;
 • c. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, danwel krachtens een verleende vergunning uitgevoerd mogen worden;
 • d. in en op gronden waarvan vaststaat dat daar geen cultuurhistorische waarden aanwezig of meer aanwezig zijn.
22.3.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden verleend, indien:

 • a. de werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden geen aantasting van de aanwezige cultuurhistorische en ruimtelijke waarden tot gevolg zal hebben;
 • b. advies is gevraagd aan Bureau Monumenten en Archeologie.
22.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - cultuurhistorie' te wijzigen door bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming 'Waarde - cultuurhistorie' toe te voegen, te verwijderen, te verkleinen of te vergroten, al dan niet in combinatie met de functieaanduiding 'cultuurhistorische waarden'.