direct naar inhoud van Hoofdstuk 15 Rapportage overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Postcodegebied 1012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1105BPSTD-VG03

Hoofdstuk 15 Rapportage overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Hierna is de reactie opgenomen van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum op de ingekomen brieven in het kader van het zogenaamde artikel 3.1.1 overleg. Deze reactie is het standpunt zoals ingenomen bij de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Postcodegebied 1012. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan kan de deelraad een ander standpunt hebben ingenomen.

Het concept van het ontwerpbestemmingsplan Postcodegebied 1012 is toegezonden aan de volgende instanties:

 • 1. Prorail, afdeling Grondverwerving en Juridische Zaken;
 • 2. NV Nederlandse Spoorwegen, afdeling Productontwikkeling;
 • 3. Waternet, afdeling Planadvies en Vergunningen;
 • 4. Rijkswaterstaat Noord-Holland;
 • 5. KPN Telecom, afdeling Straalverbindingen;
 • 6. Liander Assetmanagement, Regio Randstad;
 • 7. NV Nederlandse Gasunie;
 • 8. Kamer van Koophandel Amsterdam;
 • 9. Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
 • 10. Dienst Vastgoed Defensie, Directie West
 • 11. Brandweer Amsterdam-Amstelland, sector Expertisis en Regie
 • 12. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De instanties als genoemd onder 6, 7 en 9 hebben schriftelijk gereageerd. Hiervan hebben de instanties genoemd onder nummer 7 en 9 te kennen gegeven geen op- en/of aanmerkingen te hebben. De reactie van Liander Assetmanagement (6) is hieronder samengevat weergegeven en voorzien van een gemeentelijke reactie. De volledige inzendingen van de bovengenoemde instanties zijn als bijlage bij de toelichting opgenomen.

Van de andere overlegpartners is geen reactie ontvangen.

Ad 1) Liander Assetmanagement, Regio Randstad.

Overlegpartner geeft aan dat in een voorkomend geval een vervangende voorziening voor een netstation gerealiseerd moet kunnen worden. Overlegpartner gaat er van uit dat het bijleggen van kabels in een bestaande sleuf behoort tot het normale onderhoud, zoals vermeld onder dubbelbestemming Waarde archeologie. Verzocht wordt, om onder artikel 36.1 de maximale bouwhoogte van vijf meter de verhogen naar zes meter. Dit is noodzakelijk om transformatorzuilen te kunnen plaatsen.

Reactie dagelijks bestuur:

Het vervangen van een klantstation door een netstation valt inderdaad zoals de overlegpartner terecht meent onder het begrip 'aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het plan.'

Het bestemmingsplan geeft geen binnenplanse mogelijkheden om af te wijken voor het aanleggen van nieuwe stations, op andere plekken dan die waar de bestaande stations zijn gesitueerd. Mocht het geval zich voordoen dat toch op een andere locatie zo'n station moet worden aangelegd, zal dit met een buitenplanse afwijking moeten worden mogelijk gemaakt.

Het bijleggen van kabels in een bestaande sleuf in gronden met de dubbelbestemming Waarde archeologie 1 en 2 wordt door het stadsdeel inderdaad beschouwd als vallend onder normaal onderhoud.

De reactie van de overlegpartner geeft het dagelijks bestuur geen aanleiding voor te stellen het bestemmingsplan zoals het aan de overlegpartner is voorgelegd op het door de overlegpartner aangevoerde punt aan te passen.