direct naar inhoud van Hoofdstuk 14 Inspraak
Plan: Postcodegebied 1012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1105BPSTD-VG03

Hoofdstuk 14 Inspraak

Overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening is over het concept-ontwerpbestemmingsplan op 20 juni 2012 in het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal een inspraakbijeenkomst gehouden. Voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst lag het plan vanaf 1 juni ter inzage. Vanaf dat moment was het plan ook via internet digitaal beschikbaar. De bijeenkomst werd bezocht door 27 bewoners en anderen die betrokken zijn bij (delen van) het plangebied. Op de bijeenkomst heeft een aantal aanwezigen mondeling een inspraakreactie gegeven. Daarna heeft men tot 1 augustus de gelegenheid gekregen het plan te bekijken en een schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Er zijn 52 schriftelijke inspraakreacties binnengekomen.

Het verslag van de inspraakbijeenkomst is, inclusief de schriftelijke inspraakreacties, in bijlage 1 van deze toelichting opgenomen.

De inspraakreacties hebben voornamelijk betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Omissies
Een groot deel van de inspraakreacties (39) heeft betrekking op een omissie in het plan. Veel horecavestigingen (incl. hotels) zijn wel op de verbeelding opgenomen maar niet in de regels omschreven. De horecaexploitanten doen in hun inspraakreactie een verzoek deze omissie te herstellen.

Het bestemmingsplan kent verschillende bestemmingen waarin twee getallen zijn opgenomen. Het eerste getal geeft aan of al dan niet in een pand gewoond mag worden. Het tweede getal geeft aan welke vorm van horeca (incl. hotel) zonder meer is toegestaan op de begane grondlaag van een pand. De bestemming van een pand is te vinden op de verbeelding. In de regels wordt bij de bestemmingsomschrijving vervolgens opgesomd welke functies binnen die bestemming zijn toegestaan. In de conceptversie van het plan is in deze opsomming ten onrechte de horecafunctie achterwege gelaten. Vanzelfsprekend is deze omissie in de regels hersteld.

Behalve deze omissie is door een aantal (12) ondernemers gewezen op een onjuiste toekenning van bepaalde horecacategorien of andere functieaanduidingen, zoals souvenirshop. Daar waar gebleken is dat de bestemming en/of aanduiding inderdaad niet in overeenstemming is met de verleende (exploitatie)vergunning is de verbeelding aangepast.

2. Verzoeken tot uitbreiding van functies en panden
Diverse ondernemers doen in hun inspraakreactie een verzoek tot uitbreiding van hun pand of uitbreiding/wijziging van hun horecavestiging. Deze verzoeken hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Met het oog op de gewenste transformatie van het bestemmingsplangebied biedt het bestemmingsplan, weloverwogen op enkele locaties en onder bepaalde voorwaarden, mogelijkheden voor uitbreiding van horeca. De verzoeken zijn, voor zover mogelijk aan de hand van de beschrijving in de inspraakreactie, getoetst aan deze voorwaarden. Gebleken is dat geen van de verzoeken zonder meer past binnen de voorwaarden. Er is dan ook geen aanleiding de door ondernemers voorgestelde uitbreiding/wijziging op te nemen in het bestemmingsplan.

3. Bezwaar tegen o.a. uitbreiding horeca met het oog op het woon- en leefklimaat
Twee schriftelijke inspraakreacties zijn afkomstig van bewoners. Een inspraakreactie is afkomstig van een grote groep bewoners woonachtig rond het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal. Zij maken bezwaar tegen de mogelijkheid die het bestemmingsplan dit theater biedt, om het pand te exploiteren als culturele horeca. De bewoners en bedrijven in de buurt vrezen direct negatieve gevolgen van deze vorm van exploitatie. Zij zijn van mening dat de cultuur zwaar ondergeschikt is aan de horeca. Ze maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de buurt die meer toerisme trekken en bewoners laten vertrekken. Als er horecabelangen in het spel zijn ervaren bewoners onzekerheid en rechteloosheid, die hen doet vertrekken uit hun zo geliefde woonbuurt.

In een tweede inspraakreactie uit een bewoonster aan de Spuistraat haar bezwaar over de communicatie rond de inspraak en de toegankelijkheid/leesbaarheid van het plan: aanfluiting en broddelwerk. Zij maakt groot bezwaar tegen het plan vanwege de ongebreidelde mogelijkheden voor horeca, hotels, short stay en andere ongewenste bestemmingen die het fundament onder de leefbaarheid in het gebied ondermijnen.