direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Beheersverordening Alkmaar Noord
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BV00100-0305

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot de beheersverordening

De Wet ruimtelijke ordening (verder Wro) geeft aan dat voor het gehele grondgebied van de gemeente sprake dient te zijn van actuele ruimtelijke plannen. Vane en actueel bestemmingsplan is sprake als een plan niet ouder is dan 10 jaar. De gemeente spant zich ervoor in om de actualiseringsopgave tijdig voor alle afzonderlijke bestemmingsplannen af te ronden. Met de voorliggende beheersverordening wordt voldaan aan de uit de Wro voortvloeiende actualiseringsplicht.

Voor het plangebied Alkmaar Noord stelt de gemeenteraad een verordening vast, waarin het beheer van dat gebied, in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik, wordt geregeld. Het betreft dan wel de vergunde situatie, dan wel de rechten die op grond van het geldend bestemmingsplan gelden. De voorliggende beheersverordening is opgesteld conform de geldende normen voor laag-dynamische gebieden, ontwikkelingen maken dan ook geen deel uit van de voorliggende beheersverordening. Het betreft hier de zogenoemde wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden. De Wro stelt als voorwaarde voor het vaststellen van een beheersverordening dat voor het desbetreffende gebied in de toekomst geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Indien wel ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, dan dient er een apart (partieel) bestemmingplan opgesteld te worden.

De voorliggende beheersverordening is een herziening van eerder in een bestemmingsplan vastgelegd beleid.

1.2 Doel van de beheersverordening

Het doel van deze beheersverordening is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader. Het ruimtelijke beleid voor dit plangebied, dat nu is neergelegd in verschillende bestemmingsplannen, wordt daarmee vervangen door deze beheersverordening. Het plangebied heeft betrekking op het plangebied van het toekomstige bestemmingsplan Alkmaar Noord, met uitzondering van de gebieden waarvoor recent dit bestemmingsplan is herzien.

1.3 Geldende planologische regelingen

Binnen het plangebied zijn de volgende bestemmingsplannen van kracht:

Bestemmingsplan   Vastgesteld   Goedgekeurd   Onherroepelijk   Deelgebied  
Alkmaar Noord   22-02-2005   04-10-2005     1  
De Mare   27-02-2006     09-05-2006   2  
Sperwerstraat 21   07-01-2014       3  
Paraplubestemmingsplan prostitutiebeleid   31-05-2001   14-08-2011     1, 2 en 3  

Voorts is incidenteel met toepassing van de bevoegdheden van de artikelen 11, 15, 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), dan wel artikel 3.22 (Wro), dan wel artikel 2.12 Wabo medewerking verleend aan afwijkende bouw- en gebruiksinitiatieven. Deze gelden als bestaande rechten.

Omdat een beheersverordening ziet op het toestaan van reeds geldende ruimtelijke gebruiks- en bouwmogelijkheden zonder grote ontwikkelingen, zijn wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen uit de geldende bestemmingsplannen niet overgenomen.

Van de bovenstaande geldende planologische regelingen zijn alleen die geldende planologische regelingen van kracht, daar waar de deelgebieden zich overlappen met de verbeelding van de bovenstaande geldende regelingen. Voor de begrenzingen van de deelgebieden zie 1.4 Begrenzing van het plangebied.

1.4 Begrenzing van het plangebied

De onderstaande afbeelding geeft de plangrens aan van de beheersverordening. Bij de plangrensbepaling is aansluiting gezocht bij de grenzen van de geldende bestemmingsplannen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0361.BV00100-0305_0001.jpg"

Begrenzing beheersverordening met ligging van de deelgebieden

1.5 Uitzonderingen plangebied beheersverordening Alkmaar Noord

Voor een tweetal gebieden binnen het plangebied beheersverordening Alkmaar Noord geldt dat deze niet vallen onder de werking van de voorliggende beheersverordening. het betreft de percelen De Hertog 5 en Pater Schiphorststraat 15 te Alkmaar. Op deze percelen is een zelfstandig bestemmingsplan van toepassing wat nog actueel is.

Bestemmingsplan   Vastgesteld   Onherroepelijk  
De Hertog 5   12-07-2012   06-09-2012  
Pater Schiphorststraat 15   09-07-2011   20-10-2011  

Hoofdstuk 2 Beleid

2.1 Provinciaal beleid

2.1.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040

Op 21 juni 2010 is door Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld. Hierin zet de provincie haar visie op de (ruimtelijke) ontwikkeling van Noord-Holland uiteen. Daarbij omschrijft de provincie ook het beeld van Noord-Holland in 2040.


In de visie maakt de provincie de keuze om vooral in het bestaand stedelijk gebied ontwikkelingen mogelijk te maken, waarvoor gemeenten de beleidskeuzen maken. Hiermee zet de provincie in op het behouden en versterken van het open landelijk gebied. Door de uitbreiding van het stedelijk gebied te beperken wil de provincie inspelen op de verwachte afname van het aantal inwoners in de periode na 2040.


Noord-Holland moet een aantrekkelijke provincie blijven. In de structuurvisie heeft de provincie hiervoor verschillende provinciale belangen aangewezen. Hierbij zijn drie hoofdbelangen onderscheiden. Deze drie hoofdbelangen zijn samen het ruimtelijke streven van de provincie. In onderstaande figuur is dit in een overzicht weergegeven.


afbeelding "i_NL.IMRO.0361.BV00100-0305_0002.png"


 

Overzicht provinciale belangen


Om de provinciale belangen te waarborgen is door Provinciale Staten de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld.

2.1.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening

Door Provinciale Staten is op 21 juni 2010 de eerste Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld. Deze verordening is op 3 november 2010 in werking getreden. Provinciale Staten hebben op 3 februari 2014 de provinciale ruimtelijke verordening opnieuw vastgesteld. Deze vaststelling betreft een beleidsarme wijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde verordening op 21 juni 2010. Dit houdt in dat de verordening geen nieuw beleid bevat. In de verordening zijn de provinciale belangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 uitgewerkt in algemene regels.


In de verordening zijn voor verschillende gebieden regels opgenomen. In hoofdlijnen zijn twee algemene gebieden onderscheiden: het bestaand bebouwd gebied (rood) en het landelijk gebied. Op de kaart bij de verordening ligt het plangebied in het bestaand bebouwd gebied. Opgemerkt wordt dat de weergave op de kaart alleen illustratief is, de tekst in de verordening is leidend voor de begrenzing van Bestaand Bebouwd Gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0361.BV00100-0305_0003.png"
bestaand bebouwd gebied (rood), Almaar Noord


In de toelichting op de regels voor bestaand bebouwd gebied is opgemerkt dat gemeenten voor de gronden in het bestaand bebouwd gebied een ruimtelijk plan moeten opstellen. Daarbij is er veel ruimte voor eigen beleid van de gemeenten. De voorliggende beheersverordening voldoet hieraan.

Langs het beheersgebied Alkmaar Noord bevindt een regionale waterkering gelegen. Deze waterkering is aangegeven op kaart 8 van de provinciale ruimtelijke verordening.


afbeelding "i_NL.IMRO.0361.BV00100-0305_0004.png"
Fragment van de kaart bij de verordening, regionale waterkering (blauw), Alkmaar Noord


In artikel 30 van de verordening staat aangegeven: 'Voor zover een bestemmingsplan mede betrekking heeft op regionale waterkeringen, zoals aangegeven op kaart 8 en de digitale verbeelding ervan, voorziet het bestemmingsplan in bescherming van de waterkerende functie door op deze functie toegesneden bestemmingen en regels en voorziet het bestemmingsplan tevens in een vrijwaringzone aan weerszijden van de waterkeringen opdat reconstructies van de waterkeringen niet onmogelijk worden gemaakt. Deze lokaal benodigde vrijwaringzones worden overgenomen van de hoogheemraadschappen.'

In de voorliggende beheersverordening is een regeling opgenomen voor de regionale waterkering binnen het verordeningsgebied. De regeling is opgenomen in Artikel 10 Waterstaat - Waterkering.

2.2 Gemeentelijk beleid

2.2.1 Archeologie en cultuurhistorie

2.2.1.1 Cultuurhistorie Alkmaar Beleidsvisie 2009 - 2019

Op 10 september 2009 heeft de gemeenteraad de nota Cultuurhistorie Alkmaar Beleidskader 2009-2019 'Authentiek door dynamiek' vastgesteld. Centraal in deze beleidsvisie staat de samenhang tussen de vakgebieden archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg.


In het plangebied bevinden zich terreinen met archeologische waarden. Het gemeentelijk beleid voor behoud van archeologische waarden in het plangebied, is onderstaand weergegeven. In paragraaf 3.3 is de juridische regeling nader uitgewerkt..

2.2.1.2 Toetsingskader en beleid archeologie

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze wet heeft onder andere de Monumentenwet gewijzigd. De wet schrijft voor dat de gemeente met het vaststellen van bestemmingsplannen rekening moet houden met de in de bodem aanwezige dan wel te verwachten (archeologische) waarden Op 10 september 2009 heeft de gemeenteraad de nota Cultuurhistorie Alkmaar Beleidskader 2009-2019 ' Authentiek door dynamiek' vastgesteld. Hierin wordt het beleid voor de komende 10 jaar geformuleerd. Centraal in deze beleidsvisie staat de samenhang tussen de vakgebieden archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg.


Het beleid heeft, naast behoud, vooral ook tot doel om cultuurhistorie in te zetten als een van de ontwerpuitgangspunten bij bouwplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Waar wordt voortgeborduurd op de historische ontwikkeling van de stad behoudt zij haar kwaliteit, terwijl ook aan de eisen van een moderne centrumstad kan worden voldaan.


Bij het maken van ruimtelijke plannen is het cultuurhistorische erfgoed een belangrijke inspiratiebron. Voorkomen moet worden dat op grote schaal het waardevolle uit het verleden teniet wordt gedaan. Cultuurhistorie hoort bij een grondige analyse van gebieden ten behoeve van structuurvisies en bestemmingsplannen. Een gedegen analyse van de ondergrond is van belang voor duurzame ontwikkeling van een gebied. Binnen de ruimtelijke ordening komt cultuurhistorie in al zijn facetten dus samen. Hier komt de integrale aanpak van cultuurhistorie het best tot zijn recht.

2.2.2 Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan

Op basis van de meest recente wet- en regelgeving dient in een ruimtelijk plan het aspect parkeren te worden geregeld. Zie hiervoor 3.2 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) dient als uitgangspunt voor het opstellen van een passende regeling voor het aspect parkeren.


De vraag hoe wordt bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid wordt beantwoord in het GVVP. In het GVVP wordt aangegeven dat voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen bij bepaalde functies moet worden uitgegaan van de parkeercijfers van de meest actuele CROW-publicatie (ten tijde van de opstelling van dit plan is dat publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'). Hetzelfde geldt ten aanzien van de afmetingen van de te realiseren parkeerplaatsen dan wel -ruimten. Ook hier verwijst het GVVP naar de relevante CROW-publicaties.


Op deze wijze wordt ten aanzien van de hiervoor genoemde punten een duidelijk houvast geboden voor het beoordelen van aanvragen van een omgevingsvergunning.


De regeling van Artikel 12 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen biedt overigens (net als de voorheen geldende Bouwverordening) de mogelijkheid om af te wijken van de beleidsregels uit het GVVP (lid 4). Afwijken kan bijvoorbeeld indien wordt bijgedragen aan het gemeentelijk parkeerfonds.

Hoofdstuk 3 Juridische aspecten

3.1 Juridische aspecten

De beheersverordening bestaat uit een analoge en digitale verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en regels zijn juridisch bindend, de toelichting is juridisch niet bindend maar helpt bij de interpretatie van de verbeelding en de regels. De regels zijn als volgt ingedeeld:

  • Inleidende regels (Inleidende regels). Dit hoofstuk omvat artikel 1 Begrippen. In dit artikel worden de begrippen die in de regels zijn opgenomen nader gedefinieerd. Het definiëren van begrippen vergroot de duidelijkheid en de rechtszekerheid.
  • Beheerregels (Hoofdstuk 2). De beheerregels bevatten voor elk deelgebied een regeling voor het beheer van het bestaande gebruik en regeling voortkomend uit het uitvoerbaarheidsvraagstuk Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid.
  • Overgangs- en slotregels (Hoofdstuk 3). Het overgangsrecht is opgenomen in artikel 13, de slotregel in artikel 14.

De onderhavige beheersverordening legt de bestaande situatie vast en stelt met het oog op het beheer van die bestaande situatie regels vast voor het gebruik en het bouwen. Onder de bestaande situatie verstaat deze verordening het gebruik en de bebouwing conform het geldende bestemmingsplan, waaronder tevens plannen ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) zijn begrepen en voorts,

  • inclusief de na inwerkingtreding van het desbetreffende bestemmingsplan genomen besluiten bij of krachtens de artikelen 15 en 19 van de WRO, dan wel artikel 3.22 (Wro), dan wel artikel 2.12 Wabo, één en ander zoals blijkt uit het gemeentelijke bouwarchief;
  • exclusief de daarvan deel uitmakende wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten.

Deze beheersverordening wordt digitaal beschikbaar gesteld. De bij de beheersverordening behorende bestanden worden gekoppeld aan een contour (gecodeerd volgens de Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten). Daarmee voldoet de beheersverordening aan de digitale verplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.3 Bro.

Het overgangsrecht is vormgegeven op de wijze die is voorgeschreven in artikel 5.1.1 Bro.

3.2 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

Op 1 november 2014 is de AMvB "Quick wins" (Stb. 2014, nummer 333) en op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014-458) van kracht geworden. De AMvB wijzigt artikel 3.1.2 (lid 2) van het Besluit ruimtelijke ordening terwijl de Reparatiewet enkele bepalingen in de Woningwet herziet. Het eerste artikel legt expliciet vast dat een bestemmingsplan regels mag bevatten die betrekking hebben op een bevoegdheid waarvan de uitoefening afhankelijk is gesteld van beleidsregels. De aanpassing van de Woningwet komt er op neer dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordeningen niet meer van toepassing zijn op na 29 november 2014 nieuw vast te stellen bestemmingsplannen of beheersverordeningen en in ieder geval volledig vervallen op 1 juli 2018.


Gezien het nieuwe artikel 3.1.2 Bro bestaat de mogelijkheid om via algemene regels in het bestemmingsplan op de parkeerbehoefte te kunnen sturen. Daarom is Artikel 12 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen aan de regels van deze verordening toegevoegd.


Deze regels sluiten aan bij artikel 2.5.30 van de gemeentelijke Bouwverordening. In deze regels wordt uitdrukkelijk uitgegaan van regulering bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen. Daarbij moet gedacht worden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen en alle gebruiksveranderingen die niet bij recht in de verordening zijn toegestaan. Zodra een gebruiksverandering past binnen de verordening en hiervoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd hoeft in beginsel niet nader te worden gekeken naar het parkeerbeleid van de gemeente.

In Artikel 12 is een regeling opgenomen.

3.3 Archeologie en cultuurhistorie

3.3.1 Toetsing en uitgangspunten plangebied

In het plangebied bevinden zich terreinen met een middelmatige (geel op de archeologische verwachtingskaart), hoge (oranje) en zeer hoge (rood) archeologische verwachting.


Deze gebieden zijn aangewezen door de raad in de bijbehorende beleidsnota cultuurhistorie 2009-2019. Bij deze aanwijzing behoort de uitgebreide toelichting die is verwoord in de Archeologische Onderzoeksagenda Alkmaar. Deze onderzoeksagenda kan door actueel onderzoek bijgesteld worden evenals de archeologische verwachtingskaart. In de rode gebieden geldt een vrijstelling voor bodemingrepen van minder dan 20 cm en een oppervlakte van 25 m2, in de oranje gebieden voor bodemingrepen van minder dan 40 cm diepte en een oppervlak van minder dan 500 m2 en in de gele gebieden voor bodemingrepen van minder dan 40 cm diepte en een oppervlak van minder dan 0,5 ha (5000 m2). Aan vergunningen voor werkzaamheden die binnen deze gebieden de bodem roeren (bodemingrepen), zullen door de gemeente voorwaarden worden verbonden ten aanzien van behoud in situ dan wel het door de initiatiefnemer laten uitvoeren van archeologisch onderzoek door een daartoe gecertificeerd archeologiebedrijf. Deze voorwaarden zijn voor de betreffende gebieden in het bestemmingsplan uitgewerkt. In de verbeelding zijn deze gebieden met een dubbelbestemming aangegeven.


In onderstaande figuur zijn de gebieden van archeologische waarden aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0361.BV00100-0305_0005.png"
Uitsnede uit de archeologische verwachtingskaart

3.3.2 Dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 1, 2 en 3

De bestemming kent een stelsel van omgevingsvergunningen om het verstoren van de bodem door afgraven en ontgronden en planten van bomen en struiken te reguleren, zodanig dat de waterkerende functie, de verkeersveiligheid, de archeologische waarden en de landschappelijke waarden, niet worden teniet gedaan.


In het plangebied bevinden zich terreinen met archeologische waarden. Deze zijn door het college van de gemeente Alkmaar aangewezen als archeologisch belangrijk terrein (nota Stadsarcheologie op het goede spoor, juni 1992), terwijl ook de provincie Noord-Holland deze gebieden van hoge archeologische waarde acht (zie de provinciale Cultuur-Historische Waardenkaart). De aanwijzing van deze gebieden is in 2005 door de gemeente verfijnd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen gebieden met een zeer hoge verwachting (rood op de archeologische Verwachtingenkaart), hoge verwachting (oranje) en een middelhoge verwachting (geel). Aan vergunningen voor werkzaamheden die binnen deze gebieden de bodem roeren (bodemingrepen), zullen dan ook door de gemeente voorwaarden worden verbonden ten aanzien van behoud in situ dan wel het door de initiatiefnemer laten uitvoeren van archeologisch onderzoek door een daartoe gecertificeerd archeologiebedrijf.


In de rode gebieden geldt een vrijstelling voor bodemingrepen kleiner dan 25 m2. Op de verbeelding hebben deze gebieden de bestemming "Waarde - Archeologie 1"; In de oranje gebieden voor bodemingrepen van minder dan 40 cm diepte of een oppervlak van minder dan 500 m2. Op de verbeelding hebben deze gebieden de bestemming "Waarde - Archeologie 2"; In de gele gebieden voor bodemingrepen van minder dan 40 cm diepte of een oppervlak van minder dan 0,5 ha. Op de verbeelding hebben deze gebieden de bestemming "Waarde - Archeologie 3".

3.4 Externe veiligheid

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan (NMP4) vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uiteen. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico's in de omgeving vanwege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de risico's die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe veiligheidsbeleid van toepassing. Uitgangspunten van dit beleid zijn:

  • het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats, bepaald als de kans dat een persoon die onafgebroken op die plaats aanwezig is overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken;
  • het groepsrisico: bepaald als de kans dat een groep van 10, 100 of 1.000 personen overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken.


Voor het plaatsgebonden en groepsrisico zijn normen opgesteld. Deze normen zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het plaats-gebonden risico wordt (voor 'nieuwe' ruimtelijke ontwikkelingen) een kans van eens per miljoen jaar (10-6) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is deze norm een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toegestaan.


Voor het groepsrisico wordt een kans van:

  • eens per honderdduizend jaar (10-5 per jaar) op het overlijden van 10 personen of meer;
  • eens per tien miljoen jaar (10-7 per jaar) op het overlijden van 100 personen of meer;
  • eens per miljard jaar (10-9 per jaar) op het overlijden van 1.000 perso-nen of meer bij inrichtingen aanvaardbaar geacht.Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. De regelgeving zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrichtingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico zijn in het Bevi vastgesteld.


De provincie Noord-Holland heeft de zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hierop is onder andere informatie over risico's van ongevallen met gevaarlijke stoffen opgenomen. In onderstaande figuur is het voor het plangebied betreffende fragment van de risicokaart opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0361.BV00100-0305_0006.png"

Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat er in en in de omgeving van het plangebied enkele risicobronnen bekend zijn, waarvan twee bronnen rechtstreekse gevolgen hebben voor de voorliggende beheersverordening. Het betreft het Total tankstation aan de Huiswaarderweg in Alkmaar. De risicovolle onderdelen van dit bedrijf zijn het LPG-vulpunt, -reservoir en -afleverinstallatie. De doorzet van het bedrijf is op grond van de verleende milieuvergunning 1500 m³ LPG per jaar. Bij deze onderdelen is een risicozone voor het plaatsgebonden risico aanwezig van achtereenvolgens 35 m, 25 m en 15 m. Bij het bedrijf is een risicozone voor het groepsrisico (het zogenoemde invloedsgebied) van 150 m aanwezig. Deze risicozones liggen grotendeels binnen het plangebied. Daarnaast is een klein deel van de veiligeheidszone ten behoeve van de aardolie- en aardgaswinning in het verordeningsgebied gelegen. Voor de plaatsgebonden risicozones is een aanduiding "Veiligheidzone - LPG / Aardolie- en aardgaswinning" opgenomen. Voor het groepsrsicio geldt dat dit risico niet toeneemt door de voorliggende beheersverordening. Het invloedsgebied maakt dan ook geen deel uit van de aanduiding "Veiligheidzone - LPG / Aardolie- en aardgaswinning".

 

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

4.1 Algemeen

De beheersverordening is opgesteld op basis van de vigerende bestemmingsplannen. Het betreft uitsluitend het vastleggen van de bestaande juridische-planologische situatie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen meegenomen waarvoor een vrijstellings-, ontheffings- of projectprocedure is doorlopen. Deze beheersverordening is dan ook conserverend van aard. Als in de nabije toekomst wel nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, zal daarvoor een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure worden opgestart (inclusief onderzoeks-verplichtingen) of een afwijkingsprocedure worden doorlopen. Gelet op het conserverend karakter van deze beheersverordening is er in beginsel geen aanleiding om te veronderstellen dat de uitvoering van de beheersverordening leidt tot nadelige gevolgen.

De voorliggende beheersverordening voldoent aan de meest recente wet- en regelgeving. Op het punt van relevant beleid en een aantal relevante uitvoerbaarheidsaspecten voorkomend uit het geldende beleid is dan ook aandacht besteed in Hoofdstuk 2 Beleid.

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op basis van de Inspraakverordening Alkmaar 2015 besluit elk bestuursorgaan ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. De beheersverordening Alkmaar Noord bevat slechts ondergeschikte herzieningen van eerder vastgestelde beleidsvoornemens (de ter plaatse geldende bestemmingsplannen), als gevolg waarvan inspraak niet benodigd is. Verwezen wordt naar artikel 2 van de Inspraakverordening Alkmaar 2015 van de gemeente Alkmaar. Conform artikel 2 Inspraakverordening wordt geen inspraak verleend ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen.

4.3 Economische uitvoerbaarheid

De voorliggende beheersverordening is opgesteld naar aanleiding van de plicht tot actualiseren van de geldende bestemmingsplannen voor Alkmaar Noord. In het kader van de Grondexploitatiewet (onder-deel van de Wet ruimtelijke ordening) dient een exploitatieplan te worden opgesteld indien sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. De voorliggende beheersverordening maakt geen ontwikkelingen mogelijk zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Er hoeft dan ook geen verdere aandacht te worden besteed aan het aantonen van de economische uitvoerbaarheid op basis van een exploitatieplan.

Op basis van deze overweging wordt de voorliggende beheersverordening eco-nomisch uitvoerbaar worden geacht.