direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum - 1
Plan: Zeist Centrum e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0355.BPZeistCentrumeo-OH01

Artikel 4 Centrum - 1

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Centrum - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de hierna aangegeven doeleinden, op de daarbij aangegeven plaatsen:

doeleinden   in en onder de eerste bouwlaag   boven de eerste bouwlaag  
ambachtelijke bedrijven,
die in de van deze regels deel uit makende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als milieucategorie 1 en 2 dan wel, per geval en plaats bezien, naar hun gevolgen voor de omgeving redelijkerwijs als zodanig kunnen worden aangemerkt, een en ander uitgezonderd detailhandel en horeca.  
ja 1)   nee 2)  
detailhandel.   ja   nee 3)  
horeca categorie 1 t/m 4.   ja   nee  
horeca van categorie 5.   ja 1)   nee 4)    
maatschappelijke voorzieningen.   ja 1)   nee  
publiekgerichte dienstverlening.   ja   nee  
bij ter plaatse toegestane functies behorende werkplaatsen en atelier-, praktijk-, kantoor- en opslagruimten.   ja   nee  
wonen.   ja 1)   ja 5)  
bij wonen behorende toegangen en bergingen.   ja   ja  
1) uitsluitend daar waar aangeduid  
2) met inachtneming van het bepaalde onder c.
3) met inachtneming van het bepaalde onder e.
4) behoudens bestaande, op de bestaande plaats in de bestaande omvang.
5) met inachtneming van het bepaalde onder j.  

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel' is een luifel toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 5 meter en een oppervlakte van maximaal 120 m²;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijk', is tevens een ambachtelijke bedrijf toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum-op eerste en tweede bouwlaag', zijn op de begane grond gevestigde functies ook op de eerste en tweede bouwlaag toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum-op verdiepingen', zijn de op de begane grond gevestigde functies ook op de verdieping(en) toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - op eerste bouwlaag', zijn de op de begane grond gevestigde functies ook op de verdieping(en) toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', is tevens een onder- en/of bovengrondse parkeervoorziening toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', is tevens wonen op de begane grond toegestaan;
 • i. bij een en ander behorende binnenplaatsen, tuinen, groenvoorzieningen en terrassen;
 • j. bij een en ander behorende in- en uitritten, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en andere voorzieningen, waaronder begrepen nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • k. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' geen wonen boven de eerste bouwlaag is toegestaan.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, en
 • b. bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals luifels, uitstalkasten, reclametekens, licht-, vlaggen- en andere masten, en beeldende kunstwerken;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang langzaam- en snelverkeer', is een onderdoorgang voor het langzame en het snelverkeer toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'antennemast' is een antennemast toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is een onderdoorgang voor het verkeer toegestaan;
4.2.2 Bouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag 100% bedragen tenzij op de verbeelding een ander maximum bebouwingspercentage voor het bouwvlak of een gedeelte van het bouwvlak is aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage', mag het aangeduide percentage van het bouwvlak of het aangeduide gedeelte van het bouwvlak niet worden overschreden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide hoogte niet worden overschreden;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
 • f. de dakhelling van een kap mag niet meer dan 60 graden bedragen;
 • g. de ondergrondse bouwdiepte van gebouwen mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten en beeldende kunstwerken   10 m  
luifels   4 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein met daarop een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m  
4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan van de bouwregels in lid 4.2 afwijken voor de bouw van een open fietsenstalling buiten het bouwvlak, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bij eenzelfde bedrijf behorende fietsenstalling niet meer dan 60 m² bedraagt en het bijbehorende bouwperceel daardoor niet voor meer dan 80% wordt bebouwd;
 • b. de omvang van de fietsenstalling in verhouding staat tot het aantal werknemers van het bedrijf.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Op de verdiepingen zijn geen centrumfuncties anders dan wonen toegestaan, tenzij dat volgens 4.1 wel is toegestaan.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van de gebruiksregels in 4.4 voor de vestiging van op de begane grond gevestigde centrumfuncties op de verdieping, mits het woon- en leefklimaat in de directe omgeving daardoor niet onevenredig wordt aangetast.