direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - 3
Plan: Parkwijk, Langerak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPPARKWIJKLANGERAK-0401

Artikel 20 Wonen - 3

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. de bij de bestemming behorende verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen, parkeren en water.
20.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het totaal aantal woningen mag niet meer bedragen dan vier, waarbij tenminste twee parkeerplaatsen per woning op eigen terrein gerealiseerd dienen te worden;
 • b. de woningen mogen uitsluitend twee-aan-een of vrijstaand worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van de woningen mag maximaal 10 meter bedragen;
 • d. de hoofdgebouwen worden afgedekt met een kap;
 • e. de hoofdgebouwen hebben een inhoud van maximaal 750m³
 • f. per hoofdgebouw mag maximaal 75m² aan aangebouwde en/of vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • g. de afstand van de voorgevelrooilijn tot de as van de weg bedraagt minimaal 6 meter en maximaal 15 meter;
 • h. de ontsluiting van het terrein is gesitueerd aan de Groenedijk.
20.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. op de gronden vóór en tot 1 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw of die gerciht zijn naar de openbare weg of het groen zijn gelegen, mogen uitsluitend erfafscheidingen met een hoogte van 1 meter worden gebouwd; de hoogte van overige erfafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 • a. het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
 • b. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, maximaal 60 m2 bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend;
 • c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • d. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
20.3.2 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien de hoofdbewoner minimaal 50% van het bruto vloeroppervlak van de woning in gebruik houdt voor wonen.

20.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 • a. lid 20.3.1 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven functiemenging , indien en voorzover deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.