direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - Gestapeld
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

Artikel 17 Wonen - Gestapeld

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in de vorm van gestapelde woningen;
 • b. bestaande bijgebouwen;
 • c. de uitoefening van aan huis verbonden beroepen;
 • d. ondergeschikte dienstverlening, ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte sportvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'gemengd';

inclusief bijbehorende:

 • e. tuinen en erven;
 • f. parkeergelegenheid op eigen terrein, al dan niet (half) ondergronds.
17.2 Bouwregels

Op of in de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

17.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. per bestemmingsvlak mogen niet meer hoofdgebouwen/woningen worden gerealiseerd dan ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan bestaan;
 • b. hoofdgebouwen/woningen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen/woningen niet meer bedragen dan is aangeduid;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van hoofdgebouwen/woningen niet meer bedragen dan is aangeduid.
17.2.2 Aan- en uitbouw en bijgebouwen
 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met uitzondering van bestaande bijgebouwen, zijn niet toegestaan.
17.2.3 Garages
 • a. de bouwhoogte van halfverdiepte parkeergarages mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
17.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. per hoofdgebouw/woning is maximaal 1 vlaggenmast toegestaan;
 • b. overkappingen mogen worden gebouwd, voor zover:
  • 1. de afstand van overkappingen tot de voorgevel van een hoofdgebouw/woning niet minder bedraagt dan 4 meter;
  • 2. de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 7 meter voor palen en masten;
  • 2. 1 meter voor erfafscheidingen grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied;
  • 3. de bestaande bouwhoogte voor bestaande erfafscheidingen grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied;
  • 4. 2 meter voor overige erfafscheidingen;
  • 5. 3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
17.2.5 Bestaande bijgebouwen
 • a. bestaande bijgebouwen zijn toegestaan en mogen worden gehandhaafd, maar niet worden vergroot;
 • b. in geval van herbouw is het bepaalde onder lid 17.2.5 sub a uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

17.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 17.2.4 sub b onder 2 een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van een erfafscheiding grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied tot maximaal 2 meter, mits:

 • a. geen verslechtering plaatsvindt van de verkeersveiligheid;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de uiterlijke kenmerken van de naaste omgeving.
17.5 Specifieke gebruiksregels

Uitsluitend in het hoofdgebouw of in een aan- of uitbouw van de woning is een aan huis verbonden beroep toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de activiteiten mogen aan de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan ondergeschikt te zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te blijven; dit betekent, dat ten behoeve van een aan huis verbonden beroep niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van een woning mag worden gebruikt;
 • b. de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie; dit betekent dat in geval van bedrijfsactiviteiten slechts aan het vestigen van bedrijfsactiviteiten in categorie 1 van de van deze planregels deel uitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten medewerking wordt verleend;
 • c. de activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de activiteiten mogen geen detailhandel betreffen;
 • e. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
 • f. de bewoner mag maximaal 1 medewerker in dienst hebben.