direct naar inhoud van Artikel 6 Woongebied - uit te werken
Plan: De Graafschap (4040)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.BP4040-0ONH

Artikel 6 Woongebied - uit te werken

1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan huis verbonden beroepen;
 • b. wonen, bed & breakfast, maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als genoemd in bijlage 1 of die naar aard en invloed op de omgeving hiermee vergelijkbaar zijn en kleinschalige dienstverlenende bedrijven als genoemd in bijlage 2 of die naar aard en invloed op de omgeving hiermee vergelijkbaar zijn', uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van woongebied - boerderijkavel';
 • c. maatschappelijke en culturele voorzieningen, zoals scholen;
 • d. tuinen, erven en terreinen;
 • e. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. water.

2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 sub b Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende regels:

 • a. er worden minimaal 630 en maximaal 700 woningen gerealiseerd;
 • b. het gemiddelde aantal woningen bedraagt niet meer dan 20 per ha;
 • c. 25% van de woningen wordt gebouwd in de categorie 'sociale huurwoninen 'sociale koopwoningen', zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening;
 • d. er mag gestapeld worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-accentpunt', daarbuiten mag tot maximaal 5% van de gronden gestapeld worden bebouwd;
 • e. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 11 m, met dien verstande, dat de bouwhoogte van gestapelde woningen niet meer mag bedragen dan 15 m;
 • f. bij de uitwerking dient te worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidsgevoelige objecten van 48 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • g. bij de uitwerking wordt een parkeernorm van minimaal 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden;
 • h. het gebied wordt ontsloten ter plaatse van, dan wel binnen een marge van maximaal 50 m aan weerszijden, van de aanduiding 'ontsluiting';
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - centrale groene as' worden de gronden ingericht als groenvoorziening en water, over een breedte van ten minste 10 m en ten hoogste 100 m;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'water' worden de gronden ingericht als water, over een breedte van ten minste 5 m;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fiets-/voetpad' wordt een langzaamverkeersverbinding aangelegd;
 • l. voldaan dient te worden aan de vereisten van de Flora- en faunawet;
 • m. burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

3 Bouwregels

Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een uitwerkingsplan dat rechtskracht heeft verkregen.

4 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3 voor het bouwen van bouwwerken op of in de gronden, indien:

 • het bouwplan in overeenstemming is met een ontwerpuitwerkingsplan.