direct naar inhoud van Artikel 10 Buitenplaats
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 10 Buitenplaats

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Buitenplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woondoeleinden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "cultuurhistorische waarden": het behoud, beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden van de gebouwen en de omgeving;
 • c. voor behoud, beheer en herstel van de landschappelijke en natuurwaarden van de gronden.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.

10.2.2 Gebouwen

Voor gebouwen geldt het volgende:

 • a. uitsluitend is het bestaande kasteel of buitenplaats toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn eveneens bijgebouwen toegestaan. Hiervoor geldt het volgende:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 90 m²;
  • 2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m.

10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

 • a. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het opslaan en be- of vewerken van producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. bewoning van gebouwen, met uitzondering van bewoning van het bestaande kasteel.