direct naar inhoud van Regels
Plan: Steenenkamer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.9100-VS00

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Steenenkamer met identificatienummer NL.IMRO.0285.9100-VS00 van de gemeente Voorst.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aan-huis-verbonden bedrijf

het door de bewoner(s) verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van - geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen - bedrijvigheid, niet zijnde detailhandel uitgezonderd verkoop via internet, die in een woning en/of overige gebouwen worden of wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en die een ruimtelijke uitstraling hebben of heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.6 aan-huis-verbonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, niet zijnde detailhandel, dat door de bewoner(s) in een woning en/of overige gebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.7 achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw.

1.8 agrarisch bedrijf

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:

 • a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen sier-, fruit- en bollenteelt;
 • b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond, inclusief professionele productiegerichte paardenhouderijen;
 • c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en (nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel;
 • d. glastuinbouw: een bedrijf gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen, waarbij de productie geheel of gedeeltelijk in kassen plaatsvindt;
 • e. sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten, niet zijnde bomen, al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de handel in deze gewassen;
 • f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
 • g. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen;
 • h. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht.

1.9 ambulante handel

de verkoop en het te koop aanbieden, alsmede de uitstalling daarvan, van waren aan consumenten buiten vestigingen. Onder ambulante handel wordt mede verstaan (week)markten, standplaatsen buiten de markten en het venten.

1.10 ander bouwwerk

bouwwerk, geen gebouw zijnde.

1.11 archeologisch deskundige

een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen inzake archeologie.

1.12 archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt.

1.13 archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.14 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.15 bed & breakfast

een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, die uitsluitend wordt uitgevoerd door de bewoner(s) van de (bedrijfs)woning en waarbij de bed & breakfast over maximaal twee van de drie essentiële woonvoorzieningen, te weten douche/bad, wc en keuken(blok), beschikt en met dien verstande dat de (bedrijfs)woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt.

1.16 bedrijf

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen.

1.17 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is.

1.18 bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.19 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen

1. met betrekking tot bebouwing:

de bebouwing als aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van het plan, voor zover niet in strijd met het toen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan, en bebouwing waarvoor ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpplan reeds een bouwvergunning c.q. omgevingsvergunning was verleend;

2. met betrekking tot gebruik:

het gebruik ten tijde van inwerkingtreding van het plan, voor zover niet in strijd met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

1.20 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.21 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.22 Bevi-inrichting

bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.23 bevoegd gezag

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.24 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.25 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.26 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende voorzieningen voor functies uit de bestemmingsomschrijving geschikt of geschikt te maken is.

1.27 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.28 bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.

1.29 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.30 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.31 bijgebouw

al dan niet aangebouwd gebouw dat ten dienste van het wonen wordt gebruikt en waarin niet wordt gewoond.

1.32 consumentenvuurwerk

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik.

1.33 cultuurhistorische waarde

de waarden die een gebied ontleent aan zijn door vroegere cultuur-, bodembewerkings- of levenspatronen ontstane verschijningsvorm of eigenschappen, of in of op de bodem voorkomende overblijfselen van die patronen.

1.34 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.35 extensieve dagrecreatie

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen en natuurobservatie.

1.36 gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.37 hoofdgebouw

gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.38 horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.

1.39 hoveniersbedrijf

een bedrijf, gericht op de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen en groen, met gebruikmaking van de daarbij behorende materialen en gereedschappen, zonder dat detailhandel wordt uitgeoefend.

1.40 kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie.

1.41 kampeermiddelen

niet als een bouwwerk aan te merken vouwwagens, kampeerauto's, caravans, tenten of hiermee gelijk te stellen onderkomens, die bestemd zijn voor recreatief verblijf en waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.42 kas

een bouwwerk van glas of ander lichtdoorlatend materiaal ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering met een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en gaaskassen daaronder begrepen.

1.43 kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie.

1.44 kleinschalig kamperen

een kampeerterrein voor ten hoogste 25 kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans.

1.45 landschapswaarde

de waarden die een gebied ontleent aan zijn visueel waarneembare verschijningsvorm, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur.

1.46 maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.47 maatvoeringsvlak

een als zodanig aangegeven aanduiding ten behoeve van het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak, met het oog op een verschil in maatvoering en/of gebruik.

1.48 mantelzorg

langdurige zorg die buiten organisatorisch verband wordt geboden aan een ieder die op fysiek, psychisch en/of verstandelijk vlak hulpbehoevend is, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.

1.49 molenbiotoop

de omgeving van een molen gelegen binnen een straal van 400 m, gerekend vanaf het middelpunt van de molen.

1.50 natuurwaarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna.

1.51 nevenfunctie

een functie die in ruimtelijk, functioneel en/of inkomensverwervend opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de op de in dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie op een bestemming.

1.52 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.53 overige gebouwen

al dan niet vrijstaande gebouwen, niet zijnde hoofdgebouwen.

1.54 overkapping

een bouwwerk met maximaal twee wanden, al dan niet behorend tot de eigen constructie, dat strekt tot beschutting. Onder een overkapping wordt ook een carport of veranda verstaan.

1.55 paardenbak

niet-overdekte rijbaan voorzien van natuurlijk bodemmateriaal en al dan niet voorzien van hekwerk ten behoeve van (hobbymatig) paardrijden.

1.56 productiegerichte paardenhouderij

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het houden van paarden, waarbij al dan niet in ondergeschikte mate het africhten en de handel van paarden plaatsvindt.

1.57 peil
 • a. voor bouwwerken waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein.

1.58 recreatie

activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden en ontspanning als doel hebben.

1.59 recreatief medegebruik

extensieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen en paardrijden, inclusief naar de aard en omvang daartoe behorende voorzieningen, waarbij de recreatievorm geen specifiek beslag legt op de ruimte.

1.60 risicovolle inrichting

een inrichting waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico dan wel een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in genoemd Besluit en/of een inrichting waarbinnen een risicobron aanwezig met een contour voor het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar berekend conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen.

1.61 Staat van Bedrijfsactiviteiten

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels deel uitmaakt.

1.62 Staat van Horeca-activiteiten

De Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels deel uitmaakt.

1.63 stacaravan

een gebouw dat in zijn geheel kan worden verplaatst en is bestemd voor recreatief verblijf, waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.64 stellinghoogte

de hoogte van de stelling (stellage) welke om de romp van een stellingmolen zit.

1.65 stellingmolen

een molen die een stuk boven de grond om de romp heen een houten stelling heeft om onder meer de wieken te bedienen.

1.66 trekkershut

recreatieverblijf in de vorm van een eenvoudig gebouw zonder essentiële woonvoorzieningen, dat dient als recreatief verblijf waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.67 tuincentrum

een bedrijf, gericht op het kweken van en de (detail)handel in bloemen en planten en in directe samenhang daarmee de detailhandel in overige tuinartikelen en -benodigdheden alsmede ondergeschikte detailhandel in niet-groene producten.

1.68 volkstuinen

gronden waarop voor particulier gebruik op recreatieve wijze voedings- en siergewassen worden geteeld.

1.69 voorgevel

de op de verbeelding middels de aanduiding 'gevellijn' aangegeven gevel of, de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel.

1.70 woning
 • a. in geval van Wonen - 3: een gebouw waarin wordt gewoond en waarbij alle woonruimtes aan elkaar grenzen;
 • b. in andere gevallen: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.71 Wgh-inrichting

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.

1.72 zomerseizoen

de periode van 15 maart tot en met 31 oktober.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot (zijdelingse) bouwperceelgrenzen wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinst is. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijdingen van de overstekende delen niet meer dan 0,7 m bedragen.

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 de breedte, lengte en diepte van een gebouw

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren .

2.4 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.5 de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.

2.6 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf nader te onderscheiden in:
  • 1. grondgebonden veehouderij;
  • 2. akkerbouw en vollegrondstuinbouw;

alsmede voor:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw': tevens een glastuinbouwbedrijf;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'sierteelt': tevens de teelt van tuin- en potplanten;
 • d. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 100 m² aan bebouwing mag worden gebruikt;
  • 2. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage niet zijn toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
  • 3. de opslag van risicovolle onderdelen niet is toegestaan;
  • 4. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 5. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 6. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • e. bed & breakfast, uitsluitend in een bedrijfswoning en/of bijgebouwen met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • f. nevenfuncties op het gebied van dagrecreatie, verkoop van lokaal geproduceerde producten, dienstverlening, maatschappelijke functies, horeca tot en met categorie 1a van de 'Staat van Horeca-activiteiten', duurzame energiewinning en trekkershutten met dien verstande dat:
  • 1. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en binnen het bouwvlak;
  • 4. buitenopslag niet is toegestaan;
  • 5. per bouwvlak maximaal 3 trekkershutten zijn toegestaan;
 • g. recreatief medegebruik;
 • h. ondergeschikt agrarisch natuurbeheer;
 • i. hobbymatig agrarisch gebruik;
 • j. openbare nutsvoorzieningen;
 • k. (verharde) ontsluitingswegen ten behoeve van naastgelegen percelen;
 • l. bij deze bestemming horende voorzieningen, zoals groen, tuinen, erven, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en water(berging).

3.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. per bouwvlak is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, tenzij anders aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
  • 3. overigens geldt het volgende:
  max. inhoud/
oppervlak  
max. goothoogte   max. bouwhoogte  
bedrijfswoning (per woning)   750 m³   4 m   10 m  
overige bedrijfsgebouwen en overige gebouwen   volledig bouwvlak   6 m   12 m  
trekkershutten als nevenfunctie   25 m² per trekkershut   2,5 m   4 m  
teeltondersteunende kassen   1.000 m²   4,5 m   6 m  

 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. andere bouwwerken mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder b1 geldt dat erfafscheidingen ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan;
  • 3. in afwijking van het bepaalde onder b1 geldt dat bestaande kuilvoerplaten, sleufsilo's, mest- en wateropslag, paardenbakken, paddocks en tredmolens gelegen aansluitend aan het bouwvlak, ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan;
  • 4. overigens geldt het volgende:
  max. bouwhoogte   max. inhoud/
oppervlakte  
silo's en hooibergen   10 m   -  
water- en mestsilo   10 m    
straatmeubilair (lichtmasten, gebods- en verbodsborden, verkeerslichtinstallaties)   12 m   -  
paardenbak   1,5 m   800 m²  
vlaggenmasten   8 m   -  
erf- of terreinafscheidingen binnen een bouwvlak   2 m   -  
erf- of terreinafscheidingen buiten een bouwvlak   1 m   -  
windturbines (turbi's) (maximaal 1 per bouwvlak)   15 m    
overige andere bouwwerken   3,5 m   -  

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de aard van de verlichting bij paardenbakken waarbij eisen gesteld worden aan de uitstralingsrichting van het licht zodat de effecten op de omgeving beperkt worden.

3.4 Afwijken van bouwregels
3.4.1 Paardenbakken, kuilvoeropslag, waterbassin en mestbassin

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om paardenbakken, kuilvoeropslag, water in waterbassins en mestopslag in een mestbassin ook buiten het bouwvlak toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. paardenbakken, kuilvoeropslag, wateropslag en mestopslag dienen aansluitend aan het agrarische bouwvlak gerealiseerd te worden;
 • b. in aanvulling op het bepaalde onder a is de realisatie van paardenbakken ook aansluitend aan niet agrarische bouwvlakken met (bedrijfs)woningen toegestaan;
 • c. mestopslag is uitsluitend toegestaan in mestbassins;
 • d. de oppervlakte van een paardenbak mag maximaal 800 m² bedragen;
 • e. de hoogte van lichtmasten mag maximaal 8 m bedragen;
 • f. de hoogte van de keerwanden van sleufsilo's ten behoeve van kuilvoeropslag mag maximaal 2 m bedragen;
 • g. de afstand tussen de paardenbak en de bestemmingsvlakken van derden bedraagt ten minste 25 m;
 • h. de totale inhoud van water- en mestbassins mag maximaal 2.000 m³ bedragen;
 • i. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.4.2 Oppervlakte paardenbakken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om de maximum oppervlakte van paardenbakken te vergroten met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van de paardenbak mag maximaal 1.200 m² bedragen;
 • b. er dienen dressuurwedstrijden in de klasse Z of hoger te worden verreden;
 • c. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.4.3 Teeltondersteunende kassen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om het maximum oppervlak aan teeltondersteunende kassen te vergroten met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de oppervlakte aan teeltondersteunende kassen mag met maximaal 500 m² worden vergroot;
 • b. de teeltondersteunende kassen dienen aansluitend aan bestaande bebouwing te worden gerealiseerd;
 • c. het behoud en de ontwikkeling van de EHS mag niet onevenredig worden aangetast;
 • d. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.4.4 Goot- en bouwhoogte bedrijfsgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om een hogere maximale goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. afwijking dient noodzakelijk te zijn als gevolg van nieuwe technologische, milieukundige en bouwkundige ontwikkelingen;
 • b. van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;
 • c. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.4.5 Bouwhoogte silo's en hooibergen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om silo's en hooibergen toe te staan van met een bouwhoogte van maximaal 15 m, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. afwijking dient noodzakelijk te zijn als gevolg van nieuwe technologische, milieukundige en bouwkundige ontwikkelingen;
 • b. van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;
 • c. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.5 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de totale oppervlakte aan bebouwing in gebruik voor nevenfuncties zoals bedoeld in lid 3.1 onder f mag maximaal 100 m² bedragen;
 • b. het houden van dieren in meer dan 1 bouwlaag is niet toegestaan;
 • c. de teelt van bomen binnen een afstand van 50 m tot bestaande woningen of scholen is niet toegestaan.

3.6 Afwijken van gebruiksregels
3.6.1 Omschakeling naar bosbouw, sierteelt, fruitteelt of boomkwekerij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1 om bosbouw, sierteelt, fruitteelt of een boomkwekerij toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven mogen niet onevenredig worden beperkt;
 • b. de omschakeling naar bosbouw, sierteelt, fruitteelt of boomkwekerij dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
 • c. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.6.2 Nevenfunctie kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1 om kleinschalig kamperen toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan in het zomerseizoen;
 • b. stacaravans ten behoeve van het kamperen zijn niet toegestaan;
 • c. het aantal kampeermiddelen mag maximaal 25 bedragen;
 • d. kampeermiddelen zijn tevens buiten het bouwvlak, mits aansluitend aan het bouwvlak met de bestemming Agrarisch - 1 of Wonen - 3, toegestaan;
 • e. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig worden aangetast en er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.

3.6.3 Nevenfuncties

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.5 om de oppervlakte aan bebouwing in gebruik voor nevenfuncties zoals bedoeld in lid 3.1 onder f te vergroten, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het maximum oppervlak bebouwing voor de nevenfunctie mag in totaal maximaal 350 m² bedragen;
 • b. de verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties staat in verhouding tot de capaciteit van de betrokken wegen;
 • c. de omliggende bedrijven mogen door de toename van de oppervlakte van de nevenfunctie niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden beperkt;
 • d. ten aanzien van de nevenfunctie 'trekkershut' geldt dat het aantal trekkershutten per bouwvlak maximaal 5 mag bedragen;
 • e. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.7 Wijzigingsbevoegdheid
3.7.1 Vormverandering van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de gronden met de bestemming Agrarisch - 1 zodanig wijzigen dat agrarische bouwvlakken van vorm mogen worden gewijzigd, met inachtneming van het volgende:

 • a. wijziging van de begrenzing van het bouwvlak is alleen toelaatbaar, voor zover een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;
 • b. de oppervlakte van het bouwvlak mag niet toenemen;
 • c. vormverandering dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
 • d. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.7.2 Vergroting van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de gronden met de bestemming Agrarisch - 1 zodanig wijzigen dat agrarische bouwvlakken mogen worden vergroot, met inachtneming van het volgende:

 • a. wijziging van de begrenzing van het bouwvlak is alleen toelaatbaar, voor zover een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;
 • b. het bouwvlak mag met maximaal 100% worden vergroot en heeft een oppervlakte van maximaal 1,5 ha;
 • c. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • d. de vergroting van het bouwvlak dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
 • e. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

3.7.3 Vervolgfunctie wonen

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - 1 ten behoeve van de vervolgfunctie wonen wijzigen in de bestemming Wonen - 3, met inachtneming van het volgende:

 • a. wijziging is uitsluitend toegestaan indien er sprake is van algehele beëindiging van een ter plaatse gevestigd agrarisch bedrijf;
 • b. de vervolgfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
 • c. het aantal woningen mag niet toenemen;
 • d. indien er sprake is van reeds bestaande nevenfuncties met een oppervlakte groter dan 100 m² wordt deze aangeduid met een op de nevenfunctie toegesneden functieaanduiding.

Artikel 4 Agrarisch - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. hoveniersbedrijven
 • c. vollegrondstuinbouw;
 • d. het op kleine schaal houden en verzorgen van dieren (zoals: schapen, dieren van een kinderboerderij of hertenkamp, pony's en paarden);
 • e. (moes)tuinen;
 • f. parkeervoorzieningen ten behoeve van het wonen;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, paden, verhardingen, water en parkeerplaatsen.

4.2 Bouwregels
 • 1. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd in de vorm van schuilgelegenheden voor het op kleine schaal houden en verzorgen van dieren;
  • b. gebouwen moeten achter de naar de as van de weg gekeerde bouwgrens van de naastliggende woning(en), of het verlengde daarvan, worden gebouwd;
  • c. de oppervlakte van gebouwen mag per bouwperceel maximaal 10 m² bedragen;
  • d. de goothoogte van gebouwen mag maximaal 3 m bedragen.
 • 2. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • c. het bouwen van overkappingen is niet toegestaan.
4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch - 2 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning hagen en/of bomen te kappen, rooien en/of beschadigen.

4.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van 4.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, dan wel worden uitgevoerd ter realisering van een bouwvergunning of omgevingsvergunning;
 • b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de primaire bestemming betreffen;
 • c. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen;
 • d. noodzakelijk zijn voor het realiseren van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

4.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werkzaamheden als bedoeld in lid 4.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de agrarische, landschappelijke, cultuurhistorische en/of natuurlijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven tot en met categorie 2 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten';
 • b. ter plaatse van de aanduidingen zoals in de hierna opgenomen tabel genoemd, uitsluitend een bedrijfsactiviteit zoals hierna in de tabel genoemd:

bedrijfsactiviteit   aanduiding  
Bevi-inrichting   (sb-bevi)  
verkooppunt motorbrandstoffen met lpg met daarbij behorende ondergeschikte detailhandel zoals de verkoop van drank- en etenswaren   (vml)  
nutsvoorziening   (nv)  

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
 • d. aan-huis-verbonden beroepen, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • e. bed & breakfast, uitsluitend in een bedrijfswoning, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, tuinen, erven, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en water.

5.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. het bestaande aantal bedrijfswoningen mag niet worden vergroot;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogte in meters bedragen;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogte in meters bedragen;
  • 5. de oppervlakte van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, mag maximaal de bestaande oppervlakte bedragen;
  • 6. in afwijking van het bepaalde onder 4 mogen bouwvlakken ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' volledig bebouwd worden;
  • 7. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m3 bedragen;
  • 8. de goothoogte van een bedrijfswoning mag maximaal 3,5 m bedragen;
  • 9. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag maximaal 8 m bedragen.
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 4. luifels en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd, met inachtname van de volgende regels:
   • de oppervlakte mag maximaal de bestaande oppervlakte bedragen;
   • de bouwhoogte mag maximaal de bestaande bouwhoogte bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 6. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken gelegen buiten gronden met de aanduiding 'bouwvlak' mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. Bevi-inrichtingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bevi;
 • b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • d. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
 • e. zelfstandige kantoren en horeca zijn niet toegestaan;
 • f. detailhandel is uitsluitend toegestaan mits de detailhandel een ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering en de detailhandel in goederen, gelet op de aard daarvan, geschiedt zowel ter plaatse waar dat bedrijf wordt uitgeoefend als in rechtstreeks verband met de uitoefening van dat bedrijf.

5.4 Afwijken van de gebruiksregels
5.4.1 Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 5.1:

 • a. om bedrijven toe te laten uit maximaal één categorie hoger dan in lid 5.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 5.1 onder a genoemd;
 • b. om bedrijven toe te laten die niet in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 5.1 onder a genoemd.

met dien verstande dat:

 • c. nieuwe risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan.

Artikel 6 Bedrijf - Houtzagerij

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Houtzagerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nijverheids-, handels- en dienstverlenende bedrijven van overwegend plaatselijk verzorgende aard;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': uitsluitend opslagterrein;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg': een lpg vulpunt ;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bevi': tevens een Bevi-inrichting;
 • e. bij deze bestemming horende voorzieningen, zoals groen, tuinen, erven, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en water.

6.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' mag de goothoogte maximaal de aangegeven hoogte in meters bedragen;
  • 4. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden met dien verstande dat de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 3,5 m moet bedragen.
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. andere bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan op gronden zonder de aanduiding 'opslag';
  • 2. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van tuinen zoals pergola's mag maximaal 2,5 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3,5 m bedragen;
  • 4. de afstand van andere bouwwerken tot de zijdelingse perceelsgrens moet ten minste 3,5 m bedragen.

6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Hoogte gebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 onder a3, ten einde een hogere goothoogte van gebouwen toe te staan, met dien verstande dat de goothoogte maximaal 9,5 m mag bedragen.

6.3.2 Bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 onder a2, ten einde een bedrijfswoning toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak mag maximaal 1 bedragen;
 • b. de goothoogte mag maximaal 6,5 m bedragen.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat Bevi-inrichtingen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bevi.

Artikel 7 Cultuur en ontspanning

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bowlingbaan': een bowlingcentrum, inclusief horeca tot en met categorie 2 van de 'Staat van Horeca-activiteiten';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
 • c. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. bed & breakfast, uitsluitend in een bedrijfswoning, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. bij deze bestemming horende voorzieningen, zoals groen, tuinen, speelvoorzieningen, erven, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en water.

7.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. het bestaande aantal bedrijfswoningen mag niet worden vergroot;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
  • 4. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 600 m³ bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens maximaal 1 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 6. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken gelegen buiten gronden met de aanduiding 'bouwvlak', mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.

Artikel 8 Detailhandel - Tuincentrum

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Tuincentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een tuincentrum;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
 • c. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. bed & breakfast, uitsluitend in een bedrijfswoning, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. bij deze bestemming horende voorzieningen, zoals groen, tuinen, erven, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en water.

8.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. het bestaande aantal bedrijfswoningen mag niet worden vergroot;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
  • 4. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m³ bedragen;
  • 5. de goothoogte van een bedrijfswoning mag maximaal 4 m bedragen;
  • 6. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag maximaal 10 m bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens maximaal 1 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 6. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken gelegen buiten gronden met de aanduiding 'bouwvlak', mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. landschapsverzorging in de vorm van houtopstanden;
 • c. afschermende beplanting;
 • d. bermen en taluds;
 • e. recreatief medegebruik;
 • f. fiets- en wandelpaden;
 • g. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen.

9.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan.

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca tot en met categorie 2 van de bij dit plan behorende 'Staat van Horeca-activiteiten'
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
 • c. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. bed & breakfast, uitsluitend in een bedrijfswoning, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, tuinen, erven, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, water en speelvoorzieningen.

10.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. het bestaande aantal bedrijfswoningen mag niet worden vergroot;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
  • 4. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 600 m³ bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens maximaal 1 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 6. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken gelegen buiten gronden met de aanduiding 'bouwvlak', mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. openbare nutsvoorzieningen;
 • c. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, tuinen, erven, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, water en speelvoorzieningen.

11.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 6. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken gelegen buiten gronden met de aanduiding 'bouwvlak', mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.

Artikel 12 Recreatie - Volkstuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. agrarisch (mede)gebruik;
 • c. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. bij deze bestemming horende voorzieningen, zoals verhardingen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen.

12.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen tevens andere bouwwerken worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat overkappingen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding bouwvlak.

Artikel 13 Verkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een doorgaande functie voor zowel het verkeer met een doorgaand karakter als de ontsluiting van aanliggende gronden, met daarbij inbegrepen, voet- en fietspaden, bermen, bruggen, bushaltes en dergelijke;
 • b. parkeerplaatsen;
 • c. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en water;

met dien verstande dat de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een ingrijpende wijziging van het profiel dan wel vermeerdering van het aantal rijstroken voorziet.

13.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 8 m, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan.

Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden, met daarbij inbegrepen, voet- en fietspaden, bermen, bruggen, bushaltes en dergelijke;
 • b. parkeerplaatsen;
 • c. ambulante handel;
 • d. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, water en speelvoorzieningen;

met dien verstande dat de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een ingrijpende wijziging van het profiel dan wel vermeerdering van het aantal rijstroken voorziet.

14.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 6 m, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan.

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en oeverstroken;
 • b. waterhuishouding;
 • c. openbare nutsvoorzieningen;
 • d. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen en kunstwerken.

15.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen andere bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding en openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan.

Artikel 16 Wonen - 1

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behoreden 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m².
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer.
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. bed & breakfast met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': tuinen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'erf': erven;
 • f. volkstuinen;
 • g. hoveniersbedrijven;
 • h. vollegrondstuinbouw;
 • i. het op kleine schaal houden en verzorgen van dieren (zoals: schapen, dieren van een kinderboerderij of hertenkamp, pony's en paarden);
 • j. openbare nutsvoorzieningen;
 • k. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, paden, verhardingen, water en parkeerplaatsen.

16.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd, met dien verstande dat ieder hoofdgebouw met maximaal 25% van de bestaande oppervlakte mag worden uitgebreid, buiten het bouwvlak en achter de naar de as van de weg gekeerde bouwgrens of het verlengde daarvan;
  • 2. het bestaande aantal woningen mag niet worden vergroot;
  • 3. de goothoogte van woningen mag maximaal 3,5 m bedragen;
  • 4. de inhoud van woningen mag maximaal 600 m³ bedragen.
 • b. Op deze gronden mogen overige gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. overige gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' en 'erf' worden gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van overige gebouwen per hoofdgebouw mag maximaal 50 m² bedragen;
  • 3. de goothoogte van overige gebouwen mag maximaal 3 m bedragen;
 • c. Onverminderd het bepaalde onder b mogen voor het op kleine schaal houden en verzorgen van dieren gebouwen in de vorm van schuilgelegenheden worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. schuilgelegenheden moeten achter de naar de as van de weg gekeerde bouwgrens van de naastliggende woning(en), of het verlengde daarvan, worden gebouwd;
  • 2. de oppervlakte van schuilgelegenheden mag per bouwperceel maximaal 10 m² bedragen;
  • 3. de goothoogte van schuilgelegenheden mag maximaal 3 m bedragen.
 • d. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels
  • 1. andere bouwwerken mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak', 'erf', en 'tuin' worden gebouwd, met dien verstande dat het bouwen van overkappingen en/of veranda's ter plaatse van de aanduiding 'tuin' niet is toegestaan;
  • 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mag maximaal 1 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en 'erf' mag maximaal 2 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 m bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 6. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken, mag maximaal 3 m bedragen;
  • 7. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag per hoofdgebouw maximaal 20 m² bedragen.

16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 16.2 onder b2 om een grotere oppervlakte aan overige gebouwen toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van overige gebouwen mag uitgebreid worden tot maximaal 75 m²;
 • b. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid, het handhaven van hagen en bomen en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden of bestemmingen.

16.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 16.1 onder b1 om een grotere oppervlakte aan bebouwing in gebruik te nemen voor aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven , met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de totale oppervlakte in gebruik voor aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven bedraagt maximaal 75 m²;
 • b. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid, het handhaven van hagen en bomen en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden of bestemmingen.
16.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.5.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Wonen - 1 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning hagen te rooien en/of beschadigen.

16.5.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van 16.5.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, dan wel worden uitgevoerd ter realisering van een bouwvergunning of omgevingsvergunning;
 • b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de primaire bestemming betreffen;
 • c. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen;
 • d. noodzakelijk zijn voor het realiseren van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.
 • e. betrekking hebben op uitheemse soorten en deze vervangen worden door inheemse soorten;
 • f. betrekking hebben op uitheemse soorten en deze leiden tot versterking van de karakteristieke open structuur van het gebied.

16.5.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werkzaamheden als bedoeld in lid 16.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de landschappelijke, cultuurhistorische en/of natuurlijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Artikel 17 Wonen - 2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m².
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer.
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. bed & breakfast met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': tuinen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'erf': erven;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, paden, verhardingen, water en parkeerplaatsen.

17.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd:
  • 2. het bestaande aantal woningen mag niet worden vergroot;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
  • 4. in afwijking van het bepaalde onder 3 mag de goothoogte -indien de hoofdgebouwen niet aaneengebouwd zijn- binnen 2,5 m van de bouwperceelgrens maximaal 3 m bedragen;
  • 5. in afwijking van het bepaalde onder 3 mag de bouwhoogte -indien de hoofdgebouwen niet aaneengebouwd zijn- binnen 2,5 m van de bouwperceelgrens maximaal 5 m bedragen;
  • 6. de breedte van een hoofdgebouw mag maximaal 10 m bedragen.
 • b. Op deze gronden mogen overige gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. overige gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' en 'erf' worden gebouwd;
  • 2. overige gebouwen dienen minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met dien verstande dat overkappingen minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd;
  • 3. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte mag maximaal 5 m bedragen;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'erf' mag de gezamenlijke oppervlakte van overige gebouwen per hoofdgebouw maximaal 50 m² bedragen en het bebouwingspercentage van overige gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'erf' maximaal 50%;
  • 6. in afwijking van het bepaalde onder 1 is ter plaatse van de aanduiding 'tuin', vóór de voorgevel een erker en/of entreepartij toegestaan, met dien verstande dat:
   • de horizontale diepte maximaal 1,5 m mag bedragen;
   • de gezamenlijke breedte maximaal 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw mag bedragen;
   • de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen;
   • de afstand van de voorzijde van de erker en/of entreepartij tot het openbare gebied niet minder dan 2,5 m mag bedragen.
 • c. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. andere bouwwerken mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak', 'erf', en 'tuin' worden gebouwd, met dien verstande dat het bouwen van overkappingen en/of veranda's ter plaatse van de aanduiding 'tuin' niet is toegestaan;
  • 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mag maximaal 1 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en 'erf' mag maximaal 2 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 m bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 6. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken, mag maximaal 3 m bedragen;
  • 7. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag per hoofdgebouw maximaal 20 m² bedragen.

Artikel 18 Wonen - 3

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf': een kinderdagverblijf;
 • c. aan-huis-verbonden beroepen en/of aan-huis-verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 100 m² aan bebouwing mag worden gebruikt;
  • 2. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage zijn niet toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
  • 3. de opslag van risicovolle onderdelen niet is toegestaan;
  • 4. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 5. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 6. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. bed & breakfast, uitsluitend in een woning en/of bijgebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • e. nevenfuncties op het gebied van dagrecreatie, dienstverlening, maatschappelijke functies, horeca tot en met categorie 1a van de 'Staat van Horeca-activiteiten' en duurzame energiewinning, met dien verstande dat:
  • 1. de nevenfuncties in toegestane bebouwing plaatsvinden;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
  • 4. buitenopslag niet is toegestaan;
  • 5. het aantal trekkershutten mag maximaal 3 per bouwvlak bedragen;
 • f. hobbymatig agrarisch medegebruik;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. bij deze bestemming horende voorzieningen, zoals groen, tuin, erven, paden, verhardingen, water, paardenbakken en parkeerplaatsen.

18.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. het bestaande aantal woningen mag niet worden vergroot;
  • 3. woningen die aaneengebouwd zijn, dienen te allen tijde aaneengebouwd te blijven;
  • 4. overigens geldt het volgende:

  max. inhoud/oppervlak   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
woning   750 m³   4 m   10 m  
bijgebouwen (per woning) inclusief trekkershutten   100 m², met dien verstande dat de oppervlakte per trekkershut maximaal 25 m² bedraagt   3,5 m, met dien verstande dat de goothoogte van een trekkershut maximaal 2,5 m bedraagt   6 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van een trekkershut maximaal 4 m bedraagt  
  • 1. als er in de bestaande situatie meer dan 100 m² aan legale bijgebouwen aanwezig is, mag van hetgeen dat wordt gesloopt 50% worden herbouwd, onverminderd het bepaalde onder a4.
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bebouwing mag maximaal 1 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders mag maximaal 2 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 4. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.

18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, indien en voor zover bijgebouwen worden opgericht, nadere eisen stellen aan de situering van het bijgebouw ten einde een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke situatie van de bebouwing onderling te verzekeren.

18.4 Afwijken van bouwregels
18.4.1 Opslag van materialen en stalruimte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2 onder a4, ten behoeve van de realisatie van een groter oppervlakte aan bijgebouwen, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de totale oppervlakte aan bijgebouwen mag maximaal 150 m² bedragen;
 • b. uitbreiding wordt uitsluitend toegestaan indien de uitbreiding noodzakelijk is om een bijdrage te kunnen leveren aan het beheer en de instandhouding van natuur, bos en/of het agrarisch cultuurlandschap;
 • c. het oppervlakte grond in eigendom of duurzaam gehuurd of gepacht bedraagt ten minste 1 ha.

18.5 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. paardenbakken zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' waarbij de afstand van paardenbakken tot bouwvlakken van derden ten minste 25 m bedraagt;
 • b. de totale oppervlakte aan bebouwing in gebruik voor nevenfuncties mag maximaal 100 m² bedragen.

18.6 Afwijken van gebruiksregels
18.6.1 Afwijking voor grotere inhoudsmaat woning
 • a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 18.2 onder a4 om de inhoud van woningen te vergroten indien er sprake is van het betrekken van 'de deel' bij de woning, met inachtneming van de volgende regels:
 • b. de bestaande afmetingen van dat gebouw mogen niet worden uitgebreid.

18.6.2 Nevenfunctie kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 18.1 om kleinschalig kamperen toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan in het zomerseizoen;
 • b. stacaravans ten behoeve van het kamperen zijn niet toegestaan;
 • c. het aantal kampeermiddelen mag maximaal 25 bedragen;
 • d. kampeermiddelen zijn tevens buiten het bouwvlak, mits aansluitend aan het gronden met de aanduiding 'bouwvlak' toegestaan;
 • e. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig worden aangetast en er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.

Artikel 19 Leiding - Riool

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor een rioolleiding.

19.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 19.1 genoemde bestemming uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 2,5 m;
 • b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

19.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 19.2 onder b, indien de bij de betrokken bestemming horende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Riool zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

19.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 19.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zoals in lid 19.3 bedoeld;
 • b. normaal onderhoud en beheer betreffen;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.

19.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 19.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant.

Artikel 20 Waarde - Archeologie 1

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in een archeologisch waardevol gebied met hoge en zeer hoge archeologische waarden.

20.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport ten aanzien van een inventariserend archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag, heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
  • 2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • b. het bepaalde in dit lid onder a1 en a2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. een bouwwerk waarbij graafwerkzaamheden niet dieper dan 30 cm en zonder heiwerkzaamheden plaatsvinden.
 • c. het bepaalde in dit lid onder a1 en a2 is niet van toepassing, indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 1 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

20.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 20.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 20.2 in acht is genomen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. minder diep uitgevoerd worden dan 30 cm en zonder heiwerkzaamheden geplaatst kunnen worden;
 • d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
 • e. het normale onderhoud of gebruik betreffen.

20.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 20.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een rapport ten aanzien van een inventariserend archeologisch onderzoek dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • c. een rapport niet noodzakelijk is indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

Artikel 21 Waarde - Archeologie 2

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in een archeologische verwachtingszone met een middelmatige archeologische verwachting.

21.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport ten aanzien van een inventariserend archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag, heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
  • 2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • b. het bepaalde in dit lid onder a1 en a2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. een bouwwerk met een oppervlakte van maximaal 1.000 m²;
  • 3. een bouwwerk waarbij graafwerkzaamheden niet dieper dan 30 cm en zonder heiwerkzaamheden plaatsvinden.
 • c. het bepaalde in dit lid onder a1 en a2 is niet van toepassing, indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 2 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

21.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 21.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 21.2 in acht is genomen;
 • b. minder diep uitgevoerd worden dan 30 cm en zonder heiwerkzaamheden geplaatst kunnen worden of een oppervlakte beslaan van maximaal 1.000 m²;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
 • e. het normale onderhoud of gebruik betreffen.

21.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 21.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een rapport ten aanzien van een inventariserend archeologisch onderzoek dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • c. een rapport niet noodzakelijk is indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

Artikel 22 Waarde - Archeologie 3

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden in een archeologische verwachtingszone met een lage of een onbekende archeologische verwachting.

22.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport ten aanzien van een inventariserend archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag, heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
  • 2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • b. het bepaalde in dit lid onder a1 en a2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. een bouwwerk met een oppervlakte van maximaal 2.500 m²;
  • 3. een bouwwerk waarbij graafwerkzaamheden niet dieper dan 30 cm en zonder heiwerkzaamheden plaatsvinden.
 • c. het bepaalde in dit lid onder a1 en a2 is niet van toepassing, indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 3 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

22.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 22.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 22.2 in acht is genomen;
 • b. minder diep uitgevoerd worden dan 30 cm en zonder heiwerkzaamheden geplaatst kunnen worden of een oppervlakte beslaan van maximaal 2.500 m²;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
 • e. het normale onderhoud of gebruik betreffen.

22.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 22.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een rapport ten aanzien van een inventariserend archeologisch onderzoek dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • c. een rapport niet noodzakelijk is indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

Artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie 1

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie 1' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor bescherming van cultuurhistorische waarden, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

 • a. de stedenbouwkundige structuren en waarden bestaande uit:
  • 1. de stedenbouwkundige opzet van het voormalige tuindersgebied;
  • 2. het wegen- en stratenpatroon;
  • 3. de verkavelingsstructuur;
 • b. de karakteristiek van het gebied gekenmerkt door vooral de voormalige tuinderswoningen in de vorm van:
  • 1. de hoofdvorm, waaronder mede begrepen de bestaande goot- en nokhoogte;
  • 2. de kapvorm;
  • 3. de nokrichting;
  • 4. de situering op de kavel;
  • 5. de gevelopeningen;
  • 6. de detaillering;

met dien verstande dat:

 • c. bij ontwikkelingen, zoals mogelijk gemaakt in hoofdstuk 2, de waarden zoals opgenomen onder a en b niet onevenredig mogen worden aangetast.

Artikel 24 Waarde - Cultuurhistorie 2

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie 2' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor bescherming van cultuurhistorische waarden, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

 • a. de karakteristiek van het gebied gekenmerkt door de voormalige Buitensociëteit en het essemble van enkele, dubbele en aaneengebouwde villa's en herenhuizen uit het Interbellum in de vorm van:
  • 1. de hoofdvorm;
  • 2. de kapvorm;
  • 3. de detaillering;
  • 4. de gevelopeningen;
  • 5. de uniforme erfafscheiding;

met dien verstande dat:

 • b. bij ontwikkelingen, zoals mogelijk gemaakt in hoofdstuk 2, de waarden zoals opgenomen onder a niet onevenredig mogen worden aangetast.

Artikel 25 Waarde - Cultuurhistorie 3

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie 3' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor bescherming van cultuurhistorische waarden, waaronder in ieder geval wordt staan:

 • a. de karakteristiek van het gebied gekenmerkt door de voormalige tuinderswoningen, het oude gedeelte van de school en de voormalige onderwijzerswoning in de vorm van:
  • 1. de hoofdvorm;
  • 2. de kapvorm;
  • 3. de nokrichting;
  • 4. de situering op de kavel;
  • 5. de gevelopeningen;
  • 6. de detaillering;

met dien verstande dat:

 • b. bij ontwikkelingen, zoals mogelijk gemaakt in hoofdstuk 2, de waarden zoals opgenomen onder a niet onevenredig mogen worden aangetast.

Artikel 26 Waarde - Landschap

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor:

 • a. het behoud, de bescherming, het herstel en/of de versterking van de in het gebied aanwezige landschappelijke waarden in de vorm van:
  • 1. karakteristieke kleinschalige oeverwal met afwisseling van buurtschappen en verspreide bebouwing, grasland en bouwland, onregelmatige blokverkaveling en houtsingels tussen de landwegen;
  • 2. het gave microreliëf van lage rivierduinen en de complexen van richels en geulen (kronkelwaarden);
  • 3. het contrast tussen laag- en hoog gelegen gebieden door behoud en aanleg van 'pollen' en de aanleg van hagen rond erven en percelen;
  • 4. het contrast tussen de waardevolle openheid van gebieden en de beslotenheid van de landgoederen;
  • 5. karakteristieke beplantingen zoals heggen, wegbeplantingen, erfbeplantingen, bosjes en hoogstamboomgaarden;
  • 6. de samenhang tussen de oeverwal en dijk waardoor bij de ontwikkeling van bouwplannen ingespeeld wordt op de kenmerkende karakteristiek;
  • 7. de Veluwse Bandijk / IJsseldijk;
  • 8. rust, ruimte en donkerte;
 • b. het behoud en de ontwikkeling van de ecologische waarden, tot uitdrukking komende in:
  • 1. de landschappelijke verwevenheid van natuur, bos en landschapselementen met cultuurgronden;
  • 2. het areaal en kwaliteit van natuur, bos en landschapselementen en gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer;
  • 3. de specifieke verbindingsdoelstellingen voor de ecologische verbindingszones;

met dien verstande dat:

 • c. bij ontwikkelingen, zoals mogelijk gemaakt in lid 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1, 3.7.2 en 18.5.2 de waarden zoals opgenomen onder a en b niet onevenredig mogen worden aangetast.

26.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
26.2.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Landschap zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de werken, geen bouwwerken zijnde, aan te leggen, of de werkzaamheden uit te voeren zoals opgenomen in tabel 26.1.

Tabel 26.1

  werken en werkzaamheden  
  1   2   3   4  
landschaps-
waarde  
het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het verwijderen van oevervegetaties   het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage   het aanleggen van bovengrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur   het dempen van sloten, vijvers en andere wateren  
contrast tussen hoog- en laag gelegen gebieden   A   A   A   R  
karakteristieke beplantingen   A   A   A   R  
microreliëf   A   A   A   A  
Veluwse Bandijk/ IJsseldijk   A   A   A   A  

R = rechtstreeks toelaatbaar, geen omgevingsvergunning

A = omgevingsvergunning noodzakelijk

26.2.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 26.2.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden die:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, dan wel worden uitgevoerd ter realisering van een bouwvergunning of omgevingsvergunning;
 • b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de primaire bestemming betreffen;
 • c. plaatsvinden op gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • d. waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Natuurbeschermingswet;
 • e. worden uitgevoerd krachtens een in het kader van de Natuurbeschermingswet vastgesteld beheersplan.

26.2.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 26.2.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de agrarische, landschappelijke, cultuurhistorische en/of natuurlijke waarden en/of aangrenzende natuurlijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Artikel 27 Waterstaat - Waterkering

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de waterkering en doeleinden ten behoeve van de waterhuishouding.

27.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 27.1 genoemde bestemming uitsluitend andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
 • c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

27.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 27.2 onder c, indien de bij de betrokken bestemming horende bouwregels in acht worden genomen, het waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad en alvorens vergunning te verlenen advies ingewonnen is bij de betreffende beheerder, het Waterschap.

Artikel 28 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor:

 • a. water, waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden, en het beheer en onderhoud ervan;
 • b. de afvoer en berging van water, sediment en ijs;
 • c. de vergroting, de bescherming en het behoud van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit;
 • d. aanleg, onderhoud en verbetering van de hoofdwaterkering;
 • e. bij deze bestemming horende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals duikers, keerwanden en merktekens.

28.2 Bouwregels
 • a. Op de in artikel 28.1 bedoelde gronden mogen, behalve overeenkomstig de andere bestemmingen, tevens worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de scheepvaart maximaal 12 m bedraagt en de bouwhoogte van overige bouwwerken maximaal 4 m bedraagt;
 • b. Het bouwen zoals bedoeld onder a alsmede het bouwen overeenkomstig de aldaar voorkomende bestemming is, voor zover voor dat bouwen een vergunning krachtens de Waterwet is vereist, uitsluitend toegestaan na inwerkingtreding van die vergunning.

28.3 Specifieke gebruiksregels

Het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden op de in lid 28.1 bedoelde gronden is, voor zover voor het uitvoeren van die werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden een vergunning krachtens de Waterwet is vereist, uitsluitend toegestaan na inwerkingtreding van die vergunning.

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 29 Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 30 Algemene bouwregels

30.1 Vervangende bouwregel
 • a. Indien bestaande bebouwing afwijkt van de in dit plan gegeven regels ten aanzien van afstanden, hoogten, breedtes, oppervlakten, aantallen, percentages en inhoudsmaten dan zijn de bestaande afstanden, hoogten, breedtes, oppervlakten, aantallen, percentages en inhoudsmaten als maximaal aan te merken en als zodanig toegestaan.
 • b. het bepaalde onder a is niet van toepassing ingeval van sloop/herbouw van bijgebouwen met de bestemming Wonen - 3, in dit geval is het bepaalde in artikel 18 lid 18.2 onder a5 van toepassing.

30.2 Herbouw woningen

Algehele herbouw van (bedrijfs)woningen mag uitsluitend plaatsvinden ter plaatse van bestaande funderingen waarbij het vervangen van de bestaande funderingen is toegestaan met dien verstande dat deze bouwregel niet van toepassing is op woningen gelegen aan 30 km/h-wegen.

Artikel 31 Algemene gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. het gebruik van bijgebouwen en overige gebouwen als woonruimte is niet toegestaan;
 • b. het gebruik van de gronden als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze opslag geschiedt in het kader van het normale onderhoud, is niet toegestaan tenzij in hoofdstuk 2 anders is aangegeven;
 • c. het gebruik van de gronden voor het beproeven van motorvoertuigen of voor het beoefenen van gemotoriseerde snelheids- en/of behendigheidssporten en de (model)vliegsport is niet toegestaan.

Artikel 32 Algemene aanduidingsregels

32.1 Vrijwaringszone - molenbiotoop
32.1.1 Zoneomschrijving

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' gelden, in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, de volgende regels:

 • a. binnen de zone van 100 m gemeten vanaf de molen mogen geen bouwwerken worden gebouwd met een bouwhoogte van meer dan de stellinghoogte;
 • b. binnen de zone gemeten van 100 m vanaf de molen tot een afstand van 400 m gemeten vanaf de molen, mogen geen hogere gebouwen worden gebouwd dan door middel van onderstaande formule wordt bepaald:
  H = X/n + c·z
  waarin:
  • 1. H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen);
  • 2. X = de afstand in meters vanaf het gebouw tot de wieken van de molen;
  • 3. n = 50 (bebouwd gebied);
  • 4. c = 0,2 (constante in verband met een windreductie van 5%);
  • 5. z = askophoogte;
 • c. bestaande bouwwerken waarvan de bouwhoogte afwijkt van hetgeen op grond van sub a en b zou zijn toegestaan, worden geacht in overeenstemming te zijn met het bepaalde in sub a en b.

32.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 32.2.1, ten behoeve van het bouwen overeenkomstig het ten aanzien van de bestemmingen bepaalde, mits de windvangzone van de molen en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element daardoor niet onevenredig wordt aangetast.

32.1.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Vergunningplicht
  Onverminderd het overige in deze regels met betrekking tot de omgevingsvergunning bepaalde, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders op en in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' de hierna aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en telen van bomen, struiken en heesters;
  • 2. het ophogen van gronden.

 • b. Uitzonderingen aanlegvergunningsplicht
  Het in a vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:
  • 1. werken en werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  • 2. werken en werkzaamheden waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreden van het plan.

 • c. Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden
  Werken en werkzaamheden als bedoeld in a zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen onevenredige aantasting van de windvang van de molen en/of waarde van de molen als landschapsbepalend element ontstaat of kan ontstaan.

32.2 Veiligheidszone - lpg

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' gelden, in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de veiligheidszone - lpg' is nieuwbouw van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet toegestaan;
 • b. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a, ten behoeve van toestaan van beperkt kwetsbare objecten, mits in een door de omgevingsdienst goedbevonden motivatie aandacht is besteed aan de volgende aspecten:
  • 1. het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan het risico;
  • 2. het ontbreken van geschikte alternatieve locaties voor het risico; en
  • 3. de mate van zelfredzaamheid van de blootgestelde personen.

Artikel 33 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:

 • a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;
 • b. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
 • c. de ruimte tussen bouwwerken;
 • d. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.

Artikel 34 Algemene afwijkingsregels

34.1 Algemene afwijkingsregels
 • a. Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:
  • 1. de aangegeven of in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat deze afwijking niet geldt voor de inhoudsmaat van woningen binnen Wonen - 3;
  • 2. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwen, wachthuizen ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen worden gebouwd, mits de inhoud per gebouw niet meer dan 75 m³ bedraagt;
  • 3. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten tot een bouwhoogte van 40 m worden gebouwd;
  • 4. het gebruik en de bouwregels voor bewoning uit het oogpunt van mantelzorg, met dien verstande dat:
   • woningen en/of overige gebouwen zoals geregeld in de bestemming Wonen - 1 en Wonen - 2 en maximaal 75 m2 van de bijgebouwen zoals geregeld in de bestemming Wonen - 3 in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van mantelzorg;
   • een goede woonsituatie binnen deze bestemming in stand gehouden c.q. gegarandeerd wordt;
   • aan de omgevingsvergunning het voorschrift verbonden wordt dat binnen één maand na beëindiging van het gebruik van bijgebouwen of overige gebouwen als afhankelijke woonruimte ten behoeve van de mantelzorg hiervan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan burgemeester en wethouders;
   • aan de omgevingsvergunning het voorschrift verbonden wordt dat binnen drie maanden na beëindiging van het gebruik van bijgebouwen of overige gebouwen als afhankelijke woonruimte ten behoeve van de mantelzorg de bewoning is beëindigd, door minimaal één van de drie essentiële woonvoorzieningen te verwijderen, te weten douche/bad, wc of keuken(blok), zodat de gebouwen vanaf dat moment weer overeenkomstig de bestemming (kunnen) worden gebruikt;
 • b. de onder a bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 2. het straat- en/of bebouwingsbeeld;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de verkeersveiligheid.

34.2 Afwijkingsregels voor de herbouw van (bedrijfs)woningen buiten bestaande funderingen

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels ten behoeve van de herbouw van (bedrijfs)woningen buiten de bestaande funderingen met inachtneming van het volgende:

 • a. de herbouw vindt plaats binnen hetzelfde bouwvlak;
 • b. de nieuwe situering van de (bedrijfs)woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit de milieuomgeving;
 • c. de herbouw buiten de bestaande funderingen is stedenbouwkundig aanvaardbaar;
 • d. door de herbouw de landschappelijke waarden van het gebied niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer de voorkeursgrenswaarde zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder mag ingeval van geheel nieuw te bouwen woningen niet worden overschreden.

34.3 Afwijkingsbevoegdheid Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het straat- en/of bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de woonsituatie;
 • de milieusituatie;

afgeweken worden voor de vestiging van aan-huis-verbonden bedrijven:

 • a. welke niet zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' of,
 • b. bedrijven die worden genoemd in een naast hogere categorie;

mits deze naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven welke zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en behorende tot de op grond van hoofdstuk 2 toegestane milieucategorie(ën).

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1 Waarde - Archeologie

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde - Archeologie 1, Waarde - Archeologie 2 of Waarde - Archeologie 3 geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:

 • a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
 • b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.

35.2 Veiligheidszone - lpg

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduidingsgrens van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' te wijzigen indien dat vanwege wijziging in de regelgeving omtrent externe veiligheid mogelijk of noodzakelijk is.

35.3 Categorie-indeling Staat van Bedrijfsactiviteiten

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' te wijzigen voor wat betreft de categorie-indeling van bedrijven, indien en voor zover ten gevolge van technische en/of milieuhygiënische ontwikkelingen de milieubelasting van de desbetreffende typen bedrijven wijzigt.

35.4 Educatieve en/of maatschappelijke functies

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van onbebouwde gronden met de bestemming Agrarisch - 2 en Wonen - 1 wijzigen ten behoeve van educatieve en/of maatschappelijke functies, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. bebouwing is uitsluitend toegestaan in de vorm van andere bouwwerken met een hoogte van maximaal 2 m;
 • b. de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functie staat in verhouding tot de capaciteit van de betrokken wegen;
 • c. omliggende bedrijven worden niet onevenredig in hun bedrijfsvoering beperkt;
 • d. de nieuwe functie is milieuhygiënisch inpasbaar;
 • e. de bestaande landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast.

Artikel 36 Overige regels

36.1 Verwijzing naar andere wettelijke bepalingen

Bij een verwijzing naar andere wettelijke regelingen is bedoeld de desbetreffende wet zoals die luidt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

36.2 Relatie

Indien er blijkens het figuur 'relatie' sprake is van een gekoppeld bouwvlak of bouwperceel dan zijn voor het gebruik, het bouwen, bevoegdheid tot afwijken en wijzigingsbevoegdheden, de bepalingen met betrekking tot een 'enkel' bouwvlak of aaneengesloten bouwperceel van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 37 Overgangsrecht

37.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

37.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 38 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Steenenkamer'.