direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: Steenenkamer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.9100-VS00

Bijlagen toelichting

Bijlage 1 Beschrijving Natura 2000-gebied

Beschrijving Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel

De uiterwaarden IJssel omvatten het merendeel van de buitendijkse delen van de rivierengebieden van de IJssel; de hoofdstroom zelf is niet in het richtlijngebied meebegrensd. Een beperkt deel hiervan is aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Een aantal vrijwel onvergraven en reliëfrijke uiterwaarden zoals Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt hier een kleinschalig oud cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en glanshaverhooilanden. Andere reliëfrijke delen en gebieden die aansluiten op de zandgronden zijn van belang vanwege hardhoutooibos. De IJsselmonding is van belang voor rivierfonteinkruid. De uiterwaarden IJssel is een belangrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden (porseleinhoen, kwartelkoning) en drijvende waterplantenvegetaties (zwarte stern). En is daarnaast van enig belang voor soorten van bosrijke watergebieden met voldoende vis (aalscholver, ijsvogel). Ook is het gebied belangrijk als rust- en foerageergebied voor aalscholver, kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, smient, slobeend, tafeleend, nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, kievit, grutto en reuzenstern en van belang voor fuut, kleine zilverreiger, lepelaar, grauwe gans, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, kuifeend, visarend, slechtvalk, scholekster en tureluur. Voor de wilde zwaan, kolgans, kievit en de grutto is het één van de belangrijkste gebieden in Nederland.

De 'Uiterwaarden IJssel' zijn als speciale beschermingszone onder zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn aangemerkt.

Door de minister van LNV zijn delen van de IJsseluiterwaarden in 1995 aangewezen als staatsnatuurmonument. In het aanwijzingsbesluit is aangegeven dat de IJsseluiterwaarden hun grote botanische betekenis ontlenen aan het voorkomen van meerdere, specifiek aan het rivierengebied gebonden plantengemeenschappen en plantensoorten. De ornithologische betekenis van het natuurmonument blijkt uit de grote diversiteit aan broedvogels.

Voor het Natura 2000-gebied zijn de volgende instandhoudingsdoelstellingen opgenomen:

instandhoudingsdoelstellingen          
    SVI landelijk   doelst. opp.vl   doelst. kwal.   doelst. pop.   draagkracht aantal vogels   draagkracht aantal paren  
habitattypen              
H3150   meren met krabbenscheer en fonteinkruiden   -   >   >        
H3150   meren met krabbenscheer en fonteinkruiden   -   >   >        
H3260B   beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)   -   >   =        
H3270   slikkige rivieroevers   -   >   >        
H3270   slikkige rivieroevers   -   >   >        
H6120   *stroomdalgraslanden   --   >   >        
H6120   *stroomdalgraslanden   --   >   >        
H6430A   ruigten en zomen (moerasspirea)   +   =   =        
H6430B   ruigten en zomen (harig wilgenroosje)   -   =   =        
H6430C   ruigten en zomen (droge bosranden)   -   >   >        
H6510A   glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)   -   >   >        
H6510B   glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)   --   >   >        
H91E0A   *vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)   -   =   =        
H91E0A   *vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)   -   >   >        
H91E0B   *vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)   --   >   >        
H91F0   droge hardhoutooibossen   --   >   >        
H91F0   droge hardhoutooibossen   --   >   >        
habitatsoorten              
H1134   bittervoorn   -   =   =   =      
H1145   grote modderkruiper   -   >   >   >      
H1145   grote modderkruiper   -   >   >   >      
H1149   kleine modderkruiper   +   =   =   =      
H1163   rivierdonderpad   -   =   =   =      
H1166   kamsalamander   -   >   >   >      
H1166   kamsalamander   -   >   >   >      
H1337   bever   -   >   >   >      
H1337   bever   -   >   >   >      
broedvogels              
A017   aalscholver   +   =   =       280  
A119   porseleinhoen   --   >   >       20  
A122   kwartelkoning   -   >   >       60  
A197   zwarte stern   --   =   =       50  
A229   ijsvogel   +   =   =       10  
niet-broedvogels              
A005   fuut   -   =   =     220    
A017   aalscholver   +   =   =     550    
A037   kleine zwaan   -   =   =     70    
A038   wilde Zwaan   -   =   =     30    
A041   kolgans   +   = (<)   =     16700    
A043   grauwe gans   +   = (<)   =     2600    
A050   smient   +   = (<)   =     8300    
A051   krakeend   +   =   =     100    
A052   wintertaling   -   =   =     380    
A053   wilde eend   +   =   =     2600    
A054   pijlstaart   -   =   =     50    
A056   slobeend   +   =   =     90    
A059   tafeleend   --   =   =     450    
A061   kuifeend   -   =   =     690    
A068   nonnetje   -   =   =     20    
A125   meerkoet   -   =   =     3600    
A130   scholekster   --   =   =     210    
A142   kievit   -   =   =     3400    
A156   grutto   --   =   =     490    
A160   wulp   +   =   =     230    
A162   tureluur   -   =   =     30