direct naar inhoud van Artikel 20 Woongebied-1
Plan: Twello Zuidwest
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.171018-VS00

Artikel 20 Woongebied-1

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen en/of aan huis verbonden bedrijven welke zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. bed & breakfast, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden, met daarbij inbegrepen voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, bermen, bruggen en dergelijke;
 • e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 • f. speel- en groenvoorzieningen;
 • g. bergingen;
 • h. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'gs': gestapelde woningen zoals een appartementencomplex;
 • j. openbare nutsvoorzieningen;
 • k. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, paden en verhardingen.
20.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal woningen bedraagt maximaal het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogte in meters bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen overige gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. overige gebouwen dienen minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
  • 3. de gezamenlijke oppervlakte van overige gebouwen mag niet meer bedragen dan 120m².
 • c. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen met dien verstande dat op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken, mag maximaal 3 m bedragen;
  • 5. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag maximaal 20 m² bedragen.
20.3 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 20.1 voor de vestiging van:

 • a. aan huis verbonden bedrijven welke niet zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende ' Staat van Bedrijfsactiviteiten' of,
 • b. aan huis verbonden bedrijven die worden genoemd in categorie 2;

mits deze naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven behorende tot categorie 1 zoals die zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'.