direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen
Plan: Twello Zuidwest
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.171018-VS00

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen en/of aan huis verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. bed & breakfast, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': detailhandel uitsluitend op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'erf': erven;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': gestapelde woningen, zoals een appartementencomplex;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen': overige gebouwen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': tuinen;
 • i. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'autobox': autoboxen;
 • j. openbare nutsvoorzieningen;
 • k. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, paden, verhardingen, water en parkeerplaatsen;
19.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. het aantal woningen mag maximaal het bestaande aantal per bouwperceel bedragen;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
  • 4. in afwijking van het bepaalde onder 3 mag de goothoogte waar de hoofdgebouwen niet aaneengebouwd zijn binnen 2,5 m van de bouwperceelgrens maximaal 3 m bedragen;
  • 5. in afwijking van het bepaalde onder 3 mag de bouwhoogte waar de hoofdgebouwen niet aaneengebouwd zijn binnen 2,5 m van de bouwperceelgrens maximaal 5 m bedragen;
  • 6. de breedte van een hoofdgebouw mag maximaal 10 m bedragen.
 • b. Op deze gronden mogen overige gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. overige gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak', 'erf' en 'bijgebouwen' worden gebouwd, tevens mogen ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'autoboxen' autoboxen worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' en 'erf' geldt dat overige gebouwen minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw dienen te worden gebouwd, met dien verstande dat overkappingen minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw dienen te worden gebouwd;
  • 3. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen tenzij anders aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
  • 4. de bouwhoogte mag maximaal 5 m bedragen tenzij anders aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
  • 5. in afwijking van het bepaalde onder 4 geldt ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' een maximale bouwhoogte van 3m;
  • 6. ter plaatse van de aanduidingen 'erf' en 'bijgebouwen' mag de totale gezamenlijke oppervlakte van overige gebouwen per hoofdgebouw maximaal 50 m² bedragen en het totale bebouwingspercentage van overige gebouwen ter plaatse van de aanduidingen 'erf' en 'bijgebouwen' maximaal 50%;
  • 7. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'autobox' mogen autoboxen worden gerealiseerd met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
  • 8. in afwijking van het bepaalde onder 1 is ter plaatse van de aanduiding 'tuin', vóór de voorgevel een erker en/of entreepartij toegestaan, met dien verstande dat:
   • de horizontale diepte maximaal 1,5 m mag bedragen;
   • de gezamenlijke breedte maximaal 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw mag bedragen;
   • de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen;
   • de afstand van de voorzijde van de erker en/of entreepartij tot het openbare gebied niet minder dan 2,5 m mag bedragen.
 • c. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  1. andere bouwwerken mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak', 'erf', en 'tuin' worden gebouwd, met dien verstande dat het bouwen van overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' niet is toegestaan;
  2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mag maximaal 1 m bedragen;
  3. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en 'erf' mag maximaal 2 m bedragen;
  4. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 m bedragen;
  5. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
  6. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken, mag maximaal 3 m bedragen;
  7. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag per hoofdgebouw maximaal 20 m² bedragen.
19.3 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 19.1 voor de vestiging van:

 • a. aan huis verbonden bedrijven welke niet zijn genoemd in categorie 1 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' of,
 • b. aan huis verbonden bedrijven die worden genoemd in categorie 2;

mits deze naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven behorende tot categorie 1 zoals die zijn genoemd in de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'.