direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Lochem-Oost 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.loKernLochemOost2-BP41

Artikel 8 Groen

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen en/of;
 • b. groenvoorzieningen (waaronder begrepen fiets- en voetpaden, water en waterberging, taluds) en/of;
 • c. beplanting en/of;
 • d. speelvoorzieningen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken.

8.2 bouwregels

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd:

 • a. met de bestemming verband houdende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
8.3 specifieke gebruiksregels

De voor 'Groen' aangewezen gronden mogen niet voor parkeren worden gebruikt met dien verstande dat het gebruik voor voet- en fietspaden, andere paden en in- en uitritten wel is toegestaan.

8.4 wijzigingsbevoegdheid

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd de bestemming 'Groen' te wijzigen ten behoeve van de bestemmingen 'Groen', 'Verkeer - Verblijf' en 'Wonen', met dien verstande dat:

 • a. voor zover de gronden gewijzigd worden in de bestemmingen 'Groen', 'Verkeer - Verblijfsgebied' of 'Wonen', zijn de regels van deze bestemmingen van overeenkomstige toepassing;
 • b. de milieuhygiënische aanvaardbaarheid en toelaatbaarheid moet worden aangetoond, waaronder de aspecten geluidhinder en bodemkwaliteit;
 • c. ten minste 50% van de onbebouwde gronden voor groenvoorzieningen worden aangewezen;
 • d. niet meer dan 30% van de gronden, betrokken bij de wijziging, wordt bebouwd;
 • e. niet meer dan 6 vrijstaande gebouwen zijn toegestaan;
 • f. 2 of meer aaneengeschakelde woningen niet zijn toegestaan;
 • g. niet meer dan 1.000 m³ per gebouw wordt toegestaan;
 • h. de goothoogte maximaal 6 m bedraagt en de bouwhoogte maximaal 10 m;
 • i. het gebruik voor verzorgd wonen is toegestaan;
 • j. parkeren op eigen terrein geschiedt.