direct naar inhoud van Regels
Plan: Van der Valk Hotel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0244.bpVanderValkhotel-0002

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begripsbepalingen

De bepalingen uit artikel 1 van het bestemmingsplan "Bedrijvenpark H2O" van de gemeente Hattem, vastgesteld op 17 september 2018, zijn van toepassing met inbegrip van de hieronder aangegeven wijzigingen en aanvullingen van die regels.

1.1 plan: (1.1)

het bestemmingsplan Van der Valk Hotel met identificatienummer NL.IMRO.0244.bpVanderValkhotel-0002 van de gemeente Hattem.

1.2 bestemmingsplan: (1.2)

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 hotel:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse, welness en vergader- en congresruimte.

Artikel 2 Wijze van meten

De bepalingen uit artikel 2 van het bestemmingsplan "Bedrijvenpark H2O" van de gemeente Hattem, vastgesteld op 17 september 2018, zijn van toepassing.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bedrijventerrein

Voor zover de gronden zijn voorzien van de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn de regels van artikel 3 van het bestemmingsplan "Bedrijvenpark H2O" van de gemeente Hattem, vastgesteld op 17 september 2018 van toepassing met inbegrip van de bijlagen bij de regels en met inbegrip van de hieronder aangegeven aanvulling van die regels.

3.1 Bestemmingsomschrijving (artikel 3.1)

De tekst van artikel 3.1 wordt als volgt aangevuld:

g. horeca in de vorm van een hotel met restaurant, zalencentrum, congres-/vergaderfaciliteiten en welness ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - hotel';

De subleden g tot en met r worden vernummerd naar h tot en met s.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

De algemene regels van het bestemmingsplan "Bedrijvenpark H2O" van de gemeente Hattem, vastgesteld op 17 september 2018, zijn van toepassing met inachtneming van het hieronder bepaalde.

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsregels bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.
 • c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsregels gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

bestemmingsplan Van der Valk Hotel

van de gemeente Hattem