direct naar inhoud van Artikel 18 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Plan: Acquoy 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0236.ACQacquoy2009-ONHE

Artikel 18 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. het beheer en het onderhoud van de watergangen en retentievoorzieningen met de bijbehorende voorzieningen, zoals bermen, schouwpaden en beschoeiing;
 • b. voor zover gronden zijn gelegen binnen het winterbed van de Linge voor de wateraanvoer, -afvoer en -berging, alsmede voor de ontwikkeling en de instandhouding van een ecologische verbindingszone;
 • c. bescherming, het instandhouden en het beheer en het onderhoud van de waterkering;

één en ander met inachtneming van de Keur van het Waterschap.

18.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in artikel 18.1. zijn, voor zover deze zijn gelegen binnen een afstand van 4 m uit een watergang, uitsluitend toegestaan gebouwen en andere bouwwerken die ten dienste staan van de bestemming met een bebouwingshoogte van maximaal 2 m.

18.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 18.2 voor het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming(en) mits het belang van de in 18.1 genoemde bestemmingen in voldoende mate is gewaarborgd. Hieromtrent wordt de beheerder van de betreffende voorziening gehoord.

18.4 Aanlegvergunning
18.4.1 Aanlegvergunningplichtige werken of werkzaamheden

Het is verboden zonder, of in afwijking van, een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders, in verband met de bescherming van de waterkering de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het opruimen/verwijderen van wegen en paden;
 • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van voet-, fiets- ruiter- en andere paden en dagrecreatieve voorzieningen zoals picknickplaatsen, parkeervoorzieningen en de inrichting van visoevers;
 • d. het incidenteel aanpassen van het beloop en/of het dwarsprofiel van bestaande wegen;
 • e. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse leidingen;
 • f. het zoeken naar delfstoffen in de vorm van seismisch onderzoek of exploratieonderzoek;
 • g. het bewerken van en graven, boren of roeren in de bodem dieper dan 30 cm;
 • h. het dempen, vergraven en aanleggen van sloten;
 • i. het bebossen van gronden en het aanleggen van boomgaarden.
18.4.2 Uitzondering

Het onder 18.4.1 vervatte verbod geldt niet indien het werken en/of werkzaamheden betreft, die:

 • a. het normale onderhoud tot doel hebben, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen en de aanleg van nieuwe en de vervanging van bestaande kabels en leidingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
 • b. gelet op de elders in deze regels genoemde doeleinden, voor deze gronden van ondergeschikte betekenis zijn;
 • c. reeds uitgevoerd of in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
18.4.3 Verlening

Een aanlegvergunning als bedoeld in 18.4.1. wordt niet verleend indien ten aanzien van het werk of de werkzaamheid sprake is van onevenredige afbreuk aan de waarden en/of functies welke het plan beoogt te beschermen, dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden niet voldoende tegemoet kan worden gekomen.

18.4.4 Advies beheerder watergang

Alvorens een besluit te nemen omtrent het verlenen van een aanlegvergunning winnen burgemeester en wethouders advies in van de beheerder van de watergang omtrent de vraag of door het verlenen van de aanlegvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de bescherming, instandhouding en het beheer en onderhoud van de waterkering.