direct naar inhoud van Artikel 17 Waarde - Beschermd dorpsgezicht
Plan: Acquoy 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0236.ACQacquoy2009-ONHE

Artikel 17 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. de instandhouding, bescherming en herstel van de voorkomende cultuurhistorische waarden;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen.

17.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving
a Cultuurhistorische waarden
 • 1. De structuur van het dorp als gestrekt oeverwaltype en het gave, oorspronkelijke stratenpatroon, dienen behouden te blijven. Ook de contrasten tussen de dorpsbebouwing en de open omgeving zijn van beeldbepalende waarde en dienen behouden te blijven.
 • 2. Het onderstaande bebouwingsbeeld is van cultuurhistorische waarde:
 • a. het gevelbeeld wordt bepaald door de langsgevels evenwijdig aan de dijk;
 • b. veel woningen hebben een witgepleisterde voorgevel;
 • c. de bebouwing ademt een agrarische sfeer doordat er veel groen voor en achter de woningen aanwezig is;
 • d. uitzonderingen op de kleinschalige bebouwing worden gevormd door het kerkgebouw, het Polderhuis, het huidige dorpshuis, een voormalig schoolgebouw en de boerderijen die in de uiterwaarden van de Linge liggen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Voorgevel hoofdgebouw

De voorgevel van een hoofdgebouw (o.a. woningen) mag uitsluitend geheel of gedeeltelijk worden gebouwd in de grens van het bouwvlak die is gesitueerd naar het openbaar gebied.

17.2.2 Dak

Hoofdgebouwen (o.a. woningen) mogen uitsluitend worden afgedekt met een zadeldak - al dan niet met wolfseinden -, een mansardedak of een schilddak.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

 • a. de situering;
 • b. de maatvoering; en/ of
 • c. de kapvorm en/ of de dakhelling;

van bebouwing, een en ander ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waarden van het beschermde dorpsgezicht zoals omschreven in 17.1.2onder a.

17.4 Ontheffing van de bouwregels
17.4.1 Advies monumentencommissie

Alvorens ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming(en) een ontheffing wordt verleend, wordt door burgemeester en wethouders advies gevraagd aan de Monumentencommissie.

17.5 Aanlegvergunning
17.5.1 Advies monumentencommissie

Alvorens ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming(en) een aanlegvergunning wordt verleend, wordt door burgemeester en wethouders advies gevraagd aan de Monumentencommissie.

17.6 Sloopvergunning
17.6.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) een bouwwerk te slopen.

17.6.2 Uitzonderingen

Het in 17.6.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. sloopwerkzaamheden waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan vergunning is verleend;
 • b. sloopwerkzaamheden van ondergeschikte betekenis binnen het op de bestemming gerichte normale onderhoud en beheer;
 • c. sloopwerkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn.
17.6.3 Verlening

De in 17.6.1 genoemde sloopvergunning wordt slechts verleend indien en voorzover door de sloopwerkzaamheden geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de cultuurhistorische waarden als bedoeld in 17.1.2 onder a.

17.6.4 Advies monumentencommissie

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over een sloopvergunning als bedoeld in 17.6.1 winnen zij schriftelijk advies in bij de monumentencommissie omtrent de vraag of door het verlenen van de sloopvergunning geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de cultuurhistorische waarden als bedoeld in 17.1.2 onder a.

17.7 Wijzigingsbevoegdheid
17.7.1 Advies monumentencommissie

Alvorens ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming(en) een wijzigingsplan in werking treedt, wordt door burgemeester en wethouders advies gevraagd aan de Monumentencommissie.