direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Epe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0232.BG028Buitengebied-VBP1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Buitengebied Epe met identificatienummer NL.IMRO.0232.BG028Buitengebied-VBP1 van de gemeente Epe;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aan-huis-verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep en/of ambachtelijk beroep, dat in of bij een woning, bedrijfswoning of plattelandswoning wordt uitgeoefend, waarbij de woning, bedrijfswoning of plattelandswoning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of door middel van het houden van dieren, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, een champignonkwekerij en een bosbouwbedrijf;

1.7 agrarisch dienstverlenende bedrijven:

een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het leveren van diensten aan agrarische bedrijven en/of groene- en/of recreatieve functies in het buitengebied zo nodig met behulp van werktuigen en apparatuur.

Kenmerkende werkzaamheden zijn cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en agrarisch loonwerk.

1.8 agrarisch hobbybedrijf:

het houden van vee en/of telen van gewassen, niet gericht op een reële inkomens vorming;

1.9 agrarisch verwante bedrijvigheid:

bedrijven die gericht zijn op het leveren van diensten en goederen aan agrarische bedrijven zoals het bewerken, vervoeren en/of verhandelen van agrarische producten en bedrijven die zich richten op een combinatie van agrarische- en zorgfuncties. Voorbeelden van agrarisch verwante bedrijven zijn (loon)werkbedrijven, veehandelsbedrijven, dierenklinieken voor grootvee, groothandels in agrarische gewassen en zorgboerderijen;

1.10 ambachtelijk beroep:

een beroep waarin geheel of overwegend door middel van handwerk goederen worden vervaardigd, bewerkt of hersteld en geïnstalleerd, alsook het verkopen en/of leveren van goederen, als ondergeschikte activiteit, die verband houden met het ambacht;

1.11 ammoniakemissie

de uitstoot van ammoniak uit een veehouderij. De emissie wordt uitgedrukt in kg NH3 per dierplaats per jaar;

1.12 archeologische monumentenzorg:

zorg die zich richt op het optimaal beheer van de bodem als unieke bron van informatie over de geschiedenis van Nederland;

1.13 archeologisch onderzoek:

in een schriftelijke rapportage vastgelegd bureau- en/of veldonderzoek naar de materiële neerslag van menselijke aanwezigheid en menselijk handelen in het verleden;

1.14 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit in het verleden, tenminste ouder dan 50 jaar;

1.15 atelier

een werkplaats, in het bijzonder die van een beeldend kunstenaar;

1.16 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.17 bed and breakfast:

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.18 bedrijfsmatige exploitatie:

het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie dat in de recreatiebungalows – permanent wisselende - recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden;

1.19 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het gezin of een daarmee gelijk te stellen samenlevingsvorm van) één persoon, wiens huisvesting daar, met het oog op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is;

1.20 beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.21 bestaand:
 • met betrekking tot bebouwing:

Legale bebouwing die op tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning;

 • met betrekking tot gebruik:

het legale gebruik van grond en bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel toegestaan krachtens een omgevingsvergunning;

1.22 bestaande situatie
 • a. de activiteit die is toegestaan op grond van een ten tijde van het vaststellen van dit bestemmingsplan verleende vergunning als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming, een omgevingsvergunning waarbij de toestemming op grond van artikel 7 lid 5 van de Wet natuurbescherming is aangehaakt, of een melding op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming of de rechtsopvolger daarvan, of
 • b. indien een vergunning of melding als bedoeld onder a ontbreekt: een aan het bedrijf ten tijde van het vaststellen van dit bestemmingsplan reeds verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, dan wel een melding op grond van het activiteitenbesluit;
1.23 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.24 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.25 bijgebouw:

al dan niet aangebouwd gebouw of een gedeelte van een gebouw dat ten dienste van het wonen wordt gebruikt en waarin niet wordt gewoond;

1.26 boerderijkamer

een of meerdere ruimtes in een (voormalig) agrarisch bedrijfsgebouw, die is/zijn ingericht voor recreatief nachtverblijf, inclusief daarbij behorende voorzieningen;

1.27 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.28 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.29 bouwmarkt:

detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak waarop het volledige assortiment van bouw- en doe-het-zelf producten uit voorraad wordt aangeboden zowel aan vakman als particulier;

1.30 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.31 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.32 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.33 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal welke, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.34 bouwwerk voor recreatief verblijf:

een bouwwerk dat uitsluitend bedoeld is om door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, te gebruiken voor toeristisch of recreatief gebruik; niet zijnde recreatiewoningen en kampeermiddelen.

1.35 cultuurhistorische waarde:

de aan een gebied en/of bouwwerk toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat gebied of dat bouwwerk;

1.36 dagrecreatie:

recreatief gebruik van gronden dat tussen een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang plaatsvindt en waaronder in elk geval niet wordt begrepen het gebruik als georganiseerd sport- dan wel evenemententerrein;

1.37 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of (af-)leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan diegenen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.38 detailhandel in volumineuze goederen:

detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, in de vorm van detailhandel in auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en naar de aard daarmee gelijk te stellen artikelen;

1.39 dienstverlenend beroep:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.40 extensief recreatief medegebruik:

een vorm van recreatief medegebruik dat in hoofdzaak is gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen en fietsen, en dat slechts beperkt beslag op de ruimte legt. Voor het extensieve recreatief medegebruik is geen specifieke inrichting van het gebied noodzakelijk, maar kan worden volstaan met de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn en ondergeschikte voorzieningen zoals bewegwijzeringsbordjes. Onder extensief recreatief medegebruik wordt in elk geval niet verstaan intensief recreatief medegebruik en gemotoriseerde sporten;

1.41 extensief agrarisch medegebruik:

een vorm van grondgebonden landbouw, zoals beweiding in lage veebezetting en de verbouw van akkerbouwproducten, in hoofdzaak gericht op de instandhouding en/of vergroting van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;

1.42 gastenverblijf:

een aan de woonfunctie ondergeschikt tijdelijk verblijf voor gasten van de hoofdbewoner, welke gasten hier niet permanent mogen verblijven;

1.43 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.44 geluidzoneringsplichtige inrichting:

inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 jo Bijlage 1 onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht;

1.45 glastuinbouwbedrijf:

een bedrijf dat (overwegend) is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen door gebruik te maken van kassen (staand glas);

1.46 groenwal:

een wal van grond welke wordt begroeid door bomen en/of struiken;

1.47 grondgebonden agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van activiteiten, waarbij de productie geheel of nagenoeg geheel afhankelijk is van het producerend vermogen van de grond (als productiemiddel) waar het bedrijf over kan beschikken;

1.48 grondgebonden veehouderij:

veehouderij die beschikt over voldoende agrarische cultuurgrond in de omgeving van de bedrijfsgebouwen om 50% van de benodigde diervoeding zelf te kunnen produceren;

1.49 grondgebruiksplan:

plan waarin de ondernemer informatie biedt over de grondgebondenheid van de veehouderij;

1.50 hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.51 hoofdverblijf:

het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal verblijven;

1.52 horeca:

onder horeca wordt verstaan:

 • horeca ten dienste van de bestemming en gericht op de eigen gasten, niet zijnde partycentra, nachtclubs, discotheken, zaalverhuur en in aard en omvang op de omgeving vergelijkbare horecagelegenheden;
 • detailhandel ten dienste van de bestemming en gericht op de eigen gasten.
1.53 intensief recreatief medegebruik:

recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan en dat een potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking heeft, zoals paintball, boerengolf en een maïsdoolhof;

1.54 kampeerauto:

een auto, waarin voorzieningen zijn getroffen voor dag- en nachtverblijf;

1.55 kampeermiddel:
 • a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een toercaravan;
 • b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde; één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.56 kas:

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of planten;

1.57 kiosk:

een gebouw met een beperkte oppervlakte ten dienste van de dagrecreatie, bestemd voor kleinschalige detailhandel in snacks, drinkwaren, strandartikelen en aanverwante producten;

1.58 kleinschalig kampeerterrein:

een kampeerterrein voor ten hoogste 25 kampeermiddelen - geen bouwwerken voor recreatief verblijf zijnde - dat gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 oktober in gebruik mag zijn;

1.59 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;

1.60 landbouwmechanisatiebedrijf

een agrarisch aanverwant bedrijf, dat zich richt op de verkoop en onderhoud van tractoren en agrarische werktuigen of apparatuur;

1.61 landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, in verband met de waarneembare verschijningsvorm van dat gebied;

1.62 loonbedrijf:

een bedrijf dat uitsluitend of in overwegende mate gericht is op het verrichten van werkzaamheden voor en/of de levering van diensten aan agrarische bedrijven;

1.63 manege:

een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden en daarvoor paarden en/of pony's houdt, in combinatie met een of meer van de volgende hiermee samenhangende activiteiten of voorzieningen:

 • het in pension houden van paarden en/of pony's, ondergeschikte horeca (kantine, foyer en dergelijke),
 • verenigingsaccommodatie en het houden van wedstrijden of andere evenementen;
1.64 Natura 2000-gebied

een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden 'Natura 2000';

1.65 natuurlijke waarden:

aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische elementen voorkomend in dat gebied;

1.66 niet-grondgebonden veehouderij:

veehouderij die beschikt over onvoldoende agrarische cultuurgrond in de omgeving van de bedrijfsgebouwen om 50% van de benodigde diervoeding zelf te kunnen produceren;

1.67 normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden:

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

1.68 ondergeschikte detailhandel:

detailhandel als activiteit die in ruimtelijk, financieel en inkomenswervend opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de ingevolge het bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De detailhandelsfunctie is van zulke beperkte bedrijfsmatige of ruimtelijke omvang dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, vorm en verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg geheel als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft;

1.69 ondergeschikte horeca(-activiteiten):

horeca als activiteit die in ruimtelijk, financieel en inkomenswervend opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de ingevolge het bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De horecafunctie is van zulke beperkte bedrijfsmatige of ruimtelijke omvang dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, vorm en verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg geheel als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft;

1.70 ondergeschikte nevenactiviteit

de nevenactiviteit is qua oppervlak, aard en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt is aan de hoofdfunctie;

1.71 onderkomens:

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en kampeermiddelen;

1.72 opgraving:

archeologische maatregel waarbij een aangetroffen en gewaardeerde vindplaats ex situ wordt behouden;

1.73 paardenbak:

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en pony’s en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen;

1.74 paardenhouderij:

het bedrijfsmatig, niet op agrarische productie gericht houden en stallen van paarden en pony's met als ondergeschikte nevenactiviteit het fokken africhten, trainen en berijden van paarden en pony's;

1.75 peil:
 • a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
 • b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het oorspronkelijke aansluitende terrein;
1.76 permanente bewoning:

bewoning van een recreatieverblijf als hoofdverblijf;

1.77 pension:

Een logies verstrekkend bedrijf, dat over 5 of meer voor verhuur bestemde bedden beschikt, verdeeld over ten minste 2 kamers;

1.78 plattelandswoning:

een bedrijfswoning behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, zoals bedoeld in artikel 1.1a lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, welke door een persoon en diens huishouden, die geen binding hebben met de desbetreffende landbouwinrichting, wordt of mag worden bewoond;

1.79 recreatiewoning:

een gebouw, dat dient als recreatieverblijf, niet voor permanente bewoning is bestemd, en dat dient als periodiek verblijf voor wisselende groepen van recreanten, die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.80 reeel agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf dat nu of op redelijke termijn voldoende werk en inkomen kan opleveren voor één (gedeeltelijke) arbeidskracht die in duurzaam (neven)beroep aan het bedrijf verbonden is;

1.81 relatie:

ter plaatse van de aanduiding 'relatie' wordt de verbinding aangegeven tussen twee of meer afzonderlijk begrensde bouwvlakken of bestemmingsvlakken, inclusief de daaraan toegekende aanduidingen waarmee die bouwvlakken, bestemmingsvlakken één vlak vormen;

1.82 risicovolle inrichting:

een inrichting waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico dan wel een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in genoemd Besluit en/of een inrichting waarbinnen een risicobron aanwezig is met een contour voor het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar berekend conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen, niet zijnde propaantanks met een inhoud kleiner dan 13 m3;

1.83 schuilgelegenheid

een bouwwerk, dat bedoeld is voor het bieden van beschutting en schuilruimte voor vee;

1.84 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting worden in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.85 sier- en boomkwekerijbedrijf:

een (tuinbouw-)bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van houtige en niethoutige siergewassen, zoals bomen, heesters en vaste planten, onder meer bestemd voor tuinen en parken, of gericht op het voortbrengen van vruchtbomen, een en ander in de vorm van volle grondsteelt dan wel containerteelt;

1.86 standplaats:

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

1.87 stapmolen:

cirkelvormig afgezette ruimte/bouwwerk waar paarden zonder toezicht beweging in krijgen;

1.88 teeltondersteunende kassen:

kassen welke zijn toegelaten bij bedrijven in de (klein-)fruitteelt, de boomteelt, de bollenteelt en de zaadveredeling, mits deze kassen de bedrijfsvoering aantoonbaar ondersteunen;

1.89 tuincentrum:

een bedrijf, in hoofdzaak gericht op het bedrijfsmatig:

 • a. kweken en rechtstreeks verkopen aan de consument van boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen, kamerplanten en artikelen voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen en van alle daarbij benodigde tuingereedschappen alsmede van voor de bodem en planten benodigde meststoffen en als nevenaspect op bloempotten, vazen, plantenbakken ter verfraaiing van de kamer en tuin, en tuininrichtingsartikelen, waaronder tuinverlichting, tuinmeubelen en barbecues;
 • b. verkopen aan de consument van sfeer, cadeau en interieurartikelen;
 • c. verkopen van producten ten behoeve van de verzorging en voeding van dieren;
 • d. verkopen van producten ten behoeve van de aanleg en onderhoud van vijvers;
 • e. verrichten van hoveniersactiviteiten; een en ander met de bijbehorende voorzieningen in de vorm van tuinen, erven, modeltuinen, terreinverhardingen, parkeervoorzieningen, kantoorruimten alsmede een kantine;
 • f. ondergeschikte horeca;
1.90 tunnelkas:

een verplaatsbare kas welke overwegend niet uit glas bestaat en slechts voor een beperkte periode van het jaar wordt gebruikt voor het kweken van gewassen;

1.91 tweede woning:

recreatiewoning, niet bestemd voor permanente bewoning, die dient als periodiek verblijf voor een vaste groep van recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.92 vee

door de mens gedomesticeerde dieren, zoals koeien, varkens, schapen, geiten, paarden en ezels;

1.93 volwaardig agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf dat voldoende werk en inkomen kan opleveren voor ten minste één volwaardige arbeidskracht die in duurzaam hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden;

1.94 voorgevel:

de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan de weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.95 waterkwaliteit:

de chemische kwaliteit zowel als de ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren en het grondwater;

1.96 wildraster:

afrastering om het wild de toegang te beletten met als doel het geleiden en/of beschermen van wild;

1.97 woning:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van een huishouden, en waarbij alle woonruimtes aan elkaar grenzen;

1.98 woonwagen:

voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 breedte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van scheidingsmuren;

2.2 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen, tenzij anders is aangegeven in de regels;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf, met dien verstande dat:
  • 1. per bouwvlak ten hoogste één agrarisch bedrijf is toegestaan;
  • 2. het houden van dieren niet is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - geen vee toegestaan';
  • 3. een grondgebonden veehouderij uitsluitend is toegestaan op de gronden welke niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - geen vee toegestaan';
  • 4. een niet-grondgebonden veehouderij uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij', met dien verstande dat:
   • de oppervlakte van stalruimte ten behoeve van de niet-grondgebonden veehouderij niet meer mag bedragen dan 1 ha van het bouwvlak, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt;
   • de oppervlakte van stalruimte ten behoeve van de niet-grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' op de navolgende adressen niet meer mag bedragen dan is aangegeven in de navolgende tabel:
    Adres   Oppervlakte  
    Jagtlustweg 17 te Epe   325 m2  
    Oranjeweg 112-I en II te Emst   9.660 m2  
    Pollenseveenweg 2 te Emst   284 m2  

 • b. paardenhouderij;
 • c. hobbymatig agrarisch grondgebruik en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaand erf' de uitoefening van het agrarisch hobbybedrijf;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is uitsluitend de opslag van materialen ten behoeve van de nabij gelegen bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' toegestaan;
 • e. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen'. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • f. wonen, anders dan ten behoeve van het agrarische bedrijf, in een voormalige agrarische bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning';
 • g. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning of plattelandswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
 • h. het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en/of het herstel van de desbetreffende cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden ter plaatse van de aanduidingen zoals zijn opgenomen in artikel 43;
 • i. bescherming van de vochtgebonden natuurlijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur';
 • j. een evenemententerrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
 • k. een ijsbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan';
 • l. (paarden)mensport, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - mensport';
 • m. sportveld, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sport';
 • n. bestaande nevenactiviteiten, welke zijn opgenomen in Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Agrarisch' zijn uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - nevenactiviteit' toegestaan, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte gebruikt ten behoeve van deze nevenactiviteit ten hoogste bedraagt de in de bijlage genoemde oppervlakte;
 • o. nevenactiviteiten, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - gelders natuurnetwerk' en 'overige zone - groene ontwikkelingszone' zijn uitsluitend de navolgende nevenactiviteiten toegestaan:
   • nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer en natuureducatie tot een maximale oppervlakte van 350 m2;
   • caravanstalling tot een maximale oppervlakte van 750 m2;
  • 2. op de gronden welke niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - gelders natuurnetwerk' en 'overige zone - groene ontwikkelingszone' zijn uitsluitend de navolgende nevenactiviteiten toegestaan:
   • nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer, natuureducatie en agrarisch verwante bedrijvigheid tot een maximale oppervlakte van 500 m2;
   • caravanstalling tot een maximale oppervlakte van 1000 m2;
 • p. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van ontvangstruimten ten behoeve van verkoop van af de boerderij, rondleidingen etc., met dien verstande dat:
  • 1. de bebouwde oppervlakte ten behoeve van deze activiteit niet meer mag bedragen dan 200 m2;
  • 2. de voorzieningen uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak;
 • q. duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen op het dakvlak van gebouwen;
 • r. de waterhuishouding, waaronder sloten, sprengen, beken en andere watergangen;
 • s. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden van water, bergen, aan- en afvoeren van water en natuurvriendelijke oeverzones langs watergangen;
 • t. de functies als bedoeld in 25.1 voorzover de gronden zijn gelegen binnen 10 m van de bestemming 'Water';
 • u. extensief recreatief medegebruik;
 • v. een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';

met daarbij behorende:

 • w. toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;
 • x. parkeervoorzieningen;
 • y. groenvoorzieningen;
 • z. erven en tuinen behorende bij bedrijfswoningen tot maximaal 50 m uit de grens van het bouwvlak;

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken binnen bouwvlakken

Op de gronden binnen het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. dit slechts toegestaan is voor zover het bebouwing betreft ten behoeve van het reële agrarische bedrijf, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf';
 • b. voor het bouwen van bedrijfsgebouwen geldt dat:
  • 1. de goothoogte niet meer dan 7 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 12 m mag bedragen;
  • 3. de dakhelling niet minder dan 18° mag bedragen;
  • 4. de te bebouwen oppervlakte van teeltondersteunende kassen niet meer dan 500 m2 mag bedragen.
 • c. in aanvulling van het bepaalde onder b geldt voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf' dat de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan de oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, met dien verstande dat deze oppervlakte vergroot mag worden met ten hoogste 15% dan wel tot een oppervlakte van 200 m²;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'kas' uitsluitend kassen zijn toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van kassen niet meer dan 8 m mag bedragen;
 • e. voor het bouwen van bedrijfswoningen en voormalige agrarische bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning' geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • f. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen en voormalige agrarische bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning' geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • g. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van (kunst-)mest- en/of voedersilo's niet meer dan 15 m mag;
  • 2. de bouwhoogte van sleufsilo's niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning en voormalige agrarische bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning' niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van speeltoestellen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - nevenactiviteit' mag niet meer bedragen dan 5 m;
  • 5. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
 • h. het bouwen van bouwwerken ter plaatse van het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Spiekerweg 5 te Epe niet is toegestaan.

3.2.2 Toegestane bouwwerken buiten het bouwvlak

Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde voorzieningen ten behoeve van de opslag van mest worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de kuilvoerplaten en sleufsilo's uitsluitend binnen een zone van 50 m rondom het bouwvlak mogen worden gebouwd en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
 • b. tunnelkassen, met dien verstande dat:
  • 1. tunnelkassen uitsluitend mogen worden opgericht in een directe ruimtelijke relatie met het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding:
   • 'overige zone - kampenontginningen';
   • 'overige zone - oeverwal';
   • 'overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden';
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 1.000 m2;
  • 3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • c. de bouwhoogte van lichtmasten ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • d. de bouwhoogte van speeltoestellen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - nevenactiviteit' mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer mag bedragen dan 1,5 m.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het gebied
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de externe veiligheid.

3.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 3.2 sublid 3.2.1 ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. de vergroting niet meer bedraagt dan 10% van het bouwvlak;
  • 2. het bouwvlak met ten hoogste 25 m mag worden overschreden;
  • 3. vergroting van het bouwvlak ten behoeve van het houden van een of meer runderen van niet-grondgebonden (melk)rundveebedrijven niet is toegestaan;
  • 4. in geval een bouwvlak van een niet-grondgebonden veehouderij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij', niet is gelegen op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied', de oppervlakte van het bouwvlak na de vergroting niet meer mag bedragen dan 1 ha;
  • 5. in geval een bouwvlak van een niet-grondgebonden veehouderij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij', is gelegen op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied', de oppervlakte van het bouwvlak door het te wijzigen mag worden vergroot, mits:
   • de extra bebouwing noodzakelijk is om voor de aanwezige dieren te kunnen voldoen aan de welzijnseisen; of
   • het agrarisch bedrijf een omvang heeft van 70 NGE waarvan minimaal 40 NGE voortkomend uit de niet-grondgebonden veehouderij en het bedrijf op het moment van vaststelling van de reconstructieplannen door Provinciale Staten van Gelderland (Gelderse Vallei op 1 maart 2005) reeds deze minimale bedrijfsgrootte van 70 NGE waarvan minimaal 40 NGE voortkomend uit de niet-grondgebonden veehouderijtak bezat;
  • 6. indien het bouwvlak van een grondgebonden veehouderij, welke is gelegen op de gronden welke niet nader zijn aangeduid met de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - geen vee toegestaan', wordt vergroot, gelden de volgende aanvullende regels:
   • de uitbreiding dient ruimtelijk aanvaardbaar te zijn en er dient sprake te zijn van een goede landschappelijke inpassing;
   • in aanvulling van het bepaalde onder de eerste bullet geldt voor een (melk)rundveehouderij dat er geen sprake is van omschakeling naar een niet-grondgebonden veehouderij en aan de uitbreiding een grondgebruiksplan ten grondslag ligt;
  • 7. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van de aangrenzende gronden en/of nabij gelegen agrarische bedrijven niet onevenredig worden geschaad;
  • 8. de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische uitvoerbaarheid en toelaatbaarheid en de landschappelijke waarden, is aangetoond;
 • b. lid 3.2 sublid 3.2.1 sub b.3 en toestaan dat de dakhelling over een bebouwde oppervlakte van ten hoogste 100 m2 wordt verminderd tot 0°;
 • c. lid 3.2 sublid 3.2.1 sub b.4 ten behoeve van de bouw van teeltondersteunende kassen tot een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m2;
 • d. lid 3.2 sublid 3.2.2 ten behoeve van het bouwen van schuilgelegenheden ten behoeve van dieren buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte van de bij de schuilgelegenheid behorende en daaraan grenzende agrarische gronden ten minste 3 ha. bedraagt;
  • 2. de oppervlakte per schuilgelegenheid niet meer dan 25 m2 bedraagt;
  • 3. het aantal schuilgelegenheden per bedrijf, instelling of woning niet meer bedraagt dan 1 en per agrarisch bedrijf niet meer dan 2;
  • 4. de goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan respectievelijk 2,5 m en 3,5 m;
  • 5. de afstand tussen het bouwvlak en de schuilgelegenheid niet minder dan 50 m bedraagt;
  • 6. er sprake is van een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing door middel van een inrichtingsplan;
  • 7. de schuilgelegenheid aan ten minste één zijde niet is voorzien van een wand;
 • e. lid 3.2 sublid 3.2.1 sub f.1 ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke vervanging van meerdere bijgebouwen waarvan de gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt dan 75 m2 door één of meerdere bijgebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. de vervanging bijdraagt aan een aanmerkelijke verbetering van de landschappelijke situatie ter plaatse;
  • 2. met de vervanging een vermindering (sanering) van de oppervlakte, voor zover die meer bedraagt dan 75 m2 plaatsvindt tot een oppervlakte van ten hoogste 50% van het meerdere tot een oppervlakte van ten hoogste 200 m2.
 • f. lid 3.2 sublid 3.2.1 sub h ten behoeve van het bouwen van bouwwerken ter plaatse van het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Spiekerweg 5 te Epe mits is voorzien in de aanleg en instandhouding van een voldoende landschapppelijke inpassing op basis van een goedgekeurd landschappelijk inpassingsplan.

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de voorgaande afwijkingen bij een omgevingsvergunning dient mede betrokken te worden:

 • de mate waarin de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aangrenzende gronden en/of nabijgelegen agrarische bedrijven kunnen worden geschaad;
 • de mate waarin de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijk waarden die artikel 43 beoogt te beschermen worden geschaad. Indien de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.

3.5 Specifieke gebruiksregels
3.5.1 Strijdig gebruik
 • a. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor:
  • 1. het gebruik van gebouwen, kampeermiddelen, of bouwwerken voor recreatief verblijf voor recreatief nachtverblijf anders dan voor kleinschalig kamperen en/of verblijf in een boerderijkamer;
  • 2. stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering;
  • 3. doeleinden van handel en/of andere dan agrarische bedrijfsdoeleinden;
  • 4. het stallen van vee in meer dan één bouwlaag, tenzij het een bestaand gebruik betreft;
 • b. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik van de gronden ter plaatse van Oranjeweg 100 te Emst ten behoeve van een kleinschalig kampeerterrein indien niet binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit plan uitvoering is gegeven aan de aanleg en het beheer van de erfinrichtings- en landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 8 opgenomen Inrichtingsplan Oranjeweg 100.
 • c. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning of voormalige agrarische bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning' met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning of voormalige agrarische bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.

3.5.2 Strijdig gebruik stikstof

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak voor het houden van vee, indien dit leidt tot een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;
 • b. het bepaalde in sub a geldt niet voor het gebruik, waarbij het aantal stuks vee op gronden en in bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak toeneemt en deze toename van de veestapel, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, niet leidt tot een zodanige toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 2000-gebieden dat deze, vergunningplichtig is volgens het Programma Aanpak Stikstof als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming of de rechtsopvolger daarvan.

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van intensief recreatief medegebruik, met dien verstande dat:
  • 1. er geen sprake is van onevenredige toename van verkeersbewegingen;
  • 2. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd;
  • 3. nabijgelegen agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd;
  • 4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
 • b. lid 3.1 ten behoeve van de verkoop van niet op het eigen bedrijf geproduceerde streekgebonden producten met dien verstande dat er sprake is van kleinschaligheid en dat de basis van de verkoop wordt gevormd door de producten die op het bedrijf zelf tot stand komen en met dien verstande dat de oppervlakte ten behoeve van deze functie ten hoogste mag 50 m2 bedragen;
 • c. lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van een mestvergistingsinstallatie voor het vergisten van bedrijfseigen mest, het scheiden van mest en het raffineren van mest, met dien verstande dat:
  • 1. de vergistinginstallatie enkel is toegestaan binnen het bouwvlak;
  • 2. de noodzaak vanuit het oogpunt van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
  • 3. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd;
  • 4. nabijgelegen agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd;
  • 5. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
  • 6. de ruimtelijke uitstraling als agrarisch bedrijf is gewaarborgd;
 • d. lid 3.1 ten behoeve van het gebruik als tuin en/of erf ten behoeve van een nabijgelegen woning, voor gronden die feitelijk niet meer in gebruik zijn ten behoeve van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat:
  • 1. de landschappelijke en/of natuurlijke waarden niet onevenredig worden aangetast;
  • 2. het gebruik van aangrenzende agrarische gronden niet wordt geschaad;
  • 3. de maximale oppervlakte die als erf en/of tuin in gebruik wordt genomen niet groter is dan 900 m2;
  • 4. hierop uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de woning mogen worden gebouwd;
 • e. lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van nevenactiviteiten in de zin van kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van boerderijkamers in bestaande gebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. de gronden niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' of onderdeel uitmaken van de Natura2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel;
  • 2. de oppervlakte van een boerderijkamer bedraagt ten hoogste 50 m²;
  • 3. de totale oppervlakte aan boerderijkamers per agrarisch bedrijf bedraagt 200 m²;
  • 4. het aantal slaapplaatsen niet meer bedraagt dan 15;
  • 5. de boerderijkamers geen belemmering vormen voor de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven;
 • f. lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van nevenactiviteiten in de zin van dagrecreatieve voorzieningen en/of een gemeenschappelijke ruimte bij boerderijkamers, met dien verstande dat:
  • 1. de gronden niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' of onderdeel uitmaken van de Natura2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel;
  • 2. de oppervlakte:
  • 3. de functionaliteit van de ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' niet wordt aangetast;
  • 4. de nevenactiviteiten geen belemmering vormen voor de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven;
  • 5. de nevenactiviteit ruimtelijk aanvaardbaar is en voorziet in een goede landschappelijke inpassing;
 • g. lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van nevenactiviteiten in de vorm van een kleinschalig kampeerterrein, met dien verstande dat:
  • 1. de gronden niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' of onderdeel uitmaken van de Natura2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel;
  • 2. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing in de vorm van dichte hagen, houtsingels of houtwallen;
  • 3. de functionaliteit van de ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' niet wordt aangetast;
  • 4. sanitairgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak zijn toegestaan;
  • 5. kleinschalige kampeerterreinen buiten het bouwvlak zijn toegestaan, mits:
   • de gronden niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - gelders natuurnetwerk', 'overige zone - groene ontwikkelingszone' of onderdeel uitmaken van de Natura2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel;
   • de afstand tot het bouwvlak ten hoogste 25 m bedraagt;
   • hiervoor binnen het bouwvlak, behorende tot het desbetreffende agrarisch bedrijf, onvoldoende ruimte aanwezig dient te zijn is dan wel;
   • situering buiten het bouwvlak, behorende tot het desbetreffende agrarisch bedrijf, uit landschappelijk en/of milieuhygiënisch oogpunt de voorkeur verdient;
  • 6. het kleinschalige kampeerterrein geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven;
 • h. lid 3.1 ten behoeve van de huisvesting van twee huishoudens, mits hierdoor het aantal woningen niet wordt vergroot.
 • i. lid 3.1 ten behoeve van het bebossen met snelgroeiend bos, met dien verstande dat de ruimtelijke karakteristiek niet onevenredig mag worden geschaad;
 • j. lid 3.5 ten behoeve van het gebruik van de bestaande bedrijfsgebouwen voor de opslag van kampeermiddelen.

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de voorgaande afwijkingen bij een omgevingsvergunning dient mede betrokken te worden:

 • de mate waarin de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aangrenzende gronden en/of nabijgelegen agrarische bedrijven kunnen worden geschaad;
 • de mate waarin voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • de mate waarin de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijk waarden die artikel 43 beoogt te beschermen worden geschaad. Indien de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.

3.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 47 is van toepassing.

3.8 Wijzigingsbevoegdheid
3.8.1 Natuur

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen ten behoeve van de bestemming 'Natuur' met dien verstande dat:

 • a. het terrein is verworven voor de inrichting als natuurgebied, dan wel de eigenaar en/of gebruiker schriftelijk hebben ingestemd met de natuurontwikkeling;
 • b. de wijziging in overeenstemming is met het landschapstype zoals is opgenomen in artikel 43.4;
 • c. de wijziging niet leidt tot:
  • 1. een onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
  • 2. negatieve effecten op de waterhuishouding, mits burgemeester en wethouders vooraf schriftelijk advies hebben aangevraagd aan de waterbeheerder.

3.8.2 Vergroting glastuinbouw

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, mits de noodzaak voor een doelmatige en volwaardige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond, het plan eenmalig te wijzigen ten behoeve van het vergroten van de oppervlakte van de aanduiding 'kas' voor glastuinbouwbedrijven met maximaal 20% van het bestaande oppervlak aan kassen, onder de voorwaarden dat:

 • a. de aanduiding in de nieuwe situatie een compacte vorm heeft en voor ten minste 50% van de oppervlakte van de daarin begrepen gronden, dezelfde gronden blijft omvatten als ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;
 • b. omliggende waarden door de wijziging niet onevenredig worden aangetast;
 • c. rekening wordt gehouden met de omliggende functies;
 • d. de vergroting van de oppervlakte aan kassen landschappelijk wordt ingepast, in welk kader een inrichtings- en beplantingsplan dient te worden opgesteld;
 • e. de landschappelijke inpassing heeft mede tot doel de (licht)uitstraling tot een minimum te beperken, wat kan worden bereikt met een dichte haag of houtsingel.

3.8.3 Plattelandswoning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen ten behoeve van het toestaan van wonen, anders dan ten behoeve van het agrarische bedrijf zoals is bedoeld in artikel 1.1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in een voormalige agrarische bedrijfswoning, met dien verstande dat:

 • a. de voormalige agrarische bedrijfswoning wordt voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning';
 • b. het aantal (bedrijfs)woningen op het desbetreffende perceel niet toeneemt;
 • c. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 2. het landschaps- en bebouwingsbeeld.

3.8.4 Omschakeling naar een grondgebonden veehouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van het omschakelen van een niet-grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij' naar een grondgebonden veehouderij, met dien verstande dat:

 • a. de veehouderij beschikt over voldoende agrarische cultuurgrond in de omgeving van de bedrijfsgebouwen om 50% van de benodigde diervoering zelf te kunnen produceren;
 • b. artikel 3.5.2 van overeenkomstige toepassing is;
 • c. de omschakeling ruimtelijk aanvaardbaar is en voorziet in een goede landschappelijke inpassing;
 • d. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven als genoemd in Lijst bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing, met dien verstande dat per bestemmingsvlak ten hoogste 1 bedrijf is toegestaan;
 • b. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen'. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • c. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
 • d. duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen op het dakvlak van gebouwen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' is uitsluitend parkeren toegestaan;

met daarbij behorende:

 • f. terreinen en erven;
 • g. (toegangs)wegen en paden;
 • h. parkeervoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op de voor Bedrijf bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouw(en), per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan in Bijlage 3 Lijst bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing is aangegeven;
  • 2. indien de gronden zijn voorzien van een bouwvlak dienen de gebouwen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  • 3. kassen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kas' zijn toegestaan;
  • 4. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen, met dien verstande dat voor de percelen aan de Kanaalweg 83, 85, 85A te Vaassen en Bossenbroekerweg 10 te Vaassen de volgende regel geldt:
   • de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4 m en 8 m, tenzij anders is aangegeven door middel van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
  • 5. de dakhelling niet minder dan 18° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5 m mag bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

4.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor:
 • b. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Vestigen van andere bedrijven

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen ten behoeve van de vestiging van andere bedrijven dan blijkens Bijlage 3 Lijst bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing is toegestaan mogelijk te maken, met dien verstande dat:

 • a. het bedrijf in vergelijking met het toegestane bedrijf naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen is en dat bij voorkeur ten opzichte van de voorafgaande bedrijfsactiviteit een vermindering van de milieubelasting optreedt en met dien verstande dat deze milieubelasting ten hoogste gelijk mag zijn aan de milieubelasting van de voorgaande bedrijfsactiviteit;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het (leef-)milieu en het landschap door hinder en/of gevaar;
 • c. een evenredige belangenafweging plaats vindt waarbij betrokken worden:
  • 1. de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische toelaatbaarheid en de landschappelijke inpasbaarheid;
  • 2. de mate waarin de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van de aangrenzende gronden en/of nabijgelegen agrarische bedrijven alsmede de waarden en functies van de gronden welke het plan beoogt te beschermen door de gebruiksverandering worden geschaad;
 • d. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd;
 • e. voor wat betreft de maatvoering het bepaalde in lid 4.2 van overeenkomstige toepassing is.

4.5.2 Uitbreiding toegestane oppervlakte van de gebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen ten behoeve van de uitbreiding van de toegestane oppervlakte van de gebouwen met 20% bij een oppervlakte kleiner dan 500 m2 dan wel met 10% bij een oppervlakte van 500 m2 of meer, tot een maximale oppervlakte van 750 m2, mits:

 • a. door middel van een inpassingsplan worden aangetoond:
  • 1. een goede beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing;
  • 2. de verbetering van landschappelijke en natuurlijke waarden en/of verbetering van de openbare toegankelijkheid van het buitengebied en/of het herstel van cultuurhistorische elementen en/of het creëren van ruimte voor waterberging;
 • b. een evenredige belangenafweging plaats vindt waarbij betrokken worden:
  • 1. de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische toelaatbaarheid en de landschappelijke inpasbaarheid;
  • 2. de mate waarin de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van de aangrenzende gronden en/of nabijgelegen agrarische bedrijven alsmede de waarden en functies van de gronden welke het plan beoogt te beschermen door de gebruiksverandering worden geschaad;
 • c. voor wat betreft de overige maatvoering het bepaalde in lid 4.2 van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 5 Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarisch dienstverlenende bedrijven;
 • b. detailhandel in aan de landbouw gerelateerde producten en goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', met dien verstande dat niet meer dan 250 m2 van de gebouwen gebruikt mag worden ten behoeve van deze vorm van detailhandel;
 • c. groen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'groen' de gronden uitsluitend voor een groenstrook zijn bestemd;
 • d. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen';
 • e. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
 • f. een landbouwmechanisatiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm bedrijf - landbouwmechanisatiebedrijf';
 • g. opslag van grond, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf- grondbank';

met daarbij behorende:

 • h. terreinen en erven;
 • i. parkeervoorzieningen.

5.2 Bouwregels

Op de voor Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend bedrijf bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. indien een bouwvlak is opgenomen, de gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouw(en), ten dienste van het agrarisch dienstverlenende bedrijf niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' is aangegeven;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 7 m mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte niet meer dan 12 m mag bedragen;
  • 5. de dakhelling niet minder dan 18° mag bedragen
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 10 m mag bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:

 • a. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
 • b. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
 • c. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
 • d. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
 • e. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
 • f. geen detailhandel is toegestaan.

5.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, met uitzondering van de oppervlakte van een bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen, met ten hoogste 30%, mits:

 • a. het bedrijf grenst aan de bestemming Agrarisch;
 • b. het bedrijf hoofdzakelijk ten behoeve van de agrarische sector werkt en heeft aangetoond een duurzaam toekomstperspectief te hebben;
 • c. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden niet onevenredig worden aangetast;
 • d. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd;
 • e. het gebruik van aangrenzende gronden niet wordt geschaad;
 • f. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf - Nutsvoorziening aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kleinschalige nutsvoorzieningen, niet zijnde gasdrukregel- en -meetstations;

met daarbij behorende:

 • b. terreinen en erven.

6.2 Bouwregels

Op de voor Bedrijf - Nutsvoorziening bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. voor het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' is aangegeven;
  • 2. de oppervlakte van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5 m mag bedragen.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de aanleg, instandhouding en ontwikkeling van bosbeplanting mede ten behoeve van de houtproductie;
 • b. het behoud, beheer en/of herstel van de landschappelijke waarden, zoals deze tot uitdrukking komen in de hoogopgaande beplanting en het (micro-)reliëf;
 • c. de waterhuishouding, uitsluitend voor de sloten, sprengen en beken en andere watergangen, zoals die bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan alsmede waterstaatkundige doeleinden;
 • d. het behoud, beheer en/of herstel van de natuurlijke waarden van het bosecosysteem;
 • e. kleine akkers, heidevelden, (wild)weiden, vennen en plassen, voor zover deze kleiner zijn dan 2 ha;
 • f. extensief recreatief medegebruik;

alsmede voor:

 • g. wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden, zoals die bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • h. parkeerplaatsen en parkeerterreinen;
 • i. indien en voor zover de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur', voor de bescherming van de vochtgebonden natuurlijke waarden van de binnen deze zone gelegen gronden;
 • j. een werkschuur ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur';

met daarbij behorende voorzieningen.

7.2 Bouwregels

Op de voor Bos bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

 • a. het bouwen van gebouwen niet is toegestaan, met uitzondering van:
  • 1. de gronden welke zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur'. Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur' gelden de volgende regels:
   • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur' zijn ten hoogste 2 werkschuren toegestaan;
   • de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m;
   • de oppervlakte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 1 m mag bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de gronden;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de externe veiligheid;
 • h. de brandveiligheid.

7.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 7.2 ten behoeve van jachthutten, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 4 m2;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • 3. het nut en de noodzaak van de jachthut dient te zijn aangetoond;
 • b. lid 7.2 ten behoeve van hoogzitters, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 6 m2;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m;
  • 3. het nut en de noodzaak van de hoogzitters dient te zijn aangetoond;
 • c. lid 7.2 ten behoeve van aanzetladders, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • d. lid 7.2 ten behoeve van het realiseren van wildrasters met een maximale bouwhoogte van 2,5 m, met dien verstande dat de nut en de noodzaak van de hogere wildrasters is aangetoond;
 • e. lid 7.2 ten behoeve van het realiseren van bouwwerken, geen gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 2,5 m, met dien verstande dat de noodzaak voor een goed beheer van het bos is aangetoond.

7.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor:

 • a. stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze opslag geschiedt in het kader van het normale onderhoud;
 • b. sport-, wedstrijd-, speel-, parkeer- en/of kampeerterrein;
 • c. het beproeven van motorvoertuigen of voor het beoefenen van gemotoriseerde snelheids- en/of behendigheidssporten en de (model-)vliegsport;
 • d. doeleinden van handel- en/of bedrijf met uitzondering van het bosbouwbedrijf.

7.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 47 is van toepassing.

Artikel 8 Detailhandel

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van detailhandel in het hoofdgebouw, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen;
 • b. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen';
 • c. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

met daarbij behorende:

 • d. terreinen en erven;
 • e. parkeervoorzieningen.

8.2 Bouwregels

Op de voor Detailhandel bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouw(en), per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 3. de dakhelling niet minder dan 18° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

8.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 sub a.3 en toestaan dat de dakhelling wordt verlaagd tot 0°.

8.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.
 • b. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Artikel 9 Detailhandel - Tuincentrum

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel - Tuincentrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een tuincentrum;
 • b. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • c. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

met daarbij behorende:

 • d. terreinen en erven;
 • e. parkeervoorzieningen.

9.2 Bouwregels

Op de voor Detailhandel - Tuincentrum bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouw(en), per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. indien de gronden zijn voorzien van een bouwvlak dienen de gebouwen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 5. de dakhelling niet minder dan 18° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

9.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.
 • b. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bezinkvijvers ten behoeve van de drinkwatervoorbereiding;
 • b. fietspad, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietspad';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - groenwal' is uitsluitend een groenwal toegestaan;

met daarbij behorende:

 • d. groenvoorzieningen en beplantingen;
 • e. kaden en paden;
 • f. water en watergangen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen.

10.2 Bouwregels

Op de voor Groen bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 3 m mag bedragen.

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van een horecabedrijf, met dien verstande dat uitsluitend horecabedrijven uit categorie 1 van Staat van horeca-activiteiten zijn toegestaan;
 • b. het uitoefenen van een horecabedrijf uit categorie 1 of 2 van Bijlage 4 Staat van horeca-activiteiten, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2';
 • c. het uitoefenen van een horecabedrijf uit categorie 1, 2 of 3 van Bijlage 4 Staat van horeca-activiteiten, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3';
 • d. een aan de horeca-activiteiten ondergeschikte vorm van detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • e. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen'. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • f. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
 • g. twee recreatiewoningen ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';

met daarbij behorende:

 • h. terreinen en erven;
 • i. tuinen;
 • j. terrassen;
 • k. toegangswegen;
 • l. parkeervoorzieningen.

11.2 Bouwregels

Op de voor Horeca bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouw(en), per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 3. de dakhelling niet minder dan 18° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen.
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2 m mag bedragen.

11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

11.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.
 • b. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. culturele, educatieve, religieuze, sociale, medische en/of maatschappelijke doeleinden;
 • b. een dierenpension met als ondergeschikte nevenactiviteit het fokken en houden van dieren, ter plaatse van de aanduiding 'dierenpension';
 • c. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen';
 • d. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

met daarbij behorende:

 • e. terreinen en erven;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. tuinen;
 • h. ontsluitingswegen en -paden;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. voorzieningen voor de landschappelijke inpassing teneinde visuele afscherming te bereiken;
 • k. ondergeschikte horeca-activiteiten en detailhandel.

12.2 Bouwregels

Op de voor Maatschappelijk bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouw(en), per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)', met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'dierenpension' een ontvangstruimte van max. 200 m² is toegestaan, waarvan 50 m² voor verkoopruimte mag worden gebruikt;
  • 2. indien de gronden zijn voorzien van een bouwvlak dienen de gebouwen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt.
  • 4. de dakhelling niet minder dan 18° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen, dan wel de maximum goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
  • 3. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen.
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van kunstwerken op het adres Heemhoeveweg 2 te Schaveren niet meer dan 9,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Beroep aan huis
 • a. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.
 • b. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

12.4.2 Strijdig gebruik stikstof

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'dierenpension' voor het houden van vee, indien dit leidt tot een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;
 • b. het bepaalde in sub a geldt niet voor het gebruik, waarbij het aantal stuks vee op gronden en in bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak toeneemt en deze toename van de veestapel, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, niet leidt tot een zodanige toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 2000-gebieden dat deze, vergunningplichtig is volgens het Programma Aanpak Stikstof als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming of de rechtsopvolger daarvan.

Artikel 13 Maatschappelijk - Begraafplaats

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk - Begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. begraafplaatsen en voorzieningen ten behoeve van de lijkbezorging,

met daarbij behorende:

 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. terreinen en erven;
 • d. groenvoorzieningen.

13.2 Bouwregels

Op de voor Maatschappelijk - Begraafplaats bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. voor het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5 m mag bedragen.

Artikel 14 Maatschappelijk - Militair terrein

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk - Militair terrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. militaire voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen voor huisvesting, met daarbij behorende bebouwing en erven;
 • b. een militair oefenterrein;
 • c. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarde van de gronden;
 • d. de aanleg, instandhouding en ontwikkeling van bosbeplanting ten behoeve van de houtproductie;
 • e. de waterhuishouding, waaronder sloten, sprengen en beken, alsmede waterstaatkundige doeleinden;
 • f. extensief recreatief medegebruik;

alsmede voor:

 • g. parkeerplaatsen en parkeerterreinen;
 • h. wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden, zoals deze bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

met daarbij behorende voorzieningen.

14.2 Bouwregels

Op de voor Maatschappelijk - Militair terrein bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen binnen bouwvlakken geldt dat:
  • 1. gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak dienen te worden gebouwd;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 9 m mag bedragen;
  • 3. de dakhelling van een gebouw ten hoogste 60º mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 10 m mag bedragen;
 • b. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten bouwvlakken geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 3 m;
  • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 1 m mag bedragen.

14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de gronden;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de externe veiligheid;
 • h. de brandveiligheid.

14.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.2 sub c onder 2, voor hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 40 m.

14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 47 is van toepassing.

Artikel 15 Natuur

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurlijke waarde van de gronden, zoals deze tot uitdrukking komt in het reliëf, de kleinschaligheid, de openheid, de beplantingselementen (houtsingels en houtwallen), kwelgebieden, bijzondere graslanden en/of met deze biotopen samenhangende fauna; met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie' geen bosbeplanting is toegestaan,met uitzondering van bestaande beplanting;
 • b. de waterhuishouding, waaronder sloten, sprengen en beken;
 • c. extensief recreatief medegebruik;
 • d. extensief agrarisch medegebruik;

alsmede voor:

 • e. parkeerplaatsen en parkeerterreinen;
 • f. wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden, zoals deze bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

15.2 Bouwregels

Op de voor Natuur bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen;
 • b. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' niet mogen worden bebouwd.

15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het gebied;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de externe veiligheid;
 • h. de brandveiligheid.

15.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor:

 • a. stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze opslag geschiedt in het kader van het normale onderhoud;
 • b. sport-, wedstrijd-, speel-, parkeer- en/of kampeerterrein;
 • c. het beproeven van motorvoertuigen of voor het beoefenen van gemotoriseerde snelheids- en/of behendigheidssporten en de (model-)vliegsport.

15.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 47 is van toepassing.

Artikel 16 Natuur - Bos

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur - Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, het beheer, het herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarde van de gronden, zoals deze tot uitdrukking komt in de hoogopgaande beplanting, het (micro)reliëf, de kleinschaligheid, de openheid, de beplantingselementen (houtsingels en houtwallen), kwelgebieden, bijzondere graslanden en/of met deze biotopen samenhangende fauna;
 • b. de aanleg, instandhouding en ontwikkeling van bosbeplanting ten behoeve van de houtproductie;
 • c. het behoud, beheer en/of herstel van de natuurlijke waarden van het bosecosysteem;
 • d. kleine akkers, heidevelden, (wild)weiden, vennen en plassen, voor zover deze kleiner zijn dan 2 ha;
 • e. de waterhuishouding, waaronder sloten, sprengen en beken, alsmede waterstaatkundige doeleinden;
 • f. extensief recreatief medegebruik;
 • g. indien en voor zover de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur', voor de bescherming van de vochtgebonden natuurlijke waarden van de binnen deze zone gelegen gronden;
 • h. dagrecreatie, een hertenkamp en één kiosk ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie';

alsmede voor:

 • i. parkeerplaatsen en parkeerterreinen;
 • j. wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden, zoals deze bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • k. werkschuren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur';
 • l. het plaatsen van kampeermiddelen op een natuurkampeerterrein dan wel door groepen uitgaande van een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve en/of wetenschappelijke aard;

met daarbij behorende voorzieningen.

16.2 Bouwregels

Op de voor Natuur - Bos bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

 • a. het bouwen van gebouwen niet is toegestaan, met uitzondering van:
  • 1. de gronden welke zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur'. Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur' gelden de volgende regels:
   • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - werkschuur' zijn ten hoogste 2 werkschuren toegestaan;
   • de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m;
   • de oppervlakte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' is aangegeven;
  • 2. de gronden welke zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie'. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het hertenkamp en de kiosk ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie' gelden de volgende regels:
   • de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan 350 m2;
   • de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
 • b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen.

16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de gronden;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de externe veiligheid;
 • h. de brandveiligheid.

16.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 16.2 ten behoeve van jachthutten, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 4 m2;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • 3. het nut en de noodzaak van de jachthut dient te zijn aangetoond;
 • b. lid 16.2 ten behoeve van hoogzitters, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 6 m2;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m;
  • 3. het nut en de noodzaak van de hoogzitters dient te zijn aangetoond;
 • c. lid 16.2 ten behoeve van aanzetladders, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • d. lid 16.2 ten behoeve van het realiseren van wildrasters met een maximale bouwhoogte van 2,5 m, met dien verstande dat de nut en de noodzaak van de hogere wildrasters is aangetoond.

16.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor:

 • a. stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze opslag geschiedt in het kader van het normale onderhoud;
 • b. sport-, wedstrijd-, speel-, parkeer- en/of kampeerterrein;
 • c. het beproeven van motorvoertuigen of voor het beoefenen van gemotoriseerde snelheids- en/of behendigheidssporten en de (model-)vliegsport;
 • d. doeleinden van handel- en/of bedrijf met uitzondering van het bosbouwbedrijf.

16.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 47 is van toepassing.

Artikel 17 Recreatie - Dagrecreatie

17.1 Bestemmingomschrijving

De voor Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op dagrecreatie, alsook ondergeschikte en daarbij behorende:
  • 1. detailhandel;
  • 2. horeca;
 • b. een forellenkwekerij, visvijvers, een speelpark, een kaarsenmakerij en ondergeschikte horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - dagrecreatiepark';
 • c. kuuroord ten behoeve van de lichamelijke, geestelijke en cosmetische verzorging, alsmede de lichamelijk en geestelijke behandeling, met daaraan ondergeschikte detailhandel en horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kuuroord';
 • d. horecadoeleinden in combinatie met dagrecreatieve activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • e. het houden van dieren ten behoeve van dagrecreatie;
 • f. het fokken van ezels op het adres Koperenmolenweg 4 te Epe;
 • g. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen'. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • h. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

met daarbij behorende:

 • i. terreinen en erven;
 • j. ontstluitingswegen en -paden;
 • k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. parkeervoorzieningen;
 • n. voorzieningen voor landschappelijke inpassing teneinde een visuele afscherming te bereiken.

17.2 Bouwregels

Op de voor Recreatie - Dagrecreatie bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. in aanvulling op hetgeen onder 1 is aangegeven is ter plaatse van het binnen de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kuuroord' aangegeven bouwvlak uitsluitend één werkschuur toegestaan met een maximale oppervlakte van 200 m2;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kuuroord', dan wel niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte (m)';
  • 4. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m, dan wel niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' of de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte (m)', met dien verstande dat:
   • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kuuroord' de bouwhoogte niet meer dan 15 m mag bedragen;
  • 5. de dakhelling niet minder dan 30° mag bedragen, met dien verstande dat:
   • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kuuroord' de dakhelling niet minder dan 10° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kuuroord' buitenbaden kunnen worden gerealiseerd met dien verstande dat de oppervlakte niet meer dan 700 m2 mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 8 m mag bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5 m mag bedragen.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

17.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 17.2 sub a.2 ten behoeve van het verhogen van de goothoogte tot ten hoogste 6 m;
 • b. lid 17.2 sub a.4 ten behoeve van het verlagen van de dakhelling tot ten minste 0°.

17.5 Specifieke gebruiksregels
17.5.1 Beroep aan huis
 • a. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.
 • b. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

17.5.2 Strijdig gebruik stikstof

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bebouwing voor het houden van vee, indien dit leidt tot een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;
 • b. het bepaalde in sub a geldt niet voor het gebruik, waarbij het aantal stuks vee op gronden en in bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak toeneemt en deze toename van de veestapel, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, niet leidt tot een zodanige toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 2000-gebieden dat deze, vergunningplichtig is volgens het Programma Aanpak Stikstof als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming of de rechtsopvolger daarvan.

17.6 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.1 sub f ten behoeve van het toestaan van één inpandige bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kuuroord', met dien verstande dat:

 • a. de bedrijfswoning noodzakelijk is in verband de bedrijfsvoering, waaronder begrepen het toezicht op het bedrijf buiten de bedrijfstijden;
 • b. de inhoud van de bedrijfswoning niet meer bedraagt dan 800 m3.

Artikel 18 Recreatie - Recreatiewoning

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Recreatiewoning aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het recreatief verblijf in recreatiewoningen, met dien verstande dat het aantal recreatiewoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1;
 • b. één (reguliere) woning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. praktijk- of studioruimte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

met daarbij behorende:

 • d. terreinen en erven;
 • e. tuinen.

18.2 Bouwregels

Op de voor Recreatie - Recreatiewoning bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van (recratie)woningen geldt dat:
  • 1. de inhoud per (recreatie)woning, inclusief eventuele kelder, inpandige dan wel vrijstaande bergingen niet meer dan 300 m3 mag bedragen;
  • 2. de oppervlakte per (recreatie)woning, inclusief eventuele al dan niet vrijstaande bergingen niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
  • 3. de goothoogte en bouwhoogte niet meer dan 3 m, respectievelijk 5 m mag bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' of 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;
  • 4. de bouwhoogte van een vrijstaande berging niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 5. de afstand van een vrijstaande berging tot de recreatiewoning niet meer dan 10 mag bedragen;
 • b. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór de voorgevel van de recreatiewoning en het verlengde daarvan niet meer 1 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij een recreatiewoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 15 m2 mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

18.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor permanente bewoning, met dien verstande dat dit niet van toepassing is indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'wonen'.
 • b. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 lid 1.79 geldt ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gronden en opstallen dat het gebruik van een recreatiewoning als tweede woning niet wordt aangemerkt als strijdig gebruik;
 • c. Een aan huis verbonden beroep ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de woning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als woning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.

Artikel 19 Recreatie - Verblijfsrecreatie

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het door middel van bedrijfsmatige exploitatie als eenheid bieden van recreatief verblijf aan personen - die elders hun hoofdverblijf hebben in kampeermiddelen, bouwwerken voor recreatief verblijf en recreatiewoningen, met dien verstande dat het aantal recreatiewoningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', tenzij de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kampeermiddelen toegestaan' in welk geval uitsluitend kampeermiddelen met uitzondering van bouwwerken voor recreatief verblijf zijn toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn op het adres Hanendorperweg 516 te Emst ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kampeermiddelen toegestaan' tevens 6 bouwwerken voor recreatief verblijf toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - tweede woning', tevens voor een terrein met recreatiewoningen, waarbij de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet van toepassing is;
 • d. een kampeerboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerboerderij';
 • e. een groepsaccommodatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kamphuis';
 • f. een kleinschalig kampeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is uitsluitend de opslag van materialen toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'groen' is uitsluitend afschermende beplanting toegestaan;
 • i. kleinschalige horeca gelegenheden ten dienste van de verblijfsrecreatieve voorzieningen, niet zijnde partycentra, nachtclubs, discotheken, zaalverhuur en in aard en omvang vergelijkbare horecagelegenheden;
 • j. detailhandel ten dienste van de verblijfsrecreatieve voorzieningen;
 • k. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen'. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren' is uitsluitend een onverhard dan wel semi-verhard parkeerterrein ten dienste van het kleinschalig kampeerterrein toegestaan;
 • m. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

met daarbij behorende:

 • n. sanitaire voorzieningen;
 • o. voorzieningen ten behoeve van het onderhoud en het beheer;
 • p. ontsluitingswegen en -paden;
 • q. groenvoorzieningen;
 • r. sport- en speelvoorzieningen;
 • s. parkeervoorzieningen;
 • t. voorzieningen ten behoeve van de landschappelijke inpassing teneinde een visuele afscherming te bereiken.

19.2 Bouwregels

Op de voor Recreatie - Verblijfsrecreatie bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen ten behoeve van voorzieningen en voor gebouwen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - kamphuis' en 'kampeerboerderij' geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning, per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. de goothoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van recreatiewoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud per recreatiewoning, inclusief eventuele kelder, inpandige dan wel vrijstaande bergingen niet meer dan 300 m3 mag bedragen;
  • 2. de oppervlakte van een recreatiewoning inclusief eventuele (al dan niet vrijstaande) bergingen niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van een vrijstaande berging niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 6. de afstand van een vrijstaande berging tot de recreatiewoning niet meer dan 10 m mag bedragen;
 • e. voor het bouwen van bouwwerken voor recreatief verblijf geldt dat:
  • 1. de oppervlakte bouwwerk voor recreatief verblijf (exclusief eventuele bergingen) niet meer dan 50 m2 mag bedragen;
  • 2. de onderlinge afstand tussen bouwwerken voor recreatief verblijf (inclusief eventuele bergingen) niet minder dan 5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 4. per bouwwerk voor recreatief verblijf ten hoogste 1 bijgebouw in de vorm van een (al dan niet vrijstaande) berging is toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte ten hoogste 5 m² mag bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van een vrijstaande berging niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 6. in afwijking van het bepaalde onder 1 t/m 4 gelden voor het bouwen van boomhutten de volgende regels:
   • de oppervlakte mag niet meer dan 10 m2 bedragen;
   • de inhoud mag niet meer dan 30 m3 bedragen;
 • f. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij een recreatiewoning of een bouwwerk voor recreatief verblijf niet meer dan respectievelijk 3 m en 15 m2 mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5 m mag bedragen.

19.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

19.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 19.2 sub a.1 ten behoeve van een vermeerdering van de oppervlakte van de gebouwen met niet meer dan 15% van de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' aangegeven oppervlakte, met dien verstande dat:

 • a. ten behoeve van een oppervlakte - na verlening van de omgevingsvergunning - van niet meer dan 250 m2 vermeerdering met een hoger percentage is toegestaan. Indien ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' is aangegeven dat de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 0, dan mag niet meer dan 250 m2 aan bebouwing worden gebouwd;
 • b. de vermeerdering van de oppervlakte wordt aangewend voor de uitbreiding van voorzieningen;
 • c. de noodzaak daartoe uit hoofde van de bedrijfsvoering dient te zijn aangetoond.

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de voorgaande afwijking bij een omgevingsvergunning dient mede betrokken te worden:

 • de mate waarin de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aangrenzende gronden en/of nabijgelegen agrarische bedrijven kunnen worden geschaad;
 • de mate waarin de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijk waarden die het plan beoogt te beschermen worden geschaad. Indien de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.

19.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor:
  • 1. permanente bewoning;
  • 2. het gebruik van recreatiewoningen als tweede woning, tenzij aan de gronden de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - tweede woning' is toegekend;
 • b. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.

19.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' te wijzigen ten behoeve van een vermeerdering van de oppervlakte van gebouwen, met dien verstande dat:

 • a. de vermeerdering van de oppervlakte wordt aangewend voor de uitbreiding van voorzieningen;
 • b. de noodzaak daartoe uit hoofde van de bedrijfsvoering dient te zijn aangetoond;
 • c. een evenredige belangenafweging plaatsvindt waarbij de volgende belangen worden betrokken:
  • 1. de uitvoerbaarheid - waaronder begrepen de milieutechnische uitvoerbaarheid en toelaatbaarheid - en het behoud en bescherming van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden;
  • 2. de belangen van gebruikers dan wel eigenaren van aangrenzende gronden en/of nabijgelegen agrarische bedrijven;
 • d. de landschappelijke inpassing is gewaarborgd.

Artikel 20 Sport

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden;
 • b. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • c. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

met daarbij behorende:

 • d. terreinen en erven;
 • e. ontstluitingswegen en -paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. sport- en speelvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. ondergeschikte horeca-activiteiten en detailhandel;
 • j. voorzieningen voor landschappelijke inpassing teneinde een visuele afscherming te bereiken.

20.2 Bouwregels

Op de voor Sport bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen, per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. de goothoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogt niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 8 m mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5 m mag bedragen.

20.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

20.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 20.2 sub a.2 ten behoeve van het verhogen van de goothoogte tot ten hoogste 6 m;
 • b. lid 20.2 sub a.4 ten behoeve van het verlagen van de dakhelling tot ten minste 0°.

20.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.
 • b. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Artikel 21 Sport - Manege

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Sport - Manege aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een manege;
 • b. een paardenhouderij;
 • c. bedrijfswoning, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1;
 • d. praktijk- of studioruimte in de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

met daarbij behorende:

 • e. terreinen en erven;
 • f. ontstluitingswegen en -paden;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. sport- en speelvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. ondergeschikte horeca-activiteiten en detailhandel;
 • k. voorzieningen voor landschappelijke inpassing teneinde een visuele afscherming te bereiken.

21.2 Bouwregels

Op de voor Sport - Manege bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen, per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)';
  • 2. de goothoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogt niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 850 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 4. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen;
  • 3. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn van de woning en het verlengde daarvan niet minder dan 4 m mag bedragen en de afstand tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen.
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen behorende bij de bedrijfswoning niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 8 m mag bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5 m mag bedragen.

21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

21.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 21.2 sub a.2 ten behoeve van het verhogen van de goothoogte tot ten hoogste 6 m;
 • b. lid 21.2 sub a.4 ten behoeve van het verlagen van de dakhelling tot ten minste 0°.

21.5 Specifieke gebruiksregels
21.5.1 Beroep aan huis

Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:

 • a. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
 • b. de uitstraling als bedrijfswoning in tact blijft;
 • c. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
 • d. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
 • e. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
 • f. geen detailhandel is toegestaan.

21.5.2 Strijdig gebruik stikstof

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bebouwing voor het houden van vee, indien dit leidt tot een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;
 • b. het bepaalde in sub a geldt niet voor het gebruik, waarbij het aantal stuks vee op gronden en in bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak toeneemt en deze toename van de veestapel, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, niet leidt tot een zodanige toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 2000-gebieden dat deze, vergunningplichtig is volgens het Programma Aanpak Stikstof als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming of de rechtsopvolger daarvan.

Artikel 22 Tuin

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen behorende bij woonhuizen;
 • b. erkers van aangrenzende woonhuizen;

met daarbij behorende:

 • c. erven en parkeervoorzieningen.

22.2 Bouwregels

Op de voor Tuin bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend uitbouwen in de vorm van erkers bij de hoofdgebouwen van de op de aangrenzende gronden gelegen woningen mogen worden gebouwd, mits:
  • 1. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
  • 2. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt;
  • 3. voor zover de erker wordt gebouwd tegen een gevel van het hoofdgebouw de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt;
  • 4. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m;
 • b. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van hekwerken niet meer dan 1,5 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 1 m mag bedragen.

Artikel 23 Verkeer

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeers- en verblijfsfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • e. straatmeubilair;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. geluidswerende voorzieningen;
 • h. faunavoorzieningen;
 • i. kunstwerken;
 • j. waterlopen en waterpartijen;
 • k. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.

Het aantal rijstroken mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal.

23.2 Bouwregels

Op de voor Verkeer bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen.

Artikel 24 Verkeer - Verblijfsgebied

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersdoeleinden overige wegen;
 • b. verkeersdoeleinden voet-/fietspad, alsmede voor een cultuurhistorisch fietspad;

met daarbij behorende voorzieningen zoals bermen en bermsloten, taluds, parkeer- en groenvoorzieningen.

24.2 Bouwregels

Op de voor Verkeer - Verblijfsgebied bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen.

Artikel 25 Water

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kanalen, vaarten, plassen, beken, watergangen en oeverstroken;
 • b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van wateren die primair afhankelijk zijn van:
  • 1. de waterkwaliteit ter plaatse;
  • 2. de watervoerendheid en doorstroming;
  • 3. de morfologie van de oevers van waterlopen en beken;
 • c. het behoud, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden;
 • d. de waterhuishouding;
 • e. de waterberging;

alsmede voor:

 • f. behoud, de bescherming of het herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

met daarbij behorende voorzieningen.

25.2 Bouwregels

Op de voor Water bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

25.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken op een wijze die:

 • a. de waterkwaliteit ter plaatse aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • b. de morfologie van de oevers van beken en waterlopen aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • c. de watervoerendheid en stroming aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • d. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • e. de waterhuishouding dan wel het waterbergend vermogen aantast of negatief kan beïnvloeden.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 47 is van toepassing.

Artikel 26 Wonen

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met dien verstande dat per bestemmingsvlak ten hoogste 1 woning is toegestaan, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen';
 • b. nevenactiviteiten welke zijn opgenomen in Bijlage 2 Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen', uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteit', met dien verstande dat:
 • c. praktijk- of studioruimte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
 • d. bostuinen;

met daarbij behorende:

 • e. tuinen en erven;
 • f. een tennisbaan, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 650 m2.

26.2 Bouwregels

Op de voor Wonen bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. het bouwen van woningen geldt dat:
  • 1. deze vrijstaand worden gebouwd, , met dien verstande dat:
   • ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' de woningen aaneen worden gebouwd;
  • 2. de inhoud niet meer dan 750 m3 mag bedragen, dan wel:
   • de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt; of
   • indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'volume (m3)' dan mag de inhoud niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'volume (m3)';
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - villa' de inhoud niet meer dan 1.100 m3 mag bedragen, dan wel de bestaande inhoud zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 4. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen, dan wel:
   • de bestaande goothoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
   • niet meer dan de aangegeven goothoogte met de aanduiding 'maximum goothoogte (m)';
  • 5. de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
  • 6. de breedte niet minder dan 5 m mag bedragen;
  • 7. de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van bijgebouwen geldt dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m2 mag bedragen, dan wel:
   • de bestaande oppervlakte per bijgebouw zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt;
   • de aangegeven oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m²)';
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m mogen bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogte (m)' de aangegeven hoogte is toegestaan;
  • 3. bijgebouwen uitsluitend achter de voorgevel van de woning mogen worden gebouwd, met dien verstande dat tevens de bestaande bijgebouwen voor de voorgevel zijn toegestaan;
  • 4. de afstand van bijgebouwen tot de woning niet meer dan 30 m mag bedragen;
 • c. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór de voorgevel van de woning en het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte en de oppervlakte van overkappingen niet meer dan respectievelijk 3 m en 20 m2 mag bedragen;
  • 3. de oppervlakte van een niet-overdekt zwembad mag niet meer dan 75 m2 bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van bij een tennisbaan behorend hekwerk mag niet meer dan 4 m bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 5 m bedragen;
  • 6. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 8 m bedragen;
  • 7. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

26.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid;
 • g. de brandveiligheid.

26.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 26.2 sub b.1 voor de vermeerdering van de toegestane oppervlakte aan- en bijgebouwen ten behoeve van een agrarisch hobbybedrijf tot ten hoogste 200 m2 per woning, mits de noodzaak is aangetoond en het bestemmingsvlak, eventueel in combinatie met de daaraan grenzende en daarmee één eigendomseenheid vormende gronden, een (gezamenlijke) oppervlakte heeft van ten minste 5.000 m2, en de belangen van gebruikers danwel eigenaren van aangrenzende gronden en/of (agrarische) bedrijven niet onevenredig worden geschaad;
 • b. lid 26.2 sub b.1 ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke vervanging van meerdere bijgebouwen waarvan de gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt dan 75 m2 door één of meerdere bijgebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. de vervanging bijdraagt aan een aanmerkelijke verbetering van de landschappelijke situatie ter plaatse;
  • 2. met de vervanging een vermindering (sanering) van de oppervlakte, voor zover die meer bedraagt dan 75 m2 plaatsvindt tot een oppervlakte van ten hoogste 50% van het meerdere tot een oppervlakte van ten hoogste 200 m2;
 • c. lid 26.2 sub b.3 ten behoeve van het bouwen achter de naar de weg(-en) gekeerde gevel(-s) van de woning;
 • d. lid 26.2 sub a.7 ten behoeve van het bouwen van aanbouwen aan de woning zonder dakhelling, mits er sprake is van een aanvaardbaar straat- en bebouwingsbeeld.

26.5 Specifieke gebruiksregels
26.5.1 Strijdig gebruik
 • a. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik:
  • 1. van vrijstaande bijgebouwen en gastenverblijven voor bewoning;
  • 2. van bijgebouwen voor recreatieve bewoning;
  • 3. van gronden voor de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voertuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, vuil en afvalstoffen, behoudens deze opslag geschiedt in het kader van het normale gebruik;
 • b. Een aan huis verbonden beroep is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van de woning met de daarbij behorende bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat deze gezamenlijke oppervlakte nimmer meer bedraagt dan 50 m2;
  • 2. de uitstraling als woning in tact blijft;
  • 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
  • 4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer;
  • 5. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  • 6. geen detailhandel is toegestaan.

26.5.2 Voorwaardelijke verplichting Dorperveldweg 3 te Epe

Binnen 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van het bouwen van een nieuwe woning op het perceel Dorperveldweg 3 te Epe, zoals bedoeld in lid 26.2, dienen de gronden als bedoeld in Artikel 26 Wonen in te zijn ingericht overeenkomstig het inrichtingsplan, zoals opgenomen in Bijlage 9 Inrichtingsplan Dorperveldweg 3 Epe.

26.5.3 Voorwaardelijke verplichting Gortelseweg 37 te Vaassen

Binnen 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van het bouwen van een garage op het perceel Gortelseweg 37 te Vaassen, zoals bedoeld in lid 26.2, dient aan de volgende verplichtingen te zijn voldaan:

 • a. Licht- en geluidsbelasting tegengaan tijdens de sloop- en bouwactiviteiten en toekomstige gebruik door geen permanente, of in ieder geval zeer beperkte en aangepaste verlichting, aan te brengen. Daarnaast moet licht- en geluidsbelasting bij beheer en gebruik zo laag mogelijk gehouden worden, en in de avond-nachtperiode geheel achterwege blijven.
 • b. Ontwikkelen en beschermen bos(plantsoen)stroken door o.a. afschermen van cultuurlijk gebruik van de bosgebieden, verwijderen exoten en ongewenst opslag, weren van cultuurlijke soorten, invasieve en anderzijds ongewenste soorten, dunning gericht op het vrijzetten van inheemse boomsoorten, toepassen van de Gedragscode Bosbeheer, handhaven dode stammen en ander dood hout (staand en liggend).
 • c. Herstellen natuurlijke grondslag na afbraak van de huidige stenen garage om de ontwikkeling naar oud bos (berken-eikenbos of beuken-eikenbos) te waarborgen. Dit kan door het maaiveld ter plaatse van de herbouw op de oude locatie aan te brengen.
 • d. Bij de uitvoer van werkzaamheden het huidige bos ontzien en afzetten om inrijden en opslag van bouwmateriaal tegen te gaan. Dit afzetten moet met lint en bouwhekken plaatsvinden.
26.5.4 Voorwaardelijke verplichting Heidebadweg 24 te Epe

Voor de gronden ter plaatse van Heidebadweg 24 te Epe, zoals aangegeven op het kaartje, zoals opgenomen in Bijlage 10, geldt dat deze met bomen moeten zijn ingericht binnen 1 jaar na het onhoerroepelijk worden van het bestemmingsplan.

26.5.5 Voorwaardelijke verplichting Tongerenseweg 172 te Epe

Binnen 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van het bouwen en/of uitbreiden van een woning op het perceel Tongerenseweg 172 te Epe, zoals bedoeld in lid 26.2, dienen de gronden als bedoeld in Artikel 26 Wonen in te zijn ingericht overeenkomstig het inrichtingsplan, zoals opgenomen in Bijlage 11 Inrichtingsplan Tongerenseweg 172 Epe.

26.5.6 Voorwaardelijke verplichting Woesterbergweg 5 te Emst
 • a. Binnen 1 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van het bouwen van en/of uitbreiden van de woning op het perceel Woesterbergweg 5 te Emst, zoals bedoeld in lid 26.2, dienen de gronden als bedoeld in Artikel 26 Wonen, dient de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing te zijn gesloopt.
 • b. Binnen 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van het bouwen van en/of uitbreiden van de woning op het perceel Woesterbergweg 5 te Emst, zoals bedoeld in lid 26.2, dienen de gronden als bedoeld in Artikel 26 Wonen, dient het erf te zijn ingericht overeenkomstig het inrichtingsplan, zoals opgenomen in Bijlage 12 Inrichtingsplan Woesterbergweg 5 Epe.

26.6 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 26.1 sub a ten behoeve van de huisvesting van twee huishoudens in één woning, met dien verstande dat:
  • 1. hierdoor het aantal woningen niet wordt vergroot;
  • 2. de uiterlijke verschijningsvorm gehandhaafd blijft;
  • 3. per huishouden 75 m2 aan bijgebouwen is toegestaan, dan wel de bestaande oppervlakte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze meer bedraagt.

Artikel 27 Wonen - Woonwagenstandplaats

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Woonwagenstandplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het plaatsen van woonwagens tot het aantal eenheden zoals is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', met daarbij behorende huishoudelijke gebouwen in de zin van toiletgebouwen, bergingen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

met daarbij behorende:

 • b. ontsluitingswegen;
 • c. parkeer- en groenvoorzieningen;
 • d. overige verhardingen en terreinen.

27.2 Bouwregels

Op de voor Wonen - Woonwagenstandplaats bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

 • a. voor het bouwen van woonwagens geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 2. de afstand tot een andere woonwagen niet minder dan 3 m mag bedragen;
 • b. voor het bouwen van gebouwen geldt dat:
  • 1. het aantal bijgebouwen per woonwagenstandplaats niet meer dan 2 mag bedragen;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen zoals is bedoeld in lid 27.2 sub b.1 niet meer dan 20 m2 mag bedragen;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 4. de afstand tot een woonwagen op een andere standplaats niet minder dan 2 m mag bedragen;
  • 5. de onderlinge afstand tot vrijstaande (en/of ten hoogste 2 aaneengebouwde) gebouwen niet minder dan 3 m mag bedragen, tenzij het bijgebouw in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd;
 • c. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

27.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voertuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, puin, vuil en afvalstoffen.

Artikel 28 Leiding - Gas

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor de instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen met de daarbij behorende belemmeringenstrook, met dien verstande dat:

 • a. de werkdruk van de buisleidingen niet meer mag bedragen dan 40 bar;
 • b. de diameter van de buisleiding niet meer mag bedragen dan in de navolgende tabel is aangegeven:
Leiding   Diameter  
N556-60   8 inch  
N556-72   6 inch  
N556-73   8 inch  
N556-75   8 inch  

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

28.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in de lid 28.1 bedoelde gronden zijn geen gebouwen toegestaan, met uitzondering van bestaande gebouwen;
 • b. op of in de in lid 28.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd.
 • c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

28.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 28.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) mits het geen kwetsbaar object betreft en de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad.

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de betrokken leidingbeheerder.

28.4 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en bouwwerken voor kwetsbare objecten, met uitzondering van het bestaande gebruik.

28.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

28.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de in lid 28.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 • d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • e. het permanent opslaan van goederen;
 • f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

28.5.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in sublid 28.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. reeds in uitvoering zijn of vergund zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • b. het normale onderhoud van de leiding en belemmeringenstrook of van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
 • c. graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

28.5.3 Voorwaarden

Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden.

28.5.4 Adviesprocedure

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 28.5.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen in verband met de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade.

Artikel 29 Leiding - Hoogspanningsverbinding

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van de hoogspanningsleiding.

29.2 Bouwregels

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van het leidingbeheer, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 40 m.

29.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 29.2 ten behoeve van het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de voor deze gronden geldende onderliggende bestemmingen, mits daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

Artikel 30 Waarde - Archeologie 1

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, op basis van de Monumentenwet 1988 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als (archeologisch) rijksmonument.

30.2 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 1’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (omgevingsvergunning):

 • a. een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;
 • b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Artikel 31 Waarde - Archeologie 2

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

31.2 Omgevingsvergunning voor het bouwen

31.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 50 m2 en dieper dan 50 centimeter, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

31.2.2 Voorwaarden

Indien uit het in sublid 31.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

31.2.3 Bouwverbod

Indien uit het in sublid 31.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in sublid 31.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

31.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

31.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 50 m² of meer bedraagt;
 • b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 50 m² of meer bedraagt;
 • c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de oppervlakte 50 m2 of meer bedraagt;
 • d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 50 m2 of meer bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt;
 • f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 50 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 50 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 50 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 50 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • j. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de oppervlakte 50 m2 of meer bedraagt.

31.3.2 Uitzonderingen

Het in sublid 31.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan.

31.3.3 Toelaatbaarheid
 • a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in sublid 31.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.
 • b. Voor zover de in sublid 31.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen,
  • 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 • c. De vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

31.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) de aanwezige bouwwerken te slopen indien de oppervlakte groter is dan 50 m2 en dieper is dan 20 cm gemeten vanaf het maaiveld;
 • b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige;
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning;
 • d. de vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

31.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

Artikel 32 Waarde - Archeologie 3

32.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

32.2 Bouwregels

32.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 30 centimeter, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

32.2.2 Voorwaarden

Indien uit het in sublid 32.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

32.2.3 Bouwverbod

Indien uit het in sublid 32.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in sublid 32.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

32.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

32.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 100 m² of meer bedraagt;
 • b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 100 m² of meer bedraagt;
 • c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt;
 • d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt;
 • f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter;
 • g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter;
 • h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter;
 • i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter;
 • j. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt.

32.3.2 Uitzonderingen

Het in sublid 32.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan.

32.3.3 Toelaatbaarheid
 • a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in sublid 32.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.
 • b. Voor zover de in sublid 32.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen,
  • 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 • c. De vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

32.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) de aanwezige bouwwerken te slopen indien de oppervlakte groter is dan 100 m2;
 • b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige;
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning;
 • d. de vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

32.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

Artikel 33 Waarde - Archeologie 4

33.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

33.2 Bouwregels

33.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 50 centimeter, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

33.2.2 Voorwaarden

Indien uit het in sublid 33.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

33.2.3 Bouwverbod

Indien uit het in sublid 33.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in sublid 33.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

33.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

33.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 500 m² of meer bedraagt;
 • b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheid en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 500 m² of meer bedraagt;
 • c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt;
 • d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt;
 • f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • j. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt.

33.3.2 Uitzonderingen

Het in sublid 33.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan.

33.3.3 Toelaatbaarheid
 • a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in sublid 33.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.
 • b. Voor zover de in sublid 33.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen,
  • 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 • c. De vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

33.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) de aanwezige bouwwerken te slopen indien de oppervlakte groter is dan 500 m2 en dieper is dan 20 cm gemeten vanaf het maaiveld;
 • b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige;
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning;
 • d. de vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

33.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

Artikel 34 Waarde - Archeologie 5

34.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 5’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

34.2 Bouwregels

34.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 en dieper dan 50 centimeter, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

34.2.2 Voorwaarden

Indien uit het in sublid 34.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

34.2.3 Bouwverbod

Indien uit het in sublid 34.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in sublid 34.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

34.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

34.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 5’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 1000 m² of meer bedraagt;
 • b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 1000 m² of meer bedraagt;
 • c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de oppervlakte 1000 m2 of meer bedraagt;
 • d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 1000 m2 of meer bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt;
 • f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 1000 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 1000 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 1000 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 1000 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • j. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de oppervlakte 1000 m2 of meer bedraagt.

34.3.2 Uitzonderingen

Het in sublid 34.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan.

34.3.3 Toelaatbaarheid
 • a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in sublid 34.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.
 • b. Voor zover de in sublid 34.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen,
  • 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 • c. De vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

34.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 5’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) de aanwezige bouwwerken te slopen indien de oppervlakte groter is dan 1000 m2 en dieper is dan 20 cm gemeten vanaf het maaiveld;
 • b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige;
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning;
 • d. de vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

34.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

Artikel 35 Waarde - Archeologie 6

35.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 6’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

35.2 Bouwregels

35.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2500 m2 en dieper dan 50 centimeter, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

35.2.2 Voorwaarden

Indien uit het in sublid 35.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

35.2.3 Bouwverbod

Indien uit het in sublid 35.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in sublid 35.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

35.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

35.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 6’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 2500 m² of meer bedraagt;
 • b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 2500 m² of meer bedraagt;
 • c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de oppervlakte 2500 m2 of meer bedraagt;
 • d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 2500 m2 of meer bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt;
 • f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 2500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 2500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 2500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 2500 m2 of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;
 • j. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de oppervlakte 2500 m2 of meer bedraagt.

35.3.2 Uitzonderingen

Het in sublid 35.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het inwerkingtreden van dit plan.

35.3.3 Toelaatbaarheid
 • a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in sublid 35.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.
 • b. Voor zover de in sublid 35.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen,
  • 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 • c. De vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

35.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. Het is verboden voor de ‘Waarde - Archeologie 6’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) de aanwezige bouwwerken te slopen indien de oppervlakte groter is dan 2500 m2 en dieper is dan 20 cm gemeten vanaf het maaiveld;
 • b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige;
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning;
 • d. de vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

35.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 6 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

Artikel 36 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

36.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden waarvan de beschrijving als Beschrijving beschermd dorpsgezicht bij deze regels is opgenomen.

36.2 Nadere eisen

Ter uitvoering en met inachtneming van het bepaalde in lid 36.1 zijn burgemeester en wethouders bevoegd om bij toepassing van de bouwregels, zoals deze zijn neergelegd in de onderliggende bestemmingen, nadere eisen te stellen. Deze eisen mogen uitsluitend betrekking hebben op:

 • a. de situering en de omvang van nieuw op te richten bebouwing;
 • b. de nokrichting van nieuw te bouwen gebouwen;
 • c. de afmeting en indeling van gevelopeningen;
 • d. het materiaalgebruik van gevels en dakbedekking;
 • e. de kleurstelling van de gebouwen;

teneinde een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke situering, waaronder tevens begrepen de karakteristiek van het dorpsgezicht, van zowel de bebouwing onderling als ten opzichte van de omgeving te verzekeren.

36.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in de gronden als bedoeld in lid 36.1 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en/of werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
  • 1. het afgraven of ophogen van gronden;
  • 2. het egaliseren van gronden;
  • 3. het vellen, rooien of beschadigen van bomen en andere houtopstanden;
  • 4. het wijzigen van de aard van de oppervlakteverhardingen van de tot verkeersdoeleinden bestemde gronden dan wel het wijzigen van de breedte en de situering van de oppervlakte, verhardingen van deze gronden;
  • 5. het graven of dempen van watergangen of vijvers.
 • b. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 36.3 sub a zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht niet onevenredig worden geschaad;
 • c. Alvorens te beslissen over een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 36.3 sub a hoort het bevoegd gezag de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dan wel de Monumentencommissie.

Artikel 37 Waarde - Landgoed

37.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. instandhouding van de ter plaatse voorkomende buitenplaats met cultuurhistorische waarden, welke met name bestaan uit:
  • 1. de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing,
  • 2. de paden-, lanen- en groenstructuur,
  • 3. waterpartijen, en
  • 4. bijzondere landschappelijke elementen,
 • b. bos- en landbouw;
 • c. landgoed, en
 • d. natuurontwikkeling.

37.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Landgoed' bestemde gronden mogen, naast de onderliggende bestemmingen, bouwwerken, niet zijnde bedrijfswoningen, ten dienste van het beheer van het landgoed worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen per landgoed niet meer dan 100 m2 mag bedragen;
 • b. de goothoogte niet meer dan 3,50 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.

37.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 37.2 sub a ten behoeve van een grotere oppervlakte, met dien verstande dat per 15 ha landgoed een aanvullende oppervlakte van 20 m2 is toegestaan, mits de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 400 m2.

37.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat het landhuis en de andere gebouwen op het landgoed, op de gronden als bedoeld in lid 37.1, kunnen worden gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen, een kantoor, recreatie, kleinschalige horeca, zoals een theehuis of kleinschalige conferentie-accommodatie, mits:

 • a. door middel van een bedrijfsplan of daarmee vergelijkbare onderbouwing wordt aangetoond dat de functie waarvoor wijziging wordt gevraagd, in wezenlijke mate bijdraagt aan de instandhouding van het landgoed en daardoor de cultuurhistorische waarden als bedoeld in lid 37.1 niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast,
 • b. daardoor in ruimtelijk en milieuhygiënisch opzicht geen blijvend ongunstiger gevolgen ontstaan voor de omgeving, in vergelijking met de gevolgen van de oorspronkelijke functie van het betreffende gebouw,
 • c. geen onevenredig grotere verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvindt, in vergelijking met de gevolgen van de oorspronkelijke functie van het betreffende gebouw, en
 • d. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Artikel 38 Waterstaat - Waterkering

38.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, het onderhoud en de verbetering van waterkeringen alsmede voor verkeersdoeleinden ten behoeve van aanleg en onderhoud van een weg op de waterkering.

38.2 Bouwregels

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m, tenzij het betreft lichtmasten ten behoeve van de openbare verlichting waarvoor geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.

Artikel 39 Waterstaat - Waterstaatsdoeleinden

39.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatsdoeleinden' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. de aanleg, het onderhoud en de verbetering van waterkeringen;
 • b. de afvoer van hoog oppervlaktewater, sedimenten, ijs en voor de waterhuishouding;
 • c. het behoud, de versterking en/of het herstel van de cultuurhistorische waarden van het dijklandschap;

met daarbij behorende voorzieningen en met dien verstande dat de waterstaatkundige functie van primaire betekenis is.

39.2 Bouwregels

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van waterstaatkundige doeleinden, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.

39.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 39.2 ten behoeve van het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de voor deze gronden geldende onderliggende bestemmingen, indien en voor zover uit overleg met het ter plaatse bevoegde waterstaatsgezag blijkt dat daartegen uit hoofde van de bescherming van de waterstaatkundige functies geen bezwaar bestaat.

39.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Indien, ingevolge de voor deze gronden geldende onderliggende bestemmingen een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden verplicht is, zijn de daarin genoemde werken en/of werkzaamheden slechts toelaatbaar indien door die werken en/of werkzaamheden of door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de in lid 39.1 genoemde functie niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden tot herstel niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, dan wel ter voorkoming van gevaar.
 • b. Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning horen burgemeester en wethouders voor zover de gronden tevens gelegen zijn binnen de bestemming Waterstaat - Waterstaatsdoeleinden het ter plaatse bevoegde waterstaatsgezag.
 • c. Het bepaalde in lid 39.4 sub a geldt niet indien en voor zover de aanleg of de uitvoering van de betreffende werken en/of werkzaamheden:
  • 1. betrekking hebben op stroomgeleidende werken;
  • 2. noodzakelijk zijn voor het aanbrengen van rivierverlichting en bebakeningvoorwerpen;
  • 3. noodzakelijk zijn voor de opslag van materiaal voor waterstaatswerken, met dien verstande dat niet meer dan 200 m2 voor opslag mag worden aangewend.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 40 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 41 Algemene bouwregels

41.1 Ondergronds bouwen

Binnen het plangebied mag onder gebouwen, met uitzondering van bouwwerken voor recreatief verblijf, ondergronds worden gebouwd, tenzij anders is aangegeven in de regels, onder de volgende voorwaarde:

 • a. de diepte van de ondergrondse bebouwing mag niet meer bedragen dan 3,5 m onder peil.

Artikel 42 Algemene gebruiksregels

42.1 Bed and breakfast

Bed and breakfast is toegestaan binnen (bedrijfs)woningen, mits:

 • a. bed and breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie;
 • b. het aantal slaapplaatsen niet meer bedraagt dan 4.

42.2 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met het plan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
 • b. het gebruiken of het laten gebruiken van een gedeelte van een (bedrijfs)woning dan wel aan- en bijgebouwen als zelfstandige woning.

Artikel 43 Algemene aanduidingsregels

43.1 overige zone - gelders natuurnetwerk

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming, behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden.

43.2 overige zone - groene ontwikkelingszone

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming, behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken, alsmede het voorkomen van significante effecten op kernkwaliteiten van het betreffende gebied.

43.3 milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
43.3.1 Functies

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn tevens bestemd voor het behoud van de kwaliteit van het grondwater als onderdeel van de drinkwatervoorziening, met daarbij behorende voorzieningen, met dien verstande dat de kwaliteit van het grondwater als onderdeel van de drinkwatervoorziening van primaire betekenis is.

43.3.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de drinkwatervoorziening en de bescherming daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

43.3.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sublid 43.3.2 ten behoeve van het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de voor deze gronden geldende bestemmingen, mits de belangen van de waterwinning, waaronder in ieder geval de kwaliteit van het grondwater, de doorlaatbaarheid van de bodem voor het grondwater en de beschermende werking van de bodemlagen, daardoor niet wordt geschaad.

43.3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning:
  • 1. schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen, waarvan degene die die handeling verricht, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ze, op of in de bodem gebracht of gerakend, de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen;
  • 2. een constructie of werk van welke aard dan ook - leidingen en installaties daaronder begrepen, uitgezonderd leidingen uitsluitend ten behoeve van de aansluiting van percelen op het openbare voorzieningennet - op of in de bodem op te richten, tot stand te brengen, aan te leggen, te hebben of te gebruiken, als daarmee schadelijke stoffen in de bodem worden verspreid of geloosd dan wel de beschermende werking van bodemlagen wordt aangetast of kan worden aangetast;
  • 3. grond of baggerspecie toe te passen waarvan de kwaliteit de achtergrond waarde overschrijdt;
  • 4. handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte aan de bodem of het grondwater wordt onttrokken of toegevoegd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van een gsysteem;
  • 5. de grond dieper te roeren dan 2 meter onder het maaiveld;
 • b. Het in sublid 43.3.4 sub a, onder 1, 2 en 3, gestelde verbod geldt niet voor:
  • 1. het oprichten en hebben van boorputten voor de controle van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;
  • 2. het gebruiken van strooizout ten behoeve van de gladheidbestrijding;
  • 3. het vervoeren van schadelijke stoffen voorzover dit gebeurt in afgesloten en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijke gesloten verpakking, mits deugdelijk geladen, afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op zodanige wijze dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiving bestaat;
  • 4. het hebben of gebruiken van geringe hoeveelheden schadelijke stoffen niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen of biociden, bij woningen en andere gebouwen, die dienen of gediend hebben voor normaal gebruik ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik van die woningen of gebouwen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;
  • 5. het onderzoeken en saneren van de bodem met inachtneming van de Wet bodembescherming;
  • 6. veranderingen of vernieuwingen van gebouwen, alsmede voor verbouwingen of de oprichting van gebouwen waarvoor geen omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist.
 • c. De in sublid 43.3.4 sub a bedoelde vergunning kan slechts worden verleend, indien de belangen van de waterwinning, waaronder in ieder geval de kwaliteit van het grondwater, de doorlaatbaarheid van de bodem voor het grondwater en de beschermende werking van de bodemlagen, hierdoor niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

43.4 Cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden
 • a. Ter plaatse van de aanduidingen in de navolgende tabel zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en/of het herstel van de desbetreffende cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden welke zijn opgenomen in de navolgende tabel:
  Aanduiding   Landschaps en natuurwaarden  
  overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden   - Besloten openheid
  - Laanbeplantingen
  - Bebouwingslinten met doorzichten
  - Oude wegen en paden
  - Bolle ligging
  - Grote open percelen met randbeplantingen
  - Steilranden  
  overige zone - droge bos- en heideontginningen   - Oude agrarische enclaves
  - Planmatige structuur naaldbos
  (rechte lijnen)
  - Oude bossen met loofbomen
  - Landgoederen
  - Cultuurhistorische elementen
  (oude wegen, Celtic Fields, grafheuvels)
  - Scherpe overgang oude gronden en ontginning  
  overige zone - natte heideontginningen   - Nat karakter (sloten)
  - Open grasland
  - Herkenbaar verkavelingspatroon
  - Rechte ontginningsassen
  - Verspreide ligging van bebouwing  
  overige zone - beekdalen   - Nat karakter
  - Natuurontwikkeling
  - Open uitstraling (gras-, wei- of hooiland)
  - Elzensingels
  - Cultuurhistorische elementen (sprengen)
  - Herkenbaarheid boven-,midden- en
  benedenloop van het beekdal  
  overige zone - hooilanden   - Grootschalige openheid
  - Natte omstandigheden
  - Incidentele bebouwing
  - Hoge natuurwaarde
  (bijzondere waterkwaliteit)  
  overige zone - broeken
   
  - Variërende grootte planmatige
  Ontginningen (grid)
  - Nat en open karakter
  - Ontsluiting van de bebouwing via de
  ontginningsbases  
  overige zone - kampenontginningen
   
  - Grillige perceelsbegrenzingen
  - Reliëf
  - Kleinschalig en groen karakter
  - Landgoederen en buitenplaatsen  
  overige zone - oeverwal
   
  - Gevarieerd onregelmatig landschap
  - Gevarieerde bebouwingspatronen
  - Doorzichten
  - Kronkelende wegen
  - Boomgaarden
  - Dijken met bijzondere landschaps-
  elementen
  - IJsselhoeven op binnenrand oeverwal  
  overige zone - uiterwaarden   - Micro-reliëf
  - Openheid
  - Restanten van riviergeulen
  - Tichelgaten (als gevolg van kleiwinning)  
  overige zone - veenontginning nijbroek   - Kenmerkende (slagen)verkaveling
  - Bebouwing op pollen (verhogingen)
  - Half-open landschap met hagen, grienden, bosjes en eendenkooien  
 • b. ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - hooilanden', 'overige zone - broeken', 'overige zone - uiterwaarden' en 'overige zone - veenontginning Nijbroek' zijn boomkwekerijen niet toegestaan, met uitzondering van de bestaande boomkwekerijen.

43.5 reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' zijn specifieke regels van toepassing die zijn opgenomen in Artikel 3 Agrarisch.

43.6 veiligheidszone - bevi

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden opgericht, tenzij ze behoren tot de inrichting waartoe ook de veiligheidszone behoort.

43.7 veiligheidszone - lpg

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden opgericht, tenzij ze behoren tot de inrichting waartoe ook de veiligheidszone behoort.

43.8 vrijwaringszone - molenbiotoop
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden mede bestemd voor het beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van zijn waarde als landschapsbepalend element.
 • b. Op de in lid 43.8 sub a bedoelde gronden mag binnen een straal van 100 m, gerekend vanaf het middelpunt van de molen, geen bebouwing worden opgericht hoger dan 3,30 m, tenzij een grotere bouwhoogte aanwezig is, in welk geval de bouwhoogte, zoals die bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, gehandhaafd mag worden.
 • c. Op de in lid 43.8 sub a bedoelde gronden mogen binnen een straal van 100 tot 452 m, gerekend vanaf het middelpunt van de molen, geen bebouwing worden opgericht hoger dan 4,30 m, waarbij geldt dat deze hoogtemaat mag worden vermeerderd met 1/74 m voor elke meter dat de bouwwerken en/of beplantingen buiten de 100 m worden aangebracht; tenzij een grotere bouwhoogte aanwezig is, in welk geval de bouwhoogte, zoals die bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, gehandhaafd mag worden.
 • d. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaald in lid 43.8 sub b en c ten behoeve van het bouwen van hogere bouwwerken, indien door die bouwwerken de belangen van de betreffende molen als werktuig niet in onevenredige mate worden geschaad.
 • e. Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en/of werkzaamheden, geen normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden zijnde, uit te voeren:
  • 1. binnen een straal van 100 m, gerekend vanaf het middelpunt van de molen mogen geen bomen, heesters en andere opgaande beplantingen hoger dan 3,30 m worden geplant;
  • 2. binnen een straal van 100 tot 452 m, gerekend vanaf het middelpunt van de molen, mogen geen bomen, heesters en andere opgaande beplantingen hoger dan 4,30 m worden geplant, waarbij geldt dat deze hoogtemaat mag worden vermeerderd met 1/74 m voor elke meter dat de beplantingen buiten de 100 m worden aangebracht;
 • f. De in lid 43.8 sub e bedoelde vergunning kan slechts worden verleend, indien door die werken de belangen van de betreffende molen als werktuig niet in onevenredige mate worden geschaad.

Artikel 44 Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan:

 • a. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen in het terrein, met dien verstande dat de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de omgevingsvergunning gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
 • b. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen van de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 10% mogen bedragen van de in deze regels genoemde, dan wel op de verbeelding aangewezen of daarvan te herleiden maten, dit evenwel met uitzondering van de op de verbeelding aangegeven oppervlaktes, de in bijlage Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Agrarisch', Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen' en Lijst bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing aangegeven oppervlaktes, de inhoudsmaten van bebouwing, alsmede de toegelaten oppervlaktes van de recreatiewoningen;
 • c. ten behoeve van de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor openbare diensten met dien verstande dat:
  • 1. de inhoud niet meer dan 50 m3 mag bedragen;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder 1 de inhoud van een gasdrukregel- en meetstation niet meer dan 15 m3 mag bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
 • d. voor de bouw van masten ten behoeve van het landelijke alarmeringsnet, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 20 m bedraagt en de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden niet onevenredig worden geschaad. Bij de plaatsing van masten binnen een laagvliegroute worden de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen en/of de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit gehoord;
 • e. ten behoeve van het incidenteel gebruik van gronden voor evenementen, vertoningen, feesten en dergelijke, mits daarvoor ingevolge de plaatselijke verordening een vergunning, ontheffing of vrijstelling wordt verleend, dan wel een melding is gedaan;
 • f. ten behoeve van het incidenteel gebruik van gronden voor een kampeerterrein ten behoeve van kampeermiddelen, evenwel met uitzondering van bouwwerken voor recreatief verblijf;
 • g. ten behoeve van het gebruik, de aanleg en de bouw van een paardenbak inclusief bijbehorende omheiningen en lichtmasten, met dien verstande dat:
  • 1. voor wat betreft de situering van de paardenbak geldt dat:
   • de paardenbak dient te worden geplaatst op een perceel waar sprake is van een woonfunctie (al dan niet als bedrijfswoning dan wel als recreatiewoning), en wel achter de voorgevelrooilijn van de woning aansluitend aan de bestaande bebouwing, dan wel;
   • indien het voorgaande ruimtelijk gezien onmogelijk is, mag de paardenbak direct aansluitend aan de achterzijde van het bouwperceel worden geplaatst, dan wel achter de voorgevelrooilijn van de (bedrijfs/recreatie) woning;
   • de afstand tussen de paardenbak en de (bedrijfs/recreatie)woning van derden niet minder mag zijn dan 25 m;
  • 2. voor wat betreft aantallen en maatvoering van de paardenbak geldt dat:
   • per woning mag niet meer dan 1 paardenbak worden gerealiseerd;
   • de oppervlakte van de paardenbak mag niet meer dan 800 m2 bedragen bij een aaneengesloten peceelsoppervlakte van meer dan 0,5 ha dan wel, bij een aaneengesloten perceelsoppervlakte van meer dan 1 ha, niet meer dan 1.200 m2;
  • 3. voor wat betreft stapmolens bij de paardenbak geldt dat:
   • een stapmolen uitsluitend mag worden gerealiseerd op een perceel met een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 0,5 ha;
   • de buitendiameter niet meer dan 14 m mag bedragen, dan wel indien sprake is van het bedrijfsmatig houden van paarden, niet meer dan 20 m;
   • de spilhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 4. voor wat betreft omheiningen bij een paardenbak geldt dat de hoogte niet meer dan 1,80 m mag bedragen;
  • 5. voor wat betreft lichtmasten bij een paardenbak geldt dat:
   • de hoogte niet meer dan 8 m mag bedragen;
  • 6. de omgevingsvergunning uitsluitend kan worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
   • de landschappelijke en/of natuurlijke waarden;
   • in aanvulling op het voorgaande, de natuurlijke waarden van de voorgenomen omgevingsvergunning voor gebieden waarvoor bovendien geldt dat boscompensatie aan de orde is;
   • de archeologische waarden, waarbij in elk geval geldt dat realisatie binnen gronden met de bestemmingen Waarde - Archeologie 2, Waarde - Archeologie 3, Waarde - Archeologie 4 en Waarde - Archeologie 5 geldt dat omgevingsvergunning uitsluitend kan worden verleend indien daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische en/of cultuurhistorische waarde geen bezwaar bestaat en nadat een erkend archeoloog daaromtrent is gehoord

en uitsluitend indien:

   • de belangen van gebruikers dan wel eigenaren van aangrenzende gronden niet onevenredig worden geschaad, waarbij in elk geval aandacht dient te worden besteed aan de aspecten geur-, stof-, geluid- en lichthinder;
   • er sprake is van een goede landschappelijke inpassing, waarbij aandacht wordt besteed aan kleurstelling (donker) en materiaalgebruik (zo mogelijk hout) van de omheining alsmede aan de beplantingssoorten (inheems);
   • er sprake is van een goede drainage;
   • er geen onevenredige schade wordt toegebracht aan het milieu.

Artikel 45 Algemene wijzigingsregels

45.1 Verschuiven van een woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ten behoeve van een verbetering van de ruimtelijke inpassing van een woning, het plan te wijzigen en een bestemmingsvlak 'Wonen' te verschuiven, met dien verstande dat:

 • a. de bestaande woning wordt gesloopt;
 • b. de nieuwe woning op ten hoogste op 100 m afstand van de gesloopte woning wordt opgericht;
 • c. de oppervlakte van het verschoven bestemmingsvlak ten hoogste bedraagt de oppervlakte van het bestaande bestemmingsvlak;
 • d. voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;
 • e. met de wijziging een verbetering van de ruimtelijke inpassing van een woning wordt bereikt, wat moet blijken uit:
  • 1. het ontstaan van een betere woonsituatie en/of;
  • 2. het verhogen van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit en/of;
  • 3. het dienen van de verkeersveiligheid en/of;
  • 4. het dienen van het natuurbehoud.

45.2 Wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bedrijfswoning met de daarbij behorende tuinen erven en inritten binnen de:

te wijzigen in de bestemming 'Wonen' alsmede in de aangrenzende bestemming, mits:

 • a. het gebruik als wonen vanuit een oogpunt van een goed woon- en leefklimaat aanvaardbaar is;
 • b. de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van:
  • 1. de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
  • 2. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijk waarden die artikel 43 beoogt te beschermen;
 • c. het aantal woningen na wijziging niet meer mag bedragen dan 1, tenzij het bestaande aantal meer bedraagt;
 • d. voor wat betreft de bouw- en gebruiksregels wordt de bestemming Wonen in acht genomen.

45.3 Bos en natuur

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van:

met dien verstande dat:

 • a. de gronden zijn verworven of ontpacht ten behoeve van het realiseren van de natuurfunctie;
 • b. een overeenkomst voor functieverandering door middel van particulier natuurbeheer is gesloten; of
 • c. Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale Staten voor te stellen om de Kroon te verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen als bedoeld in artikel 78 van de Onteigeningswet en Gedeputeerde Staten een kopie van hun besluit aan burgemeester en wethouders hebben gezonden met het verzoek over te gaan tot vaststelling van het wijzigingsplan.

45.4 Functieverandering

45.4.1 Functies

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen:

 • a. ten behoeve van kleinschalige woon-werkcombinaties en/of kleinschalige vormen van natuur- en landschapsbeheer en -educatie tot een oppervlakte van ten hoogste 500 m2, indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - gelders natuurnetwerk' en 'overige zone - groene ontwikkelingszone';
 • b. ten behoeve van activiteiten gericht op recreatie en zorg tot een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m2 indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - gelders natuurnetwerk' en 'overige zone - groene ontwikkelingszone';
 • c. ten behoeve van:
  • 1. sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen maatschappelijke en/of met het buitengebied samenhangende dan wel daarop gerichte educatieve (buitengebied)functies, waaronder begrepen expositieruimten, natuur- en landschapseducatie en natuur- en landschapsbeheer;
  • 2. milieuvriendelijke ambachtelijke bedrijven, kunstnijverheidsbedrijven, bijenhouderijen en dierenpensions/hondenkennels;
  • 3. agrarisch verwante bedrijven zoals agrarische hulpbedrijven, loon- en veehandelsbedrijven, vis- en wormkwekerijen;
  • 4. hoveniersbedrijven, maneges, dierenartsenpraktijken en dierenklinieken;
  • 5. opslag van statische goederen zoals caravans en boten;

tot een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m2 indien de gronden niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - gelders natuurnetwerk' en 'overige zone - groene ontwikkelingszone';

met dien verstande dat voor toepassing van het bepaalde in sublid 45.4.1 onder a tot en met c geldt dat:

   • de karakteristiek van het gebouw en de complexiteit van het (voormalige) boerenerf, alsmede de landschappelijke kenmerken (percelering, beplanting) waar mogelijk worden versterkt en in ieder geval niet worden aangetast;
   • de infrastructuur niet verzwaard mag worden. Onder verzwaren wordt mede verstaan: het verharden van zandwegen;
   • de verkeersaantrekkendheid in vergelijking met de oorspronkelijke activiteit niet of nauwelijks mag toenemen;
   • een (bedrijfs)woning alsmede monumentale en karakteristieke bebouwing gehandhaafd dienen te blijven;
   • geen buitenopslag is toegestaan;
   • kwetsbare functies zoals zorgfuncties, kinderopvang en opvang van geestelijk - of lichamelijk gehandicapten niet zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij';
   • voorafgaande aan het toestaan van kwetsbare functies zoals zorgfuncties, kinderopvang en opvang van geestelijk - of lichamelijk gehandicapten op een afstand van minder dan 250 m van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij' dient het college van burgemeester en wethouders advies aan te vragen bij de GGD;
   • de gebouwen die niet worden aangewend voor hergebruik, moeten worden gesloopt, waarbij de bedrijfswoning(en) en de monumentale en karakteristieke bebouwing buiten beschouwing worden gelaten;
   • detailhandel niet is toegestaan, tenzij het betreft kleinschalige detailhandel in producten die op het bedrijf zelf tot stand komen;

45.4.2 Aanvullende voorwaarden

Naast het bepaalde in sublid 45.4.1 geldt ten aanzien van de activiteiten als bedoeld in:

 • a. sublid 45.4.1 onder a, b en c dat vervangende nieuwbouw is toegestaan tot een oppervlakte van niet meer dan 250 m2;

mits door middel van een inpassingsplan worden aangetoond:

  • 1. een goede beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing;
  • 2. de verbetering van landschappelijke en natuurlijke waarden en/of verbetering van de openbare toegankelijkheid van het buitengebied en/of het herstel van cultuurhistorische elementen en/of het creëren van ruimte voor waterberging worden aangetoond;
 • b. sublid 45.4.1 onder a, b en c dat een afwijking van de genoemde oppervlaktematen van 1.000 m2 respectievelijk 500 m2 van maximaal 20% kan worden toegestaan;

mits door middel van een inpassingsplan worden aangetoond:

  • 1. een goede beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing;
  • 2. de verbetering van landschappelijke en natuurlijke waarden en/of verbetering van de openbare toegankelijkheid van het buitengebied en/of het herstel van cultuurhistorische elementen en/of het creëren van ruimte voor waterberging worden aangetoond.

45.5 Uitbreiden maximale oppervlakte van gebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemmingen 'Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend bedrijf', 'Detailhandel - Tuincentrum', 'Detailhandel', 'Maatschappelijk', 'Bedrijf', 'Horeca' en/of 'Recreatie - Dagrecreatie', te wijzigen ten behoeve van een uitbreiding van de aangegeven maximale oppervlakte van de gebouwen behorende bij bestaande bedrijven, met dien verstande dat:

45.6 Vergroten inhoud (bedrijfs)woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten van de inhoud van een (bedrijfs)woning tot maximaal 1.200 m3, mits alle voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen worden gesloopt, uitgezonderd de bij recht toegestane oppervlakte aan aan- en bijgebouwen en een landschappelijke inpassing is gewaarborgd.

45.7 Wijziging Ledderweg 48 te Epe

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Detailhandel', ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied', te wijzigen in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van de bouw van twee vrijstaande woningen, mits:

 • a. het gebruik als wonen vanuit een oogpunt van een goed woon- en leefklimaat aanvaardbaar is;
 • b. de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van:
  • 1. de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
  • 2. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijk waarden die artikel 43 beoogt te beschermen;
 • c. de woningen op een stedenbouwkundig en landschappelijke wijze zorgvuldig worden ingepast in de omgeving.

45.8 Aanvullende voorwaarden wijzigingsbevoegdheden

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de wijzigingen welke zijn opgenomen in artikel 45 vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij betrokken worden:

 • a. de mate waarin de waarden en functies van de betrokken gronden welke het plan beoogt te beschermen, door de gebruiksverandering worden geschaad;
 • b. de mate waarin de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden en/of nabijgelegen gronden worden geschaad;
 • c. de uitvoerbaarheid - waaronder begrepen de milieutechnische toelaatbaarheid - en het behoud, bescherming en herstel van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden.

Artikel 46 Algemene procedureregels

46.1 Nadere eisen

Voor een besluit tot het stellen van een nadere eis geldt de volgende voorbereidingsprocedure:

 • a. een ontwerpbesluit ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;
 • b. de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze;
 • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden tot het naar voren brengen van zienswijzen gedurende de in lid 46.1 onder a genoemde termijn;
 • d. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht de beslissing daaromtrent mede.

Artikel 47 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

47.1 Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden op en in de hierna genoemde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren te doen of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning:

Bestemmingen en aanduidingen   A   B   C   D   E   F   G   H   I  
Bestemmingen                    
Bos   +   +   +   +   -   -   -   -   -  
Natuur   +   +   +   +   -   +   -   -   -  
Natuur - Bos   +   +   +   +   -   -   -   -   -  
Maatschappelijk - Militair terrein   +   +   +   +   -   -   +   -   -  
Water   -   +   +   +   -   -   -   +   +  
                   
Aanduidingen                    
overige zone - droge bos- en heideontginningen   +   +   +   +   +   -   -   +   +  
overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden   +   X   +   +   +   +   +   +   +  
overige zone - natte heideontginningen   +   +   +   +   +   +   +   +   +  
overige zone - beekdalen   +   +   X   +   +   +   +   +   +  
overige zone - hooilanden   +   +   +   +   +   +   X   +   +  
overige zone - broeken   +   +   +   +   +   -   X   +   +  
overige zone - kampenontginningen   +   X   +   +   +   +   +   +   +  
overige zone - oeverwal   +   X   +   +   +   -   +   +   +  
overige zone - uiterwaarden   +   +   X   +   +   -   X   +   +  
overige zone - veenontginning Nijbroek   +   +   X   +   +   -   X   +   +  
overige zone - beschermingszone natte landnatuur   +   +   +   -   +   +   -   +   -  

+ omgevingsvergunningplichtig (activiteit onder voorwaarden mogelijk)

- niet omgevingsvergunningplichtig (activiteit bij recht toegestaan)

X omgevingsvergunning niet mogelijk (activiteit onder geen enkele voorwaarde toegestaan)

 • A. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • B. verlagen van de bodem en afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingenwet;
 • C. ophogen en egaliseren van de gronden, waaronder het aanbrengen van kaden en dijken;
 • D. aanleggen en dempen van watergangen en andere waterpartijen en werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg hebben, zoals diepen of draineren;
 • E. aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur, het ingraven of indrijven van voorwerpen dieper dan 3 m;
 • F. diepploegen, zijnde het extra diep - meer dan circa 0,4 m - omploegen, het (chemisch) scheuren van grasland, anders dan voor graslandverbetering;
 • G. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en telen van bomen, struiken en heesters;
 • H. het vellen of rooien van houtsingels of houtwallen;
 • I. het verrichten van exploratieboringen en seismologisch onderzoek;

47.2 Beoordelingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 47.1 alleen indien:

 • a. door de in lid 47.1 genoemde werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, niet blijvend onevenredige of niet onevenredig kunnen worden aangetast, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen;
 • b. de landschaps- en natuurwaarden zoals opgenomen in Bijlage 6 niet blijvend onevenredig of niet onevenredig kunnen worden aangetast, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen;
 • c. geen sprake is van significante gevolgen voor gebieden die in het kader van de Wet natuurbescherming als beschermde gebieden worden aangemerkt;
 • d. de verkeersveiligheid niet wordt geschaad, voor zover het de aanleg van parkeerplaatsen en/of parkeerterreinen betreft;
 • e. voor zover de gronden liggen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' wordt eveneens geen onevenredige aantasting plaats vindt van de kernkwaliteiten die met de aanduiding worden beoogd te beschermen;
 • f. voor zover de gronden liggen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' wordt eveneens beoordeeld of er geen sprake is van een significante aantasting van de kernkwaliteiten van het betreffende gebied;
 • g. voor zover de gronden liggen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone – beschermingszone natte landnatuur' wordt tevens beoordeeld of:
  • 1. door de werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden of de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan de natuurlijke en/of waterhuishoudkundige waarden van de met deze bestemming te beschermen vochtgebonden natuurwaarden, alsmede de kwaliteit, de waterstand en de stroming van het oppervlakte- en grondwater niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
  • 2. het woongenot van nabij gelegen (recreatiewoningen) niet onevenredig wordt of kan worden geschaad als gevolg van plaagvorming van steekmuggen en/of knutten en de aanvrager een rapport heeft overgelegd waaruit blijkt dat de overlast door steekmuggen en knutten als gevolg van de voorgenomen maatregel zoveel als mogelijk wordt beperkt;
  • 3. bij de uitvoering van de werkzaamheden welke in artikel 47 lid 47.1 onder B, E en F zijn genoemd, uit onderzoek is gebleken dat de directe dan wel indirecte gevolgen van de werkzaamheden niet zullen leiden tot een aantasting van de mogelijk aanwezige kleischotten en daarmee de waterhuishouding beïnvloeden;
  • 4. de waterbeheerder daaromtrent is gehoord.

47.3 Uitzonderingen vergunningplicht

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 47.1 is vereist voor:

 • a. werken of werkzaamheden behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
 • b. werken of werkzaamheden die op het moment van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende of aangevraagde vergunning;
 • c. werken of werkzaamheden die worden uitgevoerd krachtens een op grond van de Wet natuurbescherming vastgesteld beheerplan;
 • d. werken of werkzaamheden die worden uitgevoerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' binnen de bestemming Agrarisch, danwel ter plaatse van de bestemmingen Bedrijf, Bedrijf-Agrarisch dienstverlenend bedrijf, Detailhandel, Horeca, Maatschappelijk, Recreatie-Dagrecreatie, Recreatie-Verblijfsrecreatie, Sport, Sport-Manege en Wonen.

Artikel 48 Overige regels

48.1 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden
 • a. Bij een feitelijke gebruiksverandering, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of de in dit plan opgenomen afwijkingen en bij het toepassen van de in dit plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden dient, indien de omvang of de bestemming van een gebouw en/of het terrein daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen, of andere voertuigen, in voldoende mate ruimte aanwezig te zijn of aangebracht te worden in, op of onder de bij dat gebouw of terrein behorende gronden of bouwwerken, zoals aangegeven in het gemeentelijk 'Parkeerbeleidsplan' (29 september 2009).
 • b. De in sub a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare auto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
  • 1. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,00 m bij 5,5 m (voor langsparkeren), 2,50 m bij 5,00 m (voor haaksparkeren) en ten hoogste 3,25 m bij 6 m bedragen;
  • 2. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5 m bedragen.
 • c. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.
 • d. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en c:
  • 1. indien het voldoen aan die bepalingen op overwegende bezwaren stuit; of
  • 2. voor zover op andere redelijke wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
 • e. Ruimte(n) voor het bepaalde onder a en c dient, voor zover de aanwezigheid van deze ruimten krachtens deze regels nodig is, beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik met de bestemming.
 • f. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd lid a te wijzigen door het vermelden van andere parkeernormen, indien het gemeentelijk 'Parkeerbeleidsplan' wordt gewijzigd of herzien.


Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 49 Overgangsrecht

49.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde in lid 49.1 onder a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde in lid 49.1 onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

49.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 49.2 onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 49.2 onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde in lid 49.2 onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 50 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Epe'.