direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0216.BPBuitengebied-VG02

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Algemeen

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroep of bedrijf;
 • c. kleinschalig kamperen, een bed & breakfastvoorziening en kleinschalige logiesaccommodatie, uitsluitend als opgenomen in de in 17.1.2 onder a opgenomen 'Staat van nevenactiviteiten' dan wel na verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in 17.5.1, 17.5.2 respectievelijk 17.5.3;
 • d. overige nevenactiviteiten als opgenomen in de in 17.1.2 onder a opgenomen 'Staat van nevenactiviteiten';
 • e. een paardenbak uitsluitend voor hobbymatig gebruik en uitsluitend achter (het verlengde van) de voorgevel van het dichtst bij de weg gelegen gebouw;
 • f. hobbymatig houden van (klein)vee;
 • g. het behoud, beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden van de gebouwen en de directe omgeving, als opgenomen in Bijlage 2 Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten;
 • h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding ten behoeve van de waterhuishoudkundige situatie;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven en groenvoorzieningen, en overeenkomstig de in 17.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.

17.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 17.1.1:

a Staat van nevenactiviteiten

Ter plaatse van de onderstaande aanduidingen zijn uitsluitend de bij die aanduiding beschreven nevenactiviteiten toegestaan, uitsluitend in de bestaande omvang:

Afkorting   Aanduiding   Aard van de nevenactiviteit   Adres  
(sw-1)   specifieke vorm van wonen - 1   bed & breakfast   Beusichemsedijk 12  
(sw-2)   specifieke vorm van wonen - 2   agrarische opslag   Oudaseweg 1  
(sw-3)   specifieke vorm van wonen - 3   kampeerterrein en bed & breakfast   Achterweg 4  

b Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

 • a. de vloeroppervlakte ten behoeve van de activiteit mag maximaal 60 m² bedragen;
 • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • c. detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
 • d. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de omgeving;
 • e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner(s).
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woningen met bijbehorende bouwwerken en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2.2 Bouwvlak

Indien en voorzover in een bestemmingsvlak een aanduiding 'bouwvlak' is opgenomen, dan zijn gebouwen uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'.

17.2.3 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. per bestemmingsvlak is een woning toegestaan en maximaal één per bestemmingsvlak; met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aangegeven maximale aantal wooneenheden het toegestane maximale aantal woningen is;
 • b. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m;
 • c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m;
 • d. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30°;
 • e. de inhoud van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 600 m3, met dien verstande dat:
  • 1. een bestaande grotere inhoud als maximum geldt;
  • 2. de deel bij de woning mag worden getrokken, ook als dit leidt tot een grotere inhoudsmaat dan 600 m3.
17.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2;
 • c. goothoogte maximaal 3 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 6 m.
17.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag maximaal 1 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag maximaal 2 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de paardenbak bedraagt maximaal 1,5 m;
 • d. ten behoeve van een paardenbak zijn geen lichtmasten of andere verlichtingsvormen toegestaan;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen;
 • f. stapmolens zijn niet toegestaan.
17.2.6 Herbouw woning

Herbouw van een woning is uitsluitend toegestaan op de bestaande locatie binnen het bestemmingsvlak met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.2.3.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ten aanzien van de situering van de gebouwen nadere eisen te stellen ten behoeve van behoud van stedenbouwkundige kwaliteit en verkeersveiligheid, voorzover deze gebouwen worden gebouwd binnen een afstand van:

 • a. 100 m vanaf de kant van de met 'specifieke vorm van verkeer - stroomweg' aangeduide weg;
 • b. 30 m vanaf de as van de met 'specifieke vorm van verkeer - gebiedsontsluitingsweg' aangeduide weg;
 • c. 20 m vanaf de as van de met 'specifieke vorm van verkeer - erftoegangsweg' aangeduide weg.
17.4 Afwijken van de bouwregels
17.4.1 Verplaatsing van de woning

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.2.6 ten behoeve van het verplaatsen van de woning, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • a. de nieuwe locatie is in ruimtelijk, stedenbouwkundig, milieuhygiënisch en/of verkeerstechnisch opzicht aanvaardbaar;
 • b. er wordt een reële zekerheid verschaft dat de oude woning wordt afgebroken;
 • c. er wordt voldaan aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
 • d. er is blijkens een landschapsplan sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in de omgeving aanwezige functies en de in de omgeving aanwezige waarden;
 • f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
17.5 Afwijken van de gebruiksregels
17.5.1 Kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in 17.1.1 onder c. teneinde (voorzieningen voor) kleinschalig kamperen toe te staan als nevenactiviteit bij de woning, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. het terrein voor kleinschalig kamperen mag een omvang hebben van maximaal 5000 m2;
 • b. het terrein voor kleinschalig kamperen moet op of direct aansluitend aan het agrarisch bouwvlak dan wel bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' worden gesitueerd, waarbij maximaal 50% van het oppervlak voor kamperen buiten het agrarisch bouwvlak dan wel bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' mag worden gesitueerd;
 • c. het terrein voor kleinschalig kamperen mag uitsluitend worden gebruikt in de periode van 1 maart tot 1 november;
 • d. er mogen geen stacaravans worden geplaatst;
 • e. sanitaire voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kamperen moeten binnen de bestaande gebouwen worden gerealiseerd;
 • f. er dient ten behoeve van het kleinschalig kamperen op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • g. het betreft een ontwikkeling die landschappelijke, hydrologische, cultuurhistorische en natuurwaarden, in het bijzonder de waarden van de EHS en/of de openheid van het waardevol open gebied, alsmede omliggende functies en milieuwaarden niet onevenredig beperkt of aantast;
 • h. er is blijkens een landschapsplan sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
17.5.2 Bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in 17.1.1 onder c teneinde een bed & breakfastvoorziening toe te staan als nevenactiviteit bij een woning, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de bed & breakfastvoorziening wordt opgericht binnen de op het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande gebouwen;
 • b. ten behoeve van de bed & breakfastvoorziening mogen maximaal 4 slaapplaatsen worden gerealiseerd in maximaal 2 kamers;
 • c. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • d. aangetoond dient te worden dat het een ontwikkeling betreft die landschappelijke, hydrologische, cultuurhistorische en natuurwaarden, alsmede omliggende functies en milieuwaarden niet onevenredig beperkt of aantast;
 • e. er is blijkens een landschapsplan sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
17.5.3 Kleinschalige logiesaccommodatie

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in 17.1.1 onder c teneinde een kleinschalige logiesaccommodatie toe te staan als nevenactiviteit bij een woning, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de logiesaccommodatie wordt opgericht binnen de op het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande gebouwen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de kleinschalige logiesaccommodatie mag maximaal 250 m2 bedragen, waarbij de maximale oppervlakte per slaapverblijf maximaal 60 m2 mag bedragen;
 • c. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • d. aangetoond dient te wordne dat het een ontwikkeling betreft die landschappelijke, hydrologische, cultuurhistorische en natuurwaarden, alsmede omliggende functies en milieuwaarden niet onevenredig beperkt of aantast;
 • e. er is blijkens een landschapsplan sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
17.5.4 Omgevingsvergunning groter vloeroppervlak aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.1.2 onder b teneinde binnen een woning en/of daarbij behorende bijbehorende bouwwerken de uitoefening van een huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit toe te staan met een groter vloeroppervlak. Hiervoor dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

 • a. de vloeroppervlakte ten behoeve van de activiteit mag niet meer bedragen dan 90 m2;
 • b. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting- en parkeersituatie ter plaatse;
 • c. opslag en stalling vinden uitsluitend inpandig plaats;
 • d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner;
 • e. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de activiteit;
 • f. de activiteit moet qua aard, uitstraling en milieubelasting passend zijn in een woonomgeving;
 • g. de activiteit heeft een milieucategorie 1 of 2 conform de VNG-bedrijvenlijst en mag niet vergunningplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer danwel ingevolge het Activiteitenbesluit zijn aan te merken als een inrichting type B.
17.6 Wijzigingsbevoegdheid
17.6.1 Woningsplitsing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het splitsen van woningen in twee woningen, mits:

 • a. het de splitsing van een rijksmonument dan wel gemeentelijk monument betreft, zoals opgenomen in Bijlage 2 Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten;
 • b. de te splitsen woning, met eventueel bestaande voormalige inpandige bedrijfsruimten, een inhoud heeft van minimaal 1000 m3;
 • c. de gesplitste woningen een inhoud hebben van minimaal 400 m3;
 • d. de bouwmassa niet wordt vergroot;
 • e. de kenmerkende vorm van het gebouw blijft gehandhaafd;
 • f. de woningsplitsing past binnen het provinciaal meerjarenprogramma voor woningbouw;
 • g. er wordt voldaan aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
 • h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in de omgeving aanwezige functies en de in de omgeving aanwezige waarden;
 • i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 • j. voor de nieuwe woning een aanvaardbaar woonklimaat kan worden gerealiseerd;
 • k. het maximum aantal wooneenheden wordt op de verbeelding aangeduid.