direct naar inhoud van Artikel 5 Bos
Plan: Kom Eerbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0213.BPEEKOM300000-va01

Artikel 5 Bos

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bos" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de houtproductie en bescherming en herstel van natuur- en landschapswaarden
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden': primair de instandhouding, herstel en de ontwikkeling van natuur en landschapswaarden en ondergeschikt daaraan houtproductie;
 • c. en daaraan ondergeschikt extensief recreatief medegebruik, voor zover de onder b genoemde waarden niet significant worden aangetast;

5.2 Bouwregels

Op de gronden met de bestemming 'Bos' zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming toegestaan en gelden de volgende bepalingen

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt per bestemmingsvlak maximaal 40 m²;
 • b. de hoogte van andere bouwwerken geen gebouwen zijnde is maximaal 2 meter.

5.3 Aanlegregels
5.3.1 Verbod

Ten aanzien van de werken en werkzaamheden die mogelijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor de aardwetenschappelijke, landschappelijke, ecologische warden en de waterhuishoudkundige kwaliteiten, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere gesloten oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabels of leidingen;
 • d. het wijzigen van het bestaande bodemniveau door ophogingen of afgravingen of het verrichten van andere graafwerkzaamheden;
 • e. het aanbrengen, vellen en/of rooien van bomen of beplantingen welke dieper wortelen dan 0,75 meter.

5.3.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 5.3.1 is niet van toepassing:

 • a. voor normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. voor werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. voor werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik;
 • d. voor het periodiek kappen van hakhout, voor zover betreffende de normale uitoefening van het toegelaten bodemgebruik en voor zover de Boswet of krachtens die wet gestelde voorschriften van toepassing zijn;
 • e. voor normaal spitwerk tot een diepte van niet meer dan 0,30 meter;
 • f. voor werken en werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn, dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning kunnen worden uitgevoerd.

5.3.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden onder 5.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de in 5.1genoemde waarden niet onevenredig worden en kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheid voor herstel van die waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.