direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Kom Eerbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0213.BPEEKOM300000-va01

Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer – Verblijfsgebied - " aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening – nv –' tevens voor een nutsvoorziening;

met de daarbij behorende:

 • d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • g. speelvoorzieningen, met uitzondering van een jongerenontmoetingsplaats;
 • h. hondenuitlaatplaatsen;
 • i. voorzieningen van algemeen nut;
 • j. ter plaatse van de aanduiding – ga -, uitsluitend garages (garageboxen);
 • k. kunstwerken;
 • l. terrassen;
 • m. evenementen;
 • n. straatmeubilair;
 • o. ondergrondse afvalcontainers;
 • p. waterlopen en waterpartijen;
 • q. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduidingen – ga- "garage"mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van parkeervoorzieningen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 meter en de maximale oppervlakte per garage bedraagt 30 m²;
 • b. de gronden ter plaatse van de aanduiding nutsvoorziening – nv – mogen uitsluitend bebouwd worden met gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut met een maximale bouwhoogte van 3 meter en een maximale oppervlakte van 15 m²;

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 5 meter bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale bouwhoogte van lichtmasten en portalen 12 meter bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale bouwhoogte van een antenne-installatie 15 meter bedragen.

17.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 17.1 sub g en 17.2.2 teneinde een jongeren ontmoetingsplaats te realiseren, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde maximaal 5 meter mag bedragen en de oppervlakte maximaal 30 m²;
 • b. de locatie waar de betreffende voorziening wordt gerealiseerd op een goede wijze bereikbaar is vanaf de openbare weg;
 • c. in de directe omgeving van de voorziening voldoende openbare verlichting aanwezig is;
 • d. de plaatsing van het bouwwerk, geen gebouw zijnde geen onevenredige hinder of gevaar voor het verkeer mag opleveren;
 • e. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

17.4 Procedure

Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheden als bedoeld in 17.3 geldt de procedure zoals vervat in artikel 28.1.