direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer
Plan: Kom Eerbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0213.BPEEKOM300000-va01

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een stroomfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. railverkeer ter hoogte van de kruisingen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening - nv-' tevens voor een nutsvoorziening;

met de daarbij behorende:

 • e. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • h. straatmeubilair;
 • i. kunstwerken;
 • j. waterlopen en waterpartijen;
 • k. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut;
 • l. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • m. evenementen.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding – nv- 'nutsvoorziening' mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van het openbaar nut worden gebouwd, op de overige gronden mogen geen gebouwen worden gerealiseerd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 meter;
 • c. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 15 m².

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van een antenne-installatie maximaal 15 meter bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van lichtmasten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 12 m bedragen.

15.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 15.2.1 onder b voor het bouwen van gebouwen met een maximale bouwhoogte van 5 meter.

15.4 Procedure

Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheden als bedoeld in 15.3 geldt de procedure zoals vervat in artikel 28.1.