direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Parapluherziening Veegplan 2023
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1763-0001

Toelichting

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

In de afgelopen jaren is door de gemeenteraad een groot aantal bestemmingsplannen vastgesteld en in werking getreden. Na verloop van tijd is geconstateerd dat in een aantal bestemmingsplannen juridische, tekentechnische en/of tekstuele onvolkomenheden voorkomen. Hierom zijn relatief kleine aanpassingen gewenst in de planregels en/of op de verbeelding.

Voorliggend bestemmingsplan 'Parapluherziening Veegplan 2023' bestaat uit aanpassingen van de bestemmingsplannen:

 • 'Barneveld-Zuidoost';
 • 'Buitengebied 2012';
 • 'Harselaar Centraal 2017';
 • 'Voorthuizen-West';
 • 'Voorthuizen-Oost' en
 • 'Wikselaarse Eng'.

Deze parapluherziening voorziet in het corrigeren van onvolkomenheden, het aanpassen van de planologische situatie naar de feitelijke situatie en, voor wat betreft het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', de implementatie van al vastgesteld gemeentelijk beleid (Visie Verblijfsrecreatie). Hiermee wordt de planologische situatie in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Tegelijkertijd zorgt voorliggend plan voor een actueel ruimtelijk toetsingskader. Het beoogde effect is dan ook het actualiseren van de genoemde bestemmingsplannen.

1.2 Leeswijzer

Voorliggend plan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De toelichting is opgebouwd uit acht hoofdstukken. Na dit hoofdstuk beschrijft hoofdstuk 2 de bestaande situatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving van het plan gegeven. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het beleidskader. Het vijfde hoofdstuk gaat in op de randvoorwaarden, waarna in het zesde hoofdstuk de juridische aspecten worden besproken. In hoofdstuk 7 is aandacht voor de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 8 gaat in op de resultaten van de procedure ten behoeve van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 BESTAANDE SITUATIE

2.1 Begrenzing plangebied

Het plangebied ligt verspreid door de gemeente. Het gaat om de zes bestemmingsplannen (inclusief partiële herzieningen en wijzigingsplannen) die in paragraaf 1.1 genoemd zijn, waarbij in hoofdstuk 3 de 18 specifieke locaties beschreven staan waar de verbeelding van dat betreffende perceel wijzigt. De betreffende bestemmingsplannen staan in de volgende paragraaf opgesomd. De plangebieden van al deze plannen samen vormen het plangebied van voorliggende parapluherziening.

2.2 Geldend bestemmingsplan

De in onderstaande tabel weergegeven geldende bestemmingsplannen worden met voorliggende parapluherziening gedeeltelijk herzien.

Naam bestemmingsplan   IMRO-identificatie-
nummer  
Datum vastgesteld  
4e partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1268-0002   13-4-2016  
Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1637-0002   20-4-2022  
Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1368-0002   14-12-2016  
Barneveld-Zuidoost   NL.IMRO.0203.1351-0003   3-10-2018  
Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1580-0002   3-2-2021  
Dronkelaarseweg III, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1611-0002   26-5-2021  
Elzenkamperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1467-0002   4-7-2018  
Essenerweg XVII, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1459-0002   8-2-2023  
Esvelderweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1397-0002   30-1-2019  
Esvelderweg-Vinkekampweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1484-0002   22-5-2019  
Garderbroekerweg XXVII, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1726-0002   26-4-2023  
Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1371-0002   24-5-2017  
Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1692-0002   8-2-2023  
Grote Muntweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1414-0002   31-1-2018  
Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1366-0002   1-2-2017  
Harselaar-Centraal 2017      
Kapweg II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1623-0002   6-10-2021  
Kerkendelweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1440-0002   25-4-2018  
Kerkweg III, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1510-0002   9-10-2019  
Lange Zuiderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1475-0002   14-11-2018  
Meentweg-Valkseweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1439-0002   7-3-2018  
Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1485-0002   10-7-2019  
Parapluherziening Cultuurhistorie-Archeologie   NL.IMRO.0203.1515-0002   22-3-2023  
Parapluherziening De Puurveense Molen   NL.IMRO.0203.1248-0002   30-9-2014  
Parapluherziening Molenbiotopen   NL.IMRO.0203.1598-0002   21-4-2021  
Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud   NL.IMRO.0203.1391-0002   5-7-2017  
partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1241-0001   25-2-2014  
Plaggenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1370-0002   1-2-2017  
Plaggenweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1667-0002   31-5-2023  
Sleedoornweg II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1626-0002   6-10-2021  
Tolnegenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1596-0002   18-3-2021  
Tweede partiele herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1253-0003   8-7-2014  
Vergroten inhoud woningen, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1376-0002   1-2-2017  
Verzamelherziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1349-0002   8-11-2017  
Vinkelaar II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1421-0002   7-3-2018  
Voorthuizen-Oost   NL.IMRO.0203.1005-0004   28-9-2010  
Voorthuizen-West   NL.IMRO.0203.1007-0004   29-3-2011  
Vrouwenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1501-0002   10-7-2019  
Welgelegenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1503-0002   10-7-2019  
Wikselaarse Eng   NL.IMRO.0203.1348-0003   24-5-2017  
Zeumerseweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1529-0002   11-12-2019  

Hoofdstuk 3 PLANBESCHRIJVING

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de percelen (in alfabetische volgorde) die met voorliggende parapluherziening zijn aangepast. Daarbij wordt per locatie een korte beschrijving gegeven van de aanleiding en de wijzigingen. De zogenaamde 'was-wordt situatie' laat de verschillen tussen de huidige en de nieuwe planologische situatie zien.

3.2 Amerikalaan ongenummerd in Barneveld

Dit is een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 'Harselaar-Centraal 2017'. Vanwege de verkoop van een strook grond ten zuiden, westen en ten noorden van de Amerikalaan is verzocht om het bestemmingsplan aan te passen. Gelet op de omvang van de grond (circa 400 m2) gaat het om een kleine bestemmingsplanaanpassing.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Verkeer' gewijzigd in 'Bedrijventerrein', waarbij de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijf van categorie 2 tot en met categorie 3.2' en 'specifieke vorm van bedrijventerrein uitgesloten - in-en/of uitrit' worden toegevoegd. Door deze aanpassing sluit het gebruik van de grond aan bij het naastgelegen perceel met de bestemming 'Bedrijventerrein'.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0001.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0002.png"  
Harselaar Centraal 2017   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.3 Amersfoortsestraat 47a in Barneveld

De bewoner van het perceel Amersfoortsestraat 47a heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Barneveld-Zuidoost' aan te passen om zo de vergunde woning ook planologisch geregeld te hebben. Deze is nu per abuis niet opgenomen in het bestemmingsplan

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Dienstverlening' gewijzigd in 'Gemengd', waarbij de aanduidingen 'dienstverlening' en 'wonen' aan het bouwvlak worden toegevoegd. De bouwmogelijkheden komen overeen met de huidige regels. De bestemming 'Gemengd' is een nieuwe bestemming die aan het geldende bestemmingsplan wordt toegevoegd. Door deze aanpassing zijn zowel de bestaande bedrijvigheid als het woongebruik in het bestemmingsplan geregeld.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0003.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0004.png"  
Barneveld-Zuidoost   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.4 Baron van Nagellstraat 44-46 in Voorthuizen

De eigenaar van de percelen Baron van Nagellstraat 44 en 46 heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Voorthuizen-West' aan te passen om de bestaande twee-onder-éénkapwoning planologisch geregeld te hebben. Deze twee-onder-éénkapwoning wordt al sinds de jaren '60 bewoond en als zodanig gebruikt.

Met voorliggende parapluherziening wordt een deel van het aanduidingsvlak 'vrijstaand' gewijzigd in de aanduiding 'twee-aan-één'. Dit is alleen ter hoogte van de twee genoemde percelen. De aanduiding 'vrijstaand' ter plaatse van de naastgelegen percelen Baron van Nagellstraat 42 en 48 wijzigt niet. De bestemming 'Wonen 'en de regels van het bestemmingsplan wijzigen niet. Door deze aanpassing komt het bestemmingsplan overeen met de bestaande situatie.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0005.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0006.png"  
Voorthuizen-West   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.5 Biezerweg 7-9 in Voorthuizen

De eigenaar van de percelen Biezerweg 7 en 9 heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' aan te passen om het bestaande woongebouw met twee wooneenheden planologisch geregeld te hebben. In het voorgaande bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' was dit wel recht geregeld, maar per abuis is dit met het opstellen van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' niet meegenomen.

Met voorliggende parapluherziening wordt de aanduiding 'woongebouw' toegevoegd aan de bestemming 'Wonen'. De vorm van het bestemmingsvlak en de regels van het bestemmingsplan wijzigen niet. Door deze aanpassing komt het bestemmingsplan weer overeen met de bestaande en vergunde situatie.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0007.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0008.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.6 Gaffel 4-10 in Voorthuizen

De vereniging van eigenaren van de appartementen Gaffel 4 t/m 10 heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Voorthuizen-Oost' aan te passen om zo de vergunde woningen planologisch geregeld te hebben. Deze staan per abuis nu niet op de verbeelding.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Maatschappelijk' gewijzigd in 'Gemengd'. Daarnaast worden de aanduiding 'wonen' en bouwaanduidingen 'afstand tot weg', 'afstand tot zijdelingse perceelsgrens' en 'afstand tussen gebouwen' aan het bouwvlak toegevoegd. De bouwmogelijkheden komen overeen met de huidige regels. Door deze aanpassing zijn zowel de bestaande bedrijvigheid als het woongebruik in het bestemmingsplan geregeld.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0009.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0010.png"  
Voorthuizen-Oost   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.7 Garderbroekerweg 42 in Voorthuizen

De eigenaar van het perceel heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' aan te passen om de landelijke bedrijfsbestemming (met de functieaanduidingen 'dierenasiel' en 'opslag') om te zetten naar een woonbestemming. Dit omdat het bedrijf niet meer aanwezig is.

Het omzetten van deze bestemming heeft meerdere voordelen. Zo levert het milieuwinst op aangezien een bedrijf van 484 m2 met een milieucategorie van 3.2 met bijbehorende richtafstand van 100 meter verdwijnt op een locatie met vooral woonbestemmingen. Deze kan hier ook niet meer opnieuw gevestigd worden. Daarnaast wordt landschappelijke inpassing aangelegd en de voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt. De uitvoering hiervan is met de voorwaardelijke verplichtingen 1 en 2 vastgelegd in de regels van deze parapluherziening. Daarbij zijn ook tekeningen opgenomen voor de landschappelijke inpassing en de sloop van de bebouwing. De te slopen bebouwing kan als sloopmeters ingezet worden.

Ten behoeve van deze bestemmingswijziging zijn een bodem- en een flora en fauna-onderzoek uitgevoerd. Deze zijn respectievelijk als bijlage 1 en 2 bij deze toelichting opgenomen. Uit de conclusies blijkt dat de onderzochte aspecten bodem en ecologie geen belemmering vormen voor deze wijziging.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Bedrijf - Landelijk' gewijzigd in 'Wonen' en een klein deel 'Agrarisch'. Daarnaast wordt een deel van 'Agrarisch' omgezet naar 'Natuur'. Verder worden de aanduidingen 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' en 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' toegevoegd in verband met de sloopverplichting en de te realiseren landschappelijke inpassing.

Een kleine strook van de bedrijfsbestemming ligt op het ten noordwesten gelegen kadastrale perceel Garderbroekerweg 40. Bij de aanpassing van de bestemming van het perceel Garderbroekerweg 42 wordt deze kleine strook bij nr. 40 tegelijk omgezet naar 'Wonen' zodat dit aansluit bij het huidige gebruik. De bestemmingsgrenzen worden gelijk aan de kadastrale perceelsgrenzen.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0011.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0012.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.8 Goorderweg 11 in Voorthuizen

De eigenaar van het perceel heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' aan te passen om de niet-agrarische bedrijfsbestemming om te zetten naar een woonbestemming. Dit omdat het bedrijf (zonder specifieke aanduiding) niet meer aanwezig is.

Het omzetten van deze bestemming levert milieuwinst op. Een bedrijf van 260 m2 met een milieucategorie van 2 met bijbehorende richtafstand van 30 meter verdwijnt op een locatie met vooral woonbestemmingen. Deze kan hier ook niet meer opnieuw gevestigd worden. Verder wordt de voormalige bedrijfsbebouwing daarmee omgezet naar bijgebouw(en) bij de woning.

Ten behoeve van deze bestemmingswijziging is een bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Deze is als bijlage 3 bij deze toelichting opgenomen. Uit de conclusie blijkt dat het onderzochte aspect bodem geen belemmering vormt voor deze wijziging.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch' gewijzigd in 'Wonen'. Daarnaast wordt een deel van de recreatiebestemming ter plaatse van het kadastrale eigendom omgezet naar 'Agrarisch' zonder bouwvlak zodat dit aansluit bij het huidige gebruik als erf bij de woning.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0013.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0014.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.9 Händellaan 11-15 en Mendelssohnlaan 84-104 in Voorthuizen

De eigenaar van een perceel waar de bestemming 'Water' gedeeltelijk geldt, wil een bouwplan op zijn perceel realiseren. Dit is echter niet mogelijk vanwege de geldende waterbestemming. Verzocht is om het bestemmingsplan 'Voorthuizen-West' aan te passen.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente overleg gehad met Waterschap Vallei en Veluwe. Hieruit komt naar voren dat de watergang/duiker ten zuiden en ten oosten van de Händellaan 11 t/m 15 en Mendelssohnlaan 84 t/m 104 niet meer gebruikt wordt. Het water wordt via andere watergangen omgeleid zodat de waterbestemming en daarmee de beperkende maatregelen kunnen vervallen.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Water' ter plaatse van particuliere percelen gewijzigd in de bestemming 'Tuin'. Hierdoor kunnen de eigenaren ook deze strook grond van hun perceel als tuin gebruiken. Daar waar de gemeente eigenaar is van de grond, wordt aangesloten bij de naastgelegen bestemming. Bij de Händellaan is dit 'Verkeer' en bij de Mendelssohnlaan is dit 'Groen'.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0015.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0016.png"  
Voorthuizen-West   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.10 Hunnenweg ongenummerd, ten zuiden van nr. 16 in Voorthuizen

Dit is een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. Twee gebouwen in de bestemming 'Sport' zijn vergund, maar liggen niet in een bouwvlak. Hierdoor zijn ze per abuis onder het overgangsrecht gebracht terwijl de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing wel is opgenomen in het bestemmingsplan.

Met voorliggende parapluherziening worden aan de bestemming 'Sport' twee bouwvlakken toegevoegd. Door deze aanpassing staan beide vergunde gebouwen niet meer onder het overgangsrecht. De oppervlakte aan bedrijfsbebouwing wijzigt niet.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0017.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0018.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.11 Kootwijkerbroekerweg 76b in Kootwijkerbroek

Dit is een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. Bij de partiële herziening “Kootwijkerbroekerweg II” van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” is op het perceel Kootwijkerbroekerweg 76b een geurcontour opgenomen. Dit vanwege het ten noorden liggende agrarische bedrijf. Deze contour, die met de aanduiding 'wonen uitgesloten' wonen uitsluit, ligt over het noordelijke deel van het bestemmingsvlak 'Wonen'. Per abuis is de afstand van deze aanduiding niet correct op de verbeelding opgenomen.

Met het aanpassen van de aanduiding wordt aan de benodigde 50 meter afstand voldaan en wordt dit als zodanig vastgelegd op de verbeelding. Hierdoor kan het woongebruik en de agrarische bedrijfsactiviteiten op voldoende afstand van elkaar plaatsvinden. De bestaande woning is gebouwd buiten de geurcontour van 50 meter waardoor deze aanpassing geen gevolgen heeft voor de woning.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Wonen' en de aanduiding 'wonen uitgesloten' in zuidelijke richting vergroot. Hierdoor wordt de afstand 50 meter afstand van het bedrijf aan noordelijke zijde is gelegen. De bouwmogelijkheden worden alleen ter plekke van de aanduiding 'wonen uitgesloten' beperkt. Dit komt echter overeen met dat wat met de bovengenoemde partiële herziening geregeld zou moeten worden.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0019.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0020.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.12 Lange Zuiderweg 30 in Voorthuizen

De eigenaar van het perceel Lange Zuiderweg 30 heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' aan te passen. Per abuis is de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' opgenomen in plaats van 'Wonen'.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Recreatie - recreatiewoning' gewijzigd in de bestemming 'Wonen'. De regels van het bestemmingsplan wijzigen niet. Door deze aanpassing is het woongebruik in het bestemmingsplan geregeld.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0021.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0022.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.13 Lankerenseweg 35 in Voorthuizen

De eigenaar van het perceel Lankerenseweg 35 heeft verzocht om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' te wijzigen. Dit omdat de met het wijzigingsplan 'Lankerenseweg VI' opgenomen groenbestemming ten westen van de woning deels over agrarische grond ligt en niet alleen over de aanwezige bomenrij.

Met voorliggende parapluherziening wordt het bestemmingsvlak 'Groen' in vorm gewijzigd. Enkel ter plekke van de bestaande bomenrij, wordt de bestemming 'Groen' gehandhaafd.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0023.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0024.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.14 Leemweg 45-49 in Zwartebroek

Dit is een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. Op het perceel Leemweg 45-49 wordt het bestemmingsvlak 'Wonen' gesplitst zodat er twee woningen mogelijk zijn. In het voorgaande bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' was dit wel geregeld, maar per abuis is dit recht met het opstellen van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' niet meegenomen. Hierdoor komt de planologische situatie dan weer overeen met de feitelijke (en vergunde) situatie.

Met voorliggende parapluherziening wordt de bestemming 'Wonen' gesplitst in twee bestemmingsvlakken 'Wonen'. Hierdoor krijgen nummer 45 en nummer 49 een eigen woonbestemming met bijbehorende bouwmogelijkheden. Door deze aanpassing is het woongebruik in het bestemmingsplan geregeld.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0025.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0026.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.15 Nachtegaalweg 20 - 20-01 in Kootwijkerbroek

Dit is een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. Op het perceel Nachtegaalweg 20 – 20-01 wordt het bestemmingsvlak 'Wonen' en de aanduiding voor de oppervlakte aan bijgebouwen gewijzigd. Deze waren niet juist opgenomen op de verbeelding. Hierdoor komt de planologische situatie dan weer overeen met de feitelijke (en vergunde) situatie.

Met voorliggende parapluherziening wordt het bestemmingsvlak 'Wonen' als één bestemmingsvlak opgenomen en de aanduiding 'maatvoering - maximum oppervlakte' over het gehele bestemmingsvlak 'Wonen' gelegd. De regels van het bestemmingsplan wijzigen niet.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0027.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0028.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.16 Schoonhorsterweg 11 in Barneveld

De eigenaar van het perceel Schoonhorsterweg 11 heeft in 2018 verzocht om een houtwal te verplaatsen en te herplanten, om zo de grond voor agrarisch gebruik te kunnen gebruiken. Het destijds doorlopen vooroverleg met de adviseur landschap is positief beoordeeld. Om deze wijziging mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' aangepast worden.

Met voorliggende parapluherziening wordt van de bestemming 'Groen' één strook omgezet naar 'Agrarisch' en omgekeerd worden twee stroken 'Agrarisch' omgezet naar de groenbestemming.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0029.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0030.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

.

3.17 Stoutenburgerweg 19-21 in Terschuur

De eigenaren van perceel Stoutenburgerweg 17-19 hebben verzocht om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' aan te passen om het bestaande woongebouw met twee wooneenheden planologisch geregeld te hebben. In het voorgaande bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' was dit recht wel geregeld, maar per abuis is dit met het opstellen van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' niet meegenomen.

Met voorliggende parapluherziening wordt de aanduiding 'woongebouw' toegevoegd aan de bestemming 'Wonen'. De vorm van het bestemmingsvlak en de regels van het bestemmingsplan wijzigen niet. Door deze aanpassing komt het bestemmingsplan weer overeen met de bestaande en vergunde situatie.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0031.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0032.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.18 Topperweg 48 in Kootwijkerbroek

Dit is een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. Tijdens het consolideren van het bestemmingsplan kwam naar voren dat de woonbestemming op het perceel Topperweg 48 niet goed is overgenomen. Dit wordt nu hersteld waardoor de planologische situatie dan weer overeenkomt met de feitelijke situatie.

Met voorliggende parapluherziening worden twee bestemmingsvlakken 'Wonen' samengevoegd naar één bestemmingsvlak 'Wonen'. Hiermee wordt voldaan aan de bedoeling waarvoor destijds het bestemmingsplan 'Topperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012' is opgesteld. Het woongebruik voor dit perceel en de regels van het bestemmingsplan wijzigen niet.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0033.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0034.png"  
Buitengebied 2012   Parapluherziening Veegplan 2023  

Afbeelding: was - wordt

3.19 Westerhuisweg 35 in Kootwijkerbroek

Dit is een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. De planologische situatie aan de Westerhuisweg 35 bleek niet overeen te komen met de feitelijke situatie. Hiermee wordt de planologische situatie worden aangepast aan de situatie zoals deze werkelijk is.

Met voorliggende parapluherziening worden de bestemmingsvlakken 'Groen' en 'Bedrijf - Niet agrarisch in vorm gewijzigd, zodat deze overeenkomen met de feitelijke situatie. De aanduiding op het perceel blijft 'specifieke vorm van bedrijf - smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.' en wijzigt dus niet. Deze aanduiding wordt enkel technisch gewijzigd van sb-60 naar sb-44. De bouwmogelijkheden wijzigen niet.

Onderstaande afbeelding geeft de zogenaamde 'was-wordt situatie' weer zodat in één oogopslag zichtbaar is wat ter plaatse van het perceel wijzigt. De linkerzijde is een fragment van de huidige verbeelding en de rechterzijde van de vast te stellen verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0035.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1763-0001_0036.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Afbeelding: was - wordt

3.20 Aanpassingen regels

Bij het opstellen van bestemmingsplannen in de gemeente Barneveld wordt gebruik gemaakt van standaardregels. Deze standaardregels worden regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld naar aanleiding van landelijke wijzigingen. Maar er worden ook verbeteringen doorgevoerd die de leesbaarheid of werking van de regels ten goede komt.

Bij voorliggende parapluherziening is met betrekking tot het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' gekeken welke wijzigingen sinds de vaststelling van dit plan zijn doorgevoerd in de standaardregels. Wanneer deze wijzigingen positief zijn voor dit bestemmingsplan, zijn deze overgenomen in deze parapluherziening.

In hoofdstuk 3 van de regels van deze parapluherziening staan de wijzigingen aan het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' beschreven. In de hoofdstukken 2 tot en met 7 van de regels van deze parapluherziening staan de wijzigingen aan de overige vijf bestemmingsplannen beschreven.

Hoofdstuk 4 BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk worden de aanpassingen naar aanleiding van gewijzigd beleid behandeld.

4.1 Visie Verblijfsrecreatie

Op 29 september 2022 heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten en kaders zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Actualisatie Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen: Visie op de toekomst van de verblijfsrecreatie in de gemeente Barneveld'.

In de uitwerking van de Visie Toerisme en Recreatie 2030, de Visie Verblijfsrecreatie (2022), staat dat de gemeente Barneveld kansen ziet voor de camperaar. Het streven is gericht op een geschikt en divers aanbod. Binnen de gemeente zijn in beginsel maximaal 5 camperterreinen mogelijk, met op elk terrein ten hoogste 8 camperplaatsen. Het realiseren van een dergelijk terrein is altijd maatwerk. Hierbij staat de kwaliteit van het initiatief voorop. We vinden het belangrijk dat een camperterrein in de nabijheid (fietsafstand) van toeristische plaatsen, horeca, middenstand, dagrecreatieve voorzieningen, wandel- en fietsroutes ligt. Het camperterrein draagt daarmee bij aan het recreatieve product van de gemeente Barneveld.

Op het camperterrein moet het ook goed verblijven zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld een ligging aan een drukke weg of bij een bedrijf met veel geluid of geuroverlast niet wenselijk is. Het camperterrein moet goed in de omgeving en het landschap worden ingepast. Een camperterrein mag het woon- en leefgenot van woningen, voorzieningen en scholen niet aantasten. Om onderscheidend te zijn ten opzichte van reguliere verblijfsrecreatieterreinen zijn op camperterreinen in principe geen recreatieve voorzieningen en sanitaire voorzieningen toegestaan. Er gelden ook een aantal (organisatorische) randvoorwaarden.

In Barneveld is het toegestaan een eigen woning te verhuren aan toeristen voor kort verblijf: Particuliere vakantieverhuur. De woning is in dit geval duidelijk ingericht voor eigen bewoning. Er mogen geen woningen aan de woningvoorraad worden onttrokken om particulier te worden verhuurd voor recreatief gebruik. Een woning mag daarom niet meer dan 60 nachten per kalenderjaar worden verhuurd tijdens afwezigheid van de bewoner. Dit kan een aaneengesloten periode zijn of meerdere korte periodes van in totaal 60 nachten. De bewoner van de woning is verantwoordelijk voor de verhuur.

In bijzondere situaties, bijvoorbeeld ten behoeve van het behoud van erfgoed, kan van bovenstaande worden afgeweken. Bij een dergelijk initiatief is altijd sprake van maatwerk waarbij onder andere wordt gekeken of het initiatief aanvullend is op het bestaande verblijfsrecreatieve aanbod in Barneveld.

Doorwerking in plangebied
De Visie Verblijfsrecreatie is, voor zover er een planologische vertaling noodzakelijk is, doorvertaald. Het gaat over de volgende aspecten:

 • bed & breakfast;
 • particuliere verhuur;
 • camperterrein/-plaats.

Hetgeen over hotels is opgenomen in de Visie Toerisme en Recreatie 2030 is niet planologisch vertaald. Het is de bedoeling om dat met een afzonderlijke planologische procedure te gaan regelen.

Binnen woningen is een bed & breakfast onder voorwaarden toegestaan. In een bijgebouw is alleen met een omgevingsvergunning en onder voorwaarden een bed & breakfast toegestaan. Particuliere vakantieverhuur en camperterrein/-plaats wordt gefaciliteerd in de algemene gebruiksregels.

Hoofdstuk 5 RANDVOORWAARDEN

Voor de percelen die worden aangepast in deze parapluherziening zijn, indien relevant, in hoofdstuk 3 de randvoorwaarden beschreven.

Hoofdstuk 6 JURIDISCHE ASPECTEN

6.1 Inleiding

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) geeft gemeenten de plicht tot het opstellen van een bestemmingsplan. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan. Dit zijn een verbeelding met planregels en een toelichting daarop. Daarnaast bieden zowel de Wro als het Bro opties voor een nadere juridische inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de toepassing van afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere eisen. De bruikbaarheid van deze instrumenten is geheel afhankelijk van het doel van het bestemmingsplan en de gewenste bestemmingsmethodiek van de gemeente Barneveld. Het uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de komende tien jaar, dit is de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.

Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de regels het juridische bindende onderdeel van het bestemmingsplan.

De planregels vallen in 9 hoofdstukken uiteen. Hoofdstuk 1 bevat de algemene voor het plangebied geldende bepalingen (begrippen) en de schakelbepaling (van toepassing verklaring). Hoofdstukken 2 tot en met 7 regelen de aanpassingen in de 6 bestemmingsplannen. Hoofdstuk 8 bevat de algemene regels, in dit geval de anti-dubbeltelregel. Tenslotte komt in hoofdstuk 9 het overgangsrecht en de slotbepaling aan bod.

Bevoegdheid
Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning. Over het algemeen zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Het kan incidenteel voorkomen dat bijvoorbeeld het Rijk of de provincie het bevoegd gezag is.

Burgemeester en wethouders zijn altijd bevoegd gezag bij het wijzigen van een plan en het stellen van nadere eisen.

6.2 Inleidende regels

Begrippen
In artikel 1 zijn de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing van het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis. Voor zover er geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten bij het normale spraakgebruik.

6.3 Bestemmingsregels

In de hoofdstukken 2 tot en met 7 van deze parapluherziening zijn de bestemmingsregels van de zes verschillende bestemmingsplannen opgenomen.

Reikwijdte
Het voorliggende bestemmingsplan is een paraplubestemmingsplan. Dit betekent dat dit plan over de geldende bestemmingsplannen heen komt te liggen en met dit plan specifiek bepaalde onderdelen in deze plannen wordt vervangen of aangevuld. Voor het overige blijven alle bepalingen uit de geldende bestemmingsplannen ongewijzigd van kracht.

6.4 Algemene regels

6.4.1 Anti-dubbeltelregel

Overeenkomstig het bepaalde in het Bro is de voorgeschreven Anti-dubbeltelregeling opgenomen.

6.5 Overgangs- en slotregels

In het laatste hoofdstuk zijn de regels ten aanzien van het overgangsrecht opgenomen. Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het voorliggende bestemmingsplan.

6.6 Handhaving

De gemeente acht handhaving van haar beleid van groot belang om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te garanderen. Belangrijke redenen voor handhaven zijn:

 • De regels zijn door de gemeente vastgesteld en de inwoners van de gemeente mogen verwachten dat de gemeente die regels handhaaft: waarom zijn er anders regels opgesteld? Inwoners van de gemeente hebben als het ware recht op handhaving.
 • Handhaving gaat oneigenlijk gebruik van en daarmee de achteruitgang van de kwaliteit van het gemeentelijk grondgebied tegen. Een actueel bestemmingsplan beoogt de ruimtelijke kwaliteit van een gebied in stand te houden en te verbeteren.
 • Niet daadkrachtig optreden tegen overtredingen van wettelijke regels werkt een toename van het aantal overtredingen in de hand en tast de geloofwaardigheid van daadkrachtig optreden aan. Het in het bestemmingsplan vastgelegde beleid wordt ondermijnd en het bestuur verliest de greep op de gebouwde omgeving.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen preventieve en repressieve handhavingsinstrumenten. Onder preventieve instrumenten kunnen onder andere goede regelgeving (zoals in bestemmingsplan), voorlichting, subsidieverlening, afwijking van bouwregels en gebruiksregels en de omgevingsvergunning worden begrepen. Repressieve instrumenten zijn onder meer controle en toezicht, opsporing en het hanteren van sancties als bestuursdwang en dwangsom.

In 2016 heeft de gemeente de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, VTH-beleid vastgesteld. In dit VTH-beleid staat beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen omgaat met de uitvoering van VTH-taken en welke prioriteiten hieraan zijn toegekend. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de VTH-taken en heeft de uitvoering van deze taken met ingang van 1 april 2013 grotendeels belegd bij de Omgevingsdienst de Vallei.

Bij de handhaafbaarheid van een bestemmingsplan spelen aspecten als communicatie, de planvorm, de normstelling, het daadwerkelijk kunnen handhaven en de controleerbaarheid van normen ook een belangrijke rol.

Randvoorwaarde voor handhaving is dat er voldoende basis/grondslag is om te kunnen handhaven. Deze basis wordt gevormd door:

 • De regeling in het bestemmingsplan zelf: de handhaafbaarheid van de planregels.
 • Het beleid voor afwijkingen.

In dit bestemmingsplan is gestreefd naar heldere, eenduidige planregels met zo min mogelijk interpretatiemogelijkheden.

Hoofdstuk 7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

De kosten voor het opstellen van het plan worden gedragen door de gemeente Barneveld.

Op grond van artikel 6.12, eerste lid van de Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan voorkomt dat in het Bro is aangewezen. Nu de voorliggende parapluherziening niet de bouw van een hoofdgebouw (of een ander bouwplan zoals dat in artikel 6.2.1 Bro is opgenomen) mogelijk maakt, is dit niet aan de orde.

De enige kosten die uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn planschadekosten. Deze zijn op voorhand niet uit te sluiten. Door de gekozen uitgangspunten worden de financiële consequenties in de vorm van planschade echter zo veel mogelijk beperkt. Voor de kosten van tegemoetkoming in schade, bedoeld in artikel 6.1 van de Wro (planschade) zijn voor een aantal percelen afzonderlijke overeenkomsten gesloten. De inhoud voldoet aan die van een anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 Wro.

Gezien het bovenstaande wordt de economische uitvoerbaarheid van het plan voldoende gewaarborgd.

Hoofdstuk 8 OVERLEG EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Conform artikel 1.3.1 Bro heeft het college op 28 december 2023 in de Barneveldse Krant en Barneveld Huis-aan-Huis en langs elektronische weg kennis gegeven van het voornemen om het voorliggende bestemmingsplan voor te bereiden. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpbestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro).

8.1 Participatie

Participatie gaat over het goede gesprek tussen initiatiefnemers, de samenleving en de beslissers. Het is de bedoeling om elkaar zo vroeg mogelijk te betrekken in het proces ter voorbereiding van een besluit en gezamenlijk te zoeken naar de beste oplossingen. Dit is verankerd in beleid dat moet leiden tot plannen met een hogere kwaliteit en een breder draagvlak. Op 20 april 2022 heeft de raad het "Participatiebeleid Gemeente Barneveld" vastgesteld.

Het beleid onderscheidt drie sporen:

 • 1. Participatie bij ruimtelijke initiatieven;
 • 2. Participatie bij initiatieven van de overheid;
 • 3. Participatie bij initiatieven vanuit de gemeenschap.

Het beleid is in werking getreden op 1 januari 2023, met uitzondering van de participatieverplichting uit spoor 1 want die is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet (op 1 januari 2024).

In het beleid is de participatieladder opgenomen. Die ladder gaat over verschillende gradaties van meedoen en is er om de rol van de deelnemers duidelijk te communiceren. Er zijn vier treden op de ladder:

 • 1. Meeweten | informeren
 • 2. Meedenken | raadplegen
 • 3. Meewerken | adviseren
 • 4. Meebepalen | co-creatie

In dit geval is spoor 2 van het beleid relevant en trede 2 van de participatieladder. Deze parapluherziening voorziet in het corrigeren van onvolkomenheden, het aanpassen van de planologische situatie naar de feitelijke situatie en, voor wat betreft het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', de implementatie van al vastgesteld gemeentelijk beleid (Visie Verblijfsrecreatie).

Op het ontwerpbestemmingsplan, die van 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage ligt, kan een ieder reageren. Verder worden de betrokkenen waar een wijziging op het perceel plaatsvindt per brief geïnformeerd over de voorgenomen herziening van de bestemmingsplannen.

8.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Het Bro (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Er is in het gebied van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake van bijzondere waarden of andere situaties waardoor deze ontwikkeling zou raken aan enig nationaal belang.

Ook belangen van het waterschap, provincie en omliggende gemeenten zijn bij dit plan niet in het geding. Deze parapluherziening is een plan van lokaal belang. Vooroverleg is niet noodzakelijk en wordt dan ook niet gevoerd.

8.3 Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in Wro zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken.

Er is afgezien van het houden van een inspraakprocedure. De aanpassingen in deze parapluherziening zijn op zich niet ingrijpend en spelen met name op perceelsniveau. Het is een bestemmingsplan waarin nieuw vastgesteld beleid is verwerkt, maar waar geen nieuw beleid in wordt vastgelegd. Een deel betreft ondergeschikte aanpassingen doordat omissies aan het licht zijn gekomen. Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd vanwege hogere wet- en regelgeving, zoals parkeernormen.

8.4 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad om een zienswijze naar voren te brengen. Tijdens deze zes weken zijn ... reacties ingediend.

Deze reacties hebben wel/niet geleid tot aanpassing van het plan.