direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening Veegplan 2023
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1763-0001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan "Parapluherziening Veegplan 2023" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1763-0001 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 bestaande

bestaand en legaal aanwezig op de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;

1.6 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.7 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.8 bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

Artikel 2 Schakelbepaling

2.1 van toepassing verklaring

Dit plan herziet de verbeeldingen en regels van de bestemmingsplannen die in onderstaande tabel bij de regels zijn opgenomen, op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 2.3 en 2.2.

Naam bestemmingsplan   IMRO-identificatie-
nummer  
Datum vastgesteld  
4e partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1268-0002   13-4-2016  
Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1637-0002   20-4-2022  
Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1368-0002   14-12-2016  
Barneveld-Zuidoost   NL.IMRO.0203.1351-0003   3-10-2018  
Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1580-0002   3-2-2021  
Dronkelaarseweg III, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1611-0002   26-5-2021  
Elzenkamperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1467-0002   4-7-2018  
Essenerweg XVII, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1459-0002   8-2-2023  
Esvelderweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1397-0002   30-1-2019  
Esvelderweg-Vinkekampweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1484-0002   22-5-2019  
Garderbroekerweg XXVII, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1726-0002   26-4-2023  
Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1371-0002   24-5-2017  
Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1692-0002   8-2-2023  
Grote Muntweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1414-0002   31-1-2018  
Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1366-0002   1-2-2017  
Harselaar-Centraal 2017      
Kapweg II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1623-0002   6-10-2021  
Kerkendelweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1440-0002   25-4-2018  
Kerkweg III, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1510-0002   9-10-2019  
Lange Zuiderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1475-0002   14-11-2018  
Meentweg-Valkseweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1439-0002   7-3-2018  
Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1485-0002   10-7-2019  
Parapluherziening Cultuurhistorie-Archeologie   NL.IMRO.0203.1515-0002   22-3-2023  
Parapluherziening De Puurveense Molen   NL.IMRO.0203.1248-0002   30-9-2014  
Parapluherziening Molenbiotopen   NL.IMRO.0203.1598-0002   21-4-2021  
Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud   NL.IMRO.0203.1391-0002   5-7-2017  
partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1241-0001   25-2-2014  
Plaggenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1370-0002   1-2-2017  
Plaggenweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1667-0002   31-5-2023  
Sleedoornweg II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1626-0002   6-10-2021  
Tolnegenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1596-0002   18-3-2021  
Tweede partiele herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1253-0003   8-7-2014  
Vergroten inhoud woningen, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1376-0002   1-2-2017  
Verzamelherziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1349-0002   8-11-2017  
Vinkelaar II, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1421-0002   7-3-2018  
Voorthuizen-Oost   NL.IMRO.0203.1005-0004   28-9-2010  
Voorthuizen-West   NL.IMRO.0203.1007-0004   29-3-2011  
Vrouwenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1501-0002   10-7-2019  
Welgelegenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1503-0002   10-7-2019  
Wikselaarse Eng   NL.IMRO.0203.1348-0003   24-5-2017  
Zeumerseweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1529-0002   11-12-2019  

Voor het overige blijven de verbeeldingen en regels van deze plannen onverkort van kracht.

2.2 herziening regels
 • 1. De regels van de plannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen, worden gewijzigd dan wel vervangen door de regels zoals opgenomen in de artikelen 3 t/m 34 van de regels van dit plan;
 • 2. voor zover in de regels van de plannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen bepaalde regels ontbreken, worden de regels, zoals genoemd in de artikelen 3 t/m 34 van dit plan, aan die regels toegevoegd.

2.3 herziening verbeeldingen
 • 1. De verbeeldingen van de plannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen, worden alleen op specifieke locaties gewijzigd zoals deze beschreven worden in hoofdstuk 3 van de toelichting van dit plan;
 • 2. voor zover op de verbeeldingen van de plannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen, geen geometrisch bepaalde planobjecten aanwezig zijn, gelden de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen op de verbeelding van dit plan als toevoeging.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsplan Barneveld-Zuidoost

Artikel 3 Toevoegen Artikel 11 Gemengd

3.1 11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' voor dienstverlening;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' voor wonen;
 • c. aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. een 'Bed & breakfast';
 • e. wegen en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. gebouwen;
 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

3.2 11.2 Bouwregels
3.2.1 11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven;
 • c. het bebouwingspercentage buiten het bouwvlak mag per bouwperceel mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' op de verbeelding is weergegeven;
 • d. de voorgevel van een hoofdgebouw moet worden gesitueerd in de gevellijn indien en voor zover deze op de verbeelding is weergegeven;
 • e. de goothoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven, behoudens trappenhuizen en liftschachten die maximaal 3 m hoger mogen worden dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan zij worden gebouwd;
 • f. de bouwhoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven, behoudens trappenhuizen en liftschachten die maximaal 3 m hoger mogen worden dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan zij worden gebouwd;
 • g. de goothoogte van gebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven;
 • h. de bouwhoogte van gebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' dan op de verbeelding is weergegeven.

3.2.2 11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m;
 • c. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • d. per bouwperceel is één overkapping toegestaan met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m en een oppervlakte van niet meer dan 5% van de oppervlakte van het bouwperceel;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

3.3 11.3 Nadere eisen
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
  • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de brandveiligheid;
  • c. de externe veiligheid;
  • d. de verkeersveiligheid;
  • e. de sociale veiligheid;
  • f. de milieusituatie; en
  • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • 2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 33.1 van toepassing.

3.4 11.4 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.1 en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • a. de gronden buiten het bouwvlak voor maximaal 10% worden bebouwd;
  • b. de goothoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 3 m bedraagt en de bouwhoogte niet meer dan 5 m.
 • 2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.2 ten behoeve van het bouwen van erf- of terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn (of het denkbeeldige verlengde daarvan) tot een bouwhoogte van 2 m.
 • 3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de afstandseisen in artikel 11.2.1, mits de bereikbaarheid van de bebouwing voor hulpdiensten voldoende is gewaarborgd.
 • 4. Het afwijken van de bouwregels kan slechts, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de brandveiligheid;
  • c. de externe veiligheid;
  • d. de verkeersveiligheid;
  • e. de sociale veiligheid
  • f. de milieusituatie; en
  • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5 11.5 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Buitenopslag ten behoeve van binnen de bestemming 'Gemengd' toegelaten functies is niet toegestaan buiten het bouwvlak;
 • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - verdieping' is wonen alleen op de verdieping toegestaan, waarbij de entree naar 'wonen' op de begane grond is toegestaan;
 • 3. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is ook een 'Bed & breakfast' toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

3.6 11.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.1 voor het gebruik van gronden en bouwwerken voor een andere maatschappelijke voorziening, mits vanuit ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar.
 • 2. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een 'Bed & breakfast' toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor 'Bed & breakfast' niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.

In de regels van het bestemmingsplan 'Barneveld-Zuidoost', artikel 11 tot en met artikel 35 vernummeren in 11 tot en met 36.

Hoofdstuk 3 Bestemmingsplan Buitengebied 2012

Artikel 4 Artikel 1 Begrippen

 • 1. Na artikel 1.7, een nieuw artikel ("afwijking") toevoegen: "een afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van dit plan;";
 • 2. in artikel 1.13 ("Algemene wet bestuursrecht"), het woord "terinzagelegging" vervangen door "inwerkingtreding";
 • 3. in artikel 1.17 ("bed & breakfast"), alle woorden vervangen door "een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, kortdurende, toeristische verblijfsvoorziening, voor uitsluitend logies en ontbijt, die deel uitmaakt van het hoofdgebouw of is gevestigd in één van de bijgebouwen en wordt gerund door de hoofdbewoner van de betreffende woning";
 • 4. na artikel 1.22, een nieuw artikel ("beperkt kwetsbaar object") toevoegen: "een object als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder sub b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van dit plan;";
 • 5. aan artikel 1.27 ("Bevi-inrichting"), na het tweede woord "inrichtingen", de woorden "zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van dit plan" toevoegen;
 • 6. na artikel 1.35, een nieuw artikel ("bouwperceel") toevoegen: "een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;";
 • 7. na artikel 1.35, een nieuw artikel ("bouwperceelgrens") toevoegen: "de grens van een bouwperceel;";
 • 8. na artikel 1.39, een nieuw artikel ("camper") toevoegen: "een motorvoertuig dat is ingericht om in te overnachten en te verblijven;";
 • 9. na artikel 1.39, een nieuw artikel ("camperterrein/-plaats") toevoegen: "een speciaal voor campers ingericht parkeerterrein of -plaats, niet op een verblijfsrecreatieterrein gelegen;";
 • 10. in artikel 1.45 ("detailhandel"), de woorden "Onder detailhandel wordt niet verstaan detailhandel via webwinkels" verwijderen;
 • 11. na artikel 1.45, een nieuw artikel ("detailhandel in aanvullend assortiment III") toevoegen: "detailhandel in de vorm van verkoop van artikelen welke gerelateerd zijn aan het fokken van honden waaronder in ieder geval begrepen: de verkoop van voer, benches, kennels en kennelonderdelen;";
 • 12. na artikel 1.48, een nieuw artikel ("evenemententerrein") toevoegen: "een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen;";
 • 13. na artikel 1.49, een nieuw artikel ("faunahotel") toevoegen: "een bouwwerk, al dan niet in de vorm van een toren, dat geschikt is als verblijfsruimte voor vleermuizen, vogels, insecten en/of andere dieren;";
 • 14. na artikel 1.49, een nieuw artikel ("fietscrossterrein") toevoegen: "een terrein, met inbegrip van een BMX-baan, bedoeld voor het uitoefenen van fietscrossactiviteiten;";
 • 15. in artikel 1.56 ("glampingverblijf"), het woord "danwel" vervangen door "dan wel";
 • 16. na artikel 1.60, een nieuw artikel ("grondgebonden veehouderijtak") toevoegen: "een onderdeel van een agrarisch bedrijf waarvoor het bedrijf beschikt over voldoende agrarische cultuurgrond in de omgeving van de bedrijfsgebouwen om de dieren binnen de veehouderijtak voor meer dan 50 procent zelf te kunnen voeren;";
 • 17. na artikel 1.60, een nieuw artikel ("grondgebruiksplan") toevoegen: "een plan waarin de ondernemer informatie biedt over de grondgebondenheid van het veehouderijbedrijf of de veehouderijtak zoals bedoeld in de Omgevingsverordening Gelderland;";
 • 18. na artikel 1.60, een nieuw artikel ("hervestiging veehouderijbedrijf") toevoegen: "de vestiging van een nieuw op te richten of van een elders te verplaatsen veehouderijbedrijf op een bestaand agrarisch bouwvlak;";
 • 19. in artikel 1.66 ("huishouden"), de woorden "een huishouden voert" vervangen door "in één woning woont";
 • 20. na artikel 1.76, een nieuw artikel ("kunstwerk") toevoegen: "een door kunst voortgebracht voorwerp, zoals beelden en andere bouwwerken;";
 • 21. in artikel 1.77 ("kwetsbaar object"), het woord "terinzagelegging" vervangen door "inwerkingtreding";
 • 22. na artikel 1.78, een nieuw artikel ("landschapselementen") toevoegen: "elementen zoals bloem- of kruidenrijke vegetatie, poelen, houtwallen, bomenrijen, kleine bosjes, overhoeken met ruige vegetatie en slootkanten;";
 • 23. na artikel 1.78, een nieuw artikel ("logiesaccommodatie") toevoegen: "het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig recreatief verblijf of tijdelijk onderdak wordt verschaft aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben;";
 • 24. aan artikel 1.83 ("nadere eis"), na het woord "ordening", de woorden "zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van dit plan" toevoegen;
 • 25. in artikel 1.85 ("nevenactiviteit"), alle woorden vervangen door "activiteit die ondermeer in ruimtelijk en bedrijfseconomisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdfunctie op een perceelen waarbij degene die de hoofdfunctie uitoefent ook een functionele en voor de bedrijfsvoering noodzakelijke rol uitvoert bij de nevenactiviteit";
 • 26. na artikel 1.85, een nieuw artikel ("niet-grondgebonden veehouderijbedrijf") toevoegen: "een veehouderijbedrijf waarvan de agrarische productie voor het grootste deel afkomstig is uit de niet-grondgebonden veehouderijtak(ken);";
 • 27. na artikel 1.85, een nieuw artikel ("niet-grondgebonden veehouderijtak") toevoegen: "een onderdeel van een agrarisch bedrijf dat beschikt over onvoldoende cultuurgrond om de dieren op het eigen bedrijf, in de omgeving van de bedrijfsgebouwen, voor meer dan 50 procent van het benodigde voer te voorzien;";
 • 28. na artikel 1.85, een nieuw artikel ("nieuwvestiging") toevoegen: "het planologisch voorzien in de vestiging van een agrarisch veehouderijbedrijf op een nieuw agrarisch bouwperceel;";
 • 29. na artikel 1.85, een nieuw artikel ("omschakeling") toevoegen: "de overgang van een grondgebonden veehouderijtak naar een niet-grondgebonden veehouderijtak;";
 • 30. na artikel 1.86, een nieuw artikel ("ondergronds bouwwerk") toevoegen: "elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die onder het maaiveld is gelegen;";
 • 31. na artikel 1.87, een nieuw artikel ("onrechtmatige bewoning") toevoegen: "gebruik dat niet overeenkomt met het begrip woonadres als bedoeld in de Wet basisregistratie personen;";
 • 32. na artikel 1.91, een nieuw artikel ("particuliere vakantieverhuur") toevoegen: "het tijdelijk verhuren van een ruimte in een woning dan wel de volledige woning als logiesaccommodatie;";
 • 33. artikel 1.94 ("permanente bewoning") verwijderen;
 • 34. aan artikel 1.114 ("uitwerking"), na het woord "ordening", de woorden "zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van dit plan" toevoegen;
 • 35. in artikel 1.128 ("Wet ruimtelijke ordening"), het woord "terinzagelegging" vervangen door "inwerkingtreding";
 • 36. na artikel 1.129, een nieuw artikel ("wijnboerderij") toevoegen: "een bedrijf gericht op het maken van wijn met daaraan gelieerde functies op het gebied van recreatie, cultuur, educatie, detailhandel in lokaal geproduceerde producten en ambachtelijke functies die een sterke link hebben met de wijngaard en de wijnmakerij;";
 • 37. aan artikel 1.130 ("wijziging"), na het woord "ordening", de woorden "zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van dit plan" toevoegen;
 • 38. heel artikel 1 op alfabetische volgorde vernummeren.

Artikel 5 Artikel 2 Wijze van meten

 • 1. Artikel 2.12 ("peil") verwijderen;
 • 2. artikel 2.12 tot en met artikel 2.14 vernummeren in 2.12 tot en met 2.13.

Artikel 6 Artikel 3 Agrarisch

6.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Artikel 3.1, sub b., geheel vervangen door: "ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' ook voor een intensieve veehouderij;";
 • 2. in artikel 3.1, sub c., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 3. in artikel 3.1, sub f., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 4. in artikel 3.1, sub f., het woord "oppervlakte" vervangen door "(vloer)oppervlakte";
 • 5. artikel 3.1, sub f., in de tabel, de rij "Renswoudsestraatweg" verwijderen;
 • 6. in artikel 3.1, sub g., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 7. aan artikel 3.1, na sub k., een nieuw sub toevoegen: "een bed & breakfast;"
 • 8. aan artikel 3.1, na sub n., een nieuw sub toevoegen: "kleinschalige landschapselementen;"
 • 9. in artikel 3.1, sub k. tot en met w. vernoemen in k. tot en met y.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen
 • 1. Aan artikel 3.2.1, na sub a., een nieuw sub ("b.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is, naast de reguliere bedrijfswoning(en), één kleine woning als bedrijfswoning toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', want daar geldt het aantal kleine woningen dat op de verbeelding is weergegeven;";
 • 2. aan artikel 3.2.1, na sub a., een nieuw sub ("c.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' is uitsluitend één woongebouw toegestaan;";
 • 3. in artikel 3.2.1, sub b., de woorden "en het aantal dierplaatsen daarbij niet toeneemt" verwijderen;
 • 4. in artikel 3.2.1, sub b., na sublid 2, een nieuw sublid ("3") toevoegen: "het aantal dierplaatsen niet toeneemt, tenzij sprake is van biologisch gehouden dieren;"
 • 5. in artikel 3.2.1, sub b., sublid 2 en 3 vernummeren in 2 tot en met 4;
 • 6. in artikel 3.2.1, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met d.

6.2.2 Bedrijfsgebouwen
 • 1. In artikel 3.2.2, sub f., de woorden "dat indien het bestaande aantal bouwlagen groter is, het aantal bouwlagen maximaal dat grotere aantal mag bedragen." vervangen door "dat,

1. indien het bestaande aantal bouwlagen groter is, het aantal bouwlagen maximaal dat grotere aantal mag bedragen;

2. ter plaatse van de aanduiding 'aantal bouwlagen' het aantal bouwlagen geldt dat is weergegeven op de verbeelding.";

 • 2. aan artikel 3.2.2, na sub f., een nieuw sub ("g.") toevoegen: "bij nieuwbouw van een bedrijfsgebouw moet er minimaal 10 meter afstand worden gehouden ten opzichte van andere bebouwing.".

6.2.3 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 3.2.3, sub a., onder 3 verwijderen;
 • 2. in artikel 3.2.3, sub e., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

6.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 3.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 3.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 3.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

6.2.5 Woongebouw

Aan artikel 3.2, een nieuw lid ("3.2.5") toevoegen: "3.2.5 Woongebouw

Voor het bouwen van een woongebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. een woongebouw dient twee woningen te omvatten, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding: 'maximum aantal wooneenheden', want daar geldt als maximum aantal woningen het aantal zoals op de verbeelding is weergegeven;
 • b. bij vervangende nieuwbouw dient het woongebouw te worden gebouwd ter plaatse van het bestaande woongebouw;
 • c. indien de aanduiding 'minimum volume' is aangegeven, mag de inhoud van een woongebouw niet minder bedragen dan op de verbeelding is weergegeven;
 • d. de inhoud van een woongebouw mag niet meer bedragen dan 800 m3, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven;
 • e. een woongebouw dient in hoofdzaak een niet-gelede hoofdbouwmassa te hebben;
 • f. de goothoogte van het woongebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
 • g. de bouwhoogte van het woongebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
 • h. onder een woongebouw is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van het woongebouw.".

6.2.6 Kleine woning
 • 1. Sub a. van artikel 3.2.5 verwijderen;
 • 2. aan artikel 3.2.5, sub c., na de woorden "dan 350 m3", de woorden ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven" toevoegen;
 • 3. in artikel 3.2.5, sub a. tot en met f. vernoemen in a. tot en met e.

6.2.7 Bijgebouwen bij kleine woning
 • 1. In artikel 3.2.6, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 3.2.6, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

6.2.8 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 3.2.7, tabel, vierde rij ("mestopslagvoorzieningen") de woorden "een agrarisch" vervangen door "het agrarisch" en de woorden "of een bouwvlak" door "of het bouwvlak";
 • 2. in artikel 3.2.7, tabel, zevende rij ("vooropslagvoorzieningen") de woorden "een agrarisch" vervangen door "het agrarisch" en de woorden "of een bouwvlak" door "of het bouwvlak";
 • 3. lid 3.2.5 tot en met 3.2.7 vernummeren in 3.2.5 tot en met 3.2.8.

6.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 3.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 3.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. in artikel 3.4, lid 8, de woorden "artikel 3.2.3 en" vervangen door "artikel 3.2.3 of";
 • 4. in artikel 3.4, lid 10, sub d., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 5. in artikel 3.4, lid 12, sub d., het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 6. in artikel 3.4, lid 13, sub f., het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 7. artikel 3.4, lid 14 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.";
 • 8. in artikel 3.4, lid 15, de woorden "artikel 3.2.3 dan wel" vervangen door "artikel 3.2.3 of";
 • 9. in artikel 3.4, lid 16, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 10. in artikel 3.4, lid 16, sub d., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 11. in artikel 3.4, lid 16, sub e., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 3.5.1, sub a., de woorden "of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 3.5.1, sub a., onder 1, de woorden ", het kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 3.5.1, sub a., onder 4 verwijderen;
 • 4. in artikel 3.5.1, sub b., alle woorden vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 3.5.1, sub c., onder 6, het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 6. artikel 3.5.1, sub d. verwijderen;
 • 7. artikel 3.5.1, sub e. geheel vervangen door de woorden "het gebruik van grond als tuin bij overige bestemmingen, met dien verstande dat:

1. de tuin gebruikt wordt door bewoners van een woning, woongebouw, bedrijfswoning of kleine woning die ligt in een bestemmingsvlak aansluitend aan de agrarische bestemming;

2. de tuin in zijn geheel ligt binnen een afstand van 30 meter van de grens van het bestemmingsvlak met die andere bestemming;

3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - openheid' bijbehorende bouwwerken niet zijn toegestaan en deze gronden niet zijn aan te merken als achtererfgebied zoals bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.";

 • 8. in artikel 3.5.1, sub f., onder 4 verwijderen;
 • 9. aan artikel 3.5.1, sub f., onder 5, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 10. in artikel 3.5.1, sub f., onder 4 tot en met 6 vernummeren in 4 en 5;
 • 11. in artikel 3.5.1, sub c. tot en met h. vernoemen in c. tot en met g.

6.4.2 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. Aan artikel 3.5.2, een nieuw sub ("b.") toevoegen: "het gebruik van gronden voor buitenopslag binnen 10 meter van een bedrijfsgebouw, dat na de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan vergund dan wel (vergunningsvrij) gerealiseerd wordt;";
 • 2. aan artikel 3.5.2, een nieuw sub ("c.") toevoegen: "een mestopslagvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - kernrandzone';";
 • 3. in artikel 3.5.2, sub c. en d. vernoemen in c. tot en met f.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 3.6, lid 1, de woorden "neveniviteit" en "niviteit" beide vervangen door "nevenactiviteit";
 • 2. in artikel 3.6, lid 5, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 3.6, lid 5, sub a, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. in artikel 3.6, lid 5, sub b, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 5. artikel 3.6, lid 5, sub e. verwijderen;
 • 6. in artikel 3.6, lid 6 ("paardrijbak"), geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 7. artikel 3.6, lid 7 ("zonnecollectoren") verwijderen;
 • 8. in artikel 3.6, lid 8, aanhef, na de woorden "van een" het woord "niet-agrarische" toevoegen;
 • 9. in artikel 3.6, lid 8, sub b., de woorden "de paardenhouderij" vervangen door "het agrarische bedrijf";
 • 10. in artikel 3.6, lid 7 tot en met 10 vernummeren in 7 tot en met 9.

6.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. In artikel 3.7, lid 1, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 2. in artikel 3.7, lid 3, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 3. in artikel 3.7, lid 4, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 4. in artikel 3.7, lid 6, aanhef, de woorden "woningen', en/of" vervangen door "woningen' en";
 • 5. in artikel 3.7, lid 6, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 6. in artikel 3.7, lid 6, sub b., het getal "6" wijzigen in "7";
 • 7. in artikel 3.7, lid 6, sub i., tweede bullet, de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 8. in artikel 3.7, lid 7, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 9. in artikel 3.7, lid 7, sub a., de woorden "maximaal [...] bedragen" vervangen door "niet meer bedragen dan [...]";
 • 10. in artikel 3.7, lid 8, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 11. in artikel 3.7, lid 8, sub a., de woorden "maximaal [...] bedragen" vervangen door "niet meer bedragen dan [...]";
 • 12. in artikel 3.7, lid 10, sub d., het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 13. in artikel 3.7, lid 14, de woorden "woningen" en "woning" vervangen door respectievelijk "bedrijfswoningen" en "bedrijfswoning";
 • 14. in artikel 3.7, lid 14, sub f., eerste bullet, de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

Artikel 7 Artikel 4 Agrarisch - Paardenhouderij

7.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 4.1, sub c., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. in artikel 4.1, sub d., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 3. aan artikel 4.1, na sub g., een nieuw sub toevoegen: "een bed & breakfast;"
 • 4. in artikel 4.1, sub g. tot en met s. vernoemen in g. tot en met t.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen
 • 1. Artikel 4.2.1, sub b., verwijderen;
 • 2. in artikel 4.2.1, sub a. tot en met c. vernoemen in a. en b.

7.2.2 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 4.2.3, sub f., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven".

7.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 4.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 4.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 4.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

7.2.4 Kleine woning
 • 1. Sub a. van artikel 4.2.5 verwijderen;
 • 2. aan artikel 4.2.5, sub c., na de woorden "dan 350 m3", de woorden ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven" toevoegen;
 • 3. in artikel 4.2.5, sub a. tot en met f. vernoemen in a. tot en met e.

7.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning
 • 1. In artikel 4.2.6, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 4.2.6, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

7.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 4.4, lid 1, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 4.4, lid 1, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. in artikel 4.4, lid 4, de woorden "artikel 4.2.3 en" vervangen door "artikel 4.2.3 of";
 • 4. artikel 4.4, lid 6 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.7 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.";
 • 5. in artikel 4.4, lid 7, de woorden "artikel 4.2.3 dan wel" vervangen door "artikel 4.2.3 of";
 • 6. in artikel 4.4, lid 11, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

7.4 Specifieke gebruiksregels
7.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 4.5.1, lid 1, de woorden ", of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 4.5.1, lid 1, sub a., de woorden ", het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 4.5.1, lid 1, sub d. verwijderen;
 • 4. in artikel 4.5.1, lid 2, alle woorden vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 4.5.1, lid 3, sub d. verwijderen;
 • 6. aan artikel 4.5.1, lid 3, sub e., na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 4.5.1, lid 3, sub d. tot en met f. vernoemen in d. en e.

7.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 4.6, lid 2 ("paardrijbak"), geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 2. in artikel 4.6, lid 7, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 4.6, lid 7, sub a, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. in artikel 4.6, lid 7, sub b, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 5. artikel 4.6, lid 7, sub e. verwijderen.

7.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. In artikel 4.7, lid 1, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 2. in artikel 4.7, lid 3, aanhef, de woorden "woningen', en/of" vervangen door "woningen' en";
 • 3. in artikel 4.7, lid 3, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 4. in artikel 4.7, lid 3, sub i., tweede bullet, de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 5. in artikel 4.7, lid 4, sub a., de woorden "maximaal [...] bedragen" vervangen door "niet meer bedragen dan [...]";
 • 6. in artikel 4.7, lid 5, sub a., de woorden "maximaal [...] bedragen" vervangen door "niet meer bedragen dan [...]";
 • 7. in artikel 4.7, lid 6, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen".

Artikel 8 Artikel 5 Bedrijf - Landelijk

8.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 5.1, sub b., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. in artikel 5.1, sub d., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 3. aan artikel 5.1, na sub e., een nieuwe aanhef toevoegen: "met daaraan ondergeschikt:"
 • 4. aan artikel 5.1, na bovengenoemde nieuwe aanhef, een nieuw sub ("f.") toevoegen: "een bed & breakfast;" ;
 • 5. aan artikel 5.1, sub g., na de woorden "ter plaatse van de" het woord "aanduiding" toevoegen;
 • 6. in artikel 5.1, sub e. tot en met o. vernoemen in e. tot en met p.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Bedrijfsgebouwen
 • 1. Artikel 5.2.2, sub d., in de tabel, de rij "Garderbroekerweg 42" verwijderen;
 • 2. artikel 5.2.2, sub d., in de tabel, de rij "Goorderweg 11" verwijderen;
 • 3. artikel 5.2.2, sub d., in de tabel, de rij "Oude Garderenseweg 1A en B" verwijderen.

8.2.2 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 5.2.3, sub a., onder 3 verwijderen;
 • 2. artikel 5.2.3, sub e., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven".

8.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 5.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 5.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 5.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

8.2.4 Kleine woning
 • 1. Sub a. van artikel 5.2.5 verwijderen;
 • 2. aan artikel 5.2.5, sub c., na de woorden "dan 350 m3", de woorden ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven" toevoegen;
 • 3. in artikel 5.2.5, sub a. tot en met f. vernoemen in a. tot en met e.

8.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning
 • 1. In artikel 5.2.6, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 5.2.6, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

8.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 5.2.7, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 5.2.7, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

8.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 5.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 5.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. artikel 5.4, lid 6 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.7 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.";
 • 4. in artikel 5.4, lid 7, de woorden "artikel 5.2.3 dan wel" vervangen door "artikel 5.2.3 of".

8.4 Specifieke gebruiksregels
8.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 5.5.1, sub a., de woorden ", of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 5.5.1, sub a., onder 1, de woorden ", het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 5.5.1, sub a., onder 4 verwijderen;
 • 4. in artikel 5.5.1, sub b. ("paardrijbak)", geheel vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 5.5.1, sub c., onder 3 verwijderen;
 • 6. aan artikel 5.5.1, sub c., onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 5.5.1, sub c., onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.

8.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 5.6, lid 1, sub c., het woord "danwel" vervangen door "dan wel";
 • 2. in artikel 5.6, lid 3, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 5.6, lid 3, sub a, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. in artikel 5.6, lid 3, sub b, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 5. artikel 5.6, lid 3, sub e. verwijderen;
 • 6. in artikel 5.6, lid 4 ("zonnecollectoren"), alle woorden vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 7. artikel 5.6, lid 5 ("paardrijbak") verwijderen.

8.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 5.7, lid 1, na sub b. een nieuw sub c. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie."
 • 2. in artikel 5.7, lid 2, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 3. artikel 5.7, lid 2, sub a., aanhef, geheel vervangen door de woorden "De totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 1.000 m2 per bestemmingsvlak, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer bedragen dan 750 m2 ter plaatse van ";
 • 4. in artikel 5.7, lid 3, aanhef, de woorden "of Groen en voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door ", de bestemming wijzigen in Groen en één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 5. in artikel 5.7, lid 3, sub h., de tabel geheel vervangen door:

Bedrijf - Niet agrarisch     Benodigde inzetbare sloopmeters    
Tot en met 500 m² per m² vloeroppervlakte bedrijfsbebouwing   1 m2    
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2 vloeroppervlakte bedrijfsbebouwing   2 m2    

Artikel 9 Artikel 6 Bedrijf - Niet agrarisch

9.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Artikel 6.1, sub b. verplaatsen naar na sub h.;
 • 2. in artikel 6.1, sub c., in de tabel, de rij "(sb-35)" geheel vervangen door "(sb-44)", "specifieke vorm van bedrijf - smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d." en "3.2";
 • 3. aan artikel 6.1, sub c., in de tabel, na de rij "(sb-104)" een nieuwe rij invoegen: "(sb-108)", "specifieke vorm van bedrijf - reparatie- en servicebedrijven t.b.v. auto's" en "2";
 • 4. artikel 6.1, sub c, de tabel op sb-nummer vernummeren;
 • 5. in artikel 6.1, sub d., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 6. in artikel 6.1, sub f., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 7. aan artikel 6.1, na sub h., een nieuwe aanhef toevoegen: "met daaraan ondergeschikt:"
 • 8. aan artikel 6.1, na bovengenoemde nieuwe aanhef, een nieuw sub ("i.") toevoegen: "een bed & breakfast;" ;
 • 9. aan artikel 6.1, sub j., na de woorden "ter plaatse van de" het woord "aanduiding" toevoegen;
 • 10. in artikel 6.1, sub i. tot en met r. vernoemen in i. tot en met s.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Bedrijfsgebouwen
 • 1. In artikel 6.2.2, sub c., in de tabel, na de rij "Oude Essenerweg" een nieuwe rij invoegen: "Oude Garderenseweg", "1A en 1B" en "1.050";
 • 2. aan artikel 6.2.2, sub e., voor de woorden "de totale" de woorden "in aanvulling op het bepaalde onder c. of d., mag" toevoegen.

9.2.2 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 6.2.3, sub b. verwijderen;
 • 2. in artikel 6.2.3, sub g., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 6.2.3, sub a. tot en met h. vernoemen in a. tot en met g.

9.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 6.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 6.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 6.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

9.2.4 Kleine woning
 • 1. Sub a. van artikel 6.2.5 verwijderen;
 • 2. aan artikel 6.2.5, sub c., na de woorden "dan 350 m3", de woorden ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven" toevoegen;
 • 3. in artikel 6.2.5, sub a. tot en met f. vernoemen in a. tot en met e.

9.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning
 • 1. In artikel 6.2.6, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 6.2.6, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

9.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 6.2.7, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 6.2.7, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. In artikel 6.2.7, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 4. in artikel 6.2.7, sub d., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

9.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 6.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 6.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. artikel 6.4, lid 5 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.7 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.";

4. in artikel 6.4, lid 6, de woorden "artikel 6.2.3 dan wel" vervangen door "artikel 6.2.3 of".

9.4 Specifieke gebruiksregels
9.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 6.5.1, sub a., de woorden ", of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 6.5.1, sub a., onder 1, de woorden ", het kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 6.5.1, sub a., onder 4 verwijderen;
 • 4. in artikel 6.5.1, sub b. ("paardrijbak"), geheel vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 6.5.1, sub c., onder 3 verwijderen;
 • 6. aan artikel 6.5.1, sub c., onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 6.5.1, sub c., onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.

9.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 6.6, sub a., aanhef, de woorden "onder c" vervangen door "onder b.";
 • 2. in artikel 6.6, sub c., aanhef, de woorden "of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 6.6, sub c., onder 1, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. in artikel 6.6, sub c., onder 2, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 5. artikel 6.6, sub c., onder 5 verwijderen;
 • 6. in artikel 6.6, sub d. ("paardrijbak"), alle woorden vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:

1. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;

2. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;

3. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;

4. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";

 • 7. artikel 6.6, sub e. ("zonnecollectoren") verwijderen.

9.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Artikel 6.7, lid 1 geheel vervangen door "Burgemeester en wethouders kunnen de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte zoals opgenomen in artikel 6.2.2 onder c. en/of de (vloer)oppervlakte zoals opgenomen in artikel 6.2.2 onder d. wijzigen, toevoegen of verwijderen, de bestemming wijzigen in Groen en één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van de volgende bepalingen";
 • 2. artikel 6.7, lid 1, sub a., aanhef, geheel vervangen door de woorden "De totale (vloer)oppervlakte mag niet meer bedragen dan 1.000 m2 per bestemmingsvlak, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte niet meer bedragen dan 750 m2 ter plaatse van ";
 • 3. in artikel 6.7, lid 1, sub g., eerste bullet, het woord "vloeroppervlakte" vervangen door "(vloer)oppervlakte";
 • 4. aan artikel 6.7, lid 1, sub g., eerste bullet, na de woorden "onder c." de woorden "en/of d." toevoegen;
 • 5. in artikel 6.7, lid 1, sub g., tweede bullet, het woord "vloeroppervlakte" vervangen door "(vloer)oppervlakte";
 • 6. aan artikel 6.7, lid 1, sub g., tweede bullet, na de woorden "onder c." de woorden "en/of d." toevoegen;
 • 7. aan 6.7, lid 1, met dien verstande dat, na de vierde bullet een nieuwe bullet toevoegen: "indien zowel de oppervlakte (m²) zoals opgenomen in artikel 6.2.2 onder c. als de (vloer)oppervlakte (m²) zoals opgenomen in artikel 6.2.2 onder d. aangepast wordt, de compensatie berekend moet worden aan de hand van de (vloer)oppervlakte.";
 • 8. aan artikel 6.7, lid 2, na sub d. een nieuw sub e. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.".

Artikel 10 Artikel 7 Cultuur en ontspanning

10.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 7.1, sub c., alle woorden vervangen door "een bed & breakfast";
 • 2. aan artikel 7.1, na sub g. een nieuw sub toevoegen: "onzelfstandige horecavoorzieningen en detailhandel;"
 • 3. in artikel 7.1, sub g. tot en met n. vernoemen in g. tot en met o.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 7.2.3, sub b. verwijderen;
 • 2. artikel 7.2.3, sub f., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven";
 • 3. in artikel 7.2.3, sub a. tot en met g. vernoemen in a. tot en met f.

10.2.2 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 7.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 7.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 7.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 7.2.7, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 7.2.7, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

10.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 7.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 7.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. artikel 7.4, lid 6 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.5 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.".

10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 7.5.1, sub a., de woorden ", of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 7.5.1, sub a., onder 1, de woorden ", het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 7.5.1, sub a., onder 4 verwijderen;
 • 4. in artikel 7.5.1, sub b., geheel vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 7.5.1, sub c., onder 3 verwijderen;
 • 6. aan artikel 7.5.1, sub c., onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 7.5.1, sub c., onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.

10.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 7.6, lid 2, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 2. in artikel 7.6, lid 2, sub a, de woorden ", kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 7.6, lid 2, sub b, de woorden ", kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. artikel 7.6, lid 2, sub e. verwijderen;
 • 5. in artikel 7.6, lid 3 ("paardrijbak"), alle woorden vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 6. artikel 7.6, lid 4 ("zonnecollectoren") verwijderen.

10.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 7.7, lid 1, na sub c. een nieuw sub d. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie."
 • 1. in artikel 7.7, lid 2, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 2. artikel 7.7, lid 2, sub a., aanhef, geheel vervangen door de woorden "De totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 1.000 m2 per bestemmingsvlak, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer bedragen dan 750 m2 ter plaatse van ".

Artikel 11 Artikel 8 Detailhandel

11.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 8.1, na sub a., een nieuw sub ("b") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'opslag' ook voor buitenopslag;";
 • 2. aan artikel 8.1, na sub a., een nieuwe aanhef toevoegen: "met daaraan ondergeschikt:";
 • 3. aan artikel 8.1, na bovengenoemde nieuwe aanhef, een nieuw sub ("c.") toevoegen: "een bed & breakfast;" ;
 • 4. in artikel 8.1, sub a. tot en met j. vernoemen in a. tot en met l.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen
 • 1. In artikel 8.2.1, aanhef, de woorden "geldt de volgende bepaling" vervangen door "gelden de volgende bepalingen";
 • 2. aan artikel 8.2.1, na sub a., een nieuw sub b. toevoegen: "gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, uitgezonderd bijgebouwen bij de bedrijfswoning.".

11.2.2 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 8.2.3, sub b. verwijderen;
 • 2. Artikel 8.2.3, sub f., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven";
 • 3. in artikel 8.2.3, sub a. tot en met g. vernoemen in a. tot en met f.

11.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 8.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 8.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 8.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

11.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 8.2.7, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 8.2.7, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

11.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 8.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 8.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. artikel 8.4, lid 5 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.5 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.".

11.4 Specifieke gebruiksregels
 • 1. In artikel 8.5, sub a., de woorden ", of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 8.5, sub a., onder 1, de woorden ", het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 8.5, sub a., onder 4 verwijderen;
 • 4. in artikel 8.5, sub b., geheel vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 8.5, sub c., onder 3 verwijderen;
 • 6. aan artikel 8.5, sub c., onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 8.5, sub c., onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.

11.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 8.6, lid 2, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 2. in artikel 8.6, lid 2, sub a, de woorden ", kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 8.6, lid 2, sub b, de woorden ", kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. artikel 8.6, lid 2, sub e. verwijderen;
 • 5. in artikel 8.6, lid 3 ("paardrijbak"), geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 6. artikel 8.6, lid 4 ("zonnecollectoren") verwijderen.

11.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 8.7, lid 1, na sub b. een nieuw sub c. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie." .

Artikel 12 Artikel 9 Groen

12.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 9.1, na sub b., een nieuw sub ("c.") toevoegen: "parkeervoorzieningen;";
 • 2. aan artikel 9.1, na sub b., een nieuw sub ("d.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'geluidsscherm' ook voor geluidsscherm;";
 • 3. aan artikel 9.1, na sub b., een nieuw sub ("e.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - mountainbiketrail' ook ten behoeve van een mountainbiketrail;";
 • 4. artikel 9.1, sub f. ("parkeervoorzieningen") verwijderen;
 • 5. in artikel 9.1, sub b. tot en met g. vernoemen in b. tot en met i.

12.2 Bouwregels
 • 1. In artikel 9.2, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 9.2, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. aan artikel 9.2, na sub b., een nieuw sub ("c.") toevoegen: "“de bouwhoogte van een geluidsscherm mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogte' is aangegeven;"
 • 4. in artikel 9.2, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 5. in artikel 9.2, sub b. en c. vernoemen in b. tot en met d.

12.3 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 9.5, lid 1, de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

Artikel 13 Artikel 10 Horeca

13.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 10.1, sub c., het eerste woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. aan artikel 10.1, na sub c., een nieuw sub ("d.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'opslag' ook voor buitenopslag;";
 • 3. aan artikel 10.1, na sub d., een nieuwe aanhef toevoegen: "met daaraan ondergeschikt:"
 • 4. aan artikel 10.1, na bovengenoemde nieuwe aanhef, een nieuw sub ("f.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - verkoop van streekproducten' ook voor verkoop van streekproducten;";
 • 5. aan artikel 10.1, na bovengenoemde nieuwe aanhef, een nieuw sub ("g.") toevoegen: "een bed & breakfast;";
 • 6. aan artikel 10.1, na sub e. een nieuw sub toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met bijbehorende bijgebouwen;"
 • 7. in artikel 10.1, sub e. tot en met m. vernoemen in e. tot en met p.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen
 • 1. In artikel 10.2.1, aanhef, de woorden "geldt de volgende bepaling" vervangen door "gelden de volgende bepalingen";
 • 2. artikel 10.2.1, sub b. geheel vervangen door: "gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, uitgezonderd bijgebouwen bij de bedrijfswoning.".

13.2.2 Bedrijfsgebouwen
 • 1. In artikel 10.2.2, sub e., in de tabel, het woord "Oppervlakte" vervangen door "(Vloer)oppervlakte".

13.2.3 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 10.2.3, sub b. verwijderen;
 • 2. in artikel 10.2.3, sub f., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 10.2.3, sub a. tot en met g. vernoemen in a. tot en met f.

13.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 10.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 10.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 10.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

13.2.5 Kleine woning
 • 1. Aan artikel 10.2.5, een nieuw sub ("a.") toevoegen: "uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is naast de reguliere bedrijfswoning(en) als bedrijfswoning ook één kleine woning toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt het aantal dat op de verbeelding is weergegeven" ;
 • 2. aan artikel 10.2.5, sub b., na de woorden "dan 350 m3", de woorden ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven" toevoegen;
 • 3. in artikel 10.2.5, sub a. tot en met sub e. vernoemen in a. tot en met f.

13.2.6 Bijgebouwen bij kleine woning
 • 1. In artikel 10.2.6, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 10.2.6, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

13.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 10.2.7, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 10.2.7, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

13.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 10.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 10.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. artikel 10.4, lid 5 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.7 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.";

4. in artikel 10.4, lid 6, de woorden "artikel 10.2.3 dan wel" vervangen door "artikel 10.2.3 of".

13.4 Specifieke gebruiksregels
13.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 10.5.1, sub a., de woorden ", of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 10.5.1, sub a., onder 1, de woorden ", het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 10.5.1, sub a., onder 4 verwijderen;
 • 4. in artikel 10.5.1, sub b., geheel vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. In artikel 10.5.1, sub c., onder 3 verwijderen;
 • 6. aan artikel 10.5.1, sub c., onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 10.5.1, sub c., onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.

13.4.2 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. In artikel 10.5.2, alle woorden vervangen door "Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
 • a. het gebruik voor bardancings, muziekcafe's, partycentrum (uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'gemengd') en discotheken;
 • b. het gebruik van grond als terras uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras uitgesloten'.".

13.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 10.6, lid 1, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 2. in artikel 10.6, lid 1, sub a, de woorden ", kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 10.6, lid 1, sub b, de woorden "het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. artikel 10.6, lid 1, sub e. verwijderen;
 • 5. in artikel 10.6, lid 2 ("paardrijbak"), alle woorden vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 6. artikel 10.6, lid 3 ("zonnecollectoren") verwijderen.

13.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 10.7, lid 1, na sub b. een nieuw sub c. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.".

Artikel 14 Artikel 11 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 11.1, sub b., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. in artikel 11.1, sub c., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 3. aan artikel 11.1, na sub d., een nieuwe aanhef toevoegen: "met daaraan ondergeschikt:"
 • 4. aan artikel 11.1, na bovengenoemde nieuwe aanhef, een nieuw sub ("e.") toevoegen: "een bed & breakfast;" ;
 • 5. in artikel 11.1, sub e. tot en met m. vernoemen in e. tot en met n.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen
 • 1. In artikel 11.2.1, aanhef, de woorden "geldt de volgende bepaling" vervangen door "gelden de volgende bepalingen";
 • 2. aan artikel 11.2.1, na sub a., een nieuw sub b. toevoegen: "gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, uitgezonderd bijgebouwen bij de bedrijfswoning.".

14.2.2 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 11.2.3, sub b. verwijderen;
 • 2. artikel 11.2.3, sub g., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven";
 • 3. in artikel 11.2.3, sub a. tot en met h. vernoemen in a. tot en met g.

14.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 11.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 11.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 11.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

14.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 11.2.5, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 11.2.5, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. aan artikel 11.2.5, een nieuw sub ("d") toevoegen: “uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogte (m)', want daar geldt de maximum hoogte zoals op de verbeelding is weergegeven";
 • 4. in artikel 11.2.5, sub c. en d. vernoemen in c. tot en met e.

14.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 11.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 11.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. artikel 11.4, lid 5 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.5 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.".

14.4 Specifieke gebruiksregels
 • 1. In artikel 11.5, sub a., de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 11.5, sub a., onder 1, de woorden ", de kleinschalige bedrijfsactiviteit en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 11.5, sub a., onder 4 verwijderen;
 • 4. in artikel 11.5, sub b., geheel vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 11.5, sub c., onder 3 verwijderen;
 • 6. aan artikel 11.5, sub c., onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 11.5, sub c., onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.

14.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 11.6, lid 2, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 2. in artikel 11.6, lid 2, sub a, de woorden "bed & breakfast en/of het aan huis verbonden beroep of bedrijf " vervangen door "het aan huis verbonden beroep en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 11.6, lid 2, sub b, de woorden "bed & breakfast" vervangen door "kleinschalig bedrijf";
 • 4. artikel 11.6, lid 2, sub e. verwijderen;
 • 5. in artikel 11.6, lid 3 ("paardrijbak"), geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 6. artikel 11.6, lid 4 ("zonnecollectoren") verwijderen.

14.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 11.7, lid 1, na sub b. een nieuw sub c. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 2. in artikel 11.7, lid 2, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 3. artikel 11.7, lid 2, sub a., aanhef, geheel vervangen door de woorden "De totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 1.000 m2 per bestemmingsvlak, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer bedragen dan 750 m2 ter plaatse van".

Artikel 15 Artikel 12 Maatschappelijk - Militair terrein

15.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 12.1, sub c., het woord "uitsluitend" verwijderen.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 12.2.3, sub e., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven".

15.2.2 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 12.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 12.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 12.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 11.2.5, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 11.2.5, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

15.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 12.4, lid 2, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 12.4, lid 2, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.

15.4 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Artikel 12.5, sub c. verwijderen;
 • 2. aan artikel 12.5, sub d., na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 3. in artikel 12.5, sub c. tot en met e. vernoemen in c. en d.

15.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Artikel 12.6 verwijderen.

Artikel 16 Artikel 13 Natuur

16.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 13.1, sub b., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. aan artikel 13.1, na sub b., een nieuw sub toevoegen: "specifieke vorm van natuur - natuurbegraafplaats' ook voor natuurbegraafplaats;";
 • 3. in artikel 13.1, sub c., de woorden "is een uitkijktoren toegestaan" vervangen door "ook voor een uitkijktoren";
 • 4. aan artikel 13.1, na sub i., een nieuw sub toevoegen: "parkeervoorzieningen;";
 • 5. artikel 13.1, sub m. ("parkeervoorzieningen") verwijderen;
 • 6. artikel 13.1, sub b. tot en met n. vernoemen in b. ten en met o.

16.2 Bouwregels
 • 1. In artikel 13.2, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 13.2, sub d., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. Artikel 13.5.1, sub a. en b. geheel vervangen door "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos' het gebruik van de gronden voor een theaterkuil met een maximum oppervlakte van 100 m2 en een maximum diepte van 0,4 m."

16.3.2 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. In artikel 13.5.2, sub d., de woorden " 'specifieke vorm van natuur - klimbos' beperkt " vervangen door " 'specifieke vorm van natuur - klimbos beperkt' ";
 • 2. in artikel 13.5.2., sub d., eerste bullet, de woorden "tokkels of ziplines" vervangen door "tokkelen of ziplinen";
 • 3. in artikel 13.5.2., sub d., tweede bullet, het woord "skateboards" vervangen door "skateboarden";
 • 4. in artikel 13.5.2., sub d., derde bullet, de woorden "reuze ballen/skippy ballen" vervangen door "voortbewegen tussen reuzeballen en skippyballen";
 • 5. aan artikel 13.5.2, een nieuw sub ("e.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - natuurbegraafplaats' het toepassen van grafmonumenten van verduurzaamd hout, kunststof, steen of andere niet organische materialen.".

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. In artikel 13.6, lid 2, sub b. geheel vervangen door "reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan";
 • 2. in artikel 13.6, lid 2, sub c. geheel vervangen door "de uitvoering van het verplichte inrichtingsplan betreffen";
 • 3. aan artikel 13.6, lid 2, een nieuw sub ("d.") toevoegen: "genoemd zijn in artikel 13.5.1 en plaatsvinden binnen de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos';"
 • 4. aan artikel 13.6, lid 2, een nieuw sub ("e.") toevoegen: "genoemd zijn in artikel 13.6, eerste lid onder a. tot en met c. en plaatsvinden binnen de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - natuurbegraafplaats'.".

Artikel 17 Artikel 14 Recreatie

17.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 14.1, sub c., de woorden "dagrecreatieve activiteiten, waaronder strand, ligweide, kiosken en sanitaire voorzieningen" vervangen door "voor dagrecreatie";
 • 2. artikel 14.1, sub h. verwijderen;
 • 3. aan artikel 14.1, na sub. k., een nieuw sub toevoegen: "onzelfstandige horecavoorzieningen en detailhandel;";
 • 4. in artikel 14.1, sub g. tot en met q. vernoemen in g. en q.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Bedrijfswoning
 • 1. Artikel 14.2.3, sub e., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven".

17.2.2 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 14.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 14.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 14.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 14.2.5, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 14.2.5, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 14.2.5, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

17.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 14.4, lid 3, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 14.4, lid 3, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. artikel 14.4, lid 5 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.5 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
 • a. de ashoogte niet meer dan 35 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. als er vanwege aanwezige bebouwing en/of landschappelijke elementen geen ruimte binnen het bouwvlak is, wordt in overleg met het bevoegd gezag een passende plaats bepaald.".

17.4 Specifieke gebruiksregels
17.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. Artikel 14.5.1, sub c. verwijderen;
 • 2. aan artikel 14.5.1, sub d., na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 3. in artikel 14.5.1, sub c. tot en met e. vernoemen in c. en d.

17.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Artikel 14.6 verwijderen.

Artikel 18 Artikel 15 Recreatie - Recreatiewoning

18.1 Bouwregels
18.1.1 Recreatiewoning
 • 1. In artikel 15.2.2, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 15.2.2, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 15.2.2, sub d., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 4. in artikel 15.2.2, sub e., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

18.1.2 Bijgebouwen
 • 1. In artikel 15.2.3, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

18.1.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 15.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 15.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 15.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

18.2 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 15.4, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 15.4, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.

18.3 Specifieke gebruiksregels
18.3.1 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. In artikel 15.5.1, het woord "permanente" vervangen door "onrechtmatige".

Artikel 19 Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie

19.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 16.1, sub j., de woorden ", met dien verstande dat op de verblijfsrecreatieterreinen in de onderstaande tabel groepsaccommodaties zijn uitgesloten" verwijderen;
 • 2. in artikel 16.1, sub v., de woorden "waarbij geldt dat als parkeernorm minimaal 1,3 parkeerplaats per toeristische standplaats, stacaravan en/of recreatiewoning aanwezig dient te zijn binnen het recreatieterrein" verwijderen.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Bebouwing
 • 1. Artikel 16.2.1, sub a., geheel vervangen door "gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;"
 • 2. in artikel 16.2.1, sub b., de woorden "5 mag bedragen" vervangen door "5 m mag bedragen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afstand tot bestemmingsgrens' want daar geldt geen minimale afstand.".

19.2.2 Gebouwen voor recreatief verblijf
 • 1. Aan artikel 16.2.2, sub e., na het woord "tabel" de woorden ", tenzij de aanduiding 'maximum oppervlakte' op de verbeelding is weergegeven, want daar geldt de op de verbeelding weergegeven oppervlakte als maximum oppervlakte voor stacaravans:" toevoegen;
 • 2. in artikel 16.2.2, sub e., in de tabel, de kolom "Maximum inhoud (m3)" verwijderen;
 • 3. artikel 16.2.2, sub h. verwijderen.

19.2.3 Gebouwen voor centrale en sanitaire voorzieningen
 • 1. In artikel 16.2.3, sub c., na het woord "centrale" het woord "voorziening" toevoegen.

19.2.4 Bedrijfswoning
 • 1. In artikel 16.2.4, sub a., het woord "woningen" vervangen door "bedrijfswoningen";
 • 2. artikel 16.2.4, sub b. verwijderen;
 • 3. artikel 16.2.4, sub f., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven";
 • 4. in artikel 16.2.4, sub a. tot en met g. vernoemen in a. tot en met f.

19.2.5 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 16.2.5, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 16.2.5, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 16.2.5, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

19.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 16.2.6, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 16.2.6, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 16.2.6, sub d., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

19.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. In artikel 16.4, lid 1, het woord "woning" vervangen door "bedrijfswoning";
 • 2. aan artikel 16.4, lid 1, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 3. in artikel 16.4, lid 1, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 4. in artikel 16.4, lid 8, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 5. in artikel 16.4, lid 15, sub c., het woord "danwel" vervangen door "dan wel";
 • 6. in artikel 16.4, lid 15, sub e., het woord "danwel" vervangen door "dan wel";
 • 7. artikel 16.4, lid 16 geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.3, aanhef en lid c, en toestaan dat de toegestane oppervlaktes voor:
 • horecavoorziening, niet zijnde hotel;
 • kantoren ten behoeve van de bedrijfsvoering;
 • overdekte sport-, spel-, wellness- en zwemvoorziening;
 • kampwinkels;

onderling anders worden toegedeeld, met inachtneming van het volgende:

 • a. de gezamenlijk toegestane oppervlakte voor deze voorzieningen mag niet worden overschreden, behoudens het bepaalde in artikel 16.4, lid 1;
 • b. de toegestane oppervlakte voor bergingen mag hierbij niet worden betrokken;
 • c. aangetoond dient te worden dat de centrale voorzieningen primair zijn bedoeld voor bezoekers die hun recreatieve nachtverblijf op het betreffende recreatiebedrijf hebben;
 • d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 8. artikel 16.4, lid 17 verwijderen.

19.4 Specifieke gebruiksregels
19.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 16.5.1, sub c., onder 3 verwijderen;
 • 2. aan artikel 16.5.1, sub c., onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 3. in artikel 16.5.1, sub c., onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.
 • 4. aan artikel 16.5.1, een nieuw sub ("d.") toevoegen: "per recreatiebedrijf mag maximaal 50% van het aantal toeristische standplaatsen worden benut voor een glampingverblijf.".

19.4.2 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. In artikel 16.5.2, sub a., het woord "permanente" vervangen door "onrechtmatige";
 • 2. aan artikel 16.5.2, na de aanhef, een nieuw sub ("a.") toevoegen: "het niet bedrijfsmatig exploiteren van gebouwen voor recreatief verblijf;"
 • 3. in artikel 16.5.2, sub a. tot en met c. vernoemen in a. tot en met d.

19.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Artikel 16.6, geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.5.1, sub b. ten behoeve van het open stellen van centrale voorzieningen voor iedereen, mits:
 • a. er sprake is van een recreatieterrein met bedrijfsmatige exploitatie;
 • b. er sprake is van een recreatieterrein met permanent wisselende verhuur;
 • c. er geen sprake is van aantasting van de milieusituatie;
 • d. er geen sprake is van overlast op het recreatieterrein;
 • e. de centrale voorzieningen ondergeschikt zijn aan het recreatieterrein;
 • f. de centrale voorziening(en) niet los komen te staan van het recreatieterrein;
 • g. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking.".

19.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. In artikel 16.7, lid 1, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 2. in artikel 16.7, lid 2, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 3. in artikel 16.7, lid 2, sub a., vier maal de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

Artikel 20 Artikel 17 Sport

20.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 17.1, sub b., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. in artikel 17.1, sub c., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 3. in artikel 17.1, sub e., alle woorden vervangen door "een bed & breakfast";
 • 4. aan artikel 17.1, na sub f. een nieuw sub toevoegen: "onzelfstandige horecavoorzieningen en detailhandel;"
 • 5. in artikel 17.1, sub f. tot en met n. vernoemen in f. tot en met o.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Bedrijfsgebouwen
 • 1. Artikel 17.2.2, sub d. verwijderen;
 • 2. in artikel 17.2.2, sub c. tot en met e. vernoemen in c. en d.

20.2.2 Bedrijfswoning
 • 1. In artikel 17.2.3, sub a., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. artikel 17.2.3, sub b. verwijderen;
 • 3. artikel 17.2.3, sub f., geheel vervangen door de woorden "de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven";
 • 4. in artikel 17.2.3, sub a. tot en met g. vernoemen in a. tot en met f.

20.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • 1. In artikel 17.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 17.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 17.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

20.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 17.2.5, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...], uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven";
 • 2. in artikel 17.2.5, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 17.2.5, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 4. in artikel 17.2.5, sub d., na de woorden "dan 3.5 m" de woorden ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogte' want daar geldt de maximum hoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;" toevoegen.

20.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 17.4, lid 4, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 17.4, lid 4, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.

20.4 Specifieke gebruiksregels
20.4.1 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. In artikel 17.5.1, het woord "permanente" vervangen door "onrechtmatige".

20.4.2 Gebruik overeenkomstig het bestemmingsplan
 • 1. In artikel 17.5.2, lid 1, de woorden "of kleinschalig bedrijf en/of ten behoeve van bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 17.5.2, lid 1, sub a., de woorden "en bed & breakfast" verwijderen;
 • 3. artikel 17.5.2, lid 1, sub d. verwijderen;
 • 4. aan artikel 17.5.2, na lid 1, een nieuw lid ("2.") toevoegen: "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. in artikel 17.5.2, lid 2, onder 1 en 2 vernoemen in a. en b.;
 • 6. aan artikel 17.5.2, lid 2, een nieuw sub c. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;'';
 • 7. aan artikel 17.5.2, lid 2, een nieuw sub d. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.";
 • 8. in artikel 17.5.2, lid 1 en 2 vernummeren in 1 tot en met 3;
 • 9. aan artikel 17.5.2, na lid 2, een nieuw lid ("4.") toevoegen: "Ter plaatse van de aanduiding 'manege' is het gebruik van grond als paardrijbak en/of paddock toegestaan'.".

20.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 17.6 aanhef, de woorden "of bedrijf of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 2. in artikel 17.6, sub a, de woorden "bed & breakfast en/of het aan huis verbonden beroep of bedrijf " vervangen door "het aan huis verbonden beroep en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 17.6, sub b, de woorden "bed & breakfast" vervangen door "kleinschalig bedrijf";
 • 4. artikel 17.6, sub e. verwijderen;
 • 5. artikel 17.6 omzetten naar lid 1;
 • 6. aan artikel 17.6, een nieuw lid 2 toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.".

Artikel 21 Artikel 18 Verkeer

21.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Artikel 18.1, sub b., geheel vervangen door "ter plaatse van de aanduiding 'brug' voor voorzieningen waaronder viaducten, bruggen en faunapassages;"
 • 2. na artikel 18.1, sub b., een nieuw sub ("c.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'tunnel' voor tunnels;"
 • 3. in artikel 18.1, sub b. tot en met l. vernoemen in b. tot en met m.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Gebouwen
 • 1. In artikel 18.2.1, sub b., de woorden "maximaal [...] bedragen" vervangen door "niet meer bedragen dan [...]".

21.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 19.4, na de woorden "artikel 19.2" de woorden ", lid 3" toevoegen.

21.4 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Artikel 18.5.1, aanhef, vernoemen in sub a.;
 • 2. aan artikel18.5.1, na sub a., een nieuw sub b. toevoegen: "in afwijking van artikel 18.1 zijn speeltoestellen niet toegelaten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen uitgesloten - speeltoestellen'.".

Artikel 22 Artikel 19 Water

22.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Artikel 19.1, sub g. verwijderen;
 • 2. artikel 19.1, sub k. verwijderen;
 • 3. in artikel 19.1, sub f. tot en met k. vernoemen in f. tot en met i.

22.2 Bouwregels
 • 1. In artikel 19.2, lid 2, de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. aan artikel 19.2, een nieuw lid 3. toevoegen: "Op of in gronden met de aanduiding 'waterberging' mogen, in afwijking van hetgeen in artikel 19.2, lid 1 en 2, is bepaald, geen bouwwerken worden gebouwd.".

Artikel 23 Artikel 20 Wonen

23.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 20.1, sub b., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. in artikel 20.1, sub c., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 3. in artikel 20.1, sub d., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 4. aan artikel 20.1, na sub f., een nieuw sub ("g.") toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'faunahotel' ook voor een faunahotel;";
 • 5. aan artikel 20.1, na sub g., een nieuwe aanhef toevoegen: "met daaraan ondergeschikt:"
 • 6. aan artikel 20.1, na bovengenoemde nieuwe aanhef, een nieuw sub ("h.") toevoegen: "een bed & breakfast;";
 • 7. aan artikel 20.1, na sub h., een nieuw sub toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met bijbehorende bijgebouwen;"
 • 8. in artikel 20.1, sub f. tot en met k. vernoemen in f. tot en met n.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen
 • 1. In artikel 20.2.1, sub c., het woord "uitsluitend" verwijderen;
 • 2. artikel 20.2.1, sub d. verwijderen.

23.2.2 Woning
 • 1. In artikel 20.2.2, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

23.2.3 Woongebouw
 • 1. Aan artikel 20.2.3, na sub b., een nieuw sub ("c.") toevoegen: "indien de aanduiding 'minimum volume' is aangegeven, mag de inhoud van een woongebouw niet minder bedragen dan op de verbeelding is weergegeven;"
 • 2. in artikel 20.2.3, sub b. tot en met sub g. vernoemen in b. tot en met h.

23.2.4 Kleine woning
 • 1. Aan artikel 20.2.5, een nieuw sub ("a.") toevoegen: "uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is naast de reguliere woning(en) ook één kleine woning toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt het aantal dat op de verbeelding is weergegeven" ;
 • 2. aan artikel 20.2.5, sub b., na de woorden "dan 350 m3", de woorden ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven" toevoegen;
 • 3. in artikel 20.2.5, sub a. tot en met sub e. vernoemen in a. tot en met f.

23.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning
 • 1. In artikel 20.2.6, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 20.2.6, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

23.2.6 Bijgebouwen bij woonwagenstandplaats
 • 1. In artikel 20.2.8, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

23.2.7 Agrarische nevenactiviteiten
 • 1. In artikel 20.2.9, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 20.2.9, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

23.2.8 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 20.2.11, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 20.2.11, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. aan artikel 20.2.11, na sub b., een nieuw sub ("c.") toevoegen: "de bouwhoogte van een faunahotel mag niet meer bedragen dan 3 m;";
 • 4. aan artikel 20.2.11, na sub b., een nieuw sub ("d.") toevoegen: "de oppervlakte van een faunahotel mag niet meer bedragen dan 1 m²;";
 • 5. in artikel 20.2.11, sub b. tot en met d. vernoemen in b. tot en met f.

23.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. In artikel 20.4, lid 1, aanhef, na het woord "plaatsvindt" de woorden "of nieuwbouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak plaatsvindt" toevoegen;
 • 2. in artikel 20.4, lid 2, na de woorden "onder d" de woorden "of artikel 20.2.3 onder f" toevoegen;
 • 3. in artikel 20.4, lid 4, na de woorden "artikel 20.2.2" de woorden "of artikel 20.2.5" toevoegen;
 • 4. in artikel 20.4, lid 7, sub d., eerste bullet, de woorden "behoren bij de betreffende woning en" verwijderen;
 • 5. aan artikel 20.4, na lid 8, een nieuw lid 9 toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.11 voor wat betreft de maximum hoogte van een faunahotel en toestaan dat de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt en/of voor wat betreft de oppervlakte van een faunahotel en toestaan dat het oppervlakte maximaal 6 m² bedraagt mits:
 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • b. de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige mate worden geschaad.".

23.4 Specifieke gebruiksregels
23.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • 1. In artikel 20.5.1, lid 1, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 2. in artikel 20.5.1, lid 1, sub a., de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf;";
 • 3. artikel 20.5.1, lid 1, sub d. verwijderen;
 • 4. in artikel 20.5.1, lid 2, geheel vervangen door "In de bedrijfswoning is ook een bed & breakfast toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.";
 • 5. In artikel 20.5.1, lid 5, onder 3 verwijderen;
 • 6. aan artikel 20.5.1, lid 5, onder 4, na de woorden "geschikt zijn door" het woord "draagconstructie" toevoegen;
 • 7. in artikel 20.5.1, lid 5, onder 3 tot en met 5 vernummeren in 3 en 4.

23.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 20.6, lid 1, aanhef, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 2. in artikel 20.6, lid 1, sub a, de woorden ", kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 3. in artikel 20.6, lid 1, sub b, de woorden ", kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast" vervangen door "en/of kleinschalig bedrijf";
 • 4. artikel 20.6, lid 1, sub e. verwijderen;
 • 5. in artikel 20.6, lid 2 ("paardrijbak"), geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een bed & breakfast toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.";
 • 6. in artikel 20.6, lid 4 ("zonnecollectoren"), geheel vervangen door "Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.1 en de onzelfstandige huisvesting van één of meer huishoudens toestaan, mits wordt voldaan aan de minimale oppervlakte zoals genoemd in de Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. de brandveiligheid;
  • b. de externe veiligheid;
  • c. de verkeersveiligheid;
  • d. de sociale veiligheid;
  • e. de milieusituatie;
  • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
  • g. aangetoond dient te worden dat de woningen passen binnen de Woonvisie 2021-2025 'Wonen voor Jong en Oud';
  • h. alsmede dat voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is gewaarborgd;".

23.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. In artikel 20.7, lid 2, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 2. in artikel 20.7, lid 2, tweede sub a. vernoemen in sub c.;
 • 3. in artikel 20.7, lid 4, aanhef, de woorden ", al dan niet met de aanduiding intensieve veehouderij," verwijderen;
 • 4. in artikel 20.7, lid 4, aanhef, de woorden "(m3) opnemen of de" vervangen door "(m3) opnemen, de";
 • 5. in artikel 20.7, lid 4, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 6. in artikel 20.7, lid 4, sub a., het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 7. in artikel 20.7, lid 4, sub j., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 8. in artikel 20.7, lid 5, aanhef, de woorden "woningen', en/of" vervangen door "woningen' en";
 • 9. in artikel 20.7, lid 5, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 10. in artikel 20.7, lid 5, het getal "6" vervangen door "7";
 • 11. in artikel 20.7, lid 6, sub a., de woorden "maximaal [...] bedragen" vervangen door "niet meer bedragen dan [...]";
 • 12. aan artikel 20.7, lid 6, na de bullets van sub i., een nieuw sub ("j.") toevoegen: "aan de vestiging van een bedrijf waarvoor minder dan 500 m2 inzetbare sloopmeters gesloopt worden op het perceel waarvoor deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast wordt slechts meegewerkt indien de aard van het vestigen bedrijf zodanig is dat naar redelijke verwachting een oppervlakte van maximaal 300 m2 ook op lange termijn toereikend zal zijn;"
 • 13. in artikel 20.7, lid 6, sub i. en de tweede sub a. vernoemen in i. tot en met k.;
 • 14. in artikel 20.7, lid 6, sub j., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 15. in artikel 20.7, lid 7, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 16. in artikel 20.7, lid 7, sub a., de woorden "maximaal [...] bedragen" vervangen door "niet meer bedragen dan [...]";
 • 17. in artikel 20.7, lid 7, sub h., het woord "danwel" vervangen door "dan wel";
 • 18. in artikel 20.7, lid 7, tweede sub a. vernoemen in sub j.;
 • 19. in artikel 20.7, lid 7, sub j., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 20. in artikel 20.7, lid 8, aanhef, de woorden "woningen, en/of" vervangen door "woningen en";
 • 21. in artikel 20.7, lid 8, aanhef, de woorden "voorwaardelijke verplichtingen" vervangen door "één of meerdere voorwaardelijke verplichtingen";
 • 22. in artikel 20.7, lid 8, sub e., eerste bullet, de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

Artikel 24 Artikel 21 Wonen - Voormalige recreatiewoning

24.1 Bouwregels
24.1.1 Woning
 • 1. In artikel 21.2.2, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 21.2.2, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 21.2.2, sub d., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 4. in artikel 21.2.2, sub e., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

24.1.2 Bijgebouwen
 • 1. In artikel 21.2.3, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

24.1.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. In artikel 21.2.4, sub a., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 2. in artikel 21.2.4, sub b., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]";
 • 3. in artikel 21.2.4, sub c., de woorden "dan [...] bedragen" vervangen door "bedragen dan [...]".

24.2 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 21.4, lid 1, een nieuw sub a. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;";
 • 2. in artikel 21.4, lid 1, sub a. en b. vernoemen in a. tot en met c.;
 • 3. in artikel 21.4, lid 1, het lidnummer verwijderen.

Artikel 25 Artikel 22 Leiding - Gas

25.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. In artikel 22.4, lid 2, de woorden "toelaatbaar, na" vervangen door "toelaatbaar na".

Artikel 26 Artikel 23 Leiding - Hoogspanning

Artikel 23 geheel vervangen door:

26.1 23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de bescherming van de hoogspanningsleiding en het woon- en leefmilieu;

met de daarbij behorende:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hoogspanningsmast' voor hoogspanningsmasten en (veiligheids)voorzieningen.

26.2 23.2 Bouwregels
 • 1. Op de in artikel 23.1 bedoelde gronden mogen in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald geen bouwwerken worden opgericht;
 • 2. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hoogspanningsmast' zijn hoogspanningsmasten toegestaan met een maximum bouwhoogte van 60 m;
 • 3. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • 4. Op of in de in dit artikel bedoelde gronden zijn geen gebouwen en bouwwerken toegestaan, met uitzondering van bestaande (vergunde) gebouwen en bouwwerken;
 • 5. Indien bestaande gebouwen en/of bouwwerken worden vervangen, vernieuwd of veranderd is dit toegestaan indien de oppervlakte en hoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

26.3 23.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 23.2 voor wat betreft het oprichten van bebouwing overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, met uitzondering van (bedrijfs)woningen en na schriftelijke instemming van de netbeheerder.

26.4 23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting, waaronder bijvoorbeeld bomen;
  • b. het wijzigen van het maaiveld- of weghoogte door bijvoorbeeld ontgronding of ophoging;
  • c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van (reeds bestaande) watergangen;
  • d. het opslaan van goederen, (brandbare) stoffen en/of materialen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
  • e. het aanbrengen en/of slopen van bovengrondse constructies, installaties, opstallen of apparatuur anders dan ten dienste dan ten dienste van deze in artikel 29.1 omschreven bestemming;
  • f. het aanleggen van wegen en parkeergelegenheden;
  • g. het aanleggen van zonneparken.

 • 2. De werken en werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid zijn slechts toelaatbaar, indien het belang van de leiding daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 3. Het in het artikel 23.4, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  • a. het normale onderhoud betreffen;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
  • c. worden uitgevoerd door (of in opdracht van) de netbeheerder ten behoeve van de aanpassing, onderhoud en instandhouding van de verbinding.

Artikel 27 Artikel 35 Algemene bouwregels

27.1 35.2 Ondergronds bouwen
 • 1. Aan artikel 35, na artikel 35.2, een nieuw artikel ("35.3") toevoegen: "Ongeacht het bepaalde in artikel 35.2 en de bestemming van de gronden is ondergronds bouwen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - ondergronds bouwwerk'.

37.3.1 Bouwregels

In afwijking van hetgeen in de bestemmingsregels is bepaald onder meer omtrent de oppervlakte van een bouwwerk, mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - ondergronds bouwwerk' een ondergronds bouwwerk worden gebouwd."

 • 2. in artikel 35.2, lid 1, het woord "danwel" vervangen door "dan wel".

27.2 35.3 Bestaande maten
 • 1. In artikel 35.3, sub e., de woorden "met dien (..) worden aangehouden" verwijderen;
 • 2. aan artikel 35.3, na sub e., een nieuwe zin zonder sub toevoegen: "waarbij voor a. t/m e. geldt dat indien na de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan de bestaande afwijkende maten meer in overeenstemming met het plan zijn gebracht, deze nieuwe maatvoeringen als minimum respectievelijk maximum moeten worden aangehouden."
 • 3. in artikel 35, artikel 35.2 tot en met 35.6 vernummeren in 35.2 tot en met 35.7.

Artikel 28 Artikel 36 Algemene gebruiksregels

Artikel 36 geheel vervangen door:

28.1 36.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:

 • 1. het aanleggen van kabels en/of leidingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering, de waterhuishouding, de energievoorziening en de datacommunicatie, met uitzondering van:
  • a. hoogspanningsleidingen;
  • b. buisleidingen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is,
  • c. buisleidingen voor het transport van water, afvalwater of stoom met een doorsnede van 1 meter of meer en een lengte van 10 km of meer.

 • 2. het gebruiken van een woning voor particuliere vakantieverhuur met dien verstande dat:
  • a. dit niet meer dan 60 nachten per kalenderjaar is;
  • b. geen onevenredige aantasting van de milieusituatie plaatsvindt;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig wordt aangetast; en
  • d. parkeren op eigen terrein plaatsvindt.

 • 3. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
  • a. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de (bedrijfs)woning, woongebouw of 'kleine woning' die ligt in het bouwvlak waartoe de paardrijbak behoort;
  • b. de paardrijbak binnen een bouwvlak en/of bestemmingsvlak dan wel aansluitend aan het bouwvlak en/of bestemmingsvlak ligt waartoe de paardrijbak behoort;
  • c. de paardrijbak achter de voorgevelrooilijn ligt;
  • d. de oppervlakte van de paardrijbak niet meer bedraagt dan 800 m2, uitgezonderd:
   • ter plaatse van de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij', want daar geldt de maximum oppervlakte van 1.200 m2;
   • ter plaatse van de in onderstaande tabel genoemde percelen, want daar geldt de opgenomen maximum oppervlakte:
    Straat   Huisnummer   Maximum oppervlakte (m2)  
    Hooiweg   10   1.200  
  • e. afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.

28.2 36.2 Bestaand afwijkend gebruik
 • 1. Wanneer een bijgebouw bij een woning, vóór de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, op basis van door de gemeente verleende medewerking in gebruik is voor een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, mag dit gebruik worden voortgezet;

 • 2. Wanneer een paardrijbak, vóór de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, op basis van door de gemeente verleende medewerking een grotere oppervlakte heeft dan volgens dit plan wordt aangemerkt als gebruik overeenkomstig de bestemming, mag het gebruik van die grotere oppervlakte worden voortgezet.

28.3 36.3 Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval aangemerkt:

 • a. het (laten) gebruiken van de gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor bij de bestemming passend gebruik;
 • b. het (laten) gebruiken van gronden voor sport- en wedstrijdterreinen, uitgezonderd het gebruik dat in Hoofdstuk 2 uitdrukkelijk is toegestaan;
 • c. het (laten) gebruiken van gronden voor motor- en modelvliegtuigsport;
 • d. het (laten) gebruiken van gronden voor militair oefenterrein met motorvoertuigen, uitgezonderd het gebruik dat in de bestemming 'Maatschappelijk - Militair terrein' uitdrukkelijk is toegestaan;
 • e. het (laten) gebruiken van gronden voor een seksinrichting dan wel coffeeshop;
 • f. het (laten) gebruiken van gronden voor een landingsplaats voor vliegtuigen, helikopters en/of ultralighthelikopters, niet zijnde traumahelikopters;
 • g. het (laten) gebruiken van gronden voor camperterrein/-plaats.

28.4 36.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 36.2 onder g. ten behoeve van het realiseren van een camperterrein/-plaats met dien verstande dat:
 • a. er ruimte mag worden geboden aan maximaal 8 camperplaatsen per terrein voor camperplaatsen;
 • b. maximaal 5 nieuwe camperterreinen buiten reguliere terreinen binnen de gemeente Barneveld zijn toegestaan;
 • c. een camperterrein niet binnen 500 meter van een verblijfsrecreatieterrein (inclusief kleinschalig kampeerterrein) mag worden gerealiseerd;
 • d. het camperterrein alleen wordt voorzien van een water- en/of elektra-aansluiting;
 • e. de camperplaatsen alleen mogen worden gebruikt voor wisselend en kortdurend verblijf (maximaal 2 nachten);
 • f. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
   • het straat- en bebouwingsbeeld;
   • de woonsituatie;
   • de verkeersveiligheid;
   • de milieusituatie; en
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • 2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 36.1, lid 3 ten behoeve van het gebruik van grond als paardrijbak, waarbij de paardrijbak voor de voorgevelrooilijn ligt, mits:
 • a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.

28.5 36.5 Parkeernormen
 • 1. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (zoals nieuwbouw- of verbouwplannen) waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is, geldt dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn (en te blijven) conform de Nota Parkeernormen 2020 (bijlage 3). Indien de nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging.
 • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor het vergroten van een woning.

Artikel 29 Artikel 37 Algemene aanduidingsregels

29.1 Artikel 37.1 Voorwaardelijke verplichting
29.1.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen één jaar na het inwerkingtreden van voorliggend bestemmingsplan, de gronden binnen deze bestemming zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in bijlage 1;

Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor een verplichte inrichting is voorgeschreven in strijd met deze bestemming.

29.1.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 2

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' geldt dat binnen één jaar na het inwerkingtreden van voorliggend bestemmingsplan de te slopen bebouwing zoals aangegeven op tekening 'Bestaande situatie gebouwen', gedateerd op 2 december 2023 en opgesteld door '3 Ontwerp- en tekenbureau', is gesloopt, zoals opgenomen in bijlage 2.

29.2 37.2 Milieuzone - geurzone
 • 1. Aan artikel 37, na artikel 37.2, een nieuw artikel ("37.3") toevoegen: "Ontplofbare oorlogsresten

37.3.1 Overige zone - ontplofbare oorlogsresten

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - ontplofbare oorlogsresten' geldt dat het verboden is om bouwactiviteiten dan wel een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.

37.3.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het verbod als bedoeld in 37.3.1 en bouwactiviteiten dan wel een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden toestaan, mits uit een door de gemeente goedgekeurd onderzoek van een deskundige blijkt dat in het gebied met de aanduiding 'Overige zone - ontplofbare oorlogsresten' geen ontplofbare oorlogsresten meer aanwezig zijn.".

29.3 37.3 Overige zone - ecologische hoofdstructuur
 • 1. In artikel 37.3, titel, het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 2. in artikel 37.3, aanhef, het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 3. aan artikel 37.3, aanhef, na het woord "Agrarisch" de woorden ", Agrarisch - Paardenhouderij" toevoegen.

29.4 37.4 Overige zone - kernrandzone
 • 1. In artikel 37.4, titel, het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 2. in artikel 37.4, aanhef, het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 3. in artikel 37.4, aanhef, de woorden "en Bedrijf - Niet agrarisch" vervangen door ", Bedrijf - Landelijk, Bedrijf - Niet agrarisch, Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk en Wonen".

29.5 37.5 Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV
 • 1. In artikel 37.5, aanhef, na het woord "Agrarisch", de woorden ", Agrarisch - Paardenhouderij, Bedrijf - Landelijk, Bedrijf - Niet agrarisch, Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk en Wonen" toevoegen.

29.6 37.6 Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V
 • 1. In artikel 37.6, aanhef, na het woord "Agrarisch", de woorden ", Agrarisch - Paardenhouderij, Bedrijf - Landelijk, Bedrijf - Niet agrarisch, Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk en Wonen" toevoegen.

29.7 37.8 Reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV
 • 1. In artikel 37.8, de woorden "en Wonen" verwijderen.

29.8 37.9 Reconstructiewetzone - verwevingsgebied V
 • 1. In artikel 37.9, de woorden "en Wonen" verwijderen;
 • 2. aan artikel 37, na artikel 37.10, een nieuw artikel ("37.11") toevoegen: "Specifieke vorm van detailhandel - standplaats

Ongeacht de bestemming zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - Standplaats' tevens bestemd voor een standplaats.".

29.9 37.11 Veiligheidszone - Activiteitenbesluit
29.9.1 37.11.1 Bouwregels
 • 1. Aan artikel 37.11, aanhef, na het woord "kwetsbare" de woorden "en kwetsbare" toevoegen;
 • 2. in artikel 37, artikel 37.2 tot en met artikel 37.14 vernummeren in 37.2 tot en met 37.16.

Artikel 30 Artikel 38 Algemene afwijkingsregels

30.1 38.1 Algemene afwijkingsregels
 • 1. In artikel 38.1, lid 1, sub e., zesde bullet, het woord "overig" vervangen door "overige zone";
 • 2. aan artikel 38.1, lid 1, een nieuw sub ("f.") toevoegen: "

f. ten behoeve van het realiseren van buitengevelisolatie (met nieuwe gevelbekleding) aan een bestaand gebouw of bouwwerk en toestaan dat de goot- en bouwhoogte, de grenzen van een bouwvlak en de inhoud worden overschreden, mits:

   • de overschrijding beperkt blijft tot een afstand van 0,5 m;
   • geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld
   • indien er sprake is van een gemeentelijk of rijksmonument, na advies van de daartoe aangewezen adviescommissie.";
 • 3. aan artikel 38.1, lid 1, een nieuw sub ("g.") toevoegen: "

g. ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:

   • de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of een bestemmingsvlak;
   • de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
   • de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door draagconstructie, vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de collectoren op te bevestigen;
   • de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m² bedraagt;
   • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
   • geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
   • geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
   • het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.".

Hoofdstuk 4 Bestemmingsplan Harselaar-Centraal 2017

Artikel 31 Artikel 3 Bedrijventerrein

De regels van artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan "Harselaar-Centraal 2017" worden niet herzien.

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan "Harselaar-Centraal 2017" niet herzien.

Hoofdstuk 5 Bestemmingsplan Voorthuizen-Oost

Artikel 32 Toevoegen artikel 8 Gemengd

32.1 8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' voor maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' voor wonen;
 • c. aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. een 'Bed & breakfast';
 • e. wegen en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. gebouwen;
 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

32.2 8.2 Bouwregels
32.2.1 8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven;
 • c. het bebouwingspercentage buiten het bouwvlak mag per bouwperceel mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' op de verbeelding is weergegeven;
 • d. de voorgevel van een hoofdgebouw moet worden gesitueerd in de gevellijn indien en voor zover deze op de verbeelding is weergegeven;
 • e. de goothoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven, behoudens trappenhuizen en liftschachten die maximaal 3 m hoger mogen worden dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan zij worden gebouwd;
 • f. de bouwhoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven, behoudens trappenhuizen en liftschachten die maximaal 3 m hoger mogen worden dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan zij worden gebouwd;
 • g. de goothoogte van gebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven;
 • h. de bouwhoogte van gebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' dan op de verbeelding is weergegeven;
 • i. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afstand tot zijdelingse perceelsgrens', want daar geldt geen minimale afstand;
 • j. de onderlinge afstand tussen de gebouwen mag niet minder bedragen dan 5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afstand tussen gebouwen', want daar geldt geen minimale afstand;
 • k. de afstand van een gebouw tot een weg mag niet minder bedragen dan 5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afstand tot weg', want daar geldt geen minimale afstand.

32.2.2 8.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m;
 • c. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • d. per bouwperceel is één overkapping toegestaan met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m en een oppervlakte van niet meer dan 5% van de oppervlakte van het bouwperceel;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

32.3 8.3 Nadere eisen
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
  • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de brandveiligheid;
  • c. de externe veiligheid;
  • d. de verkeersveiligheid;
  • e. de sociale veiligheid;
  • f. de milieusituatie; en
  • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • 2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 25.3 van toepassing.

32.4 8.4 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.4.1 en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • a. de gronden buiten het bouwvlak voor maximaal 10% worden bebouwd;
  • b. de goothoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 3 m bedraagt en de bouwhoogte niet meer dan 5 m.
 • 2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.4 ten behoeve van het bouwen van erf- of terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn (of het denkbeeldige verlengde daarvan) tot een bouwhoogte van 2 m.
 • 3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de afstandseisen in artikel 8.2.1, mits de bereikbaarheid van de bebouwing voor hulpdiensten voldoende is gewaarborgd.
 • 4. Het afwijken van de bouwregels kan slechts, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de brandveiligheid;
  • c. de externe veiligheid;
  • d. de verkeersveiligheid;
  • e. de sociale veiligheid
  • f. de milieusituatie; en
  • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

32.5 8.5 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Buitenopslag ten behoeve van binnen de bestemming 'Gemengd' toegelaten functies is niet toegestaan buiten het bouwvlak;
 • 2. Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is ook een 'Bed & breakfast' toegelaten met dien verstande dat daarvoor niet meer dan twee kamers in de woning mogen worden gebruikt met maximaal twee bedden per kamer en dat het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

32.6 8.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.1 voor het gebruik van gronden en bouwwerken voor een andere maatschappelijke voorziening, mits vanuit ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar.
 • 2. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.5 en het gebruik van de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van een 'Bed & breakfast' toestaan, mits:
  • a. dit niet meer dan twee kamers betreft met maximaal twee bedden per kamer;
  • b. er in die bijgebouwen geen keuken aanwezig is;
  • c. de oppervlakte van de ruimte in gebruik voor 'Bed & breakfast' iet meer bedraagt dan 60 m2;
  • d. het parkeren plaatsvindt op eigen terrein.

In de regels van het bestemmingsplan 'Voorthuizen-Oost', artikel 8 tot en met artikel 27 vernummeren in 8 tot en met 28.

Hoofdstuk 6 Bestemmingsplan Voorthuizen-West

Artikel 33 Artikel 11 Tuin

De regels van artikel 11 van de regels van het bestemmingsplan "Voorthuizen-West" worden niet herzien.

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan "Voorthuizen-West" niet herzien.

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplan Wikselaarse Eng

Artikel 34 Artikel 6 Wonen - 1

 • 1. In artikel 6.7, lid 1., aanhef, de eerste bullet vervangen door de woorden "de aanduiding 'aaneengebouwd', 'twee-aaneen', en/of 'vrijstaand' wordt geschrapt en daarmee de voorgeschreven bouwwijze als bedoeld in artikel 6.2.1 komt te vervallen";
 • 2. in artikel 6.7, lid 1., aanhef, na de eerste bullet, een nieuwe bullet toevoegen: "een aanduiding 'aaneengebouwd', 'twee-aaneen', en/of 'vrijstaand' wordt toegevoegd aan de verbeelding van het bestemmingsplan;".

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan 'Wikselaarse Eng' niet herzien.

Hoofdstuk 8 Algemene regels

Artikel 35 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotregels

Artikel 36 Overgangsrecht

36.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

36.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 37 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Veegplan 2023' van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld