direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, hieronder niet begrepen bewoning van woonwagens of woonschepen;
  en daaraan ondergeschikt voor:
  • 1. groen- en speelvoorzieningen;
  • 2. buurtwegen, woonstraten en andere voorzieningen ten behoeve van het verkeer;
  • 3. verblijfsgebieden.

en tevens voor:

 • b. centrumfuncties zoals bedoeld in artikel 6.1 en kantoren uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'centrum';
18.2 Bouwregels

Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogten uitsluitend de in de gegeven bestemming passende hoofdbebouwing en andere binnen de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.

18.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen gebruik als beroeps- of bedrijfsmatige werk- of opslagruimte;
 • b. Het bepaalde in lid 18.3 onder a.is niet van toepassing op het gedeelte van een woning in gebruik ten behoeve van beroep aan huis, hieronder mede begrepen bed and breakfast, door de bewoner, mits dit gedeelte niet meer bedraagt dan 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning. Voorts mag door dit gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse, noch een onevenredige parkeerdruk ontstaan en mag het geen detailhandel, prostitutie of horeca betreffen.