direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderwijs;
 • b. gezondheids- en welzijnszorg;
 • c. levensbeschouwelijke functies;
 • d. politieke-, belangen- en ideële organisaties/verenigingen en hobbyclubs;
 • e. openbare dienstverlening:
 • f. voorzieningen ten behoeve van het verkeer, groen- en speelvoorzieningen en straatmeubilair;
 • g. functies vergelijkbaar met die genoemd onder a. tot en met e. van dit lid;
 • h. dienstwoningen;

en tevens voor:

 • i. kantoren ter plaatse van de functieaanduiding 'kantoor';

en uitsluitend voor:

 • j. parkeren en onderwijsondersteunende administratieve functies ter plaatse van de functieaanduiding 'gemengd'.

en ondergeschikt voor:

 • k. kleinschalige horeca en detailhandel, uitsluitend ten dienste van bovengenoemde bestemmingsomschrijvingen.
11.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte en, voor zover aangegeven, het bebouwingspercentage, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat de inhoud van dienstwoningen maximaal 600 m3 per woning mag bedragen.
 • b. In afwijking van het bepaalde artikel 24.1 is een voetgangersbrug met een maximumbouwhoogte van 6 meter toegestaan ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1' .
 • c. Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 2' geldt in aanvulling op het bepaalde in sub a. van dit lid voor het te bebouwen deel van het bouwvlak de volgende verdeling van de toegestane maximumbouwhoogtes in relatie tot de bebouwingspercentages:

Bebouwingspercentage:   Maximumbouwhoogte:  
100%   8  
40%   17  
5%   24  

 • d. Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 3' geldt in aanvulling op het bepaalde in sub a. van dit lid voor het te bebouwen deel van het bouwvlak de volgende verdeling van de toegestane maximumbouwhoogtes in relatie tot de bebouwingspercentages:

Bebouwingspercentage:   Maximumbouwhoogte:  
100%   5  
60%   8  
30%   16  

 • e. Ter plaatse van de functieaanduiding 'gemengd' mag in afwijking van het bepaalde onder a. van dit lid ten behoeve van het onderdeel 'administratieve onderdelen van onderwijs' maximaal 752 m2bebouwing worden opgericht met een maximumbouwhoogte van 24 meter.
11.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.1 ten behoeve van het buiten het bouwvlak bouwen, van kleine bouwwerken passend in de bestemming zoals fietsenstallingen, hekwerken en zitbanken met een maximumbouwhoogte van 3 meter.