direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Hoogkamp Sterrenberg Gulden Bodem 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.756-0301

Artikel 13 Wonen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, hieronder niet begrepen bewoning van woonwagens of woonschepen;
  en daaraan ondergeschikt voor:
  • 1. groen- en speelvoorzieningen;
  • 2. buurtwegen, woonstraten en andere voorzieningen ten behoeve van het verkeer;
  • 3. verblijfsgebieden.

en tevens voor:

 • b. en tevens voor:
  • 1. bedrijven zoals deze zijn genoemd in categorie 1 van de als bijlage bij deze regels opgenomen bedrijvenlijst (Bijlage 1), ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 1';
  • 2. detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
  • 3. horeca-a ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
  • 4. een kantoor ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
  • 5. maatschappelijk zoals bedoeld in artikel 8, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
  • 6. autostalling of opslag van goederen ten behoeve van het wonen ter plaatse van de aanduiding 'garage'.
13.2 Bouwregels
 • a. Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogten en,voorzover aangegeven, het aantal bouwlagen, uitsluitend de in de gegeven bestemming passende hoofdbebouwing, aan- of uitbouwen, bijgebouwen en andere binnen de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.
 • b. Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde gronden, ter plaatse van de aanduiding 'bg"' mogen:
  • 1. aan- of uitbouwen aan de hoofdbebouwing en andere onderdelen van de hoofdbebouwing worden gebouwd met een maximumbouwhoogte gelijk aan de hoogte van de begane-grondbouwlaag van de hoofdbebouwing, vermeerderd met maximaal 30 centimeter ten behoeve van isolatie of afschot.
  • 2. bijgebouwen worden gebouwd met een maximumbouwhoogte gelijk aan de goothoogte van het hoofdgebouw, waarbij de goothoogte van bijgebouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de begane-grondbouwlaag van de hoofdbebouwing.
  • 3. overige bouwwerken, passend binnen de bestemming, met een maximumbouwhoogte van 3 meter worden gebouwd.

waarbij de oppervlakte van het totaal van deze bebouwing per bouwperceel de in onderstaand schema opgenomen maten niet overschrijdt.

oppervlakte gebied met de aanduiding 'bijgebouwen' per bouwperceel   maximale oppervlakte bouwwerken  
< 90 m2   50% van de oppervlakte van het gebied met de aanduiding 'bijgebouwen' per bouwperceel met een minimum van 20 m2  
90-150 m2   45 m2  
150-300 m2   55 m2  
300-500 m2   65 m2  
500-1000 m2   75 m2  
13.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2 onder b. opgenomen schema ten behoeve van een verhoging van de maximale grootte van bouwwerken voor percelen waarbij de bebouwbare zone groter is dan 1000 m2 met maximaal 25 m2mits:

 • 1. dit vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt niet op bezwaren stuit en
 • 2. de belangen van omwonenden met betrekking tot privacy, uitzicht en bezonning niet worden geschaad.
13.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen gebruik als beroeps- of bedrijfsmatige werk- of opslagruimte;
 • b. Het bepaalde in lid 13.4 onder a.is niet van toepassing op het gedeelte van een woning in gebruik ten behoeve van beroep aan huis, hieronder mede begrepen bed and breakfast, door de bewoner, mits dit gedeelte niet meer bedraagt dan 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning. Voorts mag door dit gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse, noch een onevenredige parkeerdruk ontstaan en mag het geen detailhandel, prostitutie of horeca betreffen.
 • c. Ter plaatse van de functieaanduiding "monumentale boom" is het bepaalde in artikel 23 van toepassing.
13.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2 onder a. van de regels ten behoeve van het gebruik als afhankelijke woonruimte mits:

 • 1. het gebruik als afhankelijke woonruimte noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, waartoe advies van een onafhankelijk deskundige wordt ingewonnen
 • 2. de afhankelijke woonruimte qua oppervlakte past in de voor deze bestemming geldende regeling voor bijgebouwen tot een maximum van 60 m2;
 • 3. de belangen van omwonenden en bedrijven niet onevenredig worden aangetast, waarbij rekening wordt gehouden met milieuaspecten als geur, geluid, hinder en externe veiligheid;
 • 4. het bijgebouw, dat als afhankelijke woonruimte wordt gebruikt, is gelegen op maximaal 20 meter afstand van het hoofdgebouw (op hetzelfde bouwperceel);
 • 5. geen splitsing van eigendom van het betreffende bouwperceel plaatsvindt;
 • 6. het aantal gebruikers van afhankelijke woonruimte maximaal twee bedraagt;
 • 7. het gebruik als afhankelijke woonruimte onmiddellijk wordt beëindigd, vanaf het moment dat de mantelzorg niet meer is vereist. Hiertoe controleren burgemeester en wethouders tweejaarlijks of nog aan de voorwaarden wordt voldaan, waaronder met een omgevingsvergunning van de regels is afgeweken.