direct naar inhoud van REGELS
Plan: Hessenpoort, 2e partiële herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP14034-0004

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Hessenpoort, 2e partiële herziening met identificatienummer NL.IMRO.0193.BP14034-0004 van de gemeente Zwolle;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Artikel 2 Verwijzing

Van toepassing is het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210, met dien verstande dat in artikel Artikel 3 Bedrijventerrein"," Artikel 7 Leiding - Gas', "Artikel 8 Leiding - Hoogspanningsverbinding", "Artikel 15 Veiligheidszone" en in Artikel 16 Algemene wijzigingsregels wijzigingen wordt opgenomen en in "Artikel 11 Algemene gebruiksregels" en in Artikel 17 wetgevingzone - wijzigingsgebied een nieuwe regel wordt toegevoegd.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein

De regels van het bestemmingsplan "Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Bedrijventerrein, met dien verstande dat de regels als volgt worden gewijzigd.

Er worden aan artikel 4.1 een nieuw sub b en c toegevoegd :

" b: parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding ''parkeerterrein ".

" c zonnepanelen, al dan niet bevestigd op een bouwwerk ten behoeve van een parkeervoorziening, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijfsterrein - zonnepanelen"

de huidige sub b tot en met n worden gewijzigd in 'd tot en met p"

Er wordt aan artikel 4.2.1 een nieuw lid f toegevoegd

"ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijfsterrein - zonnepanelen" mag de totale bouwhoogte van zonnepanelen op een gebouw ten behoeve van een parkeervoorziening niet meer bedragen dan 4 meter.'

Er wordt aan artikel 4.2.2, een nieuw lid b toegevoegd:

" b. de bouwhoogte van zonnepanelen mag niet meer bedragen dan 3 meter en de totale bouwhoogte van zonnepanelen op een bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 meter

Het huidige lid b worden gewijzigd in lid c.

Er wordt artikel 4.5 een nieuw lid h toegevoegd:

"h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zonnepanelen, al dan niet bevestigd op een bouwwerk of op een gebouw ten behoeve van een parkeervoorziening, met uitzondering van het gebied ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijfsterrein - zonnepanelen"

Er wordt aan artikel 4.6 een nieuw lid d toegevoegd:

" het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 4.5 onder h om zonnepanelen al dan niet bevestigd op een bouwwerk of op een gebouw ten behoeve van een parkeervoorziening, toe te staan op gronden die niet zijn aangeduid als "specifieke vorm van bedrijfsterrein - zonnepanelen" , mits deze gronden aangrenzend zijn aan de gronden met de hiervoor genoemde aanduiding".

Artikel 4 Groen

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Groen.

Artikel 5 Verkeer

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Verkeer.

Artikel 6 Water

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Water .

Artikel 7 Leiding - Gas

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Leiding - Gas met dien verstande dat de regels als volgt worden gewijzigd.

Aan artikel 8.3.2 punt d wordt voor het word "advies", "schriftelijk" toegevoegd.

Aan artikel 8.5.3 punt d wordt voor het word "advies", "schriftelijk" toegevoegd.

Artikel 8 Leiding - Hoogspanningsverbinding

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Leiding - Hoogspanningsverbinding met dien verstande dat de regels als volgt worden gewijzigd.

Artikel 9.1 sub a wordt als volgt gewijzigd:

"a. het bovengrondse transport van elektrische energie door een hoogspanningsleiding, daarbij inbegrepen, de aanleg, het beheer en het onderhoud van de hoogspanningsleiding;”

Artikel 9.2.3 sub a wordt als volgt gewijzigd:

"de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen."

Aan artikel 9.3.2 sub c wordt voor het woord "advies", "schriftelijk" toegevoegd.

Aan artikel 9.3.5 sub c wordt voor het woord "advies", "schriftelijk" toegevoegd.

Artikel 9 Waarde - Archeologie

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Waarde - Archeologie.

Artikel 10 Waterstaat - Waterbergingsgebied

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Waterstaat - Waterbergingsgebied.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

11.1 Parkeren
  • a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels mag het gebruik van een gebouw of van een onbebouwd terrein uitsluitend worden gewijzigd, indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen.
  • b. De onder a bedoelde ruimten voor het parkeren van personenauto's moeten afmetingen hebben die afgestemd zijn op gangbare personenauto's.
11.2 Laden of lossen

Indien het gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen mag dit onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels uitsluitend worden gewijzigd , indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende ruimte voor het laden of lossen van goederen.

11.3 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

  • a. het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
  • b. het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

Artikel 12 geluidzone - industrie 1

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210. zijn van toepassing. Zie artikel geluidzone - industrie 1 

Artikel 13 geluidzone - industrie 2

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210. zijn van toepassing. Zie artikel geluidzone - industrie 2.

Artikel 14 Algemene aanduidingsregels luchtvaartverkeerzone

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210. zijn van toepassing. Zie artikel Luchtvaartverkeerzone.

Artikel 15 Veiligheidszone

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210 zijn van toepassing. Zie artikel Veiligheidszone met dien verstande dat de regels als volgt worden gewijzigd.

In lid 1 "aanduidingsomschrijving" wordt voor het woord "kwetsbaar', "( beperkt)"toegevoegd.

In lid 3 "wijzigingsbevoegdheid " worden voor het woord "verschoven" de volgende woorden toegevoegd: "vergroot, verkleind,"

Artikel 16 Algemene wijzigingsregels

De regels van het bestemmingsplan " Hessenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, nr. OW1209-0210. zijn van toepassing. Zie artikel   Algemene wijzigingsregels, met dien verstande dat de regels als volgt worden gewijzigd.

In de aanhef vervalt na de woorden "Wet op de ruimtelijke ordening" de volgende tekst : "de bestemmingen 'Groen '' en "Verkeer" gedeeltelijk te wijzigen in de bestemming "Bedrijventerrein',

en wordt vervangen door de volgende tekst:

de bestemmingen "Bedrijventerrein", "Verkeer" 'Groen" en "Water" in elkaar wijzigen dan wel de bestemming 'Bedrijventerrein" wijzigen in die zin dat de situering en de vorm van de in het plan aangegeven bestemmingsvlakken en bouwvlakken worden gewijzigd dan wel nieuwe bestemmingsvlakken en bouwvlakken in het plan worden aangegeven"

Artikel 17 wetgevingzone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding "Wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 " de bestemming "Water " en de bestemming "Groen" wijzigen in de bestemming ' Bedrijventerrein', mits gelijktijdig ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone -wijzigingsgebied 2', de bestemming 'Bedrijventerrein' (gedeeltelijk) wordt gewijzigd in 'Water' met een dusdanige oppervlakte:

  • a. dat de inhoud van benodigde waterberging voor het bedrijventerrein is gegarandeerd;
  • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het stedenbouwkundig beeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de groenstructuur;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 18 Slotregel

Het plan wordt aangehaald als:

bestemmingsplan Hessenpoort, 2e partiële herziening .

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Hessenpoort, 2e partiële herziening '.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering

van 23 mei 2016 nummer 20160425-24369

drs. H.J. Meijer, voorzitter, drs. A.B.M. ten Have, griffier,