direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Facetbestemmingsplan Supermarkten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Urk heeft in de afgelopen jaren een actualiseringsslag uitgevoerd ten aanzien van de voor het gemeentelijk grondgebied geldende bestemmingsplannen. Nadien is gebleken dat de juridische regelingen van de verschillende bestemmingsplannen onvoldoende sturingsmogelijkheden biedt voor wat de vestiging van supermarkten binnen de functie detailhandel betreft. Dit is van belang aangezien supermarkten van grote betekenis zijn voor, en van invloed zijn op, de verzorgingsgebieden. Dit geldt met name voor zover dit de verkeers- en parkeerdruk betreft die een supermarkt met zich brengt. Een ongelimiteerde toename van het aantal supermarkten is daarnaast niet gewenst in verband met de beoogde differentiatie van detailhandelsvormen. Dit om te voorkomen dat een te eenzijdig, en daarmee onaantrekkelijk winkelaanbod ontstaat.

Op dit moment zijn er 5 als zodanig bekende supermarkten gevestigd op Urk. Het betreft hier 3 supermarkten in Urkerhard (i.c. Albert Heijn, Jumbo en Aldi) alsmede een supermarkt in winkelcentrum de Hofstee (Jumbo) alsmede een supermarkt in het Oude Dorp (Boni).

In alle winkelgebieden van Urk is het doen van frequente aankopen (boodschappen) een belangrijk bezoekmotief. Supermarkten zijn hierbij vaak publiekstrekkers. Zij zorgen dagelijks voor bezoekersstromen, die veelal leiden tot combinatiebezoek aan onder andere versspeciaalzaken, drogisten, huishoudelijke artikelen, bloemen, kleding, speelgoed etc. De bezoekersstromen met bijkomende planologische consequenties op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid en ontsluiting in combinatie met de kansen en bedreigingen die gepaard gaan met de vestigingsmogelijkheden van supermarkten noodzaken tot planologische sturing door middel van het bestemmingsplan.

Sedert de inwerkingtreding van de Wro en met name het Bro (art. 3.1.2 lid 2) in 2008 is het mogelijk om, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, regels in het bestemmingsplan op te nemen met betrekking tot branches van detailhandel en horeca die al of niet worden toegestaan.

In dit facetbestemmingsplan is feitelijk de reeds geruime tijd bestaande jurisprudentie vastgelegd dat in bestemmingsplannen beperkingen kunnen worden aangebracht in branches van detailhandel. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat daar ruimtelijke en planologische motieven aan ten grondslag liggen en nadrukkelijk geen concurrentieregulerende motieven.

De toelichting op het bovengenoemde artikel zegt onder meer het volgende. “Gemeenten dienen de mogelijkheid te hebben om in een bestemmingsplan de vestiging van bepaalde branches te beperken of uit te sluiten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eisen zullen moeten worden gemotiveerd vanuit overwegingen van ruimtelijke kwaliteit en niet zullen kunnen zijn gegrond louter op argumenten van concurrentiebeperking."

1.2 Voorbereidingsbesluit

Op 4 mei 2015 is door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen teneinde te voorkomen dat de beleidsdoelstelling van de voorliggende herziening van de bestemmingsplannen, door toepassing van de in de vigerende bestemmingsplannen hiervoor opgenomen mogelijkheden, doorkruist wordt.

In voornoemd besluit van 4 mei 2015 heeft de raad besloten:

  • 1. te verklaren een bestemmingsplan "Supermarkten" voor te bereiden (voorbereidingsbesluit) voor het plangebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding NL.IMRO.0184.VBB2015Super;
  • 2. in het besluit onder 1 te bepalen dat het niet is toegestaan om gronden en/of bouwwerken binnen het gebied waarvoor het besluit onder 1 geldt, zodanig aan te wenden dan wel te wijzigen voor/ naar een gebruik als supermarkt.

In voornoemd voorbereidingsbesluit wordt onder een supermarkt verstaan: “een detailhandelsbedrijf in de vorm van een zelfbedieningswinkel waar levensmiddelen, voedingsmiddelen - inclusief versartikelen zoals groente, brood, vlees en zuivel - en huishoudelijke artikelen worden verkocht, met een verkoopvloeroppervlak van ten minste 600 m².”

Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de verschillende binnen de gemeente aanwezige winkelcentra/ solitaire supermarktlocaties.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat zich binnen de bestemming detailhandel, waaronder de winkelcentra, ongewenste ontwikkelingen voor wat betreft de uitbreiding/ vestiging van supermarkten kunnen voordoen. Na het nemen van een voorbereidingsbesluit moet, teneinde ongewenste ontwikkelingen op het gebied van de uitbreiding en vestiging van supermarkten te voorkomen, binnen één jaar i.c. het detailhandelsbeleid worden uitgewerkt en vastgelegd door middel van het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan.

Het voorliggende facetbestemmingsplan voorziet in deze herziening.

Hoofdstuk 2 Plangebieden

Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de navolgende (delen van) bestemmingsplannen/ beheersverordening:

  • bestemmingsplan "Urkerhard" (vastgesteld d.d. 27-10-2011) voor wat betreft de locatie van het winkelcentrum Urkerhard;
  • bestemmingsplan "de Noord" (vastgesteld d.d. 26-06-2008) voor wat betreft de locatie van winkelcentrum Hofstee;
  • bestemmingsplan "de Noord" (vastgesteld d.d. 26-06-2008) voor wat betreft de locatie Pyramideweg;
  • bestemmingsplan "Bedrijventerrein" (vastgesteld d.d. 04-12-2007);
  • bestemmingsplan "Havens" (vastgesteld d.d. 27-06-2013);
  • beheersverordening "Kom Urk" (vastgesteld d.d. 27-06-2013) voor wat betreft de locatie van winkelcentrum het Oude Dorp.

Omdat in geen van de vigerende plannen een nadere omschrijving is gegeven van het begrip 'supermarkt', is hiervoor in de regels van het paraplubestemmingsplan een definitie opgenomen. Het voorliggend plan wordt van toepassing verklaard op de bestemmingsplannen 'Urkerhard”, “de Noord”, “Bedrijventerrein”, “Havens” en op de “beheersverordening Kom Urk”.

Het facetplan voorziet in een eenduidige en uniforme regeling ten aanzien van de vestigingsmogelijkheden van supermarkten. Op deze manier ontstaat duidelijkheid over ontwikkelingsmogelijkheden van supermarkten binnen de detailhandelsstructuur van Urk en worden ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Het plan verbiedt de bouw en het gebruik van gronden en gebouwen als supermarkt, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan” in welk geval een gebruik als supermarkt is toegestaan.

Hoofdstuk 3 Huidige planologische regelingen

In dit hoofdstuk is per locatie een beschrijving van de vigerende regeling gegeven.

3.1 Bestemmingsplan Urkerhard

Het winkelcentrum Urkerhard ligt binnen het gebied waarop het bestemmingsplan “Urkerhard” van toepassing is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0001.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0002.png"

Uitsnede voorbereidingsbesluit Uitsnede bestemmingsplan Urkerhard

De betreffende gronden staan binnen de bestemming “Gemengd” een gebruik voor detailhandel toe.

Onder detailhandel wordt verstaan: “het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/ of leveren van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit”.

Er is geen definitie van supermarkt opgenomen in het plan.

3.2 Bestemmingsplan De Noord

Het winkelcentrum Hofstee is gelegen binnen het bestemmingsplan “de Noord”.

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0003.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0004.png"

Uitsnede voorbereidingsbesluit Uitsnede bestemmingsplan De Noord

De betreffende gronden zijn bestemd voor “Detailhandel” en voor een klein gedeelte voor “Horeca”.

Onder detailhandel wordt doorgaans verstaan: “het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/ of leveren van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit”.

Deze definitie is niet als zodanig in het bestemmingsplan opgenomen. Er is ook geen specifieke definitie van supermarkt opgenomen in het plan.

De verkoopvloeroppervlakte per detailhandelsvestiging mag niet meer bedragen dan 300 m2, met dien verstande, dat ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 600 m2. Verder zijn aan voornoemde aanduiding geen ruimtelijke voorwaarden gekoppeld.

Er is geen definitie van supermarkt opgenomen in het plan.

De locatie van het buurtcentrum aan de Pyramideweg is eveneens gelegen in het bestemmingsplan “de Noord”.

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0005.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0006.png" 

Uitsnede voorbereidingsbesluit Uitsnede bestemmingsplan “de Noord”

De betreffende gronden zijn bestemd voor “Detailhandel” en voor een klein gedeelte voor “Horeca”.

Er is geen definitie van supermarkt opgenomen in het plan.

3.3 Beheersverordening Kom Urk

Het winkelcentrum Oude Dorp is gelegen binnen gronden waarop de beheersverordening “Kom Urk” van toepassing is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0007.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0008.png"

Plangebied beheersverordening Kom Urk

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0009.png"

Uitsnede voorbereidingsbesluit

De gronden waarop een supermarkt mogelijk is zijn bestemd voor “Detailhandel”, “Dienstverlening” en “Gemengd”.

Onder detailhandel wordt verstaan: “het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.”

Er is geen specifieke definitie van supermarkt opgenomen in het plan. De bestemmingen “Detailhandel", "Dienstverlening" en "Gemengd” bieden de mogelijkheid tot vestiging van supermarkten.

3.4 Bestemmingsplan Havens

De detailhandelsfilialen aan de Klifweg en het functiegemengde bedrijventerrein Lemsterhoek bevinden zich binnen de gronden waarop het bestemmingsplan “Havens” van toepassing is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0010.png"

Uitsnede voorbereidingsbesluit

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0011.png"

Plangebied bestemmingsplan Havens

De betreffende gronden waar detailhandel is toegestaan, zijn bestemd voor “Gemengd” en voor “Bedrijf” met een detailhandel gerelateerde aanduiding.

Onder detailhandel wordt verstaan: “het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.”

In het bestemmingsplan is geen definitie van supermarkt opgenomen.

3.5 Bestemmingsplan Bedrijventerrein

De detailhandelsvestigingen op het bedrijventerrein zijn gelegen binnen gronden waarop het bestemmingsplan “Bedrijventerrein” van toepassing is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0012.png"

Uitsnede voorbereidingsbesluit

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301_0013.png"

Plangebied bestemmingsplan Bedrijventerrein

De betreffende gronden zijn bestemd voor “Bedrijven”, met op enkele locaties, middels een daartoe opgenomen aanduiding de rechtstreekse mogelijkheid voor reguliere detailhandel en in enkele zones de mogelijkheid (middels een binnenplanse afwijking) tot grootschalige detailhandel (gdv)”. Binnen deze bestemming is een supermarkt in principe mogelijk op de locaties waar, d.m.v. een nadere aanduiding, detailhandel is toegestaan.

Onder detailhandel wordt verstaan: “het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.”

In het plan is geen definitie van een supermarkt opgenomen.

Hoofdstuk 4 Beleidskader en beleidsthema

4.1 Rijksbeleid

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking dient ter ondersteuning van provincies en gemeenten in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen.

De "ladder" heeft tot doel een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Deze beoogt daarbij een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten.

De "ladder" voor i.c. detailhandel vraagt van gemeenten bij nieuwe winkelontwikkelingen eerst naar herstructurering binnen of aan de rand van bestaande winkelgebieden te kijken, voordat een nieuwe perifere locatie wordt overwogen. Op deze wijze wordt een duurzame winkelstructuur met een beperkt aantal sterke winkellocaties nagestreefd, wordt winkelleegstand tegengegaan en wordt zuinig omgegaan met de schaarse ruimte.

In het kader hiervan dient de gemeente nieuwe stedelijke ontwikkelingen te motiveren met drie opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor (1) de ruimtevraag, i.c. de beoordeling of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag; (2) de beschikbare ruimte binnen binnenstedelijk gebied, te weten primair de vraag of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag en vervolgens of deze binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten en (3) ingeval herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, dient de betrokken overheid te oordelen of deze vraag op locaties kan worden ontwikkeld die passend (multimodaal)ontsloten zijn dan wel als zodanig worden ontwikkeld.

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke afweging over die ontwikkeling.

Toetsing vestigings- / gebruiksmogelijkheden supermarkt
Trede 1 Ruimtevraag

Het plan voorziet in het beperken van de mogelijkheden tot vestiging van nieuwe supermarkten/ het beperken van het gebruik van voor detailhandel bestemde gronden voor, door middel van schaalvergroting, een gebruik als nieuwe supermarkten ten opzichte van hetgeen hiervoor mogelijk is op basis van de bestemmingsplannen waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft.

Onder een supermarkt wordt in dezen verstaan: een detailhandelsbedrijf in de vorm van een zelfbedieningswinkel waar in hoofdzaak levensmiddelen, voedingsmiddelen - inclusief versartikelen zoals groente, brood, vlees en zuivel - en in beperkte mate huishoudelijke artikelen worden verkocht, met een brutovloeroppervlak van ten minste 650 m²;

De plannen waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft met betrekking tot de bestemmingen 'Gemengd', 'Detailhandel', 'Dienstverlening' en 'Gemengd' bevatten geen expliciete beperking/verbod tot een gebruik als supermarkt.

Het voorliggend facetbestemmingsplan impliceert derhalve een inperking van de mogelijkheden voor supermarkten in de zin van nieuwvestiging alsmede van een dergelijke beperking door gebruiksverandering van bestaande voor detailhandel bestemde dan wel in gebruik zijnde gronden hiertoe. Dientengevolge wordt niet nader ingegaan op trede 2 (bepalen regionale vraag naar ruimte voor i.c. supermarkten) en trede 3 (bouwen binnen bestaand stedelijk gebied) van de Ladder Duurzame Verstedelijking.

Conclusie

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het voorliggend plan voldoet aan/ geen strijdigheid oplevert met het gestelde met betrekking tot de ladder duurzame verstedelijking.

4.2 Gemeentelijk beleid

Detailhandelsvisie gemeente Urk 2015 – 2025+

In de op 26 mei 2016 vastgestelde “Detailhandelsvisie gemeente Urk 2015 – 2025+” is met betrekking tot de supermarktstructuur bepaald dat inzicht nodig is in de supermarktspreiding en in de oppervlakte van de verschillende winkels.

Geconstateerd is dat het huidige aanbod onevenwichtig verdeeld is met twee kleine vestigingen in Oud Urk ('t Klif 3 en de Hofstee) en drie modernere aanbieders in Nieuw Urk (Urkerhard). De voorgenomen verplaatsing van de Boni supermarkt vanaf de locatie 't Klif zal dit evenwicht enigszins herstellen. Het is onduidelijk elke activiteit er in het pand waarin de Boni thans nog gevestigd is, zal komen na vertrek van de Boni. Bij voorkeur wordt gestreefd naar meer supermarktkeuze in het westelijke verzorgingsgebied van het Oude Dorp met twee volwaardige supermarkten (max. 1.500 m2 bvo = 1.200 m2 wvo): i.c. de Boni en op de middellange termijn één in het centrumgebied zelf. Voorlopig is dat nog op De Hofstee waar een beperkte uitbreiding van de supermarkt mogelijk is. In het investeringsniveau wordt rekening gehouden met een toekomstige verplaatsing van deze supermarkt naar het Oude Dorp.

De uitbreiding van Jumbo Urkerhard past in de tweepolige visie; ook in Urkerhard worden volwaardige supermarkten toegestaan (tot max. 1.500 m2 bvo), tenzij de bestaande bvo/ wvo meer bedraagt dan 1.500 m2 bvo in welk geval de bestaande situatie geldt als de maximaal toegestane bvo/ wvo .

Dit maximum-metrage, evenals in het Oude Dorp, zal over vijf jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast aan de dan geldende actualiteit.

Voor de kortere termijn (vijf tot tien jaar) is het van belang om niet alle ontwikkelingen stil te zetten vanwege de focus op het verzorgingsgebied van het Oude Dorp. Om die reden is gekozen voor nieuwvestiging van de Boni supermarkt op Lemsterhoek. Ingeval Jumbo uitbreidt in Urkerhard heeft dat mogelijk effecten op de investeringskansen van de tweede Jumbo op de Hofstee. Wellicht dat een andere supermarkt op Urk kansen ziet om zich op de locatie de Hofstee te vestigen met op termijn de optie om te verplaatsen naar het verzorgingsgebied het Oude Dorp.

Hoofdstuk 5 Juridische vormgeving

5.1 Inleiding

Het voorliggende plan is juridisch vormgegeven als een facet-bestemmingsplan (ook wel: paraplubestemmingsplan). Dat wil zeggen dat de betreffende bestemmingsplannen niet zelf worden aangepast/ gewijzigd, maar dat het voorliggend plan slechts één facet van deze onderliggende plannen herziet. Ten aanzien van het onderwerp dat het facetbestemmingsplan nader regelt, komen de regels ten aanzien van dat onderwerp in de onderliggende bestemmingsplannen te vervallen, dan wel gelden de regels in dit facetbestemmingsplan als een nadere aanvulling op de reeds vigerende planregels van de bestemmingsplannen.

In de regels is aangegeven op welke bestemmingsplannen en voor welke bestemming binnen die bestemmingsplannen deze facetregeling van toepassing is. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen voor wat betreft het deel van een bepaald bestemmingsplan dat wordt vervangen dan wel aangevuld door de regeling in deze herziening. Aanvullend hierop geldt dat bestemmingsplannen in hun eigen regeling blijven voorzien wanneer dit buiten het kader van voorliggend facetplan valt. Het voorgaande geldt bijvoorbeeld voor het parkeren, voor zover dit in het daarop van toepassing zijnde bestemmingsplan, zelfstandig wordt opgelost, in welk geval de regeling in het facetbestemmingsplan daarvoor komt te vervallen. Het is de bedoeling dat bij de herziening van de bestemmingsplannen dit hierin wordt opgenomen.

De facetregeling herziet vigerende (digitale) bestemmingsplannen. Het facetbestemmingsplan wordt digitaal beschikbaar gemaakt en wat betreft de regels en verbeelding is aangesloten op de wettelijke standaardiseringsvereisten van het RO2012/SVBP 2012 (verplicht sinds 1 juli 2013). Verder zijn een overgangsregeling en een anti-dubbeltelregel uit het Bro opgenomen.

5.2 Juridische basis

Geconstateerd is dat de huidige planologische regels uit de vigerende bestemmingsplannen/ beheersverordening binnen de gemeente Urk teveel interpretatieruimte bieden als het gaat om vestigings- en oppervlaktebepalingen ten behoeve van supermarkten/ supermarktlocaties. Deze combinatie heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad d.d. 4 mei 2015 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de locaties waar de planologische mogelijkheid aanwezig is voor detailhandel. Aangezien de voorbereidingsbescherming een jaar na datum waarop het hiertoe genomen besluit vervalt, biedt het voorliggend facetbestemmingsplan het juridisch kader waarin de met het genomen voorbereidingsbesluit beoogde maatregelen juridisch worden vastgelegd. Onderstaand zullen de onderdelen van de regels per onderwerp worden besproken.

Begrippen

Omdat in de vigerende bestemmingsplannen/ beheersverordening in de begrippen geen nadere omschrijving is gegeven van het begrip 'supermarkt', is hiervoor in de regels de navolgende definitie opgenomen:

“een detailhandelsbedrijf in de vorm van een zelfbedieningswinkel waar in hoofdzaak levensmiddelen, voedingsmiddelen - inclusief versartikelen zoals groente, brood, vlees en zuivel – en in beperkte mate huishoudelijke artikelen worden verkocht, met een brutovloeroppervlak van ten minste 650 m²“;

Deze regeling is van toepassing verklaard op (delen van) de bestemmingsplannen 'Urkerhard', “de Noord”, “Bedrijventerrein”, “Havens” en op de “beheersverordening Kom Urk”. Tevens zijn ter verduidelijking de begrippen winkelvloeroppervlak (wvo) en brutovloeroppervlak (bvo) in de begrippenlijst opgenomen.

De opgenomen maatvoering van minimaal 650 m2 bvo van een supermarkt veronderstelt dat een supermarkt vanaf deze oppervlakte en groter ruimtelijk relevante invloed heeft op het winkelgebied, mede vanuit het oogpunt van parkeren en de verkeersaantrekkende werking.

Het voorgaande impliceert dat bestaande en ook nieuwe detailhandelsbedrijven in de vorm van een zelfbedieningswinkel waar in hoofdzaak levensmiddelen, voedingsmiddelen - inclusief versartikelen zoals groente, brood, vlees en zuivel - en in beperkte mate non food/ huishoudelijke artikelen worden verkocht, met een bvo van minder dan 650 m2 zijn toegestaan, doch niet worden aangemerkt als supermarkt.

Van toepassing verklaring

In dit onderdeel worden de bestemmingsplannen opgesomd waarop het voorliggend bestemmingsplan een aanvulling op de planregels is, dan wel vervanging hiervan inhoudt. In de bij dit facetplan behorende verbeelding is dit weergegeven door middel van het van toepassing verklaren en opnemen van alle plangrenzen van de betrokken bestemmingsplannen.

Algemene gebruiksregels

In de algemene gebruiksregels van het facetbestemmingsplan wordt het gebruik als supermarkten expliciet uitgesloten en worden nadere gebruiksregels voor de diverse locaties, welke expliciet onderdeel uitmaken van het facetplan, voorgeschreven. De hoofdregel is dat op de gronden in de van toepassing verklaarde bestemmingsplannen een gebruik als supermarkt is verboden, tenzij deze zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan”, in welk geval een gebruik voor detailhandel in de vorm van een supermarkt is toegestaan. Uitsluitend de van deze aanduiding voorziene gronden mogen worden gebruikt voor supermarkt. Uitgangspunt hierbij is dat maximaal 80 % van de bestaande bvo mag worden aangewezen als winkelvloeroppervlak (wvo). Het gaat hierbij om de reeds hiervoor genoemde locaties, te weten:

  • 1. de locatie bekend als winkelcentrum “Urkerhard” waarvoor geldt dat ter plaatse drie bouwvlakken zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan - 1 t/m 3”, waarvoor geldt dat de bestaande dan wel (onherroepelijk) vergunde brutovloeroppervlakte als maximum is toegestaan;
  • 2. de locatie bekend als winkelcentrum “Hofstee” waarvoor geldt dat ter plaatse maximaal één bouwvlak is voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan - 4”, waarvoor geldt dat uitsluitend de bestaande brutovloeroppervlakte als zodanig mag worden aangewend voor een gebruik als supermarkt;

Voor de locatie “Pyramideweg” is, middels dit facetbestemmingsplan niet langer de mogelijkheid voor een supermarkt opgenomen, maar kan het huidige gebruik worden voortgezet. Het voorgaande geldt eveneens voor de locatie in het Oude Dorp waar thans de Boni nog is gevestigd.

Om inzichtelijk te maken op welke specifieke locaties de gebruiksbepaling t.b.v. een specifiek gebruik als supermarkt betrekking heeft, zijn de 4 locaties zichtbaar gemaakt op de verbeelding van dit facetbestemmingsplan door de vigerende bestemming van de locaties en per locatie een aanduiding ”specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan'' toe te kennen, genummerd van 1 tot en met 4 en dus corresponderend met de in de planregels hieraan toegekende nummers. Bij digitale raadpleging wordt op deze wijze duidelijk welke gebruiksregel specifiek van toepassing is op de betrokken locatie/ het bestemmingsonderdeel.

Algemene wijzigingsregels

In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan de aanduiding "specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan” op een bouwvlak/ bestemmingsonderdeel vervalt. Voorwaarden hiervoor zijn dat het gebruik van het perceel overeenkomstig de functieaanduiding gedurende een periode van ten minste 12 maanden aaneengesloten is onderbroken of zoveel eerder met rechthebbenden (eigenaar/ gebruiker) is overeengekomen

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Aan de uitvoering van dit bestemmingsplan zijn geen kosten verbonden en eventuele financiële gevolgen van het vaststellen ervan zijn voor rekening van de gemeente. Een exploitatieplan is voor het voorliggende bestemmingsplan dan ook niet aan de orde.

Hoofdstuk 7 Inspraak en overleg

7.1 Inspraak

Gelet op de beperkte consequenties van dit plan is het voorontwerpfacetbestemmingsplan niet aangeboden voor de inspraak. Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening is dit in voorliggend geval niet vereist.

7.2 Overleg

In het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpfacetbestemmingsplan voorgelegd aan de wettelijke overleginstanties. De provincie heeft in dat kader een opmerking geplaatst met betrekking tot de Ladder duurzame verstedelijking die in de toelichting is verwerkt.

7.3 Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende een periode van zes weken terinzage gelegen met ingang van 3 mei 2016. Gedurende deze termijn zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties hierop zijn weergegeven in de Reactie – en antwoordnota die als Bijlage 1 bij de toelichting is opgenomen.

7.4 Vaststelling bestemmingsplan

Het facetbestemmingsplan Supermarkten is met de zienswijzen en de reactie- en antwoordnota van de zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De zienswijzen zijn inclusief de reactie hierop opgenomen in de Reactie – antwoordnota die mede ter besluitvorming aan de raad is aangeboden. Het Raadsbesluit is als Vaststellingsbesluit toegevoegd aan dit bestemmingsplan.