direct naar inhoud van Regels
Plan: Facetbestemmingsplan Supermarkten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het facetbestemmingsplan Facetbestemmingsplan Supermarkten met identificatienummer NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkt-0301 van de gemeente Urk;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 bruto vloeroppervlak (bvo):

de totale ruimte van een winkel bestaande uit winkelvloeroppervlak en niet voor consumenten toegankelijke ruimte (opslag, kantine et cetera);

1.4 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteiten;

1.5 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.6 supermarkt:

een detailhandelsbedrijf in de vorm van een zelfbedieningswinkel waar in hoofdzaak levensmiddelen, voedingsmiddelen - inclusief versartikelen zoals groente, brood, vlees en zuivel – en in beperkte mate huishoudelijke artikelen worden verkocht, met een brutovloeroppervlak van ten minste 650 m²;

1.7 winkelvloeroppervlak (wvo):

de voor het publiek toegankelijke winkelruimte ten behoeve van detailhandel.

Artikel 2 Van toepassingsverklaring

De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing op de bestemmingen, waarin de functie detailhandel is toegestaan, op grond van de navolgende bestemmingsplannen. Het bepaalde in navolgende bestemmingsplannen blijft van toepassing, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van bepalingen, de bepalingen van dit bestemmingsplan voorgaan op de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

Naam bestemmingsplan   Datum vaststelling  
bestemmingsplan Urkerhard   27-10-2011  
bestemmingsplan De Noord   26-06-2008  
beheersverordening Kom Urk   27-06-2013  
bestemmingsplan Havens   27-06-2013  
bestemmingsplan Bedrijventerrein   04-12-2007  
   

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Algemene gebruiksregels

4.1 Verbod gebruik supermarkten
 • a. Voor zover krachtens de bestemmingsplannen zoals genoemd in Artikel 2, het gebruik van gronden en of bouwwerken ten behoeve van detailhandel is toegestaan, zijn supermarkten hiervan uitgesloten, met uitzondering van:
  • 1. de voor “Gemengd” bestemde gronden die zijn gelegen binnen het bestemmingsplan “Urkerhard”, die zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan – 1”, “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan – 2” respectievelijk “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan –3”, waarvoor geldt dat ter plaatse maximaal 3 supermarkten zijn toegestaan, waarvan de bruto vloeroppervlakte per supermarkt niet meer bedraagt dan de bestaande/ vergunde bruto vloeroppervlakte. Van de toegestane bruto vloeroppervlakte (bvo) per supermarkt mag maximaal 80 % worden aangewend als winkelvloeroppervlakte (wvo).
  • 2. de voor 'Detailhandel” bestemde gronden die zijn gelegen binnen het bestemmingsplan “De Noord”, die zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan -4”, waarvoor geldt dat ter plaatse maximaal 1 supermarkt is toegestaan, waarvan de bruto vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan de bestaande bruto vloeroppervlakte. Van de toegestane bruto vloeroppervlakte (bvo) mag maximaal 80 % worden aangewend als winkelvloeroppervlakte (wvo).
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a geldt:
  • 1. dat het gebruik van een andere dan de begane grondvloer als een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte niet is toegestaan.

Artikel 5 Algemene wijzigingsregels

5.1 Aanduidingen
5.1.1 specifieke vorm van detailhandel - supermarkt

Burgemeester en wethouders kan bij omgevingsvergunning:

 • a. het bestemmingsplan “Urkerhard” voor zover het betreft de bestemming “Gemengd” die is voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan - 1”, “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan – 2”, en / of “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan – 3”;
 • b. het bestemmingsplan ”De Noord” voor zover het betreft de bestemming “Detailhandel” die is voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan - 4';

geheel of deels wijzigen in de bestemming “Gemengd” zonder aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan 1”, “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan – 2”, en “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan – 3”, respectievelijk “Detailhandel” zonder aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan - 4”,

mits :

 • c. het gebruik van het perceel overeenkomstig de functieaanduiding gedurende een periode van ten minste 12 maanden aaneengesloten is onderbroken of zoveel eerder met rechthebbenden (eigenaar/ gebruiker) is overeengekomen.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
6.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het facetbestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan Supermarkten'.