direct naar inhoud van 3.4 Provinciaal beleid
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

3.4 Provinciaal beleid

3.4.1 Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie van de provincie Overijssel is op 1 juli 2009 vastgesteld. De Omgevingsvisie is een integraal beleidsplan voor de fysieke leefomgeving waarin het streekplan, het verkeer- en vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan zijn samengevoegd. Met de Omgevingsvisie geeft de provincie Overijssel de richting aan voor de ontwikkeling van Overijssel tot 2020 en verder.

Hoofdambitie van de Omgevingsvisie is ‘een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden'. Leidend voor de beleidskeuzes die op dit gebied worden gemaakt, zijn de thema’s duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Voor onderhavig plan gelden de volgende beleidsambities en provinciale belangen:

  • Versterken van de identiteit en de onderlinge diversiteit van landschappen en dorpen.
  • Versterken van de kernkwaliteiten van (binnen)steden (monumenten, architectuur, water/groen, culturele voorzieningen, stationsgebieden). `

Enkele relevante beleidskeuzes waar de ambities mee gerealiseerd kunnen worden zijn:

  • het creëren van een continu en beleefbaar watersysteem als dragende structuur van Overijssel. Dit is een gecombineerde wateropgave meer met een natuuropgaven. Waterveiligheid staat daarbij voorop;
  • het hanteren van natuur als ruggengraat, ontsloten in de flanken. De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur dient afgerond te zijn in 2018;

Een van de gebiedsontwikkelings- en uitvoeringsprojecten is 'Ruimte voor de Vecht'. De ruimtelijke continuïteit en de samenhang pakt de provincie regionaal aan in het programma Ruimte voor de Vecht samen met de gemeenten en andere partners. In dit programma komen vele aspecten aan de orde zoals: garanderen van waterveiligheid met een robuust watersysteem, zonering van dynamiek en rust, de rivieren als beelddrager en inzet van functies (recreatie, wonen, werken) voor kwaliteitsverbetering.

afbeelding "i_NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01_0006.jpg"

Afbeelding 2: Uitsnede Ontwikkelingsperspectieven Omgevingsvisie Overijssel.

Deze uitsnede laat voor het plangebied de volgende aanduidingen zien:

  • een primair waterbergingsgebied;
  • mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren;
3.4.2 Ruimte voor de Vecht

Het programma Ruimte voor de Vecht is een samenwerkingsverband tussen Provincie Overijssel, de Vechtdalgemeenten, waterschappen en andere maatschappelijke instellingen. Deze samenwerking heeft tot doel om van de Vecht een veilige rivier te maken, zodat er in het Vechtdal veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Rust en ruimte blijven het visitekaartje van de Vecht en het Vechtdal. Maar het gebied moet ook leefbaar en aantrekkelijk blijven. Daarom is een impuls gegeven, met aandacht voor de bijzondere waarden.

De Vecht krijgt op verschillende manieren meer ruimte voor water. Van plaats tot plaats zijn oplossingen gekozen die het beste aansluit bij het Vechtdal en de bewoners: door het aanleggen van meanders of nevengeulen, door de rivier op sommige plekken breder te maken of de dijken te versterken. Planten en bomen in uiterwaarden stuwen het water op. We kiezen voor korte begroeiing waar het water vlot moet wegstromen, zoals graslanden met grazende koeien. Hoge struiken en bomen mogen groeien op plaatsen waar het water vrijwel stilstaat. Met andere woorden: kort waar het moet en hoog waar het kan.