direct naar inhoud van Artikel 4 Waarde - Archeologie
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

Artikel 4 Waarde - Archeologie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemming tevens bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de voorkomende archeologische waarden, met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen, waarbij geldt dat de bescherming van de archeologische waarden primair is aan de basisbestemming.

4.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologie' bestemde gronden mag niet worden gebouwd, indien daarvoor dieper dan 0,30 m, te rekenen vanaf het maaiveld, in de bodem zal worden geroerd.

4.3 Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 4.2, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de archeologische waarden van het gebied.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de onder 4.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
  • b. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
  • c. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
  • d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd;
  • e. het scheuren van grasland.
4.4.2 Weigeringsgrond omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt geweigerd, indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

4.4.3 Uitzondering

Geen omgevingsvergunning is nodig voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden:

  • a. die het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen, mits de gronden niet dieper dan 0,30┬ám, te rekenen vanaf het maaiveld, worden geroerd;
  • b. die noodzakelijk zijn ter realisering van de aan de grond gegeven bestemming en de krachtens 4.2en 4.3 toegelaten bouwwerken
  • c. die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.