direct naar inhoud van Artikel 24 Water
Plan: Glanerbrug 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20101314-0003

Artikel 24 Water

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Water” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sloten, beken, vijvers, poelen en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
  • b. waterbeheer en waterberging;
  • c. bescherming van landschaps- en natuurwaarden;
  • d. extensief recreatief medegebruik;
  • e. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere werken en voorzieningen, zoals bruggen, dammen en/of duikers, oeverbeschoeiingen en groenvoorzieningen;
  • f. bij direct aan het water grenzende woningen behorende bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals terrassen en vlonders.

24.2 Bouwregels

24.2.1 Algemeen

Op de voor “Water” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 24.1.

24.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

24.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 meter bedragen.

24.2.4 Bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij woningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, als bedoeld in lid 24.1onder f gelden de volgende bepalingen:

  • a. De oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 15 m2 bedragen;
  • b. De bouwhoogte van een bouwwerk mag maximaal 2 meter bedragen.

24.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden ten behoeve van ligplaatsen voor woon- en bedrijfsschepen.