direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Looweg 68, Bathmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P213-OH05

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving


De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen, behorende bij het op de aangrenzende grond gelegen gelegen hoofdgebouw met de daarbij behorende:
 • b. verhardingen;
 • c. vlaggemasten;
 • d. erfafscheidingen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
 • a. Op de tot 'Tuin' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, met dien verstande dat:
 • b. De maximale oppervlakte aan verharding op de voor Tuin aangewezen gronden 100 m² mag bedragen;
 • c. Er ten hoogste één vlaggenmast mag worden geplaatst op de voor Tuin aangewezen gronden behorende bij een bouwperceel, met een maximale hoogte van 6 meter;
 • d. Erfafscheidingen een maximale hoogte hebben van 1 meter.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde


Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1 m bedragen.
4.3 Ontheffing van de bouwregels
4.3.1 Bevoegdheid


Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

 • b. artikel 4.2.1 onder b en toestaan dat de oppervlakte aan verharding op de voor Tuin aangewezen gronden maximaal 200 m² mag bedragen;
 • c. artikel 4.2.1 onder d en toestaan dat de maximale hoogte van erfafscheidingen 2 meter mag bedragen.

4.3.2 Toepassingsvoorwaarden


De in het vorige artikel genoemde ontheffingen kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.

4.3.3 Procedure


Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.