direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 4 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een verkooppunt van motorbrandstoffen zonder LPG;

en de daarbij behorende:

 • b. erven en terreinen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. wegen en paden;
 • e. parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de tot 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' bestemde gronden mogen alleen worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen alleen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid;
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van overkappingen en /of luifels mag niet meer dan 6 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, met uitzondering van detailhandel in weggebonden artikelen, waarbij de verkoopvloeroppervlakte per verkooppunt ten hoogste 15 m² bedraagt;
 • b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG.