direct naar inhoud van 5.4 Leidingen en kabels
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

5.4 Leidingen en kabels

5.4.1 Hogedrukaardgasbuisleiding

Op korte afstand van het plangebied bevinden zich een hogedrukaardgasbuisleiding met een diameter van 8 inch en een maximale druk van 40 bar. De circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" uit 1984 hanteert per type leiding een toetsingsafstand. Binnen die toetsingsafstand moet worden nagegaan welke bebouwing in die zone aanwezig is. Aangezien deze toetstingsafstand deze 20 meter bedraagt, en de meest nabijgelegen woning op 36 meter afstand van deze leiding ligt, is verdere toetsing aan de circulaire niet nodig. Daarmee wordt impliciet aan de circulaire voldaan.

5.4.2 Hoogspanningsverbinding

Door het plangebied loopt een hoogspanningsverbinding. Op 3 oktober 2005 heeft VROM schriftelijk de gemeenten geadviseerd over het te voeren beleid met betrekking tot gezondheidsrisico's afkomstig van hoogspanningsverbindingen. Het advies luidt om bij de vaststelling van bestemmingsplannen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen (o tot 15 jaar) langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbij het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (┬ÁT). In het advies wordt door VROM met nieuwe situatie, i.r.t. verblijftijd en mate van blootstelling, bedoeld het oprichten van woningen, scholen, kinderdagverblijven e.d. Er wordt bij gemeentelijke planvorming rekening gehouden met dit VROM-advies. Dit bestemmingsplan is conserverend van karakter en maakt om die reden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk binnen de indicatieve zone volgens de netkaart van VROM (2 x 50m).

5.4.3 Straalpad

Vanaf o.a. de KPN-mast aan de Teugseweg lopen verschillende straalpaden over Deventer grondgebied. Er geldt voor hoge obstakels een minimale afstand van 100 m aan weerszijden van de hartlijn van de straalverbinding. Deze afstanden zijn in een zone als aanduidingsgebied aangegeven in dit bestemmingsplan. Dit conserverend bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor (hoge) nieuwbouw. Dit onderwerp behoeft daarom geen verdere onderbouwing.