direct naar inhoud van Artikel 7 Waterstaat
Plan: Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz010-vg01

Artikel 7 Waterstaat

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor watersystemen als fysiek systeem van watergangen en andere met de waterhuishouding samenhangende voorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de beschermingszone

Binnen de beschermingszone mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht, die ten dienste staan van de primaire bestemming met een maximale hoogte van 1,5 meter.

7.2.2 Bouwwerken binnen de beschermingszone

In aanvulling op het bepaalde in 10.2.1 mogen binnen de beschermingszone uitsluitend bouwwerken worden gebouwd welke krachtens de aan de betreffende gronden gegeven bestemming zijn toegelaten, indien de belangen van de primaire bestemming daarmee niet op een onevenredige wijze worden geschaad.

7.2.3 Schriftelijk advies waterstaat

Voordat een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend voor bouwwerken als bedoeld in 10.2.2 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de beheerder van de betreffende watergang.