direct naar inhoud van Structuurvisie 2030
Plan: Structuurvisie Meppel
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1

Structuurvisie 2030

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Voorwoord door wethouder Ton Dohle

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0001.jpg"

Met een gevoel van trots presenteer ik u de Structuurvisie Meppel 2030 "Duurzaam verbinden". Voor u ligt een knap staaltje integraal beleidswerk dat we met eigen expertise hebben gemaakt. We hebben hiermee een visie voor de lange termijn die voldoende ruimte biedt voor politieke afwegingen van toekomstige colleges.

We hebben een visie willen maken die recht doet aan Meppel. Die past bij de identiteit van de stad, de dorpen en de inwoners. We hebben gekozen voor een zelfbewuste insteek met een hoog realiteitsgehalte. Want we zijn wel kernstad in de regio, en we bieden wel werkgelegenheid en voorzieningen aan een grote groep mensen uit de wijde omgeving. Net als u voelen we de gevolgen van de crisis en moeten we verstandige keuzes maken. Zonder de lange termijnontwikkeling van Meppel op voorhand te belemmeren. Deze mooie visie hebben we samen met u gemaakt. Ik was verheugd met1.2 de bijdragen van vele enthousiaste inwoners, regionale partners, bedrijven en instellingen. Het bleek dat we het eigenlijk vaker wel met elkaar eens waren dan niet.

We zijn trots op Meppel en willen de goede dingen graag behouden. Ons cultureel erfgoed bijvoorbeeld, het water en onze havens, onze binnenstad en onze fijne woonwijken. Het vele groen en de nabijheid van natuur en landschap geeft rust en ruimte die we blijven koesteren. Onze historische binnenstad blijft als het aan ons ligt ook in de toekomst van grote economische en culturele waarde. Onze bescheiden schaal maakt dat we elkaar kennen, zonder dat we elkaar teveel in de weg zitten. Die schaal, die Meppeler maat, blijft een belangrijke waarde. Willen we een leefbaar Meppel achterlaten voor toekomstige generaties, dan zullen we duurzaamheid in ons denken en onze oplossingen moeten meenemen. Binnen de grenzen van wat mogelijk is, laten we de economische motor stevig draaien in Meppel.

We leven in een bijzondere tijd van immense bezuinigingen, een zich voortslepende economische crisis en een groeiend besef dat we met elkaar een andere weg moeten inslaan. Doordrongen van dat besef is ook deze Structuurvisie tot stand gekomen. De gemeentelijke overheid kan niet meer vanuit een ivoren toren bepalen wat er in de gemeente gebeurt. Mondige en goed opgeleide inwoners willen graag meedenken over hun stad. Wanneer we in de nieuwe participatiesamenleving tijd en inspanningen van Meppelers vragen, zullen we daarover eerst met ze moeten overleggen. Dat biedt ook nieuwe kansen.

Meppel heeft nu een kader en een koers voor alle toekomstige ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van Meppel zoals we die hebben benoemd. Toekomstige colleges zullen nog best hun eigen accenten willen leggen.

De complexiteit van de opgaven waarvoor we ons gesteld zien, maakt dat we met meer partijen te maken hebben. Kleinere budgetten dwingen ons creatief met de beschikbare middelen om te gaan. We zoeken steeds meer samenwerking met partijen buiten het Stadhuis. We gaan ons steeds meer naar buiten richten.

Ik hoop dat u het met ons eens bent dat we met deze Structuurvisie weer een tijdje goed vooruit kunnen. Laat het maar weten, we komen elkaar vast tegen in Meppel.

1.2 Samenvatting

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0002.jpg"

Open structuurvisie kaart in pdf.

De Structuurvisie Meppel 2030 "Duurzaam verbinden" geeft een kader voor de sociaal-maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende twintig jaar in Meppel. Het is een langetermijnvisie waarvan de planhorizon ligt op 2030. Deze Structuurvisie geeft een inspirerend kader voor passende en gewenste activiteiten en investeringen. De Structuurvisie positioneert ons duidelijk in de regio. De Structuurvisie zorgt voor een consistent ruimtelijk beleid (lange termijn). Ook geeft de Structuurvisie een duidelijke visie op de uitvoering en mogelijkheden van het verhalen van kosten. Deze visie gaat uit van verregaande samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en regiopartners.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0003.jpg"

Context

Meppel is geen eiland. Actuele trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de inhoud van de Structuurvisie. Meppel houdt in zijn toekomstplannen rekening met de gevolgen van de economische crisis, met demografische ontwikkelingen, met de steeds mondiger wordende burger, de behoefte aan nabijheid van kleinschalige voorzieningen, de digitalisering, de voedselcrisis en de klimaatverandering. Daarbij is de positie en functie van Meppel in de regio bepalend voor de interactie met de buitenwereld.

De visie: Duurzaam verbinden

Meppel werkt de komende jaren aan duurzame verbindingen. Verbindingen in de brede regio, verbindingen met omliggende gemeenten en verbindingen met de eigen inwoners. De ambitie voor de komende jaren is verder ontwikkelen naar een leefbare, groene, duurzame woon- en werkstad, kleinschalig en met stadse allure; Meppel wordt nog meer een bedrijvige spin in het web van regionale weg-, spoor- en waterverbindingen. De komende jaren ligt de nadruk op kwaliteit, op behouden en versterken van de Meppeler identiteit, de positie in de regio en verbindingen.

Meppel wil de leefbaarheid in de wijken blijven garanderen door bereikbare zorg en voorzieningen in de wijken goed te organiseren. Voor voldoende werkgelegenheid blijft een gezond bedrijfsleven essentieel. Waar mogelijk faciliteert Meppel ondernemers en bedrijven. De bereikbaarheid van Meppel is van vitaal belang voor de werkgelegenheid, de economie, de doorstroming naar de binnenstad en ook voor de leefbaarheid van de inwoners. Aan de noordzijde van de stad ligt een verkeerskundig infarct op de loer en hebben we een opgave om de bereikbaarheid van onze stad en werkgebieden in de toekomst te waarborgen.

Uitgangspunten

Voor de toekomstvisie gebruikt Meppel enkele leidende principes. Bij toekomstige ontwikkelingen gaat Meppel uit van zijn eigen identiteit, die wezenlijk bijdraagt aan het welzijn en de welvaart van de inwoners. Die identiteit is terug te vinden in de fysieke omgeving, in het gebruik van de ruimte, maar ook in de sociale structuur.

De gemeente Meppel is trots op zijn cultuurhistorie die je in stedelijk en landelijk gebied overal terug ziet. De uitstraling van historisch Meppel met diversiteit aan bouwhoogtes en -volumes moet in stand blijven.

Meppel is rijk bedeeld met beekdalen, vaarten, oevers, parken en natuurzones die als groene zones de stad in steken. Toekomstige ontwikkelingen mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van groen en water in Meppel.

De Structuurvisie is doorspekt met duurzame ambities. Meppel wil een duurzame stad worden 'die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen'.

Van visie naar programma's

De opgaven die volgen uit de visie zijn ondergebracht in programma's met een logische samenhang. De drie programma's zijn: Meppel leeft, Meppel werkt en Meppel verbindt. Met het programma Meppel leeft, werkt de gemeente op sociaal-maatschappelijk terrein aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in de binnenstad, wijken en dorpen. Met het programma Meppel werkt, schept Meppel de randvoorwaarden voor een goede werkgelegenheid en goed functionerende bedrijventerreinen. Met het programma Meppel verbindt, doet de gemeente al het mogelijke aan een goede bereikbaarheid zodat de infrastructuur bijdraagt aan economische ontwikkeling en sociale leefbaarheid.

Rol en inzet gemeente

Meppel introduceert de rol van netwerkregisseur bij de uitvoering van de sociaaleconomische opgaven van de Structuurvisie. Veel meer dan de oude rol van initiator, financier en uitvoerder van grote ontwikkelingen, ziet de gemeente een rol voor zichzelf door partijen bij elkaar te brengen, ontwikkelingen van anderen te ondersteunen en te bemiddelen tussen belangen. Alleen bij publieke taken zoals herstructurering van bedrijventerreinen en infrastructurele werken, heeft de gemeente nog de oude actieve houding. De gemeente ziet een regierol voor zichzelf bij sociale opgaven.

Uitvoering

De gemeente wordt geconfronteerd met een afname van financiële middelen, voortgaande bezuinigingen en een uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden door het afstoten van rijkstaken, zonder voldoende financiële compensatie. Deze veranderende maatschappelijke situatie dwingt de gemeente steeds meer tot het beperken van haar inzet tot de gemeentelijke kerntaken. Het zwaartepunt van de gemeentelijke inzet verschuift van projectmanagement naar programma-management. Projecten zullen steeds vaker door private partijen worden uitgevoerd. De gemeente stuurt veel meer op hoofdlijnen, oftewel op beleidsprogramma's. Programma-sturing kent grote voordelen:

 • Integraal werken, samenhang in beleid.
 • Inspelen op veranderingen, onzekerheden, flexibiliteit.
 • Duidelijk zichtbaar wat de gemeente doet en wat de mogelijkheden van anderen zijn (faciliterende rol).
 • Koppeling aan gemeentelijke begrotingscyclus: Perspectiefnota en Programmabegroting.

In het Uitvoeringsplan zijn de programma's vertaald naar opgaven. Daarmee wordt duidelijk hoe de verschillende programma's vorm zullen krijgen in de visie van het gemeentebestuur. De uitvoering van de Structuurvisie wordt in dit Uitvoeringsplan gewaarborgd. De Structuurvisie is geen droomvisie, maar heeft concrete consequenties.

Financiën 

Voor de komende 10 jaar zijn de opgaven geprioriteerd en financieel vertaald door voor deze opgaven de investeringskosten globaal te berekenen. Wil de Structuurvisie ook echt als gemeentelijk planningsinstrument gaan fungeren, dan kan het geen statisch instrument zijn. De gemeente zal voortdurend afwegingen moeten maken tussen het vastgestelde programma, nieuwe ruimtelijke mogelijkheden, marktontwikkeling, maatschappelijke veranderingen en financiële mogelijkheden.

1.3 Leeswijzer

De Structuurvisie bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft de context van de gemeente; de regio waartoe Meppel behoort. Hoofdstuk 3 geeft de visie voor de toekomst weer; het centrale deel van de Structuurvisie. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de diverse gebieden en per gebied ook specifiek de ambitie die gemeente daar ziet. In hoofdstuk 5 is per beleidsthema een doorkijk naar 2030 opgenomen. Het afsluitende hoofdstuk 6 bevat het uitvoeringsplan, waarin de opgaven staan die gemeente in de toekomst wil verwezenlijken.

Hoofdstuk 2: Context

Meppel is geen eiland. Trends en ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau bepalen ook onze opgaven. We zijn onderdeel van een groter geheel. In eerste instantie is dat onze regio.

Hoofdstuk 3: Visie

Hierin leest u de visie van Meppel op de ontwikkelingen die op ons afkomen. De visie vertelt wat we willen doen in Meppel en waarom. Hiervoor gebruiken we een langetermijnperspectief: de planhorizon ligt op het jaar 2030. We staan stil bij de grote opgaven die de Structuurvisie benoemt. Ook geven we aan welke rol wij voor onszelf hierin zien en op welke manier wij tot gezamenlijke invulling komen.

Hoofdstuk 4: Gebieden

Dit hoofdstuk geeft een kenschets per gebied en de ambitie voor de toekomst. In dit hoofdstuk zijn ook gebieden met een bijzondere gebiedsopgave beschreven: Binnenstad, Transformatiegebied en Stationsomgeving.

Hoofdstuk 5: Beschrijving opgaven (per programma)

Per programma is het beleid en de daaruit voortvloeiende opgaven beschreven.

Hoofdstuk 6: Uitvoeringsplan

Hierin zijn de opgaven per programma beschreven. Verder is ook de rol van de gemeente, de prioritering en de financiering van de programma's aangegeven.

1.4 Doel Structuurvisie

In de Structuurvisie staat hoe Meppel zich de komende twintig jaar wil ontwikkelen. De Structuurvisie geeft richting aan sociaal-maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Vier belangrijke pijlers vormen de fundamenten van de gekozen koers: onze regio, onze identiteit/ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en verbindingen.

De Structuurvisie toont de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in Meppel. Met het overzicht dat dit geeft, kan de gemeente de komende jaren efficiënt en doeltreffend haar middelen inzetten. Ook is het voor een inwoner of een bedrijf eenvoudig te zien welke plannen de gemeente met een bepaald gebied heeft. Het beleid van hogere overheden is hierin verwerkt.

Voor ambtenaren en maatschappelijke partners geeft de Structuurvisie houvast bij het maken van nieuw beleid. De grote lijnen liggen hiermee tenslotte vast. Bovendien geeft de Structuurvisie de onderlinge verbanden aan tussen de verschillende opgaven en beleidsterreinen.

 • Deze Structuurvisie geeft een inspirerend kader voor passende en gewenste activiteiten en investeringen.
 • De Structuurvisie positioneert ons duidelijk in de regio.
 • De Structuurvisie zorgt voor een consistent ruimtelijk beleid (lange termijn).
 • De Structuurvisie geeft een duidelijke visie op de uitvoering en mogelijkheden van het verhalen van kosten.
 • Deze visie gaat uit van verregaande samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en regiopartners.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0004.jpg"

Centrale ambitie

Meppel ontwikkelt zich verder naar een leefbare, groene, duurzame woon- en werkstad, kleinschalig en met stadse allure; Meppel wordt nog meer een bedrijvige spin in het web van regionale weg-, spoor- en waterverbindingen. De komende jaren ligt de nadruk op kwaliteit, op behouden en versterken van de Meppeler identiteit, de positie in de regio en verbindingen.

1.5 Status en proces

Status

De Structuurvisie is niet direct bindend voor inwoners en grondeigenaren, zoals een bestemmingsplan. Wel is de Structuurvisie het kader voor het opstellen van bestemmingsplannen en geeft het de richting voor ontwikkelingen die nu nog niet in bestemmingsplannen zijn vastgelegd. De Structuurvisie agendeert vooral de opgaven op maatschappelijk, economisch en ruimtelijke vlak die we in de nabije en verdere toekomst voorzien en waaraan we graag met alle belanghebbenden willen werken. De Structuurvisie is bindend voor het gemeentebestuur van Meppel. In het Uitvoeringsplan zijn de opgaven per programma beschreven. Hierin is ook de rol van de gemeente, de prioritering en de financiering opgenomen.

Proces

Tijdens het proces van de totstandkoming van deze Structuurvisie hebben we met veel Meppelers gesproken. In een participatietraject in november en december 2012 gaven inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en regiopartners hun mening over en hun visie op de toekomst. Er bleek grote overeenstemming te bestaan over wat we in Meppel mooi en belangrijk vinden in de kwaliteit van de openbare ruimte en de manier waarop we met elkaar samenleven. De eigen identiteit van de stad Meppel, de gemeenschapszin in het dorp Nijeveen, de samenhang in de buurtschappen, noaberschap in de wijken en de buurten hebben we dankzij alle gesprekken goed in kaart kunnen brengen. Alle vakdisciplines binnen het Stadhuis kwamen in onderlinge samenwerking tot een eensluidende toekomstvisie voor de gemeente Meppel. In de integrale visie hangt alles met alles samen.

1.6 PlanMER

De Structuurvisie agendeert een aantal nieuwe ontwikkelingen die ook wettelijk onderzocht moeten worden. Deze ontwikkelingen zijn beschreven in de bij de Structuurvisie behorende PlanMER, te weten:

 • Havenontwikkeling.
 • Optimalisering en transformatie overige bedrijventerreinen.
 • Realiseren recreatieve vaarverbindingen vanuit Nieuwveense Landen.
 • Ontsluiting Meppel-Noord.
 • Ontwikkelingen verblijfsrecreatie in noordelijk buitengebied.

Omdat de Structuurvisie zich bij de toekomstige opgaven beperkt tot het beschrijven van de hoofdlijnen en kaders, is gekozen voor het uitvoeren van een globale PlanMER. Met het PlanMER is duidelijk geworden dat de planm.e.r.-plichtige ontwikkelingen uit de Structuurvisie voor de milieuthema's ecologie en verkeer kunnen leiden tot milieueffecten waarvoor ingrijpende maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten te voorkomen en/of op te heffen. Hierbij kan zowel gedacht worden aan maatregelen in de planvorming, de uitvoering en/of compensatie ergens anders in de gemeente.

Uitwerking

Door het globale karakter van de Structuurvisie en het uitgevoerde PlanMER is er niet voldoende basis om bij de onderzochte opgaven direct tot uitvoering over te gaan. Voorafgaand van in ieder geval de havenontwikkeling, de recreatieve vaarverbinding vanuit Nieuwveense Landen en de ontsluiting Meppel-Noord is een ProjectMER, inclusief passende beoordeling verplicht, In de passende beoordeling moet ingegaan worden op de uitvoerbaarheid van de beschreven mitigerende maatregelen.

Deze PlanMER concludeert evenwel niet dat de ontwikkelingen vanuit milieuoogpunt onmogelijk zouden zijn. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat de economische gevolgen van de noodzakelijke maatregelen (mogelijk van invloed op de haalbaarheid) niet zijn meegenomen bij die beoordeling. Het is wettelijk niet toegestaan om economische aspecten bij het opstellen van een PlanMER te betrekken.

Hoofdstuk 2 Context: de positie van Meppel

2.1 Meppel in de wereld

Actuele trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de inhoud van de Structuurvisie. De Vertrekpuntennotitie beschreef uitgebreid onder welke invloeden Meppel de komende jaren verkeert.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0005.jpg"

De demografische ontwikkelingen laten vergrijzing en beperkte ontgroening zien in Meppel. Het aantal alleenstaanden neemt toe. Voor wonen betekent dat: meer behoefte aan levensloopbestendige woningen en meer eenpersoonshuishoudens. Er zal krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Het aantal welvarende senioren neemt toe. De groep zorgbehoevende ouderen groeit. De prognose laat een verdubbeling van het aantal huisartsbezoeken zien in 2025. De minder sterke bevolkingsgroei heeft tot gevolg dat er minder woningen nodig zijn dan geraamd.

De economische crisis heeft vanzelfsprekend een grote impact op de inhoud van de Structuurvisie. De aanhoudende financiële en economische malaise beheerst het huidige denken. Een woning is geen belegging meer, woonwensen komen meer centraal te staan. Er ontstaat een grotere kloof tussen arm en rijk. Een aantal mensen zal merken dat hun pensioen vermindert. Betaalbare zorg staat onder druk. Er ontstaat een maatschappelijke discussie over het rendement van zorg versus de behandelingskosten. In ruimtelijke ontwikkelingen wordt minder geïnvesteerd. De bezuinigingen en transities binnen de overheid stellen Meppel voor een uitdaging. Met minder middelen moet de gemeente Meppel meer taken uitvoeren. De rol van de overheid verandert noodgedwongen mee. De landelijke overheid legt meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en bij de burger, de verzorgingsstaat zoals we die kenden, is er niet meer. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat voorop. Het appèl op zelfvoorziening wordt steeds groter.

Om financiële redenen is er op tal van terreinen sprake van schaalvergroting. Deze schaalvergroting staat onder druk. Als gevolg van de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen ontstaat meer behoefte aan nabijheid van kleinschalige voorzieningen. Er is behoefte aan zorgvoorzieningen in de wijken. De grotere voorzieningen moeten een menselijke maat bieden. Het aantal zzp-ers neemt toe. Er is steeds meer aandacht voor de schaal van het landschap bij nieuwe ontwikkelingen.

De complexiteit van de samenleving neemt toe. Van een agrarische en industriële wereld zijn we op weg naar een netwerksamenleving. De onderlinge verbanden tussen mensen zijn meer verweven en veranderlijk. Vaste zuilen en herkenbare doelgroepen bestaan niet of nauwelijks meer. De eenzaamheid neemt toe, er zijn steeds meer virtuele contacten. De arbeidsmarkt is grillig, veel mensen krijgen met moeite een vaste baan. Deze complexiteit en veranderlijkheid vraagt veel van mensen. Niet iedereen kan het tempo bijbenen.

Burgers worden steeds mondiger en ventileren zonder schroom hun wantrouwen jegens de overheid. Beter opgeleide burgers vinden gemakkelijk hun weg in de digitale wereld. Zij accepteren autoriteit niet meer als vanzelfsprekend. De overheid gaat van burgerparticipatie bij overheidsprojecten naar overheidsparticipatie bij burgerprojecten. In buurten en wijken wordt steeds meer nauw samengewerkt met de inwoners: het wijk- en dorpsgericht werken. Er is behoefte aan een andere houding van de overheid.

Digitalisering heeft de samenleving ingrijpend veranderd. In woningen kan de inzet van domotica het leven veraangenamen. Flexwerken wordt eenvoudiger, kennen is waardevoller dan kennis, samen kan meer en beter geproduceerd worden. Het onderwijs biedt nieuwe digitale leermethoden en in de zorg kunnen werkprocessen anders worden ingericht. Het internet leidt tot directere vormen van democratie. De regie op informatie is onmogelijk.

De aandacht voor duurzaamheid is een direct gevolg van de voedselcrisis- en klimaatverandering. Er is steeds meer oog voor de gevolgen van onze ecologische voetafdruk. Duurzaam bouwen is een trend in de woningbouw. Het bedrijfsleven draagt bij door op grotere schaal duurzaam te ondernemen. Veel burgers leven gezond en eten biologisch. In ruimtelijke ontwikkelingen houdt men rekening met klimaatveranderingen. Meppel is laaggelegen en daarmee het “afvoerputje” van Drenthe. Daardoor houdt Meppel niet vanzelf droge voeten. Waterberging en watermanagement zorgt ervoor dat dit deel van Drenthe droog blijft.

2.2 De regio

Meppel is geen eiland. Om verschillende redenen en op allerlei manieren vindt interactie met de omgeving plaats. De regiofunctie van Meppel geeft bestaanszekerheid en biedt kansen voor de toekomst. Deze kracht maakt dat we om ons heen kijken en samenwerken met de wereld om ons heen.

Bestuurlijke regio

Van oudsher behoort Meppel tot de bestuurlijke regio van de provincie Drenthe. In de loop van de geschiedenis zijn echter verbanden ontstaan die de oude provinciegrenzen overschrijden. Voor wat betreft voorzieningen en zorg heeft Meppel een regiofunctie. Met zijn voorzieningen op het gebied van onder meer zorg en cultuur bedient Meppel een verzorgingsgebied van 100.000 mensen.

Binnen de regio Zuidwest Drenthe werkt Meppel al jaren samen op het gebied van wonen, vervoer, water, platteland en landschap, en recreatie en toerisme.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0006.jpg"

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Op verschillende terreinen zoekt de gemeente samenwerking met andere gemeenten, regio's en provincies. Meppel heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio voor onder meer werkgelegenheid, gezondheidszorg, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. In dit verband behoort Meppel tot de regio Zwolle met de stad Zwolle als hoofdkern en belangrijke economische motor.

Ook in de toekomst blijft Meppel regionaal een belangrijke woon- werk en winkelstad. De gemeente groeit zelfs volgens de prognoses. Werkgelegenheid ontwikkelt zich naar verwachting gunstig. Vooral de ICT-sector en de zorg leveren banen in Meppel.

De bestuurlijke indeling van Zuidwest-Drenthe is vanuit sociaaleconomisch perspectief en de beleving van onze inwoners een minder relevante indeling. Het alternatief voor de subregio Staphorst - Steenwijkerland - Westerveld - Meppel is een directe aansluiting bij de regio Zwolle. Dit heeft de voorkeur boven de deelname aan de regio-Zuidwest Drenthe in het sociaaleconomische domein.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0007.jpg"

De haven van Meppel

Door de weg- water- en spoorverbindingen die samenkomen in Meppel, is de logistieke functie een belangrijke. Meppel is in de regionale samenwerking met Zwolle en Kampen (regionaal totaal 16 gemeenten) trekker van het thema "logistiek". De verschillende bedrijventerreinen, waaronder de diverse havens in de 3 steden vormen een belangrijke draaischijf in het logistieke netwerk.

De komende decennia zal het vervoer over water alleen maar toenemen. Dat betekent dat de haven van Meppel een grotere logistieke functie zal krijgen. Als overloopgebied van de haven van Rotterdam kan Meppel een grote rol vervullen. Samen met Kampen en Zwolle pakt Meppel deze uitdaging op.

Samenwerking in het sociaal domein

Meppel behoort tot de primaire sociaaleconomische regio van de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld. De gemeenten in de regio streven ernaar een samenwerkende regio te vormen in het sociale/economische domein. Gezamenlijk willen de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld daarmee hun realisatiekracht vergroten en een gezamenlijke positie als sub-regio van Zwolle innemen. In het licht van de uitbreiding van het takenpakket van gemeenten, zoekt Meppel verregaande samenwerking met Westerveld. Het ligt niet voor de hand om in Zuidwest-Drents verband voorzieningen te ontwikkelen, die niet in datzelfde verband worden gebruikt door onze inwoners. Wat wel voor de hand ligt, is om de samenwerking te zoeken met die gemeenten die een gedeelde opgave kennen voor het verzorgingsgebied van hun inwoners, zodat Meppel samen met haar omliggende partners uiting kan geven aan de centrumfunctie die het in sub-regionaal verband heeft.

Hoofdstuk 3 De visie: Meppel - duurzaam verbonden

3.1 Visie

Meppel werkt de komende decennia aan duurzame verbindingen. Als stad in de regio Zwolle - Kampen legt Meppel verbindingen door samen te werken op allerlei gebieden. Als regionaal partner zoekt Meppel naar verbinding met de omliggende gemeenten. Meppel legt verbindingen met de eigen inwoners door samen vorm te geven aan de leefbare samenleving van de toekomst. Het bedrijfsleven en maatschappelijke partners krijgen nadrukkelijk de uitnodiging mee te doen aan de ontwikkeling van de stad, de dorpen en het buitengebied. Meppel geeft vorm aan nieuwe tijden door zich duurzaam te verbinden met zijn omgeving.

In de Hoofdlijnennotitie hebben we onze ambitie al verwoord:

Meppel ontwikkelt zich verder naar een leefbare, groene, duurzame woon- en werkstad, kleinschalig en met stadse allure; Meppel wordt nog meer een bedrijvige spin in het web van regionale weg-, spoor- en waterverbindingen. De komende jaren ligt de nadruk op kwaliteit, op behouden en versterken van de Meppeler identiteit, de positie in de regio en verbindingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0008.jpg"

Voor de toekomst leggen we de focus op een sterke, leefbare samenleving. Daarbij zijn voldoende nieuwe - duurzame - woningen voor versterking van onze regionale positie nodig. Een nog grotere opgave ligt in het bestaande bebouwde gebied. We gaan voor krachtige wijken en dorpen, waar het aangenaam leven is. De komende jaren zal de ingeslagen weg van de nieuwe WMO-nota "Samen veranderen" verder worden bewandeld. De zelfredzaamheid van onze inwoners staat centraal. De historische binnenstad is belangrijk voor de identiteit van Meppel en moet gezellig en levendig blijven, met een divers winkelaanbod. Het voorzieningenniveau (zorg, sport, cultuur, onderwijs) in de gemeente houden we sterk, voor onszelf en de regio. We moeten samen moeite doen om te behouden wat er nu is. In verband met de vergrijzing letten we in het bijzonder op voldoende en bereikbare zorg.

Voor een sterke samenleving is het ook nodig dat de focus blijvend ligt op werkgelegenheid. Samen met ons bedrijfsleven zorgen we voor voldoende werk in verschillende sectoren. We dragen zorg voor de kwaliteit van de bedrijventerreinen en revitaliseren en herstructureren voordat we uitbreiden. De koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt voortdurend gemaakt. We maken onderdeel uit van een economisch krachtige regio en zien veel werkgelegenheid (ontstaan) in de zorg, ICT en op het gebied van havenontwikkeling. De kracht van onze ondernemers willen we ten volle benutten. Ook is het de inzet dat iedereen die kan werken, ook meedoet.

De bereikbaarheid van Meppel is van vitaal belang voor de werkgelegenheid, de economie, de doorstroming naar de binnenstad en ook voor de leefbaarheid van de inwoners. Het is een kerntaak van de gemeente te zorgen voor het in stand houden van een goede basisinfrastructuur. Wanneer in een deel van de gemeente het verkeer vastloopt, heeft dat gevolgen voor de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en dus ook voor de leefbaarheid. Meppel kiest voor een toekomstbestendige infrastructuur.

Meppel is gunstig gelegen aan infrastructuur. Meppel is gunstig gelegen aan infrastructuur. De fiets is voor de interne bereikbaarheid van Meppel een belangwekkend vervoermiddel en een belangrijke schakel in duurzame verbindingen. Hiermee maakt de fiets voor ons deel uit van de genoemde goede, toekomstbestendige basisinfrastructuur. Hierin zijn enkele kwalitatieve en kwantitatieve opgaven te realiseren. Aan de noordzijde van de stad ligt echter een verkeerskundig infarct op de loer en hebben we een opgave om de bereikbaarheid van onze stad en werkgebieden in de toekomst te waarborgen. We vinden recreatieve verbindingen van belang en robuuste groenstructuren zijn nodig voor de recreatie van eigen inwoners en onze gasten. Een kwalitatieve opgave betreft de gastvrije entrees vanaf de weg, het water en het station.

3.2 Van visie naar programma's

3.2.1 Programma 1: Meppel leeft

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0009.jpg"

Meppel werkt aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in de binnenstad, wijken en dorpen. Dit is essentieel voor het welzijn en de welvaart van de inwoners van Meppel. In eerste instantie zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor hun welzijn. Als ondersteuning nodig is en het eigen sociale netwerk hierin niet kan voorzien, komen maatschappelijke instellingen en organisaties in beeld. Zij hebben ook een grote rol in het voorkomen van een de zorgbehoefte en dus het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de burgers. Voor de overheid ligt op dit terrein de rol van netwerkregisseur. We gaan graag in gesprek met inwoners om een beeld te krijgen van de (sociale) opgaven.

Deze ambitie maakt ook dat we inzetten op voldoende woningen en op woningen die voldoen aan de gewenste kwaliteit. Levensloopbestendig bouwen is daarbij het uitgangspunt. We gaan uit van zelfvoorzienende wijken. De maatschappelijke voorzieningen (scholen, huisartsen en woonzorgzones) worden daarom afgestemd op de behoefte in de wijken. Er zijn op wijk- en dorpsniveau voldoende winkels om in dagelijkse behoefte te voorzien. De (regionale) functies van ziekenhuis, onderwijs, sport en cultuur worden behouden en waar mogelijk versterkt. De binnenstad is de parel van Meppel. Een functionele versterking en een verbetering van de verblijfskwaliteit is een constante opgave. De gemeente trekt in deze ontwikkelingen samen op met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De genoemde opgaven zijn opgenomen in het programma Meppel leeft. (zie paragraaf 6.3.1)

3.2.2 Programma 2: Meppel werkt

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0010.jpg"

Met dit programma werkt Meppel aan de randvoorwaarden voor een goede werkgelegenheid en goed functionerende bedrijventerreinen. Onder de doelstellingen van dit programma vallen eveneens de ontwikkeling van de haven, aandacht voor de ruimtebehoefte van zzp-ers en van het huidige bedrijfsleven en regionale samenwerking. De komende jaren ligt de focus op hergebruik en transformatie van de verouderde bedrijventerreinen Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart. Deze opgave is gekoppeld aan programma Meppel Verbindt waarin de ontwikkeling van de Noordelijke Stadsentree is opgenomen. Daarnaast worden een toename van werkgelegenheid verwacht van bedrijven op de natte bedrijventerreinen. In het bijzonder bij de containerterminal. Meppel koerst daarom op de uitbreiding van de haven. Hiervoor wordt samengewerkt met Zwolle, Kampen en Staphorst. De uitkomsten van de PlanMER laten zien dat bij deze opgave de milieuaspecten nader moeten worden onderzocht bij de uitwerking.

Op termijn komt de ontwikkeling van bedrijventerrein Noord III in beeld. De gemeente zal hierbij een faciliterende rol innemen. In Nijeveen kan op termijn de ontwikkeling Spijkerserve worden uitgebreid met het daar gebruikelijke, kleinschalige, woon-werkgebied.

De genoemde opgaven zijn opgenomen in het programma Meppel werkt. (zie paragraaf 6.3.2)

3.2.3 Programma 3: Meppel verbindt

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0011.jpg"

Om je te bewegen in de samenleving is het nodig dat de infrastructuur op orde is. Infrastructuur is ook de motor van economische ontwikkelingen. De aanleg van een nieuwe noordelijke stadsentree is nodig om een verkeersinfarct in de toekomst te voorkomen. In het ontwikkelen van het Transformatiegebied ligt een grote kans voor Meppel om van de noordzijde van de stad een geheel te maken. Het gebied dat nu in aantrekkelijkheid verliest, biedt ruimtelijke mogelijkheden voor een nieuwe stadsentree, (woon-)werk gebieden en mooie verblijfsruimte aan het water die binnenvarende toeristen een mooi visitekaartje afgeven.

De fietsverbinding van Meppel-Zuid naar Ezinge werd in het participatietraject als de belangrijkste opgave voor de Structuurvisie benoemd. De fietsverbinding Nieuwveense met een tunnel onder de N375 is voor wat betreft de tunnel een provinciale opgave.

De ontwikkeling van Nieuwveense Landen verloopt minder snel dan voorzien. De infrastructuur zal, vanuit een beperking van de kosten en een doelmatige verbinding met Meppel, fasegewijs worden aangelegd. Een verkorte oostelijke routeligt het meest voor de hand. Deze richting past bij de ontwikkelstrategie waarbij Meppel uitgaat van uitbreiding naar het oosten. Een goede aansluiting van Nieuwveense Landen op de bestaande stad is cruciaal voor de eerste bewoners omdat er voorlopig geen economisch draagvlak is voor eigen commerciële voorzieningen in de wijk.

De ontwikkeling van nieuwe groengebieden (Landschapspark Nieuwveense Landen) en de verbetering van bestaande robuuste groenstructuren(plan voor verbeteringen langs de (stads-)Reest) zorgen voor meer recreatieve mogelijkheden.

De genoemde opgaven zijn opgenomen in het programma Meppel verbindt.(zie paragraaf 6.3.3)

3.3 De grote ontwikkelingen

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0012.jpg"

Wat staat ons de komende jaren te doen? Er gaat nogal wat veranderen voor de inwoners van onze gemeente. De belangrijkste opgaven die volgen uit de visie bestaan uit (vaak gecombineerde) sociale, economische en ruimtelijke opgaven. De sociaal-maatschappelijke opgave biedt de agenda waarmee Meppel de onderlinge verbondenheid van zijn inwoners borgt. Zelfredzaamheid, eigen kracht, leefbaarheid en zorg in de wijken zijn ingrediënten van de participatiesamenleving die Meppel nastreeft. Door de fietsverbinding Ezinge - Meppel-Zuid wordt Ezinge beter bereikbaar voor langzaam-verkeer en is het Onderwijkspark Ezinge vanaf de zuidwestzijde van de gemeente veilig en direct te bereiken. De nieuw te ontwikkelen Noordelijke stadsentree biedt het verkeer in en uit Meppel een goede doorstroming. Tegelijkertijd is, ook vanwege het tragere bouwtempo in de wijk, een verkorte ontsluiting vanuit in de planning opgenomen. Met de transformatie van verouderde gebieden laat Meppel zien een integrale visie te hebben op verouderde bedrijventerreinen aan de rand van de stad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0013.jpg"

3.4 Visie op onze rol en inzet

3.4.1 Algemeen

De rol van de gemeente is in verandering. We zien voor de komende jaren steeds meer de rol van netwerkregisseur. De gemeente stuurt op netwerken, activeert en faciliteert, zodat burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in netwerken gaan samenwerken. Als netwerkregisseur geeft de gemeente richting aan ontwikkelingen waar zij vaak slechts beperkt invloed op heeft. Soms door te reageren, soms door te anticiperen, soms door mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen of deze te bestrijden. De gemeente is, als bewaker van het algemene belang, verantwoordelijk voor dit proces en met de Structuurvisie wordt hiermee een eerste begin gemaakt. De komende tijd zal verder worden gewerkt aan het uitwerken van de sturingsfilosofie, het concretiseren van de kaders en wijze waarop deze nieuwe werkwijze kan worden ingevoerd.

3.4.2 Rol en inzet bij de programma's

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0014.jpg"

Bij de genoemde opgaven zien wij verschillende rollen voor de gemeente. Bij programma Meppel leeft zien we een gecombineerde actieve rol voor gemeente en ontwikkelende partijen bij de opgaven woningbouwontwikkeling, versterken van de binnenstad en bij de versterken detailhandel in de wijken. Voor de sociale opgave in de wijken is het succes mede afhankelijk van zorg- en welzijnsorganisaties en particulier initiatief. De gemeente is hier meer de netwerkregisseur die partijen bij elkaar brengt, ontwikkelingen ondersteunt en bemiddelt tussen belangen.

Bij programma Meppel werkt hebben we een actieve rol bij regionale versterking en herontwikkelingen van verouderde bedrijventerreinen en een voornamelijk een faciliterende rol bij de overige opgaven, zoals het ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen.

Bij programma Meppel verbindt gaat het om investeringen in de openbare ruimte. Hier ligt een duidelijk publieke taak die een actieve houding van de gemeente vraagt. De grootste investeringen liggen dan ook in dit programma (zie paragraaf 6.4 Financiën). Het investeren in infrastructuur is het investeren in het netwerk dat nodig is voor leven en werken in Meppel. Dit programma is dus faciliterend aan de ambities die in 'Meppel leeft' en 'Meppel werkt' zijn geformuleerd. De programma's zijn hierdoor onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

3.5 De uitgangspunten

De identiteit van Meppel en Nijeveen, "Waardenkaart"

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0015.jpg"

Bij toekomstige ontwikkelingen gaat Meppel uit van zijn eigen identiteit, die wezenlijk bijdraagt aan het welzijn en de welvaart van de inwoners. Die identiteit is terug te vinden in de fysieke omgeving, in het gebruik van de ruimte, maar ook in de sociale structuur.

De gemeente Meppel bestaat uit een stad, een dorp en enkele buurtschappen. Binnen de stad zijn verschillende wijken. Al deze gebieden hebben hun eigen unieke identiteit. In algemene zin zijn de inwoners van de gemeente Meppel trots op hun woonomgeving en hun cultuur. In Meppel is het fijn wonen. Alles is er: een bruisende historische binnenstad met veel verschillende winkels, leuke evenementen, een bioscoop, een schouwburg, een zwembad, gezellige kroegjes, restaurants en terrassen. In de woonwijken is het rustig, je hebt er privacy, er is veel groen. Meppel is niet te groot en niet te klein. De menselijke maat is er nog de maat der dingen. Dat merk je aan de mensen. Ze zijn vriendelijk, rustig en noaberschap is er nog gewoon.

De fysieke omgeving draagt bij aan het aangename woonklimaat in Meppel en dat moet zo blijven. Heel belangrijke elementen van de ruimtelijke structuur zijn de historische binnenstad, de verschillende wijken, buurten en buurtschappen in hun huidige vorm. Even bepalend zijn het groen en het water dat overal zichtbaar is in de vorm van beekdalen, vaarten, oevers, parken en natuurzones. Als je de stad binnenkomt, zie je een heel karakteristiek silhouet waarin hoge industriële gebouwen en kleine woonhuizen elkaar afwisselen. De stad staat vol met beeldbepalende en monumentale gebouwen waar Meppelers aan gehecht zijn en die we willen behouden voor de toekomst.

Nijeveen en Kolderveen zijn oude lintdorpen waarvan de ruimtelijke structuur nog landelijk en open is. Nijeveen is zelfredzaam dankzij de sociale contacten. Iedereen kent elkaar, het verenigingsleven bloeit er en men spreekt er elkaars (streek)taal. De ruimte in het buitengebied, met de groene landschappen en de lange zichtlijnen, is iets waar Meppel zuinig op is.

Cultureel erfgoed

De gemeente Meppel is trots op zijn cultuurhistorie die je in stedelijk en landelijk gebied overal terug ziet. De Meppeler structuur en bebouwing heeft een in enkele eeuwen ontstane diversiteit en een grote variatie in schaal. Natuurlijk veranderen de tijden en zullen oude gebouwen vaak een andere functie krijgen dan waarvoor ze ooit werden gebouwd. Met cultuurhistorische inventarisaties wordt inzichtelijk wat nog 'puur' is en wat is aangetast. Nieuwe gebruikers mogen historische panden een nieuw leven geven mits zij dat doen met respect voor de maat en schaal van Meppel. Ontwikkelingen mogen en moeten kunnen, maar met gevoel en respect voor de cultuurhistorische kwaliteit en identiteit. De uitstraling van historisch Meppel met diversiteit aan bouwhoogtes en -volumes moet in stand blijven. De historische panden en gebieden in de schil rondom het centrum naar het centrum zijn nog onontdekte schatten die Meppel wil behouden voor de toekomst.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0016.jpg"

Groen en water

Groen en water zijn onlosmakelijk verbonden met de stad, de buurtschappen en het dorp. Meppel is rijk bedeeld met beekdalen, vaarten, oevers, parken en natuurzones die als groene zones de stad in steken. Het buitengebied met vergezichten, landgoederen en verschillende landschappen en natuurgebieden horen bij Meppel. Toekomstige ontwikkelingen mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van groen en water in Meppel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0017.jpg"

Duurzaamheid

Meppel wil een duurzame stad worden 'die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen'. Deze ambitie gaat verder dan de wens om spaarzaam met energie om te gaan. Het is een wens te bouwen aan een gezonde stad die zich in de toekomst blijft ontwikkelen. Dat kan door goede afwegingen te maken tussen sociale en economische belangen en rekening te houden met en te investeren in het milieu. Ofwel de drie elementen people (sociaal), profit (economisch) en planet (milieu).

Op basis van deze ambitie heeft Meppel tien duurzame uitgangspunten opgesteld die terugkomen bij de afzonderlijke beleidsvelden (zie bijlage). Deze vormen een gebalanceerde set en geven richting aan het begrip duurzaamheid. De uitgangspunten zijn verder toegespitst op belangrijke kenmerken van de gemeente Meppel, zoals water, historische gebouwen, betrokken samenleving, benutten van knooppunten, stad in het open land en de maakindustrie. Verder heeft de gemeente Meppel met het vastgestelde DuurzaamEnergiePlan (DEP) de ambitie uitgesproken om de komende jaren CO2-neutraal te worden. Hierdoor neemt zij haar verantwoordelijkheid en minimaliseert haar bijdrage aan het versterkte broeikaseffect.

Meppel zoekt samenwerking met marktpartijen die kansen en mogelijkheden zien de energietransitie te realiseren: CO2-neutraal in 2040. Opwekken van duurzame energie pakt Meppel kleinschalig op, door zelf het goede voorbeeld te geven en ook door woningeigenaren te stimuleren zonnepanelen aan te schaffen. Windenergie, biomassaverbranding, grootschalige zonne-energie in het veld, zonnepanelen op daken (industrie en woningen), biomassavergisting, warmte-koude opslag behoren mogelijk bij de toekomstige energiestructuur van Meppel.

Hoofdstuk 4 Gebieden (beschrijving en ambitie)

4.1 Binnenstad (gebiedsopgave)

4.1.1 Binnenstad (gebiedsopgave)

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0018.jpg"

De binnenstad van Meppel is een belangrijk gebied voor Meppel en de regio. Inwoners van de gemeente verblijven en recreëren er, evenals vele bezoekers. Het is door de vele commerciële functies ook een economische hot spot en dus een belangrijk werkgebied van de gemeente. Het behoud en de versterking van de kracht van de binnenstad in zowel functie als uitstraling is de opgave voor de toekomst.

Momenteel wonen er ruim 6000 mensen in het centrum, voornamelijk in de centrumschil. De woningen zijn veelal individuele - grote en kleine - panden voor één huishouden met een voordeur aan de straat. In tegenstelling tot de woonwijken, waar juist veel gezinnen met kinderen wonen, bestaat de helft van de huishoudens in het centrum uit één persoon. Ook wonen er, dicht bij alle voorzieningen, veel ouderen.

Het economisch tij voor de detailhandel is in korte tijd snel veranderd. Deze sector heeft het door de verslechterde economische omstandigheden, veranderend consumentengedrag en toename van internetgebruik niet eenvoudig. Vooral de kledingbranche heeft steeds minder klanten. Desondanks bezit de gemeente Meppel goede uitgangspunten voor verdere vitalisering van de detailhandelsstructuur. Het winkelgebied Meppel-Centrum telt (in 2013) iets minder dan 300 verkooppunten in de detailhandel met een totaal ruim 45.000 m2 voor het publiek toegankelijk winkelverkoopvloeroppervlak (wvo). Naast dagelijkse boodschappen, biedt het centrum winkels voor kleding, schoenen, woninginrichting, huishoudelijke artikelen, elektro, doe-het-zelfartikelen en bloemen, planten en tuinartikelen.

Ambitie

De centrale woorden behouden en versterken gelden voor veel onderdelen. Meppelers zijn trots op de cultuurhistorische uitstraling van de stad. Historische gebouwen geven een gezellige, authentieke uitstraling die uitnodigt tot verblijven. De binnenstad nodigt in eerste oogopslag uit door de pleinen, parkjes en grachten. De kwaliteit van en de verbinding tussen deze plekken is echter niet optimaal. De kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad nodigt nog onvoldoende uit tot even verpozen in de stad en daardoor een langer verblijf. Het verbeteren van de beleving van groen en water, is een speerpunt voor de komende jaren. (zie paragraaf 6 Uitvoeringsplan). De ontwikkeling van Bleekerseiland is een prachtige kans die op korte termijn geëffectueerd kan worden. Voor de langere termijn is ook de wens het Vledderhof (gelegen ten zuiden van de Vledderstraat) een kwalitatieve impuls te geven. Hierbij valt te denken aan een invulling met groen, wonen en detailhandel. (zie paragraaf 5.3.5.1 Vledderhof)

De inzet zal de komende jaren blijven liggen op een versteviging van de mix van wonen, leisure en detailhandel. Deze drie gaan hand in hand als het gaat om een aantrekkelijke binnenstad. Dit past in het beeld van de huidige belevingseconomie.

We denken voor versteviging van het wonen aan het uitbreiden van de woonfunctie boven winkels, zodat het gebied ook na sluitingstijd levendig blijft.

De detailhandelssector heeft het niet gemakkelijk onder de huidige economische situatie en de opkomst van internetwinkelen. Behoud aan voldoende diversiteit in het aanbod is gewenst. Uitbreiding van detailhandel zal gefaseerd moeten plaatsvinden. De kracht van de huidige detailhandelscentrum moet worden gewaarborgd. Dit betekent de uitbreiding van detailhandel alleen binnen de contouren van de binnenring en de ontwikkeling van Het Vledder kan worden gezocht. De horeca in Meppel is gebaat bij een grotere diversiteit. Nieuwe concepten dragen bij aan een levendige binnenstad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0019.jpg"

De vele evenementen die Meppel kent zijn van groot belang. Cultuur in Meppel wordt blijvend gestimuleerd door een goede mix aan evenementen, afgestemd op de verschillende doelgroepen. De belangrijke culturele functie van Ogterop is evident. Een versterking van de functie door afstemming en samenwerking met omliggende cultuurinstellingen in de regio hoort daarbij, evenals een nauwe samenwerking met andere culturele voorzieningen en het bedrijfsleven.

De (vrijkomende) locatie van Stad en Esch kan ook een bijdrage leveren aan het steviger positioneren van cultuur in Meppel, door bijvoorbeeld aanverwante voorzieningen als een hotel op deze locatie te ontwikkelen.

4.1.2 Versterken centrumgebied (gebiedsopgave)

De aanloopstraten hebben allen een belangrijke ondersteunende functie voor het kernwinkelgebied. Voor het Zuideinde geldt dat dit gebied in kwaliteit afneemt. Dit is ongewenst. De Hoofdstraat-Zuid wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Het Zuideinde vanaf de binnenstad tot en met Ogterop wordt opnieuw ingericht. Het doel is het gebied nog meer bij de binnenstad te trekken door een vergelijkbare kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Ook een functionele versterking aan het Zuideinde is gewenst. Op deze wijze wordt ook Ogterop meer met de binnenstad wordt verbonden.

4.2 Transformatiegebied (gebiedsopgave)

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0020.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0021.jpg"

Dit gebied aan de noordzijde van Meppel vormt de schakel tussen de binnenstad en Nieuwveense Landen. Er wordt gewoond in de Nijeveensewegbuurt en de er wordt gewerkt op de bedrijventerreinen Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart en in het zuidelijk deel is een mix van wonen, werken, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. De drukke Steenwijkerstraatweg heeft een belangrijke ontsluitende functie van de noordzijde van Meppel. Al met al een divers gebied waar de komende jaren delen in ontwikkeling zullen komen. Dit geldt niet zozeer voor de bestaande woongebieden. Die behouden hun huidige functie en inrichting. De ontwikkelingen betreffen meer de werkgebieden, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en de infrastructuur.

Ambitie

De opgave voor het transformatiegebied is meerledig. De bedrijventerreinen in dit gebied zijn zo'n beetje de oudste van Meppel. Ze verliezen aan aantrekkelijkheid. Een nieuwe impuls voor de werkgelegenheidsfunctie is nodig. Delen van het bedrijventerrein zullen hiervoor een nieuwe invulling krijgen.

De Steenwijkerstraatweg heeft in de loop der jaren haar maximale capaciteit aan verkeersbewegingen bereikt. Het leefklimaat in de omgeving staat onder druk. De rotonde bij de Watertoren kan de afwikkeling van het verkeer op de route van de snelweg naar de stad niet meer goed verwerken. Van de N375 maakt regionaal verkeer gebruik. Ook is het een belangrijke ontsluiting van de bedrijventerreinen Oevers. Een verbeterd verkeersknooppunt op deze route en een betere stadsentree is nodig. Een kwalitatieve uitstraling van deze entree is daarbij uitgangspunt. Meppel heeft de wens om de stadsentrees een welkome uitstraling te geven. De fysieke inrichting van de openbare ruimte, een levendige mix van aangrenzende functies en het zicht op de binnenstad kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Uit onderzoek is gebleken dat aan de noordzijde van de binnenstad/centrumschil er weinig grootschalig groen in bijvoorbeeld de vorm van een park is. Bij de opgave voor het Transformatiegebied wordt deze behoefte aan groen daarom meegenomen bij de uitwerking.

Het Transformatiegebied is ook de verbindende schakel tussen Nieuwveense Landen en de binnenstad. Voor de wijkontwikkeling is een directe relatie met de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder van groot belang. Zeker gezien het (lage) ontwikkeltempo van de wijk, zullen de inwoners van de nieuwe wijk voor een lange tijd op voorzieningen in de bestaande stad aangewezen zijn. Deze moeten goed bereikbaar zijn. In het Transformatiegebied wordt deze aansluiting vorm gegeven. Een veilige fietsverbinding en de nieuwe noordelijke stadsentree zijn belangrijke onderdelen van de Structuurvisie.

In het zuidelijk deel van het Transformatiegebied is in de toekomst een uitbreiding van parkeerplaatsen ten behoeve van de binnenstad nodig. Dit is het gevolg van de ontwikkeling van Nieuwveense Landen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0022.jpg"

4.3 Stationsomgeving (gebiedsopgave)

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0023.jpg"

Het gebied dat is aangemerkt als Stationsomgeving betreft de zone aan weerszijden van het spoor vanaf de Reest tot en met de omgeving Bekinkbaan. Het omvat delen van de gebieden Centrumschil en Ezinge. Het stationsgebied en de directe omgeving kent diverse functies, zoals wonen, werken, onderwijs, sport, groen en ontsluiten. De stationsomgeving is geagendeerd als gebiedsopgave omdat het een entreegebied van de stad is. Deze entree, met de knooppuntfunctie, kan versterkt worden. De opgave voor het gebied is om in de loop der tijd in de hele spoorzone een kwalitatieve en functionele een verbeterslag te maken. Een aantal projecten is hiervoor te benoemen.

Ambitie

Door de ontwikkeling van het Onderwijspark Ezinge is in de Stationsomgeving de opgave om Ezinge beter bereikbaar te maken voor langzaam-verkeer belangrijk geworden. De behoefte aan de fietstunnel bleek ook duidelijk uit de participatie. Een aanzienlijk aantal fietsers zal van de directere fietsroute (dan de Vleddertunnel) gebruik gaan maken. Dit voorkomt het gebruik van onveilige en niet-gewenste routes ( bijvoorbeeld door de spoortunnel en over de onbewaakte overgang). De fietsverbinding is mede van belang voor de bereikbaarheid van de sportvelden en voor een directere fietsverbinding tussen Oosterboer en Meppel-Zuid.

Het station is een multimodaal logistiek knooppunt. De potentie van de onbenutte gebieden langs het spoor zouden in de toekomst nog meer kunnen inspelen op de knooppuntfunctie van het station. Er liggen kansen om de werk- en ontmoetingsfunctie te versterken. Een eerste stap in het aantrekkelijker maken van het stationsgebied is een verbetering van de verblijfskwaliteit op en rond het station. Door een herinrichting van de openbare ruimte straalt de omgeving van het mooie stationsgebouw meer karakter en gastvrijheid uit. De gemeente benoemt op termijn een kwartiermaker die gedurende enkele jaren de regie voert over de ontwikkeling van het gebied.

Een langzaam-verkeersverbinding vanaf het station naar de Reest biedt nieuwe recreatieve mogelijkheden. Door de geïsoleerde ligging van Ezinge, biedt een rechtstreekse verbinding naar het Reestdal ook voor bewoners een grote meerwaarde om te recreëren. De voormalige koelhuislocatie is een essentiële schakel in een aantrekkelijke verbinding tussen station en Reest. Deze locatie krijgt een nieuwe functie, waarbij de verbinding met het Reestdal als opgave wordt meegenomen.

De Bekinkbaan is een bijzonder object in Meppel. Deze infrastructurele voorziening sluit niet goed aan bij de inrichting van de bestaande omgeving. Daardoor wordt deze omgeving door velen als negatief bestempeld. Voor de toekomst is de wens dat Meppel weer trots wordt op deze plek. Verbeteringen om de Bekinkbaan meer onderdeel te maken van de stad en uiterlijk opknappen zijn daarvoor nodig. Hierbij wordt gedacht aan het verbeteren van de verlichting, betere wandelroutes naar het station en de binnenstad, het hekwerk vernieuwen, het groen snoeien. Ook willen we nieuw groen aanbrengen rond de Bekinkbaan. Deze verbeteringen zullen bij reguliere werkzaamheden in het gebied worden meegenomen.

4.4 Centrumschil

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0024.jpg"

Ruimtelijke structuur

De Centrumschil is het gebied rondom het oude centrum van Meppel dat wordt begrensd door de Reest, de spoorlijn Zwolle - Leeuwarden/Groningen, de Wold Aa en industrieterrein Oevers. Het gebied bestaat uit verschillende buurten die gebouwd zijn op basis van oude verkeers- water- en groenstructuren die van oorsprong in het landschap of vanuit de historische ontwikkeling van de stad Meppel aanwezig zijn. Sinds 1927 is niets aan die oude hoofdstructuur gewijzigd. Een uitzondering hierop is de "binnenring", een verkeerskundige uitvinding die later aan de verkeersstructuur is toegevoegd. Enkele van de oorspronkelijke verbindingswegen vormen nu de belangrijkste verbindingen vanuit de binnenstad met de aangrenzende woonbuurten. Langs de oorspronkelijke uitlopers van de binnenstad (Woldstraat, Zuideinde, Molenstraat) en langs de binnenring en de Heerengracht/Oosteinde is detailhandel te vinden. De Binnenstad en Centrumschil gaan ruimtelijk heel geleidelijk en zonder grote ruimtelijke breuken in elkaar over. De Centrumschil fungeert als entree van de binnenstad.

Sociale structuur

De Centrumschil is een gemengd gebied waar voornamelijk wordt gewoond. Er wonen zo'n 5000 mensen in individuele - grote en kleine - panden voor één huishouden. De sociale structuur is evenals de ruimtelijke gemengd. De sociale samenhang in het gebied vraagt in de toekomst dezelfde aandacht als de binnenstad. Over het algemeen zijn de bewoners van de Centrumschil tevreden met hun woonomgeving.

Het gebied herbergt naast woningen een diversiteit aan functies en voorzieningen. Schouwburg Ogterop ligt in de Centrumschil, evenals het cultureel centrum, scholen, verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven. Er is een camperplaats en een tennisbaan te vinden. Het gebied heeft daarnaast kleinschalige bedrijvigheid, detailhandel, horecagelegenheden, bedrijfjes in zakelijke dienstverlening, sportvoorzieningen, maatschappelijke instellingen, recreatiemogelijkheden en groen. Een deel van het gebied, rond het Wilhelminapark, heeft de status van beschermd stadsgezicht.

Ambitie

Meppel hecht grote waarde aan het cultureel erfgoed dat met name in delen van de Centrumschil nog in tact is gebleven. Behoud van dit cultureel erfgoed heeft dan ook de voorkeur boven sloop en nieuwbouw. Een sterk punt van de bebouwing in de Centrumschil is het ontbreken van hoogbouw. Op peil houden van de kwaliteit van de sterk verouderde woonvoorraad is een punt van aandacht. Het in alle opzichten gemengde gebied heeft een Meppeler charme die behouden moet blijven.

4.5 Woonwijken

4.5.1 Oosterboer

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0025.jpg"

Ruimtelijke structuur

Oosterboer is één van de grootste uitbreidingswijken en de enige wijk op het oostelijk grondgebied van de gemeente Meppel. De ruimtelijke hoofdstructuur bestaat uit negen woonlobben (een typische jaren '70 term die een conglomeraat aan kleine buurtjes aanduidt) die primair ontsloten worden door twee hoofdwegen in het zuiden en oosten van de wijk. Aan de west- en noordrand vormt het Ringpark een ononderbroken groenzone tussen de wijk en de snelweg (A32) en het spoor. In het hart van de wijk bevinden zich de meeste voorzieningen.

Sociale structuur

De wijk telt iets minder dan 8000 inwoners, voornamelijk gezinnen met kinderen. De inwoners zijn gemiddeld genomen hoog opgeleid, hebben een hoog inkomen en de meesten hebben een baan. Het merendeel van het woningaanbod bestaat uit een-gezins-koopwoningen (bijna 70%), wat er mede voor zorgt dat de inwoners van Oosterboer behoorlijk honkvast zijn.

Ambitie

Met het vooruitzicht op een veranderende bevolkingssamenstelling (bevolking wordt steeds ouder), willen we openbare gebouwen steeds meer multifunctioneel inzetten. De invulling is afhankelijk van de (veranderende) behoefte aan voorzieningen in de wijk. De behoefte aan basisscholen in de wijk neemt af en de behoefte aan zorgvoorzieningen in de wijk toe. Hierop kan met multifunctionele gebouwen worden ingespeeld. Voor de verbetering van de sociale samenhang en de leefbaarheid willen we wijk- en buurtgericht werken oppakken (wijkplatform opstellen, participatie opzetten). Gezamenlijk met maatschappelijke organisaties en inwoners bedenken we de komende jaren een integrale aanpak voor de toekomst van de wijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0026.jpg"

4.5.2 Koedijkslanden

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0027.jpg"

Ruimtelijke structuur

Koedijkslanden is een typische woningbouwwijk uit de periode van de jaren '60 en '70. De wijk wordt omgeven door de Reest (oost), het park Hesselingen (noord), de Europaweg (west) en de Westerstouwe, grenzend aan de gemeente Staphorst. Hoewel de wijk een logische opzet heeft, hebben de buurten ieder een eigen patroon waardoor er weinig ruimtelijke samenhang is. De waarde ligt vooral in de duidelijke infrastructurele ontsluiting. Binnen de ringweg bevindt zich een centrale ontsluitingsweg in oost-westrichting waaraan zich in het hart de centrumvoorzieningen van de wijk bevinden. Recent is een groot herstructureringsproject afgerond, waar zowel een groenzone als scholenstrook opnieuw is ingericht. Op korte termijn zal met een ander project het wijkwinkelcentrum vervangen worden. De nieuwe wijk Berggierslanden is ook volledig op deze voorzieningen aangewezen.

Sociale structuur

In Koedijkslanden wonen ongeveer 6500 mensen, daarmee is het na Oosterboer de grootste wijk. Net als in het centrum wonen er veel ouderen, waardoor vergrijzing in de nabije toekomst een belangrijk item wordt. Met de nieuwe herstructureringsprojecten wordt er flink geïnvesteerd in de wijk, toch zijn er zaken die nog om extra aandacht vragen. De sociale samenhang in de wijk is niet sterk. Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte laat in sommige buurtkernen nog te wensen over. Het opleidingsniveau is vergeleken met andere wijken gemiddeld tot laag en 40% van de inwoners heeft een betaalde baan.

Ambitie

Voor deze wijk is het extra belangrijk dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden. In Koeberg Noord wordt de vrijkomende schoollocatie met woningbouw ingevuld. Per deelgebied (buurt of straat) verder wordt gekeken waar een kwaliteitsverbetering nodig is. Hierbij wordt specifiek gedacht aan toevoegen van gebruiksgroen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0028.jpg"

4.5.3 Ezinge

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0029.jpg"

Ruimtelijke structuur

Ezinge valt onder te verdelen in drie deelgebieden die ruimtelijk gezien veel van elkaar verschillen: de woonbuurt Ezinge, het sportpark Ezinge en de (voormalige) bedrijfspercelen langs de spoorlijn. Ezinge ligt geïsoleerd en is voor gemotoriseerd verkeer uitsluitend in het noorden via de Ambachtsweg te bereiken. Deze weg takt aan op de Hoogeveenseweg, een van de belangrijkste ontsluitingswegen voor (de binnenstad) van Meppel. In het noordwesten onder het spoor door en parallel langs de Hoogeveenswe weg lopen twee belangrijke langzaamverkeersverbindingen richting het centrum en oost-Meppel. Ten zuiden van Ezinge loopt de rivier de Reest via het Wilhelminapark richting het Meppelerdiep.

De woonbuurt Ezinge wordt op dit moment vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van eenvoudige eengezinswoningen in seriematige woningbouw uit de jaren '40 en '50.

Op enkele locaties, met name langs de noordelijke rand van het woongebied (aan de Hoogeveenseweg) zijn vrijstaande woningen aanwezig. Centraal in de buurt ligt een groengebied waaromheen een aantal parkeerplaatsen is gesitueerd. De woningen zijn georiënteerd op de rechte straten die door de wijk lopen.

Het grootste gedeelte van Ezinge bestaat uit het oostelijk gelegen sportpark Ezinge. Het sportpark, met buitensportvelden en een atletiekbaan, wordt van de woonwijk gescheiden door de Ambachtsweg. Tenslotte is in het zuidwestelijk deel van Ezinge een aantal grootschalige bedrijfspercelen aanwezig. Deze percelen liggen ten zuiden van de woonbuurt en grenzen aan het spoor. Een aantal van de bedrijfspercelen is in de loop der jaren in onbruik geraakt.

Sociale structuur

Ezinge is een echte volksbuurt met een eigen cultuur. De laatste jaren zien we een trend dat mensen er terugkomen nadat ze voor hun studie of werk vertrokken zijn. De buurt kent een opgave voor wat betreft de bouw van het onderwijspark. De komst van 3000 leerlingen veroorzaakt een grotere drukte in de buurt. De afwikkeling van de bijbehorende verkeersstromen is een aandachtspunt, in het bijzonder het voorkomen van sluipverkeer door de buurt.

Ambitie

De openbare ruimte wordt rondom het onderwijspark aangepast. Op termijn wordt ook de voormalige koelhuislocatie opnieuw ingevuld, waarbij de wijk een betere aansluiting op het Reestdal krijgt. Opgaven in de gebiedsopgave stationsomgeving (met name de fietsverbinding Ezinge - Meppel-Zuid) zijn van belang voor deze buurt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0030.jpg"

4.5.4 Berggierslanden

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0031.jpg"

Ruimtelijke structuur

Berggierslanden is de meest recente uitbreidingswijk van de stad, waarvan de eerste woningen zijn gebouwd in 2005 en de ontwikkeling is nog niet afgerond. De wijk ligt direct ten zuidwesten van de wijk Koedijkslanden. De stedenbouwkundige opzet van de wijk is een vertaling van een tijdsperiode waarin economische groei en vermarkting verzoend moesten worden met een toenemende noodzaak van duurzaamheid en respect voor landschappelijke schoonheid. Binnen de rechthoekige hoofdstructuur van de wijk met half open bouwblokken is niet gekozen voor de ontwikkeling van een centrum met winkels en voorzieningen. Daarvoor is Berggierslanden aangewezen op Koedijkslanden en is de herontwikkeling van dat centrum ingezet. Een kenmerkend element vormt de brede waterpartij aan de rand van de wijk en de waterrijke natuurzone ten westen van de wijk. De wijk zal als hij klaar is voor ruim 80% uit half-vrijstaande en vrijstaande woningen met kap bestaan, het directe gevolg van de keuze voor voornamelijk woningen in het duurdere segment.

De Europalaan vormt een barrière voor de aansluiting van Berggierslanden met de rest van Meppel. Gezien de functie van de Europalaan en de daarbij behorende hoge verkeersintensiteit is dit een gegeven. De gemeente monitort doorlopend de veiligheid en oversteekbaarheid van de Europalaan bij de rotonde Rembrantlaan.

Sociale structuur

In Berggierslanden wonen ongeveer 3000 mensen. De nieuwe wijk heeft zeer selectief de doelgroep gezinnen met jonge kinderen aangetrokken. Er wonen maar weinig jongeren of mensen met een leeftijd boven de 50. De inwoners van Berggierslanden zijn economisch welvarend: het opleidingsniveau, het inkomensniveau en de arbeidsparticipatie liggen zeer hoog.

Ambitie

Hoewel de inwoners zeer tevreden zijn met hun wijk, missen ze de basis wijkvoorzieningen en bestaat een gedeelde wens om meer ontmoetingsplaatsen te hebben in de openbare ruimte. Deze wijk leent zich voor zogenaamde "pauzelandschappen": tijdelijk gebruik van ongebruikte bouwgrond voor andere doeleinden.

Het zuidoostelijk deel van Berggierslanden heeft niet op korte afstand een park bereikbaar. Extra groen toevoegen lijkt niet echter mogelijk binnen het bestaande plan. Wel kunnen verbeteringen worden bereikt door toevoegen van gebruikswaarde aan het bestaande groen. Ook de toegankelijkheid van de oevers in de centrale waterzone krijgen aandacht. De kanaalzone langs de Hoogeveensche Vaart wordt beter geschikt gemaakt voor dagelijks gebruik, bijvoorbeeld met verblijfsplekken aan het water. In het reguliere onderhoud en beheer wordt dit opgepakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0032.jpg"

4.5.5 Haveltermade

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0033.jpg"

Ruimtelijke structuur

De naoorlogse wijk Haveltermade ligt dicht tegen het centrum aan en bestaat uit een westelijke en oostelijke helft, gescheiden door de voormalige Oude Vaart.

Ten zuiden van de wijk vormt de Wold Aa een duidelijke begrenzing, Ten noorden van de wijk bevindt zich het Noorderpark, dat een buffer vormt voor de nabije provinciale weg. Het spoortracé bepaalt de oostelijke grens van de wijk. Tegen het spoor aan ligt het buurtje Tweeloo dat gerealiseerd is op de plek van het in de jaren '50 afgebroken gelijknamige buurtschap. Stedenbouwkundig en architectonisch is de wijk Haveltermade vormgegeven volgens de wijkgedachte: een weldoordachte compositie waarbij de functionele structuur, de ruimtelijke structuur en de groenstructuur nauw op elkaar afgestemd zijn. Daardoor lijkt het een 'huiselijk' en samenhangend geheel. De wijk is stukje bij beetje geherstructureerd, waarbij er vooral wordt gestreefd naar meer (woning)variatie en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Tweeloo is een apart gebied in de wijk dat prima functioneert en geen extra opgaven geeft voor de toekomst.

Sociale structuur

In deze stedelijke, middelgrote wijk wonen ongeveer 4000 mensen. Het is een starterswijk, met veel (jong)volwassenen. Een vijfde van de bevolking heeft een allochtone achtergrond. Het percentage (sociale) huurwoningen is er met 70% zeer hoog. Net als in het centrum van Meppel bestaat de helft van de huurwoningen uit eenpersoonshuishoudens. Hoewel de helft van de mensen al meer dan 15 jaar in Haveltermade woont, is de doorstroom in de wijk redelijk groot. Daardoor voelen inwoners zich gemiddeld wat minder verbonden met hun buurt. Deze wijk heeft het laagste gemiddelde inkomen, maar dat is te verwachten met het hoge percentage sociale huurwoningen en de grote groep starters in de wijk. Het percentage inwoners met een betaalde baan is 43%. Wat door de inwoners zeer gewaardeerd wordt, zijn de voorzieningen. Het winkel- en horeca aanbod is er veel hoger dan in andere wijken. Het wijkcentrum vervult blijvend een ontmoetingsfunctie voor de wijk.

Ambitie

De ruimtelijke herstructurering van de wijk Haveltermade is afgerond. De focus moet van de fysieke omgeving nu naar de sociale samenhang in de wijk. De opbouw en de samenstelling van de wijk maakt de wijk vatbaar voor sociaal-maatschappelijke problematiek. Om het sociale kapitaal in de wijk zo goed mogelijk in te zetten, wordt blijvend geïnvesteerd in netwerken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0034.jpg"

4.5.6 Nijeveensewegbuurt en Watertorenbuurt

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0035.jpg"

Ruimtelijke structuur

De Watertorenbuurt wordt gekenmerkt door de grote watertoren die zich aan de noordwestkant van het gebied bevindt. De buurt is opgebouwd uit een centraal liggende historische uitvalsweg met zowel aan de oost- als westzijde een kleine 20ste eeuwse woningbouwbuurt met ieder een in zichzelf gekeerd karakter. De Zomerdijk sluit vanaf de zuidwestkant aan op de buurt. De woonbuurt wordt grotendeels omringt door bedrijventerreinen. In het noorden sluit de Nijeveensewegbuurt aan op de Watertorenbuurt, hoewel de provinciale weg N375 zorgt voor een scheiding tussen beide buurten. De Nijeveensewegbuurt bestaat uit 1 lange straat.

Sociale structuur

In de Watertorenbuurt wonen ongeveer 700 mensen. De samenstelling van de bevolking is ten opzichte van het Meppeler gemiddelde behoorlijk evenwichtig te noemen. Het is opvallend dat er zeer weinig ouderen (75+) wonen. Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat de inwoners van de Watertorenbuurt over het algemeen positief zijn over hun buurt, maar dat de sociale samenhang onderling niet sterk is.

Ambitie

Beide buurten krijgen in de toekomst te maken met twee grote ontwikkelingen. De Watertorenbuurt krijgt de macro-ontwikkeling van het Transformatiegebied om zich heen. De nieuwe noordelijke stadsentree zal de verkeersdrukte met bijbehorend lawaai op de Steenwijkerstraatweg enorm doen afnemen, waardoor de buurt veel prettiger leefbaar zal worden. De grootste opgave is de macro-ontwikkeling van de nieuwe wijk Nieuwveense Landen, waarin de Nijeveenswegbuurt geïntegreerd zal worden. Onderdeel van Nieuwveense Landen is een parkzone die ook voor de al bestaande woonwijken een functie vervult. Deze nieuwe wijk vraagt om een goede aansluiting met de bestaande stad. Om de barrièrewerking van de provinciale weg te verminderen zal de rotonde verplaatst worden en komt er een fietstunnel tussen Nieuwveenselanden/Nijeveenswegbuurt en de Watertorenbuurt/centrumgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0036.jpg"

4.5.7 Werkhorst en Slingenberg

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0037.jpg"

Ruimtelijke structuur

In Meppel Zuid wordt de grote wijk Koedijkslanden in het oosten en zuiden omringd door de kleinere buurten Slingenberg en Reeststouwe (Reestplantsoen/Werkhorst).

Het gebied Slingenberg betreft een combinatie van betrekkelijk recente lintbebouwing aan de twee historische wegstructuren Westerstouwe en Slingenberg, met een daarachter gelegen woningbouwbuurtje dat is opgebouwd uit eengezinswoningen uit de jaren '50 en '70. De lintbebouwing aan de Westerstouwe vormt een verzameling van vrijstaande woningen, voorzien van zeer ruime groen ingevulde voortuinen. Slingenberg betreft een smallere, meer dichtbebouwde weg. Het wegprofiel oogt besloten en aangenaam door de lange bomenrijen aan weerszijden van de weg. In Slingenberg is sprake van grondwaterproblematiek.

Het gebied Reeststouwe betreft het 19de-eeuwse historische lint de Werkhorst. Dit gebied kan opgedeeld worden in twee buurten: het Reestplantsoen, dat voornamelijk gekarakteriseerd kan worden als naoorlogs villapark langs het riviertje de Reest, en een buurt met grootschaliger bebouwing met hoofdzakelijk ouderenwoningen.

Ambitie

In dit deelgebied komen waarschijnlijk diverse locaties op termijn vrij. Dit betreft voormalige schoollocatie(s) en de locatie van ABC. Een herinvulling van deze locaties in relatie tot wonen en groen ligt voor de hand. Evenals een verbetering van de uitstraling naar het Reestdal.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0038.jpg"

4.6 Dorpen

4.6.1 Nijeveen

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0039.jpg"

Ruimtelijke structuur

Tot Nijeveen (en bijhorende dorpen Kolderveen, Nijeveense Bovenboer en Kolderveense Bovenboer) in 1998 onderdeel werd van de gemeente Meppel was het een zelfstandige gemeente. Nijeveen en Kolderveen vormen een landelijk gebied met een grote mate van openheid en weidsheid. Nog altijd vormen de oudste linten van Kolderveen en Nijeveen de cultuurhistorische dragers en beeldmerken van dit gebied. De 'dorpskom' van Nijeveen is vanaf de jaren '70 ontworpen. Driekwart van de woningvoorraad bestaat uit eengezins koopwoningen. De voorraad sluit aan bij de vele gezinnen met kinderen (44% van de huishoudens). In het dorp wonen meer ouderen dan in het buitengebied.

Sociale structuur

Ongeveer 3000 van de 4000 Nijeveense inwoners wonen in de dorpskern Nijeveen. In verhouding wonen er wat meer ouderen in het dorp dan in het buitengebied. Nijeveen is een dorp met veel gemeenschapszin. Kenmerkend voor het dorp Nijeveen zijn de sterke sociale contacten, het bloeiende verenigingsleven en de sociale binding met het dorp. De leefbaarheid in het dorp is goed. Nijeveen is zelfvoorzienend als het gaat om voorzieningen. Het verzorgingshuis de Stouwe en bejaardenwoningen ontwikkelen zich. Levensloopbestendigheid in de woningbouwontwikkeling heeft de aandacht. In Nijeveen zijn alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig

Ambitie

In de dorpskern, dichtbij de voorzieningen, is behoefte aan woonruimte voor senioren. Levensloopbestendig maken, renovatie en vervangende nieuwbouw zal pluksgewijs worden gerealiseerd. Op termijn wordt ook een woonzorgzone ontwikkeld. Het aanwezige groen draagt bij aan de identiteit van Nijeveen en daarmee ook aan de ruimtelijke kwaliteit. Het verbeteren van de kwaliteit, bruikbaarheid en bereikbaarheid van het aanwezige groen is belangrijk. Nadat Danninge Erve Zuid volgebouwd is, is Nijeveen qua woningbouw voorlopig afgerond. De bouw van de laatste fase van Danninge Erve zal naar verwachting ongeveer 15 jaar duren. Kleinschalig kan in de toekomst nog iets worden uitgebreid. De ruimtelijke integratie van voormalig recreatieterrein de Wiede Landen wordt gezien bovenstaande ambities in deze structuurvisieperiode niet reëel geacht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0040.jpg"

4.6.2 Rogat

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0041.jpg"

Ruimtelijke structuur

Te midden van het landelijk gebied in het oosten van de gemeente Meppel ligt het dorp Rogat. Het landelijk gebied rondom Rogat bestaat uit twee nauw met elkaar verweven landschappen: het esgehuchtenlandschap en het beekdallandschap van de Reest. Hoewel het gebied doorsneden wordt door twee snelwegen, een modern kanaal en een modern bedrijventerrein, is het landschap relatief gaaf gebleven. Hoewel de geschiedenis van Rogat ver terug gaat, ontwikkelde Rogat zich pas in de jaren '60, na de opwaardering van de weg langs de Hoogeveense vaart en de verbreding van het water. Het bedrijventerrein groeide pas vanaf de jaren '90 uit tot een volwaardig terrein.

Sociale structuur

Rogat telt iets minder dan 350 inwoners, waarvan ruim 100 mensen in de dorpskern van Rogat wonen. In tegenstelling tot het buitengebied, wonen in het dorp (bijna) geen jongeren (tot 25) of gezinnen met oudere kinderen. Rogat heeft wat betreft winkels en voorzieningen weinig te bieden, waardoor haar inwoners zijn aangewezen op omliggende voorzieningen bijvoorbeeld in Meppel.

Ambitie

De ambitie beperkt zich voor Rogat tot het behoud van de huidige woon- en werkgebieden en een versteviging van de recreatie, met name langs de waterentrees.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0042.jpg"

4.7 Bedrijventerreinen

Een belangrijk deel van de bedrijven heeft zijn wortels in Meppel maar is niet echt regionaal onderscheidend. Het bedrijfsleven heeft een stabiele basis, en zorgt voor een natuurlijke dynamiek op de bedrijventerreinen. Deze dynamiek is er een van conjunctuur, groei, krimp, en verplaatsing.

De watergebonden terreinen zijn belangrijker als het gaat om regionaal onderscheidende kwaliteiten. De containerterminal is de belangrijkste schakel voor wat betreft groei en aanjager van de logistieke draaischijffunctie. De meerwaarde van deze functie (bijv. in werkgelegenheid en afgeleide economische groei) is niet alleen te meten in Meppel maar heeft een regionale betekenis. De havenfunctie van Meppel is met name van belang voor de sectoren bouw, food, agro en industriële bedrijvigheid.

Ambitie

Meppel streeft de komende decennia naar een logische bedrijfscategorisering op basis van bestaande bedrijven die aansluit bij de huidige milieuzoneringen. Deze nieuwe bedrijfscategorisering willen we geleidelijk in overleg met de bedrijven tot stand brengen. Hiermee willen we de leefbaarheid van de omliggende woonomgeving verbeteren. De geluidruimte willen we inzetten aan de randen, waar het logisch is.

4.7.1 Blankenstein

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0043.jpg"

Blankenstein is een ruim opgezet parkachtig terrein met kantoren, perifere detailhandelsvestigingen (PDV), een aantal autodealers en een busremise. Het gebied is oorspronkelijk bedoeld voor de onderzoek- en ontwikkelingssector. Vanwege de beperkte belangstelling van bedrijven in deze sector is in de uitwerking gekozen voor een bredere invulling met kantoren, grootschalige detailhandel en diensten.

Het gebied heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit, is goed ontsloten, er is geen sprake van veroudering en er is weinig leegstand. Het terrein is regionaal georiënteerd en niet onderscheidend ten opzichte van andere terreinen in de regio, maar wel van vitaal belang voor goed functioneren van stedelijke economie van Meppel. Het is in dit gebied zaak vast te houden aan deze bestaande kwaliteiten.

Ambitie

Nieuw toe te voegen functies op de leegstaande kavels sluiten bij voorkeur aan op het bestaande aanbod aan PDV, publiek aantrekkende functies (evenementenhal) en (indien daaraan behoefte is) kantoren. Het terrein is minder geschikt voor productie activiteiten en warehousing, met name vanwege de huidige ruimtelijke kwaliteit en opzet. De ruimtelijke kwaliteit (groen, water, wandelpaden) moet behouden blijven. Eventuele parkeerdruk vanuit de kantoorgebruikers moet opgelost worden binnen de bestaande kavels, of in de vorm van een gecombineerd gebruik van beschikbare parkeerruimte.

4.7.2 Noord I en Noord II

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0044.jpg"

Bedrijventerrein Noord I is in de jaren '90 ontwikkeld en is een modern gemengd bedrijventerrein met een regionale oriëntatie. Het terrein is niet onderscheidend ten opzichte van andere terreinen in de regio, maar wel van vitaal belang voor het goed functioneren van de stedelijke economie van Meppel. De schaalverschillen variëren sterk. Er zijn enkele grote bedrijven met grote bedrijfspanden, met name gevestigd aan de randen van het terrein. Meer naar binnen gelegen zijn de kleinere kavels. Er is relatief veel leegstand, met name in bedrijfsverzamelgebouwen. Binnen de bestaande kavels hebben de bedrijven over het algemeen voldoende groeiruimte. Door de huidige kwaliteiten van Noord I te behouden en te versterken, kan tegelijkertijd de uitgeefbaarheid van Noord II bevorderen. Aandachtspunt bij intensivering van het gebruik van Noord I is wel de milieuzonering van de afvalwaterzuivering.

Noord II is een jong bedrijventerrein waarvan een deel nog bouwrijp gemaakt moet worden. Ook op het bestaande deel zijn nog enkele kavels niet in gebruik.

Ambitie

De komende jaren ligt de focus op het goed benutten van de (inbreidings)ruimte. Verloedering door leegstand wordt voorkomen door het hergebruik van bestaand vastgoed.

4.7.3 Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0045.jpg"

Bedrijventerrein Oude Vaart en Steenwijkerstraatweg zijn ontwikkeld in de 50er jaren van de vorige eeuw. Toen was de locatie geschikt voor haven-gebonden bedrijven. In de loop der jaren is deze havenfunctie naar de zuidwestzijde van de stad verplaatst. Het gebied is economisch verouderd en heeft haar oorspronkelijke functie verloren. De bedrijfspanden zijn over het algemeen verouderd, ondernemers investeren niet of nauwelijks in de kwaliteit van hun pand en er is verborgen leegstand. De bestaande scheepswerf draait goed. Met de ligging tussen de N375 en de binnenstad vormt het gebied een belangrijke ontsluiting / entree van de binnenstad.

Ambitie

De gemeente Meppel heeft grondposities in dit gebied. Dit biedt kansen voor een transformatie van het gebied naar een combinatie van lichte bedrijvigheid met wonen, recreatie en groen. In het transformatieproces houden we rekening met de milieucontouren van bestaande bedrijven, zoals de scheepswerf.

4.7.4 Buitenhaven e.o.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0046.jpg"

Dit gebied omvat een zwaar bedrijventerrein van ongeveer 5 hectare dicht gelegen tegen de binnenstad. Het grote veevoederbedrijf Agrifirm is er gevestigd. Het terrein wordt begrensd door het Meppelerdiep, het Mallegat, de Buitenhaven en het Noordeinde.

Het zuidwestelijk deel van het terrein is feitelijk een schiereiland en in de volksnaam beter bekend onder de naam 'De Bult'. Dit bedrijventerrein is in de 50'er jaren ontwikkeld. Het schiereiland zijn momenteel verschillende middel zware industriële bedrijven gevestigd.

Het noordwestelijke deel van dit gebied is gevarieerder. Het hier gevestigde veevoeder Agrifirm heeft qua bebouwing en milieu-uitstraling een grote invloed op het gebied en de directe omgeving. In dit gebied zijn nog beperkt oorspronkelijke en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren aanwezig met een kenmerkende Meppeler karakteristiek. Deze waardevolle cultuurhistorische bebouwing moet behouden blijven.

In de ontwikkeling van het Transformatiegebied en bij de aanleg van een nieuwe noordelijke stadsentree speelt het gebied Buitenhaven een verbindende rol. De aanhechting aan de Binnenstad moet gebeuren met behoud van de stedenbouwkundige structuur.

Ambitie

Als geluidgezoneerd industrieterrein voor bedrijven met bedrijfscategorie 4 leent dit gebied zich niet voor wonen. Een dergelijk hoge bedrijfscategorie zo dicht bij het centrum van Meppel kan in de toekomst een conflictsituatie opleveren. Mogelijk zal Meppel zich willen herbezinnen op een meer logische bedrijfscategorisering voor dit gebied, rekening houdend met de belangen van de aanwezige bedrijven en de leefbaarheid van de binnenstad. De ambitie voor de waterentree in het gebied is omschreven bij het Transformatiegebied (gebiedsopgave).

4.7.5 Oevers

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0047.jpg"

Op bedrijventerrein Oevers A zijn grootschalige watergebonden bedrijven gevestigd. Aan de landzijde is meer moderne gemengde bedrijvigheid gevestigd. Hoewel dit terrein ruimte biedt aan in milieucategorie 4 en 5 is de bedrijvigheid aan landzijde van een lichtere aard. Het oostelijk deel ligt braak en is in particulier eigendom. Het bedrijventerrein kent weinig tot geen leegstand en functioneert prima. De bedrijven die aan het water zijn gelegen, maken daar ook gebruik van. De revitalisatie van de openbare ruimte in 2008 heeft de ruimtelijke kwaliteit verhoogd.

Bedrijventerrein Oevers B ligt aan de rand van Meppel, aan de gemeentegrens met Staphorst. Langs het Meppeldiep zitten watergebonden bedrijven die de kade intensief gebruiken. Vanwege groei in de containeroverslag heeft de containerterminal behoefte aan uitbreiding. Deze behoefte kan slechts in beperkte mate binnen het bestaande bedrijventerrein opgelost worden. Een aantal transport-gerelateerde bedrijven is gevestigd in de nabijheid van de containerterminal. Een van de belangrijke werkgevers hier is Scania. Verder zijn op deze locatie enkele grote bedrijven in de agrosector gevestigd. Zij zitten op een logische plek en het is belangrijk de bestaande bedrijven optimaal te faciliteren zodat zij de productiecapaciteit op hoog niveau behouden en behouden blijven voor Meppel en de regio.

Bedrijventerrein Oevers C is een mengeling van zwaardere (en grotere) bedrijven en lichte (en kleinere) bedrijven. Agrifirm is een beeldbepalend bedrijf in het gebied waarvan verplaatsing op korte of middellange termijn niet is te verwachten. Het gebied tegen de binnenstad aan komt in aanmerking voor transformatie naar een combinatie van lichte, watergebonden bedrijven in de recreatieve sfeer (pleziervaart), zoals botenontwerp en -bouw, service, onderhoud, motorrevisie etc. Ook kan hier ruimte gecreëerd worden voor de pleziervaart door middel van meer aanlegsteigers. De gemeente heeft beperkte grondpositie in het gebied. Dit is een belangrijk gegeven bij het prioriteren van transformatie opgaven. De ontwikkelingstermijn van dit gebied zal daarom langer zijn. In het gebied aan de overzijde zitten enkele bedrijven aan het water, die daar geen gebruik van maken. Hier ligt een kans om ruimte te bieden aan bestaande, wél watergebonden bedrijven. Dit wordt echter overgelaten aan de markt.

Bedrijventerrein Oevers D is een nieuwe havenontwikkeling. Er is nog circa 11 ha beschikbaar. Hier kan ruimte gevonden worden voor watergebonden bedrijven die een belangrijke meerwaarde voor de gehele regio vervullen (ketenrelatie). Aan de zuidzijde van Oevers D ligt het voormalige bedrijventerrein Leenders. Het is een versnipperd gebied met functies gerelateerd aan jachthavens. Ook staan hier bedrijfswoningen. Onderzocht kan worden of met uitplaatsing van deze bedrijven het uitgeefbaar gebeid voor watergebonden industrie kan worden verruimd.

Oevers E is een bedrijventerrein opgezet als woon-werk locatie. De kaveluitgifte verloopt moeizaam. Dit heeft vooral te maken met de korrelgrootte: voor een woon-werk-locatie zijn de kavels erg groot. Dit leidt tot moeilijk verkoopbare kavels. Daarom wordt er een nieuwe ontwikkelstrategie voor Oevers E opgesteld, waarbij de omvang van de kavels meer kan variëren. Het bestemmingsplan biedt hier ook ruimte voor.

4.8 Ziekenhuis

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0048.jpg"

Meppel wil het Diaconessenhuis van Noorderboog behouden als basis zorgziekenhuis voor de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. Daarvoor is nodig dat er nieuwbouw plaatsvindt. In 2017 - 2018 verrijst op de huidige locatie een nieuw ziekenhuis dat aan de nieuwste kwaliteitseisen voldoet. Er vindt een fusie plaats met Isala Klinieken uit Zwolle. In het gebied komen ook andere zorgfuncties die gelieerd zijn aan het ziekenhuis. Voor extra synergie en betere service en zorg aan de patiënten krijgen aanverwante disciplines een plek op het terrein.

Zorgcampus

Noorderboog is bezig met ontwikkeling van een zorgcampus. Het doel van de zorgcampus is afstemmen van het onderwijs op de zorgpraktijk. De kwaliteit van de zorgopleidingen neemt daardoor toe. De branche vindt makkelijker geschikt verzorgend en verpleegkundig personeel. Innovaties binnen het vakgebied, zoals het gebruik van domotica, vinden direct hun weg naar de dagelijkse onderwijspraktijk. De mogelijkheid lokaal goed personeel op te leiden biedt kansen voor de continuïteit van de werkgelegenheid in Meppel. De gemeente wil met de zorgcampus ook zoeken naar combinaties tussen werkzoekenden en vacatures in de zorg.

Ambitie

Voorwaarde voor de ontwikkeling in het kwetsbare Reestdal, is een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Het eigen terrein van het ziekenhuis is daarbij uitgangspunt.

4.9 Buitengebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0049.jpg"

De stad Meppel is verweven met haar buitengebied. De ontstaanswijze van het cultuurlandschap en onze stad is hier afleesbaar, het vertelt over ons verleden. Het landschap fungeert als aantrekkelijk gebied voor onze bewoners en bezoekers, nodigt uit tot bewegen en ontdekken en is een visitekaartje voor de stad. Het buitengebied heeft ook een belangrijke rol in het reguleren van water en als kerngebied en verbinding voor natuur. Tot slot is ons buitengebied een aantrekkelijke plek om te wonen en werken.

De landbouw vormt de ruggengraat van het buitengebied als eigenaar en beheerder van de graslanden, akkers en landschapselementen. De landbouw heeft ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en aan te passen aan gewijzigde omstandigheden, rekening houdend met de natuur- en landschapswaarden. Het aantal landbouwbedrijven neemt echter af, waardoor steeds vaker agrarische bebouwing vrijkomt. Uitgangspunten voor nieuwe functies zijn de instandhouding van cultuurhistorische waarden van de bebouwing, concentratie van bebouwing en primair de functies agrarische bedrijvigheid, wonen, wonen met een zorgcomponent of bedrijvigheid aan huis.

Het huidige toeristisch-recreatieve aanbod in het buitengebied is relatief beperkt. We faciliteren met name een kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.

Het landschap is het decor voor recreanten en laat de ontstaanswijze van het gebied zien. Gestreefd wordt naar behoud van de samenhang en afleesbaarheid van het landschap en het benutten van de recreatieve, economische en ecologische potentie. Maar de zorg voor landschap kan door overheden niet meer alleen worden uitgevoerd. Bewoners en agrariërs zullen een grotere rol spelen bij de instandhouding van hun eigen landschap. (Zie Agenda platteland gemeenten Zuidwest Drenthe)

De aanwezige natuur is een belangrijke kwaliteit van het landelijk gebied en maakt dat gebied ook aantrekkelijk voor de recreant. We willen bestaande natuurwaarden beschermen en randvoorwaarden scheppen voor herstel en ontwikkeling. Daarbij hoort ook de juiste waterhuishouding. In het buitengebied ligt een belangrijke opgave voor een waterveilige gemeente met gezonde en veerkrachtige watersystemen.

De stad ligt op de overgang van twee landschapstypen. Dat maakt het buitengebied van Meppel veelzijdig. We onderscheiden vier verschillende gebieden.

4.9.1 Buitengebied-oost

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0050.jpg"

Het buitengebied ten oosten van Meppel bestaat uit Broekhuizen en het Reestdal. Kenmerkend in dit gebied zijn de esgehuchten: verspreide historische boerderijen, met een kleine es op de hogere gronden. Daarbuiten liggen kleinere akkers en weilanden met een onregelmatige verkaveling. Het landschap is besloten door de vele houtwallen, bosjes en de lommerrijke wegbeplanting. De Reest is een nog gave beek met meanderende loop, die onze gemeente- en provinciegrens vormt. Direct rondom de beek is het landschap opener. De samenhang van het esgehuchtenlandschap in Buitengebied -oost is groot, alle onderdelen van het landschapstype zijn aanwezig. Het geeft daarmee een stuk identiteit aan de gemeente. Dit landschap geven we daarom een hoge waardering en bescherming. Het Reestdal is daarin op landelijke schaal een unieke parel en dat zo dicht tegen onze stad aan. Dit leidt hier ook tot een spanningsveld tussen het kleinschalige landschap en de uitstraling van de stad. We streven hier naar een goede afstemming tussen beiden.

Landbouw en natuur vormen het belangrijkste grondgebruik in dit gebied. Er is sprake van een grote verwevenheid door het kleinschalige karakter. Dat leidt ook tot spanningen ten aanzien van schaalvergroting en bedrijfsvoering. Juist hier is de zorg voor het landschap wezenlijk.

Het Reestdal is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het grootste deel van dit gebied is in eigendom en beheer van Het Drentse Landschap. We verwachten dat de EHS zich in het Reestdal de komende jaren verder zal vervolmaken. Daarbij worden tevens watermaatregelen meegenomen om verdroging tegen te gaan en water langer vast te houden. De recreatieve potentie van het Reestdal is gevat in het merk Idyllisch Reestdal: 'een kronkelende grensrivier door een idyllisch boerenlandschap'. Op deze wijze willen de gemeenten met de recreatieve partners én ondernemers het Reestdal promoten en de recreatieve potentie benutten.

De stadsrandzone speelt bij deze ontwikkelingen een bijzondere rol: hier zal de komende jaren vlakbij de stad nieuwe natuur worden gerealiseerd, in combinatie met waterberging en recreatievoorzieningen.

4.9.2 Engelgaarde en Wandelbos

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0051.jpg"

Westelijk van de N375 ligt het Wandelbos, een bosgebied met recreatief medegebruik. Het Wandelbos is nog een jong bos en moet zich nog ontwikkelen tot gevarieerd en aantrekkelijk bosgebied. Oostelijk van de N375 ligt Engelgaarde, bestaande uit een plas aan de oostzijde en een natuurgebied aan de westzijde. Dit gebied is door de Stichting Engelgaarde aangelegd met als doel een recreatief uitloopgebied te bieden voor de Meppelers. Het gebied herbergt ook bijzondere natuurwaarden in het schraalgrasland, de oude meander van de Wold Aa en de plas.

Het totale gebied fungeert als stadspark voor heel Meppel. Het is voornamelijk ingericht voor wandelen en struinen en er loopt een aantal (functionele) fietsverbindingen doorheen. Met name de plas heeft een grote aantrekkingskracht voor bewoners om te vissen, duiken en zwemmen, zeker bij mooi weer. Rond de plas kan men prima verblijven en gezellig samenzijn. Het Wandelbos is hiervoor minder geschikt. Het zuidelijk deel van het Wandelbos (nabij de 2 entrees) ligt op korte afstand van de wijken Oosterboer en Haveltermade. Deze potentie wordt benut, waardoor de gebruikswaarde van dit groen toeneemt voor de bewoners van deze wijken.

Het gebied Engelgaarde/Wandelbos is onderdeel van een zoekgebied voor waterberging langs de Wold Aa. Het waterschap werkt hiervoor een plan uit, waarbij ook doelen voor waterkwaliteit en ecologie worden meegenomen. De verwachting is dat grote delen van het gebied zullen vernatten. Op termijn ontstaat daardoor een ander type bos en vegetatie en dus ook andere natuurwaarden. De recreatieve mogelijkheden in het gebied moeten minimaal behouden blijven. De inrichting als waterberging biedt ook een kans om beschreven gebruiksopgaven mee te nemen.

4.9.3 Buitengebied-noordoost

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0052.jpg"

Het buitengebied ten noorden van Meppel bestaat uit het beekdal van de Oude Vaart en slagenlandschap rondom het lint van Haakswold. De Oude Vaart is ligt als rechtgetrokken beek tussen de kades. Van een beekdallandschap is geen sprake meer: het is een rationeel verkaveld agrarisch gebied. Er zijn slechts nog enkele cultuurhistorische relicten aanwezig, zoals oude erven, die als begroeide eilandjes in de grote open ruimte liggen. Hoofdfunctie hier is landbouw, waarbij de verkaveling bijna optimaal te noemen is. De openheid in dit gebied is waardevol en willen we in stand houden.

Haakswold vormt een enigszins verdicht lint in het slagenlandschap richting Ruinerwold. Het lint en de verkavelingsrichting maken het landschapstype binnen onze gemeente nog enigszins herkenbaar, ondanks de ligging nabij grote infrastructuur. Deze kenmerken willen we dan ook behouden.

4.9.4 Buitengebied-noordwest

Het buitengebied aan de noordwestzijde van Meppel is een typisch slagenlandschap. Drie opeenvolgende linten met historische bebouwing, met daartussen grote openheid kenmerken het gebied. Het fijnmazige slotenpatroon haaks op de linten, de griften en oude paden geven een beeld van het vroegere gebruik voor turfwinning. De samenhang van het slagenlandschap is in Buitengebied-noordwest is groot, alle onderdelen van het landschapstype zijn aanwezig. Het geeft daarmee een stuk identiteit aan de gemeente. Dit landschap krijgt daarom een hoge waardering en bescherming. In de uiterste noordoosthoek van de gemeente ligt een klein onderdeel van de Havelterberg. Het hoogteverschil met het slagenlandschap en de kleine, wat besloten kern met verspreide bebouwing zijn hier het meest kenmerkend.

Het buitengebied-noordwest is hoofdzakelijk in gebruik voor de landbouw. Grasland en akkers van de gemengde melkveehouderijbedrijven wisselen elkaar af. Schaalvergroting en beperking van het areaal door de komst van Nieuwveense Landen hebben geleid tot verkavelingsproblemen, met name in het noorden van dit gebied. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de leefbaarheid, door transportbewegingen tussen percelen. De niet uit te geven gronden in Nieuwveense Landen bieden mogelijk een oplossing hiervoor. Dit wordt onderzocht. De ligging naast Natura2000-gebied De Wieden-Weerribben geeft beperkingen voor de groei van de landbouwbedrijven. De inzet van de gemeente is om deze gevoelige balans zo goed mogelijk in evenwicht te houden.

Het gebied is als cultuurhistorisch landschap aantrekkelijk voor fietsrecreanten, ook gezien de ligging tussen de Havelterberg en De Wieden. Diverse lange afstandsroutes leiden langs de linten van Kolderveen en Nijeveen en de Bovenboeren. Voor deze fietsers is de overgang tussen de stad en dit gebied niet optimaal, zowel qua uitstraling als routering. Inzet is dat ontwikkelingen in de stadsrand zich goed verhouden tot het landschap, qua schaal en uitstraling. Daarnaast is een goede fietsontsluiting van dit gebied richting de stad en vice versa van belang.

4.10 Infrastructuur huidige situatie

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0053.jpg"

4.10.1 Weg

Door Meppel lopen twee snelwegen (A28 en A32) en een provinciale weg (N375). Hiermee is de regionale bereikbaarheid van Meppel goed voorzien. De binnenstad van Meppel is omsloten door een ringstructuur (binnenring). Deze dient ter ontsluiting van de parkeervoorzieningen aan de rand van de binnenstad. De ambitie is te komen tot een betere beleving van de entrees van de stad en optimalisatie van de recreatieve en economische verbindingen. Op deze wijze blijft Meppel optimaal gebruik maken van de bestaande infrastructuur en de haar gunstige ligging hier aan.

4.10.2 Spoor

Met de spoorwegen en het station heeft Meppel een belangrijke regionale functie. Ter hoogte van Meppel splitst het spoor in noordelijke richting naar Groningen en Leeuwarden. Richting het zuiden ligt Zwolle als landelijk spoorknooppunt met een goede verbinding met de randstad en de rest van Nederland.

De ambitie is het aantal treinen dat in Meppel stopt te vergroten om zodoende de regionale rol die het station heeft verder uit te breiden.

4.10.3 Water

Vanuit landelijk beleid is het de ambitie om het vrachtverkeer rond Rotterdam te verminderen. De oplossing daarvoor is een intensivering van het vervoer over water. Met de ligging van Meppel aan een klasse 5A vaarweg is de haven van Meppel één van de plekken om die ambitie vorm te geven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0054.jpg"

Hoofdstuk 5 Beschrijving opgaven (thematisch)

5.1 Meppel leeft: Wonen

Meppel is een prettige woongemeente. In Meppel wil je altijd blijven wonen, je bent er overal in de buurt van goede voorzieningen. De woonwijken bieden een gevarieerd woonaanbod. Alle leeftijdsgroepen en huishoudens vinden hier hun plek. In Haveltermade is de wijkontwikkeling succesvol afgerond en Koedijkslanden is de ontwikkeling van een wijkaanpak gestart. De komende jaren zullen Oosterboer en het centrum in verband met vergrijzing aandacht vragen. Bij de nieuwe wijken Berggierslanden en Nieuwveense Landen zal dit in toenemende mate een plek moeten krijgen in de toekomstbestendige planvorming. Dit kan door in bestemmingsplannen toe te staan dat inwoners hun woningen levensloopbestendig maken. De gemeente wil dit stimuleren in Berggierslanden en in Nieuwveense Landen.

Wijken met eigen karakter

Iedere wijk in Meppel is ruimtelijk en sociaal gezien uniek. Per wijk maken we een ontwikkelingsplan en een sociale wijkagenda, de wijkaanpak is per wijk verschillend. Dit doen we in samenspraak met bewoners. (zie paragraaf 4.5 Woonwijken en 4.6 Dorpen,

Inspelen op demografische veranderingen

De komende jaren krijgen we te maken met toenemende vergrijzing. Bij inbreidingsplannen moeten we hierop inspelen. We zien de oplossing in multifunctioneel en levensloopbestendig bouwen, niet alleen voor ouderen. Bij uitbreidingsplannen in toekomstige wijken spelen we in op starters en gezinnen.

We sturen steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijke partners en op gelijkwaardig samenwerken. De traditionele rolverdeling tussen overheid en burgers is aan het verschuiven. De overheid kan niet meer sturen met geld en laat ontwikkelingen steeds meer aan de maatschappelijke instellingen, zorginstellingen en corporaties over. Consumenten krijgen een steeds grotere stem in het soort woning dat ze willen en ook in de inrichting van het openbaar gebied.

Realisme ten aanzien van aantal te bouwen woningen

Als gevolg van de crisis en het huidige regeerakkoord is er een veel lagere uitgifte van woningen dan gepland. Het is niet langer mogelijk een complete wijk van A tot Z te ontwerpen en te bouwen. De aanpak van veel gemeenten, ook van Meppel, verandert daardoor van programmeren naar faciliteren. De verdeling van de nieuwe woningen is ook aangepast als gevolg van de crisis. De eerstkomende vijf jaar (tot en met 2018) zal 50% van de nieuw te bouwen woningen in de bestaande stad een plek vinden. De andere helft wordt gebouwd op uitbreidingslocaties. Vanaf 2019 gaan we ervan uit dat we weer meer bouwen in de uitbreidingswijken.

Betaalbare en toegankelijke huisvesting

Huisvesting regelen voor bepaalde (kwetsbare) groepen blijft een kerntaak van de overheid. De gemeente is wettelijk verplicht huisvesting te regelen voor mensen die vanwege hun (lage) inkomen niet gemakkelijk een huis vinden en voor mensen die speciale woningbehoeften hebben wat toegankelijkheid betreft (zorg- en aangepaste woningen). Het gaat daarbij om sociale huurwoningen, betaalbare particuliere huurwoningen, starterswoningen, zorgwoningen en aangepaste woningen, verslaafdenopvang en opvang van statushouders. De inzet is zoveel mogelijk multifunctioneel bouwen, zodat alle groepen gebruik kunnen maken van wat de gemeente bouwt. Nieuwe woningen voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen en zijn zoveel mogelijk levensloopbestendig.

Bij de toekomstige uitbreiding van functies in Meppel (wonen, bedrijven en voorzieningen) is het de ambitie om een zo groot mogelijk deel van het programma in bestaand bebouwd gebied te realiseren. Voor wonen is het de ambitie om op korte termijn tot 2019 circa 50% van het nieuwe programma te realiseren in bestaand bebouwd gebied. Na 2019, wanneer de meeste inbreidingslocaties in de stad ingevuld zijn, zal ongeveer 75% op nieuwe grond gebouwd worden.

Wonen en duurzaamheid

Het versterken van leefbaarheid in de wijken is een vorm van duurzaam investeren in de stad. Meppel heeft over het algemeen een prettig woonklimaat. De ambitie is de sociale samenhang en betrokkenheid in wijken en buurten te versterken door uitvoering van projecten die gericht zijn op ontmoetingen en maatregelen. Dat zal op een positieve manier de diversiteit van de bevolking in de buurten versterken. Maatregelen zijn het uitbreiden van het aantal ontmoetingsplekken, zowel in gebouwen als in de buitenruimte, waar ook de beoogde vijf wijkplatforms gebruik van kunnen maken. Om dit mogelijk te maken wil de gemeente Meppel meer ruimte geven aan de zelfwerkzaamheid van inwoners, door hen (samen met bedrijven en organisaties) projecten te laten initiëren en uitvoeren. Met deze aanpak kiest de gemeente er voor om mensen te stimuleren zelf keuzes te maken, de uitvoering ter hand te geven en te (helpen) investeren in projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het is de ambitie om het aantal zelfwerkbare inwoners te vergroten en de organisatie van de gemeente beter op de rol van facilitator in te richten.

Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt verder gestreefd naar een grotere verscheidenheid aan functies zoals werken aan huis en voldoende voorzieningen en het bouwen van levensloopbestendige woningen. De gemeente zal middels bestemmingsplannen volop de ruimte geven aan het werken aan huis en zal de aanwezigheid van digitale voorzieningen (glasvezelnet) optimaal maken.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan.

5.1.1 Wonen in ontwikkeling
5.1.1.1 Nieuwveense Landen

Tot 2019 voorziet de gemeente een lager bouwtempo, als gevolg van de economische crisis. Tot die tijd verwachten we een derde minder woningen te bouwen dan volgens de provinciale prognoses nodig zou zijn. We gaan ervan uit dat de markt daarna weer aantrekt. De focus ligt door de crisis meer op het goedkopere segment (rijenwoningen, appartementen). Met ontwikkelende partijen zoeken we een nauwe samenwerking. Flexibiliteit is uitgangspunt bij het ontwikkelen, we willen de woningen bottom-up ontwikkelen (collectief particulier opdrachtgeverschap) samen met de nieuwe bewoners. Vooraf doen we interessepeilingen zodat we goed kunnen inspelen op de vraag.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.1.1.2 Danninge Erve 2

De bouw van Danninge Erve, fase 2 zal in overzichtelijke delen worden ontwikkeld. De woningen zijn deels welstandsvrij. Er is veel ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. Ook hier gaat de bouw volgens een flexibele aanpak met overzichtelijke bouwvlakken, zodat we makkelijk kunnen inspelen op een veranderende vraag.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.1.2 Wonen toekomstig

Ontwikkelstrategie Nieuwveense Landen tot 2030

Nieuwveense Landen is een grote uitleglocatie aan de noordkant van Meppel. Door de economische crisis wordt rekening gehouden met een lager bouwtempo dan verwacht. De markt is van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt gegaan. De provinciale bevolkings- en woningbouwprognoses zijn naar beneden bijgesteld. Hierdoor is het noodzakelijk de ontwikkelingen in de markt te kunnen volgen. Tot 2030 worden er circa 1800 woningen gebouwd. We passen daarom een flexibelere ontwikkelstrategie toe. Door het verwachte lagere bouwtempo zal de wijk langer op de commerciële voorzieningen in Meppel aangewezen zijn. In afwijking van het oorspronkelijke plan wordt daarom een directere route tussen de wijk en de stad gerealiseerd. Daarmee wordt het mogelijk de wijk zowel in oostelijke als westelijke richting te ontwikkelen. De gemeente streeft naar een meer marktgerichte manier van ontwikkelen, van regisseren naar faciliteren.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.1.3 Wonen / werken

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0055.jpg"

In de huidige maatschappij werken steeds meer mensen thuis. Dat stelt andere eisen aan de woonomgeving. In de woonwijken is behoefte aan ruimte om aan huis te werken. Een woonwijk is niet alleen een slaapwijk meer. Door de andere manier van leven ontstaat dynamiek in de wijk.

Vijf locaties in Meppel lenen zich in het bijzonder voor een combinatie van wonen en werken: het Transformatiegebied, kleinschalige woon-werkkavels aan de rand van Nieuwveense Landen, Oevers E, uitbreiding Spijkerserve en Rogat (oude fabriekshal). We zien een sterke toename aantal zzp-ers en een groei van het fenomeen thuiswerken. Voor meer zzp-ers wil Meppel het beroep of bedrijf aan huis mogelijk maken.

5.1.4 Wonen / welzijn / zorg

De combinatie wonen, welzijn en zorg staat in het teken van preventie, zelfredzaamheid en levensloopbestendigheid. De signalering voor basishulp gebeurt in de toekomst binnen onderlinge netwerken. De oplossingen zoeken inwoners zoveel mogelijk dichtbij, in eigen kring. We maken ruimschoots gebruik van zorgtechnologie, maar alleen indien dit leidt tot efficiency bij de zorgorganisatie en een grotere regie van de cliënt. Vereenzaming dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Het aanbieden van zorg gebeurt op kleinschalig niveau, we spreken van zorg in de wijk, en over zorg-service die we samen met en naar de behoefte van onze inwoners optuigen. Dit kan ertoe leiden dat we het woningbestand zorg-proof maken samen met corporaties en particulieren (aanbouw - uitbouwen maken) ook in regionaal verband. Het toevoegen van levensloopbestendige woningen alleen is niet voldoende, de uitdaging zit hem in de bestaande voorraad.

In Meppel hebben de woonwijken ieder hun eigen sfeer en identiteit. Door de jaren heen is er ingezet op sociale samenhang en een integrale aanpak om verloedering en achteruitgang te voorkomen. De laatste jaren zien we een kanteling ontstaan in de rol van de overheid en aanpak in het sociaal-maatschappelijk domein. We stappen af van de verzorgingsstaat en werken hard aan de ontwikkeling van een participatiesamenleving. Dit zien we op allerlei terreinen terug. Of het nu gaat om de investering in de fysieke openbare ruimte of het ondersteunen van (eenvoudige) zorgvragen, de overheid vraagt veel meer van de marktpartijen en de burger. Met de visienota "Samen veranderen" is een duidelijke lijn, maar ook grote opgave gedefinieerd in deze kanteling.

Het is lastig een inschatting te maken van de toekomstige behoefte aan ruimtelijke voorzieningen, kwalitatief en kwantitatief. De ruimtebehoefte hangt mede af van de ontwikkeling van de sociale samenhang. Ook de snelheid waarmee invulling kan worden gegeven aan een multifunctioneel gebruik van de maatschappelijke voorzieningen is van invloed. Op wijkniveau ontstaat bijvoorbeeld de komende jaren een verschuiving van behoefte aan basisonderwijs. Dit zal naar verwachting leiden tot slimme combinaties van functies in 1 gebouw in plaats van het in stand houden van aparte gebouwen. Dit zal een omslag vragen van de huidige cultuur waarin signatuur en gebouw nog samen op gaan.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.1.5 Inbreidingslocatie

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0056.jpg"

5.1.5.1 Koeberg Noord

Op de korte termijn komt de voormalige basisschool niet vrij voor herontwikkeling vanwege een huurcontract van het gebouw tot 2017. Deze herontwikkeling is op termijn wel gewenst. Het bestemmingsplan voorziet in een invulling met maximaal 43 woningen in de vorm van grondgebonden woningen en/of appartementen. Een goede mix van doelgroepen is gewenst. Hiervoor wordt een uitwerkingsplan opgesteld.

5.1.5.2 KPN-locatie

Deze locatie is gunstig gelegen nabij de binnenstad. Commerciële functies zijn in deze woonomgeving echter niet wenselijk. Een herontwikkeling met wonen en groen levert een waardevolle bijdrage aan het huidige woonklimaat van de omgeving.

5.1.5.3 Drenthe College, Werkhorst

Deze locatie is prachtig gelegen aan de statige laan de Werkhorst. Het Drenthe College verhuist in de nabije toekomst naar het Onderwijspark Ezinge. De locatie kan ook in de toekomst prima worden aangewend voor de onderwijsfunctie. Of deze functie in de toekomst evident is, is afhankelijk van de huisvestingsontwikkelingen op het gebied van onderwijs. De locatie leent zich ook goed voor andere sociaal-maatschappelijke functies. Bij herstructurering wordt vooral gedacht aan sociaal-maatschappelijke functies en wonen. Ook wordt gezocht naar een versterking van het groen.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.2 Meppel leeft: Detailhandel

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0057.jpg"

Centraal in de regio

Meppel heeft een belangrijke regiofunctie als winkelstad. Deze functie moet minimaal in stand gehouden worden en waar mogelijk versterkt. Daartoe moet het winkelcentrum vanuit multifunctioneel perspectief worden versterkt, dat houdt in dat winkelaanbod onderscheidend is en de regiofunctie nog meer inhoud krijgt door publiekstrekkende evenementen.

De binnenstad en de perifere detailhandel op de bedrijventerreinen hebben een regionale aantrekkingskracht, de wijkwinkelcentra richten zich in hun aanbod primair op de eigen wijk.

Sfeer en kwaliteit

Meppel is compact en gezellig, de cultuurhistorische uitstraling van de binnenstad is daarbij een belangrijk pluspunt. Dit moet behouden worden en waar mogelijk versterkt door de kwaliteit en uitstraling van zowel het openbaar gebied als de winkels en gebouwen te verbeteren. Om de eigenheid van de binnenstad te behouden hebben nieuwe zelfstandige winkels de voorkeur boven filiaalbedrijven. De opnamecapaciteit voor nieuwe ontwikkelingen moet zorgvuldig worden ingevuld om verdringing waar mogelijk te voorkomen.

Flexibel omgaan met ontwikkelingen

De detailhandel staat de komende decennia voor grote ontwikkelingen zoals de opkomst van het internet en op termijn bevolkingskrimp. Dit heeft gevolgen voor de binnenstad, om versnippering en leegstand te voorkomen wordt ingezet op concentratie van de detailhandel binnen en aan de binnenring van de binnenstad. De historische toegangswegen tot de binnenstad, het Zuideinde, de Molenstraat, Woldstraat, en Prinsengracht vervullen steeds meer hybride functie van wonen, dienstverlening en winkels. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen van detailhandel liggen hier niet voor de hand.

Voor perifere detailhandelsvestigingen (PDV) is bedrijventerrein Blankenstein de eerst aangewezen locatie. Uitgangspunt daarbij is dat het gaat om een nieuw winkelaanbod dat niet ten koste gaat van de binnenstad. De bouw van een zogeheten Hypermarkt past dan ook niet binnen de visie op de ontwikkeling van detailhandel in Meppel.

5.3 Meppel leeft: Voorzieningen

Meppel heeft voldoende voorzieningen die een grote regio van bijna 100.000 inwoners bedienen. Het ziekenhuis, de schouwburg, de bibliotheek of het wijkwinkelcentrum en de huisarts moeten voor de regio, de stad en de wijken goed bereikbaar zijn.

Omdat mensen in wijken meer doen dan alleen wonen, vinden we dat er een breed aanbod van voorzieningen moet zijn in de wijken. Door functies te combineren kunnen we gebouwen multifunctioneel gebruiken. In een schoolgebouw kunnen bijvoorbeeld ook een functie als cultuureducatie een plek vinden. Leesbevordering en musische vorming maken onderdeel uit van het lesprogramma van de basisschool.

De afstand tot voorzieningen

Op vijf locaties zijn (wijk)voorzieningen geconcentreerd, namelijk Koeberg Noord/Zuid, in de Oosterboer, de Haveltermade, in Nijeveen en in het centrum. Bij een trend dat ouderen langer thuis blijven wonen, is de afstand tot voorzieningen relevant. Van oudsher is dus een trek naar het centrum van de stad te zien van senioren. Wij zijn van mening dat met in een goede participatiesamenleving met krachtige wijken, deze wijkvoorzieningen voldoende zijn en er een gemengde samenstelling in wijken kan blijven bestaan. De omvang van de wijken maakt dat specifieke locatiekeuzes niet aan de orde. Onder het mom van een goede buur is beter dan een verre vriend zijn de relatieve afstanden goed te overbruggen. Hierop is in de afgelopen tijd geinvesteerd. (Als voorbeeld de realisatie van de parkeervoorziening bij Schouwburg Ogterop, zodat bereikbaarheid onder meer het gebruik van de voorziening stimuleert. Als ander voorbeeld geldt de veilige fietsverbinding tussen Berggierslanden en Koeberg/Het Palet). Voor de toekomst is de bereikbaarheid van Onderwijspark Ezinge voor fietsverkeer vanuit de zuidelijke wijken/regio noodzakelijk.

5.3.1 Cultuur

Culturele activiteiten maken onderdeel uit van het totale palet aan voorzieningen in de wijk. Bibliotheekfuncties worden onderdeel van het onderwijs en boekenuitleen krijgt een plek op wijkniveau.

Schouwburg Ogterop, de bibliotheek, musea/expositieruimtes en het Centrum voor de Kunsten hebben een bovenlokale functie en aantrekkingskracht.

Voor een plaats van deze omvang heeft Meppel een bijzonder aanbod. Dit willen we koesteren. Niet de groeiprognoses, maar kwalitatieve overwegingen zijn leidend in het willen behouden van deze voorzieningen. De unieke programmering van Schouwburg Ogterop en zowel de werkwijze als het aanbod van Scala (Centrum voor de Kunsten) zorgt voor bekendheid in de regio. De onderlinge samenwerking van culturele partners, samen met ondernemers laat zien dat ook hier een participatiemodel werkt.

De economische crisis dwingt ons tot efficiënt gebruik van de voorzieningen en de ruimte die beschikbaar is. Een integrale aanpak (onderdeel van onderwijs) en het multifunctioneel gebruik van voorzieningen is daar een gevolg van. We verwachten daardoor een minder grote ruimtebehoefte en duurzaam ruimtegebruik.

Veel Meppelers missen een evenementenhal als plek waar een diversiteit aan activiteiten met een ontmoetingsfunctie georganiseerd kan worden: vogeltjesmarkt, concours hippique, antiekbeurs, et cetera. De gemeente Meppel ziet vooral bedrijvenpark Blankenstein als een geschikte plek voor zo'n voorziening.

5.3.2 Sport

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0058.jpg"

Mensen besteden meer individueel en flexibel tijd aan sport. Dit willen we faciliteren door in de wijken het juiste aanbod van beweegruimtes en groenstructuren te organiseren, voor alle leeftijdsgroepen. Een rondje door het park of een trapveldje voor de jeugd. Van belang is ook de 'uitgang' naar buiten de wijk (zie ook groen).

Niettemin blijven groepssporten bestaan en zullen hiervoor faciliteiten moeten worden geboden. Voor Meppel zijn de faciliteiten op Ezinge en in Koedijkslanden/Berggierlanden voldoende en met uitbreiding in noordwestelijke richting is er een strategische reservering opgenomen in de planontwikkeling van Nieuwveense Landen.

Nijeveen kenmerkt zich door een sportieve uitstraling. Er is een riant aanbod van sportvoorzieningen die door de bewoners zelf worden gecreëerd en beheerd.

5.3.3 Onderwijs

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0059.jpg"

In de komende jaren verwachten we in het onderwijs geen grote veranderingen met ruimtelijke gevolgen. De impact van de technologische ontwikkeling is onvoorspelbaar. We zien een groei in de digitale ondersteuning van het onderwijsprogramma, maar met welke snelheid en welke implicaties dit geeft is nu niet te benoemen.

Wat opvalt in Meppel is het innovatieve karakter van ons onderwijs. Een stempel onderwijsstad gaat te ver, maar voor de omvang die wordt aangeboden, zijn er vele creatieve combinaties en ontwikkelingen te duiden. Meppel biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs op voortgezet en middelbaar niveau. Het aantal jongeren is in Meppel redelijk stabiel, zeker als we hierin ook de groeiprognoses betrekken. In absolute aantallen betekent dit een continuering van het aanbod voor basisonderwijs. We zien wel verschuiving plaatsvinden van leerlingenaantallen tussen wijken, waardoor de locaties op wijkniveau onder druk komen te staan.

Koppeling arbeidsmarkt - onderwijs

De koppeling tussen onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt wordt wezenlijk. De krapte door vergrijzing vraagt om een goed passend aanbod van opleidingen. In de tekort-sectoren die voor Meppel gelden als economische pijlers liggen hier kansen. Te denken valt aan zorg (Zorgcampus) en techniek (diverse leerwerk-locaties en bedrijven). Transport en logistiek zijn nog onderbelicht en verdienen aandacht.

Integrale kindcentra

Met de ontwikkeling van een breed, sluitend aanbod van opvang, vroegschoolse educatie, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang in een netwerkorganisatie vervagen de contouren van schoolpleinen en eigen gebouwen. In Meppel ontstaan een viertal integrale kindcentra in de wijken Centrum, Haveltermade, Oosterboer en Nijeveen. Afhankelijk van de aantallen leerlingen en de slimme combinaties kan ook dit van invloed zijn op de ruimtelijke behoefte. Huisvesting van onderwijs vraagt continue aandacht. Duurzaamheid, hoe benutten van exclusieve ruimtes. Multifunctioneel inzetten voor maatschappelijke functies of ondernemerschap.

5.3.4 Woonzorgzones

Een woonzorgzone is een gebied binnen een wijk waar essentiële voorzieningen goed bereikbaar zijn voor mensen die minder mobiel (of meer kwetsbaar) zijn. Denk hierbij aan een supermarkt, gezondheidsvoorziening (huisarts, apotheek, fysiotherapeut), ontmoetingsruimte en diensten voor de persoonlijke verzorging.

Door de aanwezigheid van deze zones kunnen de kwetsbare burgers langer in hun eigen leefomgeving blijven wonen. Slimme combinaties beperken het ruimtegebruik en zorgen ervoor dat andere wijkbewoners de voorzieningen ook kunnen gebruiken.

Willen we de krachtige wijken vormgeven dan zullen, net als in Koedijkslanden, ook in andere wijken dergelijke functies ontstaan. Samen met de bewoners en de maatschappelijke partners onderzoeken we de komende jaren in de verschillende wijken wat de specifieke behoeftes zijn. De specifieke behoeftes bepalen op welke wijze we deze zones inrichten.

5.3.4.1 Koedijkslanden

Koeberg Zuid, ontwikkeling wijkwinkelcentrum met ontmoetingsfuncties in en rond het gebouw. Samen met welzijn en zorg (WMW, Noorderboog, Icare en De Stouwe) wordt de optimale zone gecreëerd. De resultaten van deze aanpak gelden ook als blauwdruk wat betreft de mogelijkheden, maar iedere wijk is uniek.

5.3.4.2 Haveltermade

De wijk kent een versnipperd aanbod van verschillende voorzieningen. De samenhang ontbreekt. Vooral het welzijns- en zorgaanbod verdient aandacht. De signatuur van de wijk maakt dat er een passend aanbod moet komen dat aansluit op de behoeften van de bewoners. De (ouder wordende) allochtone gemeenschap en hun specifieke behoefte aan zorg en ondersteuning is daarbij van belang.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0060.jpg"

5.3.4.3 Oosterboer

Deze wijk heeft een breed aanbod van voorzieningen, maar die zijn door de gefaseerde ontwikkeling in de jaren negentig versnipperd in de wijk terug te vinden. Schoollocaties komen op termijn vrij. Het wijkcentrum, het winkelcentrum en de verschillende zorglocatie functioneren nog redelijk solitair. De behoefte aan hulp, ondersteuning en zorg komt breder in de wijk te liggen. De uitwerking van de woonzorgzone moet hier op inspelen.

5.3.4.4 Centrum

In het centrum wonen veel ouderen en zijn veel eenpersoons-huishoudens. De ontwikkeling van een woonzorgzone wordt de komende jaren bij herontwikkelingsplannen ingevuld.

5.3.4.5 Nijeveen

Nijeveen heeft een hechte dorpsgemeenschap. De inwoners blijven er vaak lang wonen. In aansluiting op de aanwezige zorg in het centrum van Nijeveen, is de ontwikkeling van een woonzorgzone voorzien.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0061.jpg"

5.3.5 Ontwikkellocaties voorzieningen
5.3.5.1 Vledderhof

Ten zuiden van de Vledderstraat ligt het gebied Vledderhof. Dit gebied heeft een onaantrekkelijke uitstraling door de huidige inrichting met veel parkeerplaatsen en het zicht op de minder mooie achterkanten van gebouwen. Dit ruimtelijk beeld past niet bij de gewenste uitstraling van de binnenstad. Een kwalitatieve herontwikkeling is gewenst. Onderdelen die hierbij een rol spelen, zijn:

 • het ontsluiten en openbaar maken van de private groene binnentuin achter het gebouw de Wheem
 • het maken van extra looproutes tussen de Vledderstraat en de binnenstad (naar het Prinsenplein en/of de Woldstraat)
 • het ontwikkelen van functies die in de binnenstad passen: wonen, detailhandel, horeca, etc.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.3.5.2 Oosterboer (Versterken wijkwinkelcentrum)

Centraal in de wijk Oosterboer ligt het winkelcentrum. Het gezamenlijke belang is om het winkelcentrum inclusief het parkeerterrein, welke een wijkfunctie vervult, te behouden en te versterken voor de wijk Oosterboer. Het winkelcentrum krijgt een kleine uitbreiding en het openbaar gebied rondom het winkelcentrum een opknapbeurt.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0062.jpg"

5.3.5.3 Koedijkslanden (Versterken wijkwinkelcentrum)

Met de uitbreiding van de wijk Berggierslanden is er behoefte ontstaan aan verbreding van de wijkvoorzieningen in Koedijkslanden.

Het project Koeberg Zuid betreft het bevorderen van de leefbaarheid en opwaarderen van het winkelcentrum in Koedijkslanden. De gemeente faciliteert dit project waaraan meerdere ontwikkelende partijen en maatschappelijke instellingen deelnemen. Het bestaande winkelcentrum Koedijkslanden wordt gedeeltelijk gesloopt, waarbij uitsluitend de bestaande supermarkt blijft behouden en wordt ingepast. Nieuwe winkels worden ontwikkeld ter plekke van de locatie van de vrijgekomen basisschoollocatie. Deze herontwikkeling bevat niet alleen winkels, maar ook 60 zorgappartementen en 26 sociale huurwoningen. Daarnaast wordt een woonzorgzone ontwikkeld in Koeberg Zuid.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.3.5.4 Nieuwveense Landen

Een nieuwbouwwijk trekt vaak jonge gezinnen aan. Deze hebben belang bij goede maatschappelijke voorzieningen in hun wijk. Ook bij een meer organische ontwikkeling in een lager tempo van de Nieuwveense Landen zijn er volgens de prognoses na een aantal jaren voldoende leerlingen om een schoolvoorziening te starten. Voor de voorzieningen wordt ingezet op samenwerking van de verschillende scholen met andere maatschappelijke voorzieningen zoals zorg of kinderopvang. Uitgangspunt is dat de voorzieningen in de nieuwe wijk samen met de verschillende (maatschappelijke) partners worden ontwikkeld vanuit een flexibel concept.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.3.5.5 Bleekerseiland

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0063.jpg"

Het Bleekerseiland is een bijzondere plek in de binnenstad. Het maakt deel uit van de "waterentree" van Meppel, waarbij er ook inderdaad de gelegenheid zou moeten zijn om je boot aan te kunnen leggen.

Een kwalitatieve herontwikkeling tot een aantrekkelijk verblijfsgebied in de binnenstad, openbaar toegankelijk, maar toch intiem en besloten aan het water is gewenst. Een invulling met kwaliteitshoreca en een beperkt programma van bijzondere woningen, maatschappelijke en/of dienstverlenende functies behoren tot de mogelijkheden. De historische structuur is het uitgangspunt en de bestaande en vernieuwde bebouwing op het eiland levert een gevarieerd beeld op aan verblijfsruimtes: van intiem en omsloten naar zichtbaar en open. Er is echter altijd zicht op- en contact met het water. Het Bleekerseiland wordt opgenomen in de wandelrouting langs de kades van de Hoogeveensche Vaart en het centrum. Daarmee is het eiland verbonden met de "pleinenreeks" en vormt daar in zekere zin de "kop" van. Het gebied behoort ook tot de "tuinen van de stad". Herontwikkeling van het Bleekerseiland biedt kansen voor particuliere initiatieven.

5.3.5.6 Koelhuislocatie Ezinge

Op deze locatie bevond zich in het verleden het koelhuis van de Frico kaasfabriek. Dit koelhuis is in 2010 afgebrand en gesloopt. Aan de zuidkant grenst de locatie aan de Reest en het natuurgebied "Het Reestdal" en aan de noordkant grenst het aan het enig overgebleven bedrijf van het voormalige bedrijventerrein Ezinge, de trailerfabriek GS Meppel met daarachter het nieuwe scholenpark Ezinge. Deze locatie vormt de overgang en verbinding tussen het natuurgebied en de bebouwde stad. Het goed vormgeven hiervan is een opgave die bij de herontwikkeling van de locatie kwalitatief moet worden ingevuld.

Als overgang is een groene invulling met verblijfskwaliteit gewenst. De invulling sluit aan op de (toekomstige) wandel/fietsverbinding over de Reest. De te ontwikkelen bebouwing staat op enige afstand van de Reest om ruimte te bieden aan de beleving van de Reest in het landschap.

Voor de functionele invulling locatie wordt gedacht aan voorzieningen die aanvullend zijn op de in de omgeving van het gebied aanwezige functies (waaronder sport en recreatie, werken, onderwijs) zonder die te belemmeren. Door de nabijheid van de spoorlijn Zwolle - Groningen en de A32 zijn kwetsbare en/of geluidgevoelige functies hier ongewenst.

5.3.5.7 Watertoren

De watertoren is een beeldbepalend icoon aan de noordzijde van Meppel. Dit icoon moet worden behouden. Voor de toekomst is een hergebruik van het gebouw en een herinrichting van de openbare ruimte gepland. Dit hangt nauw samen met de inrichting van de parkzone van Nieuwveense Landen, de inpassing van de fietstunnel en de verkeerskundige inrichting van de omgeving van de rotonde en de toekomstige Stadsentree. Voor de watertoren en genoemde omgeving wordt een visie opgesteld die de ontwikkelpotentie in kaart brengt. Er zijn kansen voor particuliere initiatieven.

5.3.5.8 Stad en Esch, Zuideinde - Prinses Marijkestraat

Deze schoollocatie komt op korte termijn vrij door de verhuizing van Stad en Esch naar Onderwijspark Ezinge. Dit prachtige gebouw heeft een monumentale status en staat direct naast Ogterop en nabij de binnenstad en het station. Een nieuwe functie biedt kansen voor de versterking van de omgeving, in het bijzonder voor Ogterop als belangrijke culturele instelling voor Meppel. Particuliere initiatieven die deze win-win beogen verdienen duidelijk voorkeur. Hierbij wordt gedacht aan een stadshotel of cultureel-maatschappelijke voorzieningen. Ook woningbouw in de vorm van appartementen is mogelijk, alhoewel de woonfunctie alleen niet direct een meerwaarde voor de omgeving betekent.

5.3.5.9 Sportterrein, Prinses Marijkestraat

Dit sportterrein kan een herinvulling krijgen met diverse functies. Gezien de nabijheid van Ogterop, de binnenstad en het station zijn er meerdere logische of gecombineerde vervolgfuncties. Bij de herontwikkeling moet de omliggende woningbouw worden gerespecteerd (dus geen grootschalige horeca). Ook zal een versterking van groen altijd een belangrijke rol spelen bij de herontwikkeling. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de locatie voor groen zal worden ingezet. De locatie heeft veel potentie voor herontwikkeling met woningbouw.

5.4 Meppel werkt: Bedrijvigheid

Werkgelegenheid

Zowel lokaal als regionaal voorziet Meppel in de vraag naar werkgelegenheid. Vooral de drie sectoren gezondheids- en welzijnszorg, groot- en detailhandel en de industrie bepalen al jaren de aard van het bedrijfsleven. Het laatste decennium is de werkgelegenheid in de zorg het meest gegroeid. In de gemeente Meppel zijn meer arbeidsplaatsen dan de eigen werkzame beroepsbevolking groot is en de arbeidsparticipatie ligt hoog. Meppel heeft een streekfunctie waar het gaat om werkgelegenheid, dat geldt ook voor de stad Zwolle. Er zijn echter meer mensen vanuit de omliggende regio die in Meppel werken, dan dat er Meppelers zijn, die in de regio werken. Door de kwaliteit van de verbindingen over het spoor en de weg is forenzen naar het werk goed mogelijk.

Aard van bedrijvenbestand

Naast de aanwezigheid van groot- en detailhandel, de zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg telt Meppel veel kleinere bedrijven. Ongeveer de helft van het bedrijvenbestand bestaat uit eenmanszaken. Een bijzonder aspect van de wijzigingen in de economische structuur is de toename van zzp-ers in de afgelopen jaren. Dit maakt van het fenomeen thuiswerken een actueel onderwerp.

Werken in de zorg

De zorgsector kan met moeite voldoende goed geschoold personeel vinden. Het aandeel van werkenden in de zorgsector is groot in Meppel, in het ziekenhuis en bij grote zorgaanbieders. Meppel heeft en behoudt ook in de toekomst haar (zorg)voorzieningen en daarmee ook de behoefte aan personeel in deze branche.

De praktijk van de arbeidsmarkt moet in nauw contact staan met het onderwijs. Het onderwijs heeft mogelijkheden voor de aansluiting met de praktijk en de arbeidsmarkt weet de innovatie en ontwikkeling te benutten vanuit het onderwijs.

De verbinding met (de regio) Zwolle maakt dat er gemakkelijk koppelingen zijn te maken met onderwijsinstellingen op HBO-niveau. De Zorgcampus Noorderboog stimuleert deze ontwikkeling heel sterk, georiënteerd vanuit de brede scope van verzorging en verpleging, maar ook wat betreft techniek, innovatie en duurzaamheid. (zie paragraaf 4.8 Zorgcampus)

Duurzaamheid en werken

De goede verbindingen met het openbaar vervoer richting het noorden en het westen van Nederland maken dat de werkende forens goed op zijn plek is in Meppel.

In brede zin is het de ambitie om de bestaande werkgelegenheid in Meppel te behouden en om duurzame werkgelegenheid, die past bij de identiteit van Meppel, uit te breiden. Daarbij wordt er vooral gedacht aan water gerelateerde bedrijven en de uitbouw van de waterrecreatie. Het creëren van ruimte voor de echt zware bedrijvigheid door het "juiste bedrijf op de juiste plek" maakt een categorisering van bedrijventerreinen en overgangszones noodzakelijk. Andere mogelijkheden zijn bedrijvigheid op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt, gebruik van duurzame agrarische energie, recycling van grondstoffen, duurzame landbouw en de maakindustrie gekoppeld aan MBO opleidingen die gesitueerd zijn in Meppel.

Duurzaam stimuleren

Behalve het inhoudelijk verduurzamen van de werkgelegenheid in de verschillende sectoren, wil Meppel de werkgelegenheid op een duurzame manier stimuleren. Dat wil Meppel doen door meer ruimte te geven aan de zelfwerkzaamheid van inwoners, bedrijven en organisaties. Met deze aanpak kiest de gemeente ervoor om mensen te stimuleren zelf keuzes te maken, de uitvoering ter hand te geven en te (helpen) investering in projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Daarnaast wil Meppel meer investeren en participeren in meerdere regionale samenwerkingsverbanden. Economisch is Meppel meer georiënteerd op Overijssel, met Zwolle als kern. De ambitie is om samen met deze regio de juiste bedrijven op de juiste plaats te krijgen. Meppel kan zich bijvoorbeeld als havenstad profileren. Cultuurhistorisch is Meppel meer georiënteerd op Drenthe. Deze samenwerking is meer gericht op bevordering van recreatie en toerisme.

Ruimte voor werken

Ruimtelijk en fysiek wil Meppel ook graag de werkgelegenheid stimuleren. Dat wil ze doen door zorgvuldig met het ruimtegebruik en met bestaande bebouwing om te gaan. Overlast door zware bedrijvigheid moeten voor de natuur en woongebieden moeten zo veel mogelijk geminimaliseerd worden. Indien mogelijk is het juist de wens om werkgelegenheid, natuur en woongebieden met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door ZZPers en kleine bedrijfjes zo veel mogelijk de kans te geven aan huis te werken.

5.4.1 Havenontwikkeling

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0064.jpg"

De havenactiviteiten van Meppel richten zich vooral op containervervoer en overslag van bulkgoederen. Vanuit het rijk heeft de haven van Rotterdam de taak gekregen het vervoer van goederen naar het achterland op een duurzamere wijze vorm te geven. Vanwege de goede ligging van de Meppeler haven in het achterland wordt daarom voor de komende decennia een grote groei wordt verwacht in het containervervoer. Dit betekent dat op termijn de beschikbare capaciteit van de containerterminal niet meer voldoende is zodat een uitbreiding van de terminalcapaciteit dan ook noodzakelijk is. Meppel voorziet met de aanvoer van meer containers een kans om extra werkgelegenheid te scheppen. Hierbij gaat het vooral om aanvullende vormen van arbeidsintensieve bedrijvigheid in de logistiek en verwerking van goederen (added value).

De haven van Meppel heeft kansen om de nationale functie te versterken. Het is al één van de belangrijke multifunctionele havens van (Noord-)Nederland. De ligging aan de hoofdvaarweg klasse V-a (bereikbaar voor schepen tot 5 ton) geeft de bedrijven mogelijkheden om nu en in de toekomst gebruik te maken van de schaalvoordelen van de binnenvaart. Het faciliteren van ruimte voor groei voor de huidige watergebonden bedrijven, de uitbreiding van de containerterminal en nieuwe watergebonden bedrijven uit de regio, is een voorwaarde om de positie in het netwerk te behouden en mogelijk te versterken.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.4.2 Zoekgebied uitbreiding bedrijventerreinen
5.4.2.1 Spijkerserve

Het bedrijventerrein Spijkerserve is in hoofdzaak een woon-werk locatie met beperkte schaalgrootte voor de lokale ondernemers. Dit karakter moet het behouden. Het kan in de toekomst, indien vanuit de lokale ondernemers behoefte bestaat, beperkt worden uitgebreid met enkele kavels. In eerste instantie zal de behoefte binnen het bestaande bedrijfsterrein gevonden moeten worden. Grotere bedrijven zullen dan op de bedrijfsterreinen in Meppel zijn aangewezen.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.4.2.2 Noord III

Noord III is een mogelijk toekomstig 'droog' bedrijventerrein direct gelegen aan de A32 met een maximaal uit te geven oppervlak van 20ha. Bij de transformatie van de gebieden Steenwijkerstraatweg / Oude Vaart en De Bult / Zwikker zal ruimte voor uitplaatsing nodig zijn voor een deel van de daar aanwezige bedrijven. Noord III lijkt de aangewezen locatie te zijn om deze ruimte te bieden. Door de ligging van het gebied aan de A32 is een goede ruimtelijk kwalitatieve structuur nodig die een meerwaarde aan de locatie toevoegt. Daardoor kan het bedrijventerrein zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. Dit terrein moet 'smoel' krijgen richting de A32. De ontsluiting gebeurt via op- en afrit 4 Havelte-Nijeveen (Pijlerbrug).

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.4.3 Revitalisering, herstructurering en inbreiding
5.4.3.1 Oevers E herverkavelen

Deze unieke woon-werklocatie is toe aan herontwikkeling binnen de bestaande signatuur. Een nieuwe ontwikkelstrategie wordt opgesteld, waarbij er zoveel mogelijk flexibiliteit wordt geboden in kavelgroottes. Daarbij wordt vastgehouden aan de woon-werkfunctie. Samen met bestaande en nieuwe bedrijven willen we vormgeven aan deze herontwikkeling van Oevers E. 

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5 Meppel verbindt: Bereikbaarheid

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0065.jpg"

Bij alle verkeerskundige ontwikkelingen in Meppel zijn leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid belangrijke uitgangspunten.

Door de ideale ligging van Meppel aan snelweg, vaarweg en spoor is de bereikbaarheid van de stad van een hoog niveau. De groei van het aantal inwoners en de economische dynamiek zorgen voor een toenemende mobiliteit. Het is zaak om de bereikbaarheid op peil te houden terwijl dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid en de leefbaarheid. Daartoe moeten enkele verkeersknelpunten aangepakt worden, zal de huidige infrastructuur beter benut moeten worden en waar nodig uitgebreid.

Om de bereikbaarheid van de binnenstad te garanderen, wordt op strategische plekken het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Daarnaast krijgt de fiets extra aandacht om het fietsgebruik richting de binnenstad te stimuleren.

Met het intensiveren van het aantal treinen dat het station van Meppel aan doet, krijgt het openbaar vervoer een prominentere rol in het totaal aantal verkeersbewegingen (met name op de langere afstand).

Meppel breidt de komende jaren de havenactiviteit uit en stimuleert hiermee het vervoer over water. Hiermee draagt Meppel bij aan de landelijke doelstelling om het aantal vrachtwagens rondom Rotterdam te verminderen.

5.5.1 Wegen (herprofilering)

Bij de herprofilering van wegen dienen vorm, functie en gebruik met elkaar in overeenstemming te zijn. De wegen moeten dan ook conform het principe van 'Duurzaam Veilig' ingericht worden. Het wegbeeld dient zo duidelijk te zijn dat de gebruiker de weg direct kan lezen.

5.5.1.1 Oostelijke stadsentree (Hoogeveenseweg)

Met de transformatie van Knooppunt Lankhorst naar een volledig knooppunt is de functie van de Hoogeveensweg veranderd. Als gevolg daarvan rijdt er veel minder verkeer over de Hoogeveenseweg. Door deze verandering van functie en gebruik is het de wens ook de inrichting van de Hoogeveenseweg hierop aan te passen.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.1.2 Binnenring en verbindingen tussen buiten- en binnenring

De binnenring en de verbindingen tussen de buitenring en de binnenring hebben een belangrijke functie in de verkeersafwikkeling in de binnenstad. Ze dienen als ontsluiting van de parkeervoorzieningen dicht bij de binnenstad. Om de ringstructuur te benadrukken moet het deel Vledderstraat/Noteboomstraat/Marktstraat/Eendrachtstraat ingericht worden op dezelfde wijze als de Grote en Kleine Oever.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.1.3 Oevers C, Pieter Mastebroekweg

Geplande onderhoudswerkzaamheden in 2014 bieden de kans de huidige slechte weg voor een facelift van Oevers C. De gemeente gebruikt het vervangen van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verharding om de Pieter Mastebroekweg een kwaliteitsslag te geven.

De huidige aansluiting van de Pieter Mastebroekweg op de Handelsweg is momenteel een zeer omslachtige. Het is nu geen logische route voor het vrachtverkeer vanaf de Handelsweg. Om de route over de Pieter Mastebroekweg als vrachtroute op te nemen zal deze aansluiting in de toekomst een andere verschijningsvorm moeten krijgen.

Op Oevers C speelt een zoneringsvraagstuk. Door de openbare kades aantrekkelijk te maken, lokt Meppel de komende jaren functies uit op het schiereiland de Bult. De gemeente investeert in de openbare ruimte om ontwikkelingen los te trekken en zo samen met bedrijven vorm te geven aan het gebied. (Zie ook Transformatiegebied)

5.5.2 Toekomstige ontsluiting
5.5.2.1 Noordelijke stadsentree

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0066.jpg"

Om de doorstroming op de N375 te verbeteren, moeten de knelpunten worden aangepakt. Een van die knelpunten is de rotonde bij de Watertoren. Vanwege de beperkte ruimte bij de Watertoren kan ter plekke niet de ideale oplossing worden gevonden. De oplossing moet dus in de omgeving worden gezocht. De combinatie met de aansluiting van de N371 op de N375 biedt hiervoor goede mogelijkheden. Met het kruispunt op een andere plaats ligt het voor de hand om van hieruit de meest directe verbinding met de binnenstad te maken. De meest logische route is dan het tracé over het voormalig VION-terrein. Een groot bijkomend voordeel is dat hiermee de leefbaarheid van de Steenwijkerstraatweg verbetert. Er ontstaat zo ruimte voor de toekomstige fietsverbinding van en naar Nieuwveense Landen. Het laatste grote voordeel is dat met de nieuwe stadsentree het verouderde bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg beter ontwikkeld kan worden.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.2.2 Nieuwveense Landen verkorte oostelijke ontsluiting

Als gevolg van het tragere ontwikkeltempo van Nieuwveense Landen zullen de bewoners van de wijk langer gebruik moeten maken van de commerciële voorzieningen in Meppel. De gemeente legt daarom, in aanvulling op de oorspronkelijke plannen, een verkorte oostelijke ontsluitingsweg aan. Deze verkorte oostelijke ontsluiting sluit aan op de nieuwe noordelijke stadsentree.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.3 Mogelijke toekomstige ontsluiting
5.5.3.1 Verbinding Pronk (toekomstige ontsluiting oevers C)

Indien de economie zich positief ontwikkelt zal de haven uitbreiden. Hierdoor vergroot de verkeersdruk op de Handelsweg en ontstaat naar verwachting behoefte aan een nieuwe ontsluiting van Oevers C. Dit is een studieopgave en wordt bekeken in combinatie met de transitie van transformatiegebied waterentree (De Bult).

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.3.2 Ontsluiting Nieuwveense Landen

Op termijn zal de verkorte oostelijke ontsluiting niet de volledige wijk kunnen ontsluiten. Afhankelijk van de ontwikkelrichting zal dan in de toekomst een keuze gemaakt moeten worden om de westelijke dan wel de volledige oostelijke ontsluitingsweg aan te leggen.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.4 Zoekgebied uitbreiden parkeren

Met de uitbreiding van de noordzijde van de stad ontstaat er meer behoefte aan parkeervoorzieningen aan de noordzijde van de binnenstad. Mogelijke locaties hiervoor zijn het parkeerterrein Stadhuis en omgeving of het gebied meer oostelijk aan de huidige Gammalocatie e.o.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.5 Langzaam-verkeerverbindingen
5.5.5.1 Verbinding Nieuwveense Landen

Om met name voor het langzaam verkeer een goede aanhechting tussen NVL en de stad te realiseren, wordt er een fietstunnel aangelegd ter hoogte van de Watertoren. Omdat de N375 een provinciale weg is en de provincie de bereikbaarheid van deze weg wil verbeteren, voert de provincie dit project uit.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.5.2 Verbinding Meppel-Zuid - Ezinge

Met de komst van het onderwijspark Ezinge zal het aantal fietsers richting Ezinge toenemen. Vanuit zuidelijke richting is Ezinge voor fietsers slecht bereikbaar. Met de aanleg van een fietstunnel zal de bereikbaarheid sterk verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat circa 1000 fietsers per dag van deze toekomstige ontsluiting gebruik zullen gaan maken.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.5.5.3 Kaapbruggen met zomerdijk

Met de herinrichting van de Pieter Mastenbroekweg wordt onderzocht of de route voor fietsers duidelijker gemarkeerd kan worden.

5.5.5.4 Fietsverbinding langs Reggersweg

Op de Reggersweg ter hoogte van het ziekenhuis ontbreekt een deel van de doorgaande fietsroute. De Reggersweg wordt drukker door de uitbreiding/verbouw van het ziekenhuis. Voor de verkeersveiligheid is het nodig dat er een fietspad wordt aangelegd. Deze intentie is vastgesteld in het Inrichtingsplan Stadsrandzone Meppel-Reestdal door Meppel en Staphorst.

5.5.6 Transformeren knooppunt Watertoren

Het knooppunt bij de Watertoren is het verkeerskundige knelpunt op de route N375. Gezien de beperkte ruimte is een goede oplossing ter plekke niet mogelijk. Uiteindelijk zullen de nieuwe ontsluiting van Nieuwveense Landen en de Noordelijke stadsentree de functie van dit knooppunt overnemen. Rond de Steenwijkerstraatweg is behoefte aan meer gebruiksgroen. Met de komst van de nieuwe noordelijke stadsentree krijgt de Steenwijkerstraatweg de functie van fietsverbinding. Bij het herprofileren van de weg naar een fietsverbinding, kan het verbeteren van gebruiksgroen worden meegenomen.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.6 Meppel verbindt: Water, Groen en landschap

Groen in de woonwijken is van belang voor de leefbaarheid. Het nodigt uit tot bewegen en ontmoeten en is goed voor het welbevinden. Meppel wil graag op een duurzame manier de gezondheid van de bevolking verbeteren door fysieke beweging in de buitenlucht te stimuleren. We zien dat wijken waarin het groen onderdeel uitmaakt van het stedenbouwkundig ontwerp, zoals Haveltermade en de Oosterboer, hoog worden gewaardeerd. Het groen heeft daarnaast een functie vanuit cultuurhistorie en ecologie.

De structuren van de beken, kanalen en het daarbij horende groen zijn op gemeentelijk niveau het meest kenmerkende groen. Dit noemen we de robuuste groenblauwe structuur. Het geeft de stad een grote mate van herkenbaarheid en identiteit. De robuuste groenblauwe structuur vormt ook de verbinding vanuit de wijken naar het buitengebied, voor mens en dier. We zetten daarom in op een continue groenblauwe structuur vanaf binnenstad naar het buitengebied, met aandacht voor beleving, gebruik en toegankelijkheid, maar ook als ecologische verbinding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0067.jpg"

5.6.1 Water

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0068.jpg"

Meppel en water horen bij elkaar. Het geeft Meppel haar karakter en historische waarde, maar water nodigt ook uit tot spelen, sporten en verblijven. Het wonen aan het water is aantrekkelijk en Meppel ontleent een groot deel van haar bedrijvigheid aan de transportmogelijkheden van water. Daarnaast is een groot deel van de ecologische waarde binnen de stad gelegen in en rond de wateren. Maar water is ook een bedreiging, zoals de laatste overstroming in 1998 ons nogmaals heeft doen beseffen. Meppel heeft de duurzame ambitie om de gemeente voor te bereiden op klimaatveranderingen en 'droge voeten' te houden.

Waterveiligheid

Meppel is het putje van Drenthe en verzamelt het water van het Drents Plateau, om het via het Meppelerdiep af te voeren. Meppel heeft door de jaren heen al heel wat perioden van wateroverlast doorstaan. Met de klimaatontwikkeling, met vaker en hardere buien, zal het risico toenemen. Landelijk is afgesproken de waterhuishouding in 2015 op orde te hebben, gerekend met een klimaatontwikkeling tot 2050. Het gaat dan om de waterhuishouding van de beken en kanalen (regionale wateropgave) en die in stedelijk gebied (stedelijke wateropgave).

De regionale wateropgave in onze gemeente is 600.000 m3 waterberging langs de Wold Aa. Het waterschap Reest en Wieden heeft in beeld gebracht welke maatregelen genomen moeten worden voor de regionale wateropgave. De provincie heeft zoekgebieden aangewezen waar deze opgave ingevuld kan worden. Voor Meppel gaat het dan om het gebied Engelgaarde/Wandelbos. Dit gebied wordt ingericht voor gestuurde en meebewegende waterberging. Daarnaast zet het waterschap in op het vasthouden van water langs de Reest. Hiervoor worden in het hele Reestdal maatregelen genomen. In de stadsrandzone Meppel-Reestdal wordt een tweetal gebieden geschikt gemaakt voor meebewegende berging van het water uit de Reest.

Gezamenlijk hebben wij de stedelijke wateropgave bepaald. De balans van verharding en ruimte voor water is niet optimaal, wat tot lokale wateroverlast kan leiden. We zien knelpunten langs de Wold Aa (Haveltermade en centrum) en langs de Reest (Centrum en Koedijkslanden). Waterschap en gemeente hebben afgesproken deze knelpunten op te lossen in de stadsranden. We combineren deze opgave met de waterberging in Engelgaarde/Wandelbos en de stadsrandzone Meppel-Reestdal. Voor toekomstige gebiedsontwikkelingen heeft Meppel zich de duurzame ambitie gesteld om waterberging te integreren met functies als wonen, werken en recreatie. Om dat goed met elkaar te integreren kan er gedacht worden aan woningen en recreatieverblijven aan het water met bijvoorbeeld mogelijkheden voor waterrecreatie.

Met het realiseren van de maatregelen is de waterveiligheid van Meppel tot 2050 op orde. Nieuwe ontwikkelingen mogen de situatie uiteraard niet verslechteren, dat is geborgd via de watertoets. Kansen om de huidige waterhuishoudkundige situatie te verbeteren, bijvoorbeeld bij herinrichting of inbreiding, verzilveren we.

Grondwater

Grondwateroverlast is een tweede aspect van de stedelijke wateropgave. De afgelopen jaren hebben we samen met het waterschap onderzoek verricht. Een tweetal probleemgebieden zijn nu in beeld: Slingenberg en het zuidoosten van Nijeveen. De grondwaterstand is hier vaak te hoog, wat tot problemen kan leiden in woningen en de openbare ruimte. Oplossing voor de problematiek is de aanleg van drainage. Dit is gepland binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan. Met het nemen van maatregelen is de grondwatersituatie in het stedelijk gebied op orde. Bij nieuwe ontwikkelingen in of rond de stedelijke omgeving, moet grondwater nadrukkelijk als aspect worden meegewogen.

Waterrecreatie

Het water in Meppel nodigt in algemene zin uit tot recreatief gebruik, zoals zwemmen, vissen, varen en schaatsen. Het water verbindt op deze wijze de bewoners. De inrichting van het water nodigt echter niet overal uit en heeft soms maar een beperkte gebruiks- en belevingswaarde. Dit willen we verbeteren, maar met respect voor de omgeving. Soms leidt geconcentreerd gebruik namelijk tot conflicten met de woonomgeving.

Met name in de binnenstad is er potentie om langs en op het water meer levendigheid te creëren. Dit betekent het aantrekkelijker maken van de oevers, meer doen met de betekenis van het water en het stimuleren van watergerelateerde activiteiten. Grote potentie ligt dan in ontwikkelingsgebieden, die aan het water liggen.

Waterkwaliteit en ecologie

Op Europees niveau wordt sterk ingezet op gezonde wateren, met een goed chemische en ecologische waterkwaliteit. Dit heeft geleid tot concrete doelen voor onze beken en kanalen, waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Voor de stadwateren streven we ook naar een goede ecologische kwaliteit. Die wordt ingegeven door bijvoorbeeld de vorm, de beplanting en het beheer van de watergang. Op sommige locaties streven we een hogere kwaliteit na. De ecologische waarde van de stadswateren is nog niet overal voldoende. We zetten in op een verbetering door maatregelen mee te nemen bij werkzaamheden of verandering van beheer.

Regionale samenwerking

Het waterschap Reest en Wieden en de gemeenten Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen en Meppel werken samen met het waterschap Reest en Wieden aan een aantal waterthema's. Dit met als doel kostenbesparing, vermindering van de kwetsbaarheid en het vergroten van de kwaliteit. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarbij de partijen willen komen tot afspraken over de afvalwaterketen, stedelijk water en watercommunicatie.

5.6.1.1 Waterentree

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0069.jpg"

De waterentrees zijn de zones waar de vaarrecreant de eerste ontmoeting heeft met de stad. Het zijn als het ware de transferia waar men vanaf de boot de stad en de omgeving bezoekt. We willen dat deze plekken gastvrijheid uitstralen. Door de recreatieve waarde en het voorzieningenniveau te versterken, nodigen we bezoekers uit langer te blijven. De verbinding tussen de aanlegplaatsen en de binnenstad verdient extra aandacht, met name bij de jachthavens in de stad. De looproutes worden hier versterkt.

Voor de recreatievaart liggen er veel kansen voor Meppel. Er is groeiende belangstelling voor vaarrecreatie en voor cultuurhistorische en landschappelijke vaartochten in eigen land. Dit wordt nog eens versterkt door de openstelling van een nieuwe vaarverbinding Erica - Ter Apel waardoor in de toekomst een 'rondje Drenthe' mogelijk wordt.

Vanuit het zuiden, langs het Meppelerdiep, bepaalt bedrijvigheid het eerste aanzicht van de stad. Hier ontvangt Meppel zowel de grote bedrijfsschepen als de recreatievaart. Die bedrijvigheid hoort bij de identiteit van Meppel, maar het laat zich niet overal op zijn best zien. De komende jaren willen we de waterrecreatie al vanaf het Meppelerdiep op natuurlijke wijze verbinden met de historische en gezellige binnenstad van Meppel.

Langs de Drentse Hoofdvaart, vanuit het noorden, is het eerste aanzicht van Meppel omgeven door groen. Daar zijn de kalkovens, de Paradijssluis en woonboten een voorbode van de historische waterrijke stad. Hier wordt ook veelvuldig aangelegd, evenals in de jachthavens van Meppel en langs de Hoogeveensche Vaart in Rogat.

Ontwikkelingen op het industrieterrein bieden kansen de waterentree te verbeteren. De Bult, de Zwikker-locatie en Bleekerseiland zijn ontwikkellocaties die kunnen bijdragen aan een kwaliteitsslag.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.6.1.2 Transformatiegebied waterentree

De locaties transformatiegebied waterentree zijn schiereiland de Bult en de Zwikkerlocatie. Deze liggen op knooppunten van waterwegen, met armen richting de binnenstad. Dit zijn de aangewezen locaties om recreanten gastvrij op te kunnen vangen. Het is wenselijk om deze huidige (bedrijven)terreinen te transformeren en (deels) een recreatieve invulling te geven. De recreatieve aantrekkingskracht zou bijvoorbeeld versterkt kunnen worden door de aanleg van een boulevard of terrassen aan het water en door toevoeging van een passantenhaven, zie paragraaf 5.7.1 Zoekzone passantenhaven. Langs Zwikker-locatie ligt de mooiste route de stad in. Het is gewenst hier recreatieve functies in het groen en langs het water te ontwikkelen en de verbinding te maken met de robuuste groenblauwe structuur van de (stads)Reest.

Dit geldt ook voor locatie de Bult. De toegankelijkheid van de kade kan worden verbeterd door het creëren van een verblijfsklimaat. Dit draagt bij aan de bruisende omgeving. In dit gebied kunnen we een deel van de parkopgave voor het centrumgebied kwijt. We zien hier de mogelijkheid van nieuwe ligplaatsen voor de recreatievaart. De verbetering van dit gebied is een meerwaarde voor de binnenstad. Een lichte vorm van bedrijvigheid misstaat er niet.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioriteringl

5.6.1.3 Mogelijke waterverbinding

De wens bestaat een waterverbinding te maken van Nieuwveense Landen naar de Wieden. Deze ambitie is er een voor de lange termijn.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioriteringl

5.6.2 Groen

Robuuste groenblauwe structuur

De structuren van de beken, kanalen en het daarbij horende groen zijn op gemeentelijk niveau het meest kenmerkende groen en water. Dit noemen we de robuuste groenblauwe structuur. Het geeft de stad een grote mate van herkenbaarheid en identiteit. De robuuste groenblauwe structuur vormt ook de verbinding vanuit de wijken naar het buitengebied, voor mens en dier. We zetten daarom in op een continue groenblauwe structuur vanaf binnenstad naar het buitengebied, met aandacht voor beleving, gebruik en toegankelijkheid, maar ook als ecologische verbinding.

Opgaven

De robuuste groenblauwe structuur heeft geen continue beleving en ecologische verbinding vanaf binnenstad naar het buitengebied. Soms is hiervoor nieuw groen nodig. Maar deels kan dit ook worden opgelost door in het bestaande groen nieuwe verbindingen te realiseren.

5.6.2.1 Robuuste groenblauwe structuur

Langs de Wold Aa en de Reest is de robuuste groenblauwe structuur niet vanaf de stad tot het buitengebied recreatief met elkaar verbonden. Langs de Wold Aa zetten we in op het realiseren van een aantrekkelijke wandelverbinding tussen Haveltermade en het Wandelbos, ter hoogte van de spoorlijn. Dit doen we in combinatie met het realiseren van een westelijke entree van het Wandelbos. Op deze wijze wordt het Wandelbos dichter bij de wijk gebracht.

Langs de Reest willen we de wandelmogelijkheden verbeteren. Ter hoogte van de spoorlijn stellen we een wandelverbinding voor tussen de Reestlaan en de Reeststouwe (achter huize ABC) richting het Reestdal.

Voor ecologie kan de verbinding worden verbeterd door het voortzetten van het realiseren van faunapassages bij vervanging van bruggen. Ook kunnen delen van de oevers van Wold Aa en Reest natuurvriendelijker worden gemaakt en beheerd.

5.6.2.2 Toekomstige robuuste groenstructuur

Vanuit de binnenstad richting het noordwesten is geen robuuste groenblauwe structuur aanwezig. Hier mist ook een aantrekkelijke langzaam verkeersroute. De komst van Nieuwveense Landen biedt hier kansen. In de huidige plannen is een parkzone opgenomen, die als nieuwe robuuste groen(blauw)e structuur kan fungeren. Het huidige ontwerp voor het park van Watertoren tot Bremerbergplas geeft hier al invulling aan. De nieuwe parkzone willen we verbinden met de bestaande robuuste groenblauwe structuur rond de Drentse Hoofdvaart/Meppelerdiep. Dit is een opgave voor het Transformatiegebied. Op deze wijze maken we een nieuwe groene verbinding in noordwestelijke richting en vergroenen we de structuur langs de Drentse Hoofdvaart.

De Watertorenbuurt heeft geen park op korte afstand voor de bewoners. Hier ligt dus een opgave. De parkzone Nieuwveense Landen zal hierin voorzien.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

5.6.2.3 Versterken robuuste groenblauwe structuur

Het grootste knelpunt in de doorgaande beleving van de groenblauwe structuur ligt rondom de Weerdbrug langs de Reest. In het gebied tussen Hesselingen, Weerdbrug en het Reestplantsoen is geen groenblauwe structuur meer aanwezig. Beleving en toegankelijkheid zijn dus in het geding, bebouwing en wegen zijn hier beeldbepalend geworden. Het versterken van de groenblauwe structuur van de (stads)Reest is een opgave voor de toekomst. Door een deel van het Transformatiegebied Waterentree langs de Reest te vergroenen, kan ook daar de groenblauwe structuur worden afgemaakt. Dit biedt ook mogelijkheid om langs de Zuiderlaan de historische verbinding tussen Hesselingen en de Weerdbrug te herstellen.

Tweede opgave is het benutten van de potentie van de groenblauwe structuur rond Ezinge. De geplande wandelverbinding tussen station en de stadsrandzone biedt kansen de beleving van de groenblauwe structuur te vergroten. Dit doen we door de oevers van de Reest rond de koelhallocatie openbaar te maken en rond de wandelbrug verblijfskwaliteit toe te voegen. Ook de route vanaf het station willen we aantrekkelijker maken, zodat de wijk en het station beter met het Reestdal worden verbonden.

Lees verder hierover in het uitvoeringsplan en de prioritering.

Parken

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0070.jpg"

In de woonwijken vervullen de parken de grootste functie voor bewoners om bijvoorbeeld gezellig bij te praten of even het hoofd leeg te maken. We noemen dit het dagelijkse gebruik. We willen dat de parken hiervoor voldoende geschikt zijn, maar ook op korte afstand (500 meter) te bereiken. De parken moeten uitnodigen. De relatie tussen het park en de wijk is dan van belang. De parken in Meppel zijn nagenoeg allemaal aangelegd als afscheiding of buffer voor bijvoorbeeld infrastructuur. We willen dat de parken zich juist meer naar de wijken openbaren en hiervan onderdeel uitmaken.

Het groen wordt ook gebruikt om te sporten, kennis op te doen van de cultuurhistorie of om helemaal op te gaan in de natuur. We willen onze bewoners dit ook kunnen aanbieden in de parken. Maar dat hoeft niet overal voor iedereen en op korte afstand. We willen onderscheid in de parken, bewuste keuzes maken voor welke type gebruik het park geschikt is. Elk park heeft daarbij een eigen identiteit. Hierbij maken we een afweging ten aanzien van de ecologische waarden. Parken vervullen immers een grote functie hiervoor. We streven naar een ecologische basiswaarde voor elk park en het water hierin, maar zien ook potentie om een aantal parken ecologisch verder ontwikkelen. Die waarde is gelegen in water en natuurvriendelijke oevers, mantel-zoomvegetatie, oude bomen en half-natuurlijk grasland.

Versterken identiteit en relatie omgeving

Een aantal parken heeft een beperkte relatie met de woonomgeving, waardoor de toegankelijkheid en de beleving in het geding is. We willen de relatie tussen het Reestplantsoen, Hesselingen en het zuidelijk deel van het Wilhelminapark met de bebouwde omgeving verbeteren. De meeste parken hebben ook geen duidelijke identiteit. Dit willen we sterker neerzetten. Zo willen we het Ringpark ontwikkelen als doe- en sportpark. Voor Hesselingen richten we ons op het versterken van de identiteit als agrarische enclave.

Ecologische waarde

Er ligt voor alle parken een opgave om de ecologische basiswaarde te behalen door onderdelen van het park natuurvriendelijker te maken. We kiezen voor het Wandelbos en de Natuurzone, en de daarin gelegen stadswateren, voor een hogere ecologische waarde. We verwachten dat dit zich met de leeftijd verder gaat ontwikkelen zonder extra inzet.

Versterken gebruikswaarde

Ten aanzien van gebruik hebben nagenoeg alle parken een verbeteropgave voor het dagelijks gebruik. Daarnaast hebben Wilhelminapark, Hesselingen, Natuurzone Berggierslanden, Wandelbos en het Noorderpark ook potentie voor andere doelgroepen. We willen de parken hier nog beter op inrichten.

Bereikbaarheid parken

Niet alle bewoners hebben een park op korte afstand, zoals onze ambitie is. Uit een analyse van afstand van de parken tot de woonbuurten zien we dat er een opgave ligt voor het zuiden van Koedijkslanden, het zuidoosten van Berggierslanden, het noordelijk centrumgebied en de Watertorenbuurt. Hier moet dus een park worden toegevoegd. Een goed functionerend park voor divers gebruik is ongeveer 7 hectare. De parkzone Nieuwveense Landen fungeert als invulling van de opgave voor de Watertorenbuurt.In de wijk Koedijkslanden wordt de behoefte eerst gepeild bij de inwoners.

5.6.3 Landschap

De twee belangrijkste landschapstypen zijn het slagenlandschap en esgehuchtenlandschap. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het terugbrengen van de kenmerken hiervan. Voor deze gebieden ligt er dus geen brede opgave meer voor verbetering en herstel. Naar de toekomst toe wordt instandhouding van dit landschap wel een opgave, in combinatie met ontwikkeling van natuurwaarden en vergroten van de toegankelijkheid. De middelen hiervoor verminderen, de verantwoordelijkheden schuiven steeds verder naar beneden. We zien het als onze taak om een nieuwe manier van werken en financieren te vinden. Dit doen we samen met onze partners binnen Zuidwest Drenthe, zoals vastgesteld in de Agenda Platteland gemeenten ZW-Drenthe.

5.6.3.1 Stadsrandzones

Daar waar de stad het landschap raakt, ontstaat een spanningsveld. Ontwikkelingen in de stadsrand hebben direct invloed op de kwaliteit van het landschap. Hier ligt de opgave om deze ontwikkelingen af te stemmen op het karakter van het omliggende landschap. Dit geldt des te meer voor locaties, die sterk worden beleefd, zoals langs wegen of recreatieve routes.

5.7 Meppel verbindt: Recreatie en toerisme

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0071.jpg"

De kracht van Meppel ligt in de positionering tussen prachtige natuur en in de aanwezigheid van het kleinschalige gevarieerde winkelaanbod en de evenementen. De cultuurhistorische waarde van de binnenstad maakt de stad aantrekkelijk voor dagjesmensen. Voor toeristen die per boot of trein naar Meppel komen, worden logische looproutes naar het centrum gemaakt.

Meppel is omringd door verschillende grote natuurgebieden die vanuit Meppel makkelijk te bereiken zijn. Meppel richt zich de komende jaren op de logische verbindingen met het ommeland. De binnenstad kan zich meer ontwikkelen als pleister- en slaapplaats. Er zijn talloze mogelijkheden voor stadswandelingen met allerlei thema's. Vanaf de Kalkovens kunnen stadsexcursies worden bedacht. Bijvoorbeeld je fiets stallen bij de Kalkovens, op een boot naar het centrum, daar eten, en dan weer terug.

5.7.1 Zoekzone passantenhaven

Met een betere toegang via de waterwegen wil Meppel de waterrecreatie stimuleren. De realisatie van de nieuwe verbinding Erica - Ter Apel maakt het mogelijk om een Drents rondje te varen. Hiermee wordt naar Meppel varen vooral ook interessant voor Duitse toeristen. Verder zou waterrecreatie versterkt kunnen worden door de aanleg van extra ligplaatsen voor boten, de uitbreiding van jachthavens en water gerelateerde bedrijvigheid zoals werven. Om de vaarrecreanten verblijfsplekken te bieden, moeten er insteekhavens bijkomen aan de Johan van der Bos-kade. Ook in Rogat worden de mogelijkheden voor uitbreiding van de passantenhaven verkend. Meer overnachtingen betekenen meer bestedingen. Meppel streeft naar een groei van het aantal overnachtingen met 10%.

5.7.2 Verblijfsrecreatie in de binnenstad

Bezoekers moeten meer mogelijkheden hebben om te overnachten in Meppel. De wens bestaat om verblijfsmogelijkheden uit te breiden, vooral in de binnenstad. Hierbij wordt gedacht aan een stadshotel (zie paragraaf 4.1.2 Versterken centrumgebied (gebiedsopgave)). De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan daardoor verbeteren. Voor Meppel is het goed wanneer rondom het water in de binnenstad wat te beleven is. Meer terrasjes bij de grachten bijvoorbeeld kunnen het water verlevendigen (zie paragraaf 5.3.5.5 Bleekerseiland).

Hoofdstuk 6 Uitvoeringsplan

6.1 Inleiding

Dit Uitvoeringsplan vormt de vertaalslag van de Structuurvisie Meppel 2030 naar de uitvoering en de financiering van beleidsuitgangspunten in de vorm van programma's en projecten. De Wro (Wet ruimtelijke ordening) van 2008 schrijft voor dat bij een Structuurvisie moet worden aangetoond dat de opgaven die worden gepresenteerd ook werkelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarbij kan het gaan om plannen die door de gemeente zelf worden uitgevoerd en/of om plannen die door derden worden uitgevoerd. Voor beide categorieën van plannen geldt dat indien deze de komende tien jaar moeten worden gerealiseerd, dat dan de haalbaarheid moet worden aangetoond.

De toelichting op de Wro en ondersteunende beleidsnota's geven aan dat het verstandig is de Structuurvisie uit te werken in programma's en vervolgens per programma de haalbaarheid aan te tonen. Daarbij gaat het rijk er vanuit dat programma's bestaan uit een geheel van samenhangende maatregelen en projecten, nodig voor het realiseren van de doelstellingen die per programma zijn geformuleerd.

De Wro vormt de directe aanleiding tot het opstellen van dit uitvoeringsplan, maar het belang van het programma is breder:

 • het uitvoeringsplan is van groot belang voor de gemeentelijke beleidsplanning, het structureert de gemeentelijke beleidsinzet, zet deze inzet op geld, zodat dat het voor de gemeenteraad en voor de gemeentelijke organisatie duidelijk is wat de komende tien jaar wel en niet kan worden gerealiseerd.
 • het uitvoeringsplan biedt niet alleen duidelijkheid voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor ondernemers, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Ook zij weten waar ze aan toe zijn, waar wel en niet wordt geïnvesteerd door de gemeente. Tevens wordt duidelijk waar en hoe de gemeente andere partijen uitnodigt te investeren in ruimtelijke ontwikkelingen.

6.2 Programma-management

6.2.1 Van visie, via programma's naar opgaven

Bij de ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau hebben we te maken met grote onzekerheden en veel complexe opgaven. De gemeente wordt geconfronteerd met een afname van financiële middelen, voortgaande bezuinigingen, uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden door het afstoten van rijkstaken, zonder voldoende financiële compensatie. Deze veranderende maatschappelijke situatie dwingt de gemeente steeds meer tot het beperken van haar inzet tot de gemeentelijke kerntaken. Op RO-vlak betekent dat: beheer en inrichting openbare ruimte, infrastructuur en het in standhouden of verbeteren van maatschappelijke voorzieningen. Dat vraagt om scherpe keuzes als het gaat om de gemeentelijke beleidsinzet. Het managen van uitvoeringsprojecten door de gemeente wordt minder belangrijk, steeds meer zal het de komende jaren gaan om het managen van beleidsprogramma's, waarbij sprake is van een combinatie van gemeentelijke maatregelen en projecten en initiatieven van derden.

Daarmee verschuift het zwaartepunt van de gemeentelijke inzet van projectmanagement naar programma-management en zullen projecten steeds vaker door private partijen worden uitgevoerd. De gemeente stuurt veel meer op hoofdlijnen, oftewel op beleidsprogramma's. Programma-sturing kent grote voordelen:

 • Integraal werken, samenhang in beleid.
 • Inspelen op veranderingen, onzekerheden, flexibiliteit.
 • Duidelijk zichtbaar wat de gemeente doet en wat de mogelijkheden van anderen zijn (faciliterende rol).
 • Koppeling aan gemeentelijke begrotingscyclus: Perspectiefnota en begroting.

In de Structuurvisie Meppel 2030 is een duidelijke koers uitgezet. De visie is beschreven in hoofdstuk 3 en vertaald naar programma's.

6.2.2 Van programma's naar opgaven

In dit Uitvoeringsplan zijn de programma's vertaald naar opgaven. Daarmee wordt duidelijk hoe de verschillende programma's vorm zullen krijgen in de visie van het gemeentebestuur. De programma's dienen in samenhang te worden beschouwd, er bestaan geen harde grenzen tussen de programma's. Tussen de programma's zit op sommige onderdelen overlap, dat past bij integraal beleid. We hebben de projecten toegedeeld aan het programma waarmee deze het sterkst verbonden zijn. De uitvoering van de Structuurvisie wordt in dit Uitvoeringsplan gewaarborgd. De Structuurvisie is geen droomvisie, maar heeft concrete consequenties. Het is daarom van belang dat de consequenties van de inhoudelijke opgaven in beeld zijn gebracht en integraal zijn afgewogen. De opgaven hebben grote financiële gevolgen en betreffen belangrijke keuzes. Daarom zijn ze zo concreet mogelijk in beeld gebracht.

Niet alle opgaven van de genoemde programma's zijn vertaald in concrete uitvoeringsprojecten. Verschillende programmaonderdelen vereisen nadere uitwerking. Dit betreft bijvoorbeeld de sociale opgaven in de wijken. Samen met de inwoners van de wijken en onze sociale partners gaan we in gesprek over wat nodig is in de eigen wijk of buurt. Dit noemen we het opstellen van sociale wijkagenda's. Hieruit komen opgaven naar voren die we nu nog niet kunnen benoemen en financieel kunnen vertalen. Deze opgaven moeten nog financieel worden geborgd. Daarnaast voorzien we in enkele wijken (Oosterboer, Haveltermade) de ontwikkeling van woonzorgzones. Deze zijn wel opgenomen in de lijst, maar nog niet geconcretiseerd. Ook dit is afhankelijke van de sociale wijkagenda's die we in samenspraak met de wijk willen opstellen.

Een ander voorbeeld betreft de groenopgave in Meppel. In delen van Koedijkslanden en aan de noordzijde van de binnenstad is de afstand tot grootschalige groengebieden (parkomgeving) erg groot. De wens bestaat om grotere groengebieden in deze omgevingen te ontwikkelen. Deze ambitie zal eerst worden getoetst aan de beleving van de inwoners van de betreffende gebieden, alvorens ze bij de herziening van het Uitvoeringsplan (in de toekomst) worden opgenomen.

6.3 Programma's

Per programma zijn de bijbehorende opgaven gegeven. Ook is de relatie met andere programma's beschreven en is de prioritering aangegeven.

6.3.1 Programma 1: Meppel leeft

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0072.jpg"

Dit jaar wordt gestart met het maken van sociale wijkagenda's. Samen met de inwoners van wijken/buurten/dorpen en de belangrijke maatschappelijke organisaties en instellingen zal worden verkend wat nodig is om te komen tot een activerende participatiemaatschappij. Wijkplatforms spelen daarin een belangrijke rol. De uitkomsten zullen worden vertaald naar concrete plannen. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Daar waar extra financiële middelen nodig zijn, worden deze in de volgende bestuursperiode(s) afgewogen.

De opgenomen woningbouwontwikkelingen waarmee aan de woningbouwvraag wordt voldaan zijn niet nieuw. De komende jaren zal de woonzorg-zone in Koedijkslanden in combinatie met een versterking van het voorzieningengebied vorm krijgen. De woningbouw in Nieuwveense Landen wordt gestart ook in Nijeveen zal de uitbreidingswijk Danninge Erve Zuid, fase 2 worden ontwikkeld. (De grondexploitatie van Danninge Erve zuid, fase 2 is voor vaststelling aangeboden.)

In de binnenstad is de ontwikkeling van woningbouw en voorzieningen op Het Vledder in gang gezet. Voor wat betreft het versterken van de verblijfskwaliteit ligt de focus eerst op een verbetering aan het Zuideinde. Daarna zal het versterken van de verblijfskwaliteit (accent op groen en water) in de binnenstad komen te liggen. Voor de lange termijn (na 10 jaar) is een nieuwe invulling van het gebied Vledderhof met centrumfuncties voorzien.

De totale nieuwbouw van het ziekenhuis is een belangrijke ontwikkeling voor zowel het programma Meppel leeft als Meppel werkt. Het betreft een opgave waar de gemeente een faciliterende rol heeft.

6.3.2 Programma 2: Meppel werkt

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0073.jpg"

Het kantorenpark/bedrijventerrein Blankenstein heeft nog ruimte voor grootschalige perifere detailhandel. Ook zijn kleine kantoren en bedrijven hier mogelijk. Op het gemengde bedrijventerrein Noord II is nog circa 15 hectare beschikbaar. Op het natte bedrijventerrein Oevers D nog ruim 10. Voor de woon-werklocatie Oevers E wordt een nieuwe ontwikkelstrategie opgesteld die beter past bij de wensen van de markt.

De komende jaren ligt de focus op hergebruik/transformatie van de verouderde bedrijventerreinen Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart. Deze opgave is gekoppeld aan programma Meppel verbindt waarin de ontwikkeling van de Noordelijke Stadsentree is opgenomen. Daarnaast worden een toename van werkgelegenheid verwacht van bedrijven op de natte bedrijventerreinen. In het bijzonder bij de containerterminal. Meppel koerst daarom op de uitbreiding van de haven. Voor de havenuitbreiding zal bij de uitwerking een ProjectMER worden opgesteld.

Op termijn komt de ontwikkeling van bedrijventerrein Noord III in beeld. De gemeente zal hierbij een faciliterende rol innemen.

In Nijeveen kan op termijn de ontwikkeling Spijkerserve worden uitgebreid met het daar gebruikelijke, kleinschalige, woon-werkgebied.

6.3.3 Programma 3: Meppel verbindt

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0074.jpg"

Door de raad is een amendement aangenomen voor het opnemen van de opgave fietssnelweg Meppel-Zwolle. De motivatie hiervoor is de volgende.

De in de Nota Fiets genoemde fietssnelweg Meppel-Zwolle maakt onderdeel uit van de in de Structuurvisie genoemde " toekomstbestendige infrastructuur".Hoewel deze verbinding niet op korte termijn is te realiseren, is het, gezien de planhorizon van de Structuurvisie, gewenst dit project in de visie op te nemen. De periode van verkenning en realisering ligt op 2016-2018.

De kwalitatieve verbetering van de binnenring om de binnenstad is jaren geleden al ingezet. Deze opgave betreft de delen van de binnenring waar nog geen herprofilering heeft plaatsgevonden en van de Marktstraat, als logische aansluiting op de ontwikkeling van Het Vledder.

De fietsverbinding van Meppel-Zuid naar Ezinge werd in het participatietraject als de belangrijkste opgave voor de Structuurvisie benoemd. De fietsverbinding Nieuwveense met een tunnel onder de N375 is voor wat betreft de tunnel een provinciale opgave.

De ontwikkeling van Nieuwveense Landen loopt minder snel dan voorzien. De infrastructuur zal, vanuit een beperking van de kosten en een doelmatige verbinding met Meppel, fasegewijs worden aangelegd. Een verkorte oostelijke route ligt nu het meest voor de hand. Dit wordt binnen het project uitgevoerd en gefinancierd, net als de zuidelijke parkzone, die fasegewijs zal worden aangelegd. Zo zal deze robuuste groenstructuur als overgangszone tussen de wijk en de stad geleidelijk vorm krijgen.

In het Transformatiegebied zijn veel opgaven benoemd, gecombineerd met programma. De opgave van een nieuwe noordelijke stadsentree is een ter bevordering van doorstroming op de N375 en voorkoming van een verkeersinfarct bij de watertoren, ter verbetering van de woon- en leefkwaliteit aan de Steenwijkerstraatweg, ten behoeve van herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en als aantrekkelijke, gastvrije route naar de binnenstad vanaf de provinciale weg en vanuit Nieuwveense Landen. De opgave van de noordelijke stadsentree zal na vaststelling van de Structuurvisie door de gemeenteraad meteen worden uitgewerkt. Dit is niet alleen een gemeentelijke opgave. Er wordt daarom gestart met een procesaanpak en ontwikkelstrategie. Ook zal nader onderzoek in het kader van een ProjectMER worden gedaan.

De ontwikkeling van een nieuwe noordelijke stadsentree is omvangrijk en kent een hoge gemeentelijke investering. De noordelijke stadsentree wordt gefaseerd uitgevoerd. Gestart wordt met de 1e fase die van de N375 tot aan het Meppelerdiep reikt. De aanleg van deze zal deze zeer waarschijnlijk terug kunnen worden verdiend met de ontwikkeling van de voormalige HIAB en VION locaties. Voor fase 2 (over het Meppelerdiep tot aan de ontsluitingsring) zal de stadsentree niet kostendekkend zijn. De nieuwe brug over het Meppelerdiep en de verbinding naar de ontsluitingsring betreft een wezenlijke investering. Gezocht zal worden naar externe financiering, waarbij gedacht wordt aan Europese subsidies. Er is in dit Uitvoeringsplan geen rekening gehouden met externe financiering vanwege de onzekerheid hiervan.

Na aanleg van de Noordelijke Stadsentree kan de Steenwijkerstraatweg opnieuw worden ingericht. Een prominente plek voor de fiets en meer ruimte voor gebruiksgroen staan hierbij centraal.

Door de raad een amendement aangenomen voor het opnemen van de opgave "herinrichting oostelijke stadsentree". De motivatie hiervoor is de volgende.

De verkeerskundige dominantie van deze stadsentree komt de kwaliteit ervan niet ten goede. De verkeerskundige drukte en de hortende doorstroming maken van deze entree geen aantrekkelijke stadsentree. In combinatie met de herprofilering van de Hoogeveenseweg/kruising Brandemaat verdient deze stadsentree binnen de planhorizon van de Structuurvisie wel de nodige aandacht. Een rotonde-oplossing kan hierbij worden betrokken.

Met het concreter benoemen van deze stadsentree wordt invulling gegeven aan de ambitie om tot een betere beleving van de entrees van de stad te komen.

De beleving vanaf het water kan op diverse plekken nog worden verbeterd (opgave). Ook zijn er plekken net buiten de binnenstad waar de recreatieve waarde aan het water een prominenter plek kan krijgen. Bijvoorbeeld bij het schiereiland De Bult en bij de Zwikker-locatie op Oevers A. Op deze plaatsen is het gewenst de recreatieve functie te versterken. Deze opgave heet Transformatiegebieden waterentrees. De strategie is om door middel van een verbetering van de openbare ruimte langs het water de markt verleiden om deze gebieden in te zetten voor (water)recreatie.

De herinrichting van het Reestdal is de afgelopen jaren ingezet. Een logisch vervolg is ook een betere inrichting van de "Stadsreest", het deel dat door het bebouwde gebied van Meppel loopt. Diverse routes en verbindingen worden in het plan voor de Stadsreest verbeterd. Naast de beleving staat ook de waterkwaliteit hierbij centraal. Het plan dat hiervoor gemaakt is, is op geld gezet en in de opgavenlijst van dit Uitvoeringsplan opgenomen.

Het is al jaren de wens om Nieuwveense Landen met een vaarverbinding met Meppel. De mogelijkheden zijn hiervoor globaal verkend. De investering hiervoor valt relatief gezien mee, maar is sterk afhankelijk van de tracékeuze. Hiervan zal een nadere studie moeten worden gemaakt, evenals van de milieutechnische inpassing van deze opgave. Uit de huidige planMER-studie kan echter niet worden geconcludeerd dat dit een onmogelijk opgave is. De ambitie blijft voor de langere termijn gehandhaafd. De ProjectMER-plicht blijft bestaan.

6.3.4 Prioritering

Niet alle opgaven binnen de verschillende programma's kunnen gelijktijdig worden gerealiseerd. Ze zijn ook niet allemaal even belangrijk. Sommige opgaven zijn noodzakelijk voordat tot realisatie van andere overgegaan kan worden. Deze volgorde is in de prioritering verwerkt.

In het onderstaande schema is de prioritering indicatief opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC1_0075.jpg"

Open Tabel prioritering in PDF

6.4 Financiën

In dit Uitvoeringsplan heeft een uitwerking plaatsgevonden van Structuurvisie in programma's en in opgaven voor de gehele Structuurvisieperiode (tot 2030). Voor de komende 10 jaar zijn de opgaven ook financieel vertaald door voor deze opgaven de investeringskosten globaal te berekenen. Bestaande grondexploitaties zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Opgaven 2014-2017

Door aansluiting te zoeken bij de bestaande opgaven en alleen de meest belangrijke nieuwe opgaven in het Uitvoeringsplan op te nemen kan gesteld worden dat de ambities voor de komende jaren realistisch zijn. Voor de Perspectiefnota (PPN) 2014-2017 zijn er dan ook geen nieuwe investeringen vanuit de Structuurvisie. De opgaven in deze periode zijn reeds geborgd in de PPN, door bestaand budget of door een sluitende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van het VION/HIAB-terrein (1e fase van de Noordelijke Stadsentree) zal wel een nieuwe grondexploitatie worden gestart. De grondexploitatie voor de gebied is sluitend, maar bevat wel risico's.

Opgaven 2018-2020

Vanaf volgend jaar zullen in de dan op te stellen PPN's de gemaakte keuzes in de Structuurvisie moeten worden opgenomen. Dit zijn opgaven die vanaf 2018 worden verwacht. De programma's Meppel leeft en Meppel werkt kennen opgaven die bijna allemaal zijn gedekt door (vastgestelde) grondexploitaties. De borging in de toekomst zal voornamelijk het programma Meppel verbindt betreffen. In dit programma zijn de investeringen voor de fietsverbinding Ezinge - Meppel-Zuid en de 2e fase van de Noordelijke Stadsentree (vanaf het Meppelerdiep in zuidelijke richting, inclusief de aangrenzende gebiedsontwikkeling) de voornaamste. De totale investering in deze periode is geraamd op afgerond 14,8 miljoen euro.

Opgaven 2021-2024

De opgaven in deze periode zijn veelal kwaliteitverbeteringen en gewenste gebiedsontwikkelingen in de stad, die we gezamenlijk met marktpartijen willen oppakken. Dit zijn opgaven die zijn doorgeschoven naar deze periode in afwachting van een betere economische conjunctuur. Het is de verwachting dat de investeringen op dat moment wel gedaan kunnen worden. De totale investering in deze periode is geraamd op afgerond 1,2 miljoen euro.

6.5 Samenwerken aan de uitvoering

In deze Structuurvisie worden de toekomstige opgaven beschreven. Deze zijn in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Aan de uitvoering willen we ook samen werken. De gemeente zal hierbij steeds meer een faciliterende rol aannemen en de kracht van de Meppeler samenleving zoveel mogelijk de ruimte geven. Private partijen, maatschappelijke organisaties en andere belangengroepen hebben een groot belang bij een leefbare en ondernemende gemeente. Vanuit die gezamenlijkheid wordt ook naar de investeringsopgave gekeken.

De ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente moeten gestalte krijgen door samenwerking tussen private en publieke partijen. Daar ligt de kracht van Meppel. Het vraagt om een regie-voerende overheid. Een overheid die duidelijk maakt wat ze wil, kaders stelt en daarbinnen voldoende ruimte geeft aan private initiatieven. Met de Structuurvisie en de ruimtelijke programma's worden de kaders gesteld waarbinnen opgaven kunnen worden uitgevoerd. Per opgave wordt door de gemeente een ontwikkelstrategie uitgewerkt die project-specifiek zal zijn. Deze ontwikkelstrategie beschrijft hoe de gemeente haar samenwerking zou willen inrichten, welke inzet van het grondbeleidsinstrumentarium wordt gekozen en wat de financiële inzet is. Dit is de eerste stap voor ontwikkelingen in bijvoorbeeld het Transformatiegebied

Subsidies of bijdragen van andere overheden worden zoveel mogelijk gezocht. De meeste kans op bijdragen van rijk en EU liggen op het vlak van (inter)nationale infrastructuur en economische ontwikkeling. Voor infrastructurele projecten is de provincie een belangrijke gesprekspartner en mede-investeerder.

Bij grondexploitaties zal de inzet zijn de nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk kostendekkend te maken.

6.6 Kostenverhaal

6.6.1 Samen investeren in leven, werken en verbinden

De komende jaren zijn er verschillende investeringen die gedaan worden om Meppel aantrekkelijk te houden. Met deze Structuurvisie wordt ingezet op het deels verhalen van de kosten die hier voor nodig zijn. Het gaat daarbij om bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse kosten en bijdrage ruimte ontwikkeling.

6.6.2 Bovenwijkse voorzieningen

Deze structuurvisie kent een aantal ambities die nodig zijn om Meppel aantrekkelijk te houden en uit te nodigen om hier te (blijven) wonen, werken en recreëren. Een aantal van deze ambities hebben een bovenwijkse karakter. Het gaat dan om investeringen in infrastructuur, veelal het wegennet, voor fietsers en auto's maar ook groenstructuren en watersystemen. Het zijn meestal civieltechnische ingrepen. De investeringen hebben profijt op nieuwe gebiedsontwikkelingen maar ook op bestaande bestemmingen. De kosten kunnen bestaan uit verwerving, ontwerp-, ontwikkelkosten en de uitvoering. De te verhalen investeringen worden opgenomen in de paragraaf grondbeleid (jaarrekening/begroting) of in een aparte nota kostenverhaal. De Noordelijke Stadsentree is een bovenwijkse voorziening waarvoor dwingend kostenverhaal zal worden toepast.

6.6.3 Bovenplanse kosten

Het verhalen van bovenplanse kosten is in deze structuurvisie aan de orde bij bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen moeten bijdragen aan de ontwikkeling, herstructurering of transformatie van oude terreinen. De te verhalen kosten worden uitgewerkt in de nota kostenverhaal of paragraaf grondbeleid van de begroting.

6.6.4 Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling

Op basis van artikel 6.24 Wro mag een gemeente afspraken maken over bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat hier dan om kosten die nodig zijn om de gemeente Meppel verder te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan woonzorgzones, natuur- en recreatieontwikkeling. Deze bijdrage is vrijwillig. De hoogte van deze bijdrage zal per geval worden bekeken. De fietsverbinding Meppel-Zuid - Ezinge is aangemerkt als een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor mogelijk een bijdrage op basis van  vrijwilligheid van derden zal worden gevraagd.

6.6.5 Systematiek

De bijdragen die in het kader van kostenverhaal worden gedaan door zelfrealisatoren liggen waarschijnlijk nog ver weg in de tijd, dat wil zeggen dat de ontwikkelingen, de komende jaren nog niet gepland zijn. Desondanks is het belangrijk dat er naast de Structuurvisie wel een duidelijk basis document ter grondslag ligt voor het kostenverhaal. Daarom zullen de genoemde bijdragen verder uitgewerkt worden in een nota kostenverhaal en verantwoording en wijzigingen zullen plaatsvinden in de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting. Van belang is ook dat de gevraagde bijdragen marktconform zijn en blijven. Als de markt hier aanleiding toe geeft of de uitvoerbaarheid van een plan in het geding komt dan kan de bijdrage worden aangepast. Bij een eventuele verbinding (tunnel) tussen bedrijventerreinen Noord II en III (nu geen onderdeel van de Structuurvisie) zal tevens dwingend kostenverhaal op basis van een bovenwijkse voorziening worden toegepast.

6.7 Borging: Planning- en control-cyclus

De Structuurvisie vormt het ruimtelijk kader voor de gemeente Meppel voor de periode tot 2030. Het programma is financieel uitgewerkt voor de eerste 10 jaar. Wil de Structuurvisie ook echt als gemeentelijk planningsinstrument gaan fungeren, dan kan het geen statisch instrument zijn. De gemeente zal voortdurend afwegingen moeten maken tussen het vastgestelde programma, nieuwe ruimtelijke mogelijkheden, marktontwikkeling, maatschappelijke veranderingen en financiële mogelijkheden. De Structuurvisie zal betrokken worden bij de planning- en control-cyclus. Het Uitvoeringsplan wordt jaarlijks bijgesteld.