direct naar inhoud van Regels
Plan: Meppel - Centrumschil
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.Centrumschil-BPC1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: "NL.IMRO.0119.Centrumschil-BPC1", met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.2 plan

het bestemmingsplan "Meppel - Centrumschil" van de gemeente Meppel.

1.3 aanbouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een gebouw dat ten behoeve van de bestemming:

 • a. als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw;
 • b. en met dat hoofdgebouw in directe verbinding staat;
 • c. in massa ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de planregels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 aan-huis-verbonden bedrijf

het beroepsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, waarvan de omvang in een woning met bijbehorende gebouwen past en waarbij de woonfunctie blijft behouden en waarvan de activiteiten behoren tot categorie 1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten.

1.7 aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend.

1.8 achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 meter van de voorkant, van het hoofdgebouw.

1.9 archeologisch deskundige

de gemeentelijke (beleids)archeoloog of een andere door het college van Burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologie.

1.10 archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis.

1.11 archeologisch waardevol gebied

een gebied met daaraan toegekende archeologische waarde vanwege kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden.

1.12 atelier

een ruimte die bedoeld is voor kunstbeoefening.

1.13 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.14 bebouwingspercentage

een op de planverbeelding of in de planregels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel/bestemmingsvlak/bouwvlak dat maximaal mag worden bebouwd met gebouwen.

1.15 bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als onderdeel van de onderneming in de verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.16 bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van bedrijvigheid.

1.17 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon die in loondienst is van het betreffende bedrijf of voorziening, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

1.18 bergbezinkbassin

een ondergronds bassin voor het doorvoeren en bufferen van rioolwater.

1.19 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte

de totale (bruto) vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis, een (dienstverlenend) bedrijf en/of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.20 bestaand gebruik

bij bouwwerken: bestaand ten tijde van de ter inzage legging van het bestemmingsplan als ontwerp.

bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het desbetreffende gebruiksverbod.

1.21 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.22 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.23 Bevi-inrichtingen

inrichtingen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.24 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw of ander bouwwerk, met een dak.

1.25 bijgebouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een gebouw dat ten behoeve van de bestemming:

 • a. als afzonderlijke ruimte of gebouw is gebouwd aan of bij een hoofdgebouw;
 • b. en met dat hoofdgebouw niet in directe verbinding staat;
 • c. in massa ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.26 bijzondere woonvorm

een voorziening voor de huisvesting van personen die bij hun normale dagelijkse functioneren, huishoudelijke, sociale, sociaal-medische en/of medische begeleiding en/of verzorging behoeven, zoals bejaarden of gehandicapten.

1.27 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.28 bouwgrens

de grens van een bouwvlak die niet door bebouwing mag worden overschreden, met uitzondering van overschrijdingen die op grond van deze planregels zijn toegestaan.

1.29 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.30 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.31 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.32 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.33 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.34 dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of overkapping.

1.35 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen (geen motorbrandstoffen zijnde) aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.36 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en instellingen, met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting.

1.37 dienstverlening

het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden.

1.38 erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan van toepassing is, deze die inrichting niet verbiedt.

1.39 erf- en terreinafscheiding

een bouwwerk, dat geen gebouw is en dat dient als scheiding tussen 2 of meer erven of terreinen, zoals muren, schuttingen, hekwerken of bouwwerken van vergelijkbare aard en omvang.

1.40 erker

een kleine grondgebonden uitbouw van maximaal één bouwlaag aan een voor- of zijgevel van een hoofdgebouw die in overwegende mate (minimaal 70%) een transparante uitstraling heeft.

1.41 evenement

een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg, binnen gebouwen of op het openbare water, met uitzondering van betogingen, samenkomsten en vergaderingen, jaar- en weekmarkten, bioscoop- en theatervoorstellingen, waarbij volgens het gemeentelijke evenementenbeleid onderscheid kan worden gemaakt in de volgende categorieën:
Categorie A: lokale evenementen op dorps/wijk en buurtniveau. Deze evenementen dragen in belangrijke mate bij aan de binding tussen inwoners in de stad. Deze evenementen zijn vooral gericht op participatie, ontmoeting tussen burgers en toeristisch-recreatieve promotie van de stad;
Categorie B: lokale en regionale evenementen met groeipotentie. Dit zijn middelgrote evenementen die zich kenmerken door een min of meer vaste deelnemers/publieksgroep en die zich door een onderscheidende programmering/activiteiten richten op groei. De economische spin-off is er wel maar kan nog verder in omvang toenemen. Het programma richt zich in eerste instantie op een duidelijke hoofdactiviteit maar heeft kansen om door het toevoegen van side-events en/of versterking van de promotie verder te groeien. Bij deze categorie evenementen is een sterke variatie in bezoekersaantallen van een paar honderd tot enkele duizenden;
Categorie C: boegbeeldevenementen. Dit zijn (jaarlijks) terugkerende evenementen met een internationaal karakter, bovenregionale uitstraling die een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie van de stad. De evenementen vinden vooral plaats in het historisch centrum, in en rond het water en hebben een economische spin-off voor de stad. De evenementen kenmerken zich door authenticiteit, uitstraling, goede organisatie en promotie. Evenementenorganisaties zoeken hierbij een actieve samenwerking met andere partijen (bedrijfsleven, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en toerisme) in de stad.

1.42 galerie

expositie- en verkoopruimte voor kunst;

1.43 garagebox

een gebouw dat bedoeld is voor het stallen van motorvoertuigen.

1.44 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.45 geluidgevoelige functies

bewoning of andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

1.46 geluidgevoelige gebouwen

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidgevoelige functie als bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder.

1.47 hogere grenswaarde

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder.

1.48 hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.49 horecabedrijf

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie.

1.50 horecabedrijf categorie 1

een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petit - restaurant, snackbar, snack - kiosk, tearoom, traiteur, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

1.51 horecabedrijf categorie 2

een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar, (grand)café, eetcafé, restaurant, café-restaurant en/of naar aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met logiesverstrekking of een zalencentrum.

1.52 horecabedrijf categorie 3

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van nachtverblijf met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken voor gebruik ter plaatse. Daaronder wordt begrepen: hotel, pension en overige logiesverstrekking.

1.53 horecabedrijf categorie 4

een horecabedrijf dat is gericht op het 's avonds en/of 's nachts verstrekken van (alcoholische) dranken en waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen of vergelijkbaar vermaak, zoals een bar-/dancing, discotheek, nachtclub en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

1.54 ingangspartij

een gebouwde ruimte, waarin de hoofdtoegang van een gebouw is gesitueerd.

1.55 kamerbewoning

het bewonen van een kamer in een woonhuis, waarbij de kamer niet als zelfstandige wooneenheid kan worden aangemerkt en zoals dit tot uitdrukking komt in de afwezigheid van een zelfstandige entree, keuken, of sanitaire voorzieningen;

1.56 kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

recreatieve voorzieningen die voornamelijk overdag plaatsvinden en die naar hun aard of invloed op de directe omgeving passen binnen de woonomgeving;

1.57 kunstwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening.

1.58 maatschappelijke voorzieningen

educatieve, informatieve, levensbeschouwelijke, medische, sociaal-medische, sociaal-culturele voorzieningen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, als ook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.59 meetverschil

een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven bestemmings- of bouwgrens.

1.60 nutsvoorzieningen

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water-, en elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten.

1.61 openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.

1.62 opslag

het bewaren van goederen, materialen en stoffen, al dan niet in combinatie met de productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard.

1.63 overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, al dan niet aangebouwd aan een ander bouwwerk en bestaande uit een lichte constructie, die van boven geheel of gedeeltelijk is afgesloten c.q. afgedekt.

1.64 peil
 • a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
 • c. indien in, op, of over het water wordt gebouwd: het gemiddelde waterpeil;
 • d. indien de onder a tot en met c genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of namens het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
1.65 plan

het bestemmingsplan 'Meppel-Centrumschil' van de gemeente Meppel.

1.66 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding.

1.67 restauratieve voorziening

voorziening ten dienste van een bedrijf of instelling, gericht op het verstrekken van (eenvoudige) spijzen en dranken aan de reguliere gebruikers van dat bedrijf of die instelling, zoals een kantine of mensa.

1.68 risicovolle inrichting

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico, dan wel een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

1.69 seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichtingen wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.70 sport

sporten, niet zijnde gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren.

1.71 Staat van Bedrijfsactiviteiten

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage onderdeel uitmaakt van deze regels.

1.72 straat- en bebouwingsbeeld

de waarde van het gebied in stedenbouwkundige zin door de mate van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is.

1.73 straalpad

een voorziening voor het transport van signalen via de ether tussen zender en ontvanger.

1.74 voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.75 voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt.

1.76 voorgevelrooilijn

de naar de weg toegekeerde bouwgrens van het hoofdgebouw.

1.77 voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder.

1.78 vuurwerkbedrijf

inrichtingen waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig is.

1.79 Wgh-inrichtingen

inrichtingen als bedoeld in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht.

1.80 wonen

het gehuisvest zijn in een woning/wooneenheid, zoals omschreven in onderhavige begripsbepalingen.

1.81 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden of maximaal twee kamerbewoners.

1.82 woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

1.83 woonhuis

een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

1.84 woonwagen

voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst.

1.85 zorginstelling

een instelling die zich richt op het verlenen van zorg, al dan niet in combinatie met wonen voor cliënten en personeel.

1.86 zorgwoning

een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijk en/of lichamelijk verzorging behoeven. Verzorging kan voortdurend of nagenoeg voortdurend plaatsvinden en in het gebouw kan een afzonderlijke ruimte ten behoeve van verzorging aanwezig zijn.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 de lengte, breedte en diepte van een gebouw

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenkant van de gevels en/of het hart van de scheidingsmuren.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage bij de planregels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat per bouwperceel maximaal één bedrijf is toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3' tevens voor bedrijven in de categorieën 1, 2 en 3 van de, als bijlage bij de planregels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat per bouwperceel maximaal één bedrijf is toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor wonen op de verdiepingen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. wegen en paden;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. opslagdoeleinden ten dienste van en in directe relatie met de onder a genoemde functies;

met de daarbij behorende:

 • j. erven en terreinen;
 • k. bebouwing;

met inachtneming van het volgende:

 • l. nieuwe Bevi - inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • m. vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;
 • n. Wgh - inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • o. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r. 1994 zijn niet toegestaan.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Bedrijf' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 3.1 genoemde functies;
 • b. een bedrijfswoning per bouwperceel en bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

3.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' mag de goothoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw mag ten hoogste 60o bedragen;
 • f. ten behoeve van de in 3.1 onder c genoemde functie is per bouwvlak maximaal het aantal woningen toegestaan dat is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';

3.2.3 Bedrijfswoning

Voor het bouwen van een bedrijfswoning en de bijbehorende bouwwerken bovendien de volgende bepalingen gelden:

 • a. de oppervlakte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 150 m2 bedragen;
 • b. de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 3 meter bedragen en van een overkapping niet minder dan 1 meter;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat op ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden gebouwd, dan wel ten hoogste het bestaande percentage indien dit meer is;
 • e. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van de bedrijfswoning;
 • f. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

3.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in 3.2.1 onder c genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of het laten gebruiken van bedrijfsgebouwen voor bewoning, met uitzondering van de in 3.2.1 onder b bedoelde gevallen;
 • b. detailhandel, tenzij in de vorm van aan de bedrijfsactiviteiten gelieerde detailhandelsactiviteiten;
 • c. het gebruik of het doen laten gebruiken van de gebouwen of gronden voor bedrijfsactiviteiten indien niet op eigen terrein kan worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte en onvoldoende ruimte voor laden en lossen kan worden geboden.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. artikel 3.1 onder a en kunnen bedrijven worden toegestaan die niet voorkomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, mits het bedrijf qua aard en invloed op de omgeving gelijk gesteld kan worden met de toegelaten bedrijven.

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. wegen en paden;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • f. erven en terreinen;
 • g. bebouwing.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Bedrijf - Nutsvoorziening' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 4.1 onder a genoemde functie;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' bedraagt de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de volgende functies voor zover die worden uitgeoefend op de begane grond van gebouwen:
  • 1. detailhandel;
  • 2. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage bij de planregels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  • 3. dienstverlenende bedrijven en/of instellingen;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens horecabedrijven categorie 1 en 2;
  • 5. maatschappelijke voorzieningen;
  • 6. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens wonen, al dan niet in combinatie met een ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep- en/of bedrijf;
 • b. de volgende functies voor zover die worden uitgeoefend op de verdieping(en) van gebouwen:
  • 1. wonen;
  • 2. opslagdoeleinden ten dienste van en in directe relatie met de onder a genoemde functies;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'dansschool' tevens een dansschool;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. bergingen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. wegen en paden;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. voorzieningen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
 • j. openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • k. erven en terreinen;
 • l. bebouwing.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Centrum bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten dienste van de in 5.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' gelden tevens de bepalingen als bedoeld in 29.5.2;
 • e. ten behoeve van het wonen als bedoeld in 5.1, onder b1 mag ten hoogste één woning worden gerealiseerd, met dien verstande dat het bestaande aantal is toegestaan indien daarvoor een vergunning is verleend.

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.2 onder e ten behoeve van toestaan van kamerbewoning.

5.5 Specifieke gebruiksregels
5.5.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of het laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen, anders dan bedoeld in 5.1, onder a.6 en b.1;
 • b. het gebruik of het laten gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning.

5.5.2 Persoonsgebonden overgangsrecht

Het gebruik als kamerbewoning ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - kamerbewoning met persoonsgebonden overgangsrecht' mag worden voortgezet en wel uitsluitend door de persoon/personen die op het moment van het van kracht worden van deze regels volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente als kamerbewoner staan ingeschreven op het betreffende adres Zuideinde 10.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels
5.6.1 Afwijkingsmogelijkheden

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.1 zodat dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen op de verdieping(en) zijn toegestaan.

5.6.2 Toepasbaarheid

De in 5.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegepast, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. theaters;
 • b. musea;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting' tevens een seksinrichting;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. restauratieve voorzieningen ten behoeve van de bestemming;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. wegen en paden;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen en terreinen;
 • k. bebouwing.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Cultuur en ontspanning' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 6.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen.

6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;

6.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 7 Detailhandel

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', tevens wonen op de verdieping;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 1' tevens bedrijven in categorie 1 van de als bijlage bij de planregels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. opslagdoeleinden ten dienste van en in directe relatie met de onder a t/m c genoemde functies;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. wegen en paden;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen en terreinen;
 • k. bebouwing.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Detailhandel' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 7.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen.

7.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' mag de goothoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • e. ten behoeve van de in 7.1 onder b genoemde functie is per bouwvlak maximaal één woning toegestaan tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';

7.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

7.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of het laten gebruiken van gebouwen voor bewoning, anders dan bedoeld in 7.1, onder b.

Artikel 8 Dienstverlening

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlenende bedrijven of -instellingen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor wonen op de verdiepingen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 1' tevens bedrijven in categorie 1 van de als bijlage bij de planregels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. opslagdoeleinden ten dienste van en in directe relatie met de onder a en b genoemde functies;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. wegen en paden;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen en terreinen;
 • k. bebouwing.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Dienstverlening' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 8.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen.

8.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • d. ten behoeve van de in 8.1 onder b genoemde functie is per bouwvlak maximaal één woning toegestaan tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.

8.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

8.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 9 Gemengd

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de volgende functies voor zover die worden uitgeoefend op de begane grond van gebouwen:
  • 1. wonen;
  • 2. detailhandel;
  • 3. dienstverlenende bedrijven of -instellingen;
  • 4. ateliers en galerieën;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens horecabedrijven categorie 1 en 2;
 • b. de volgende functies voor zover die worden uitgeoefend op de verdieping(en) van gebouwen:
  • 1. wonen;
  • 2. opslagdoeleinden ten dienste van en in directe relatie met de onder a genoemde functies;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. aan huis verbonden beroepen, tot ten hoogste 30% van het vloeroppervlak tot een maximum van 45 m2;

met de daarbij behorende:

 • d. erven en terreinen;
 • e. bebouwing.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Gemengd' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 9.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen.

9.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;

9.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

9.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

Artikel 10 Gemengd - Wonen/Dienstverlening

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Wonen/Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. dienstverlening;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. aan huis verbonden beroepen, tot ten hoogste 30% van het vloeroppervlak tot een maximum van 45 m2;

met de daarbij behorende:

 • d. tuinen en verhardingen;
 • e. (achter)paden;
 • f. bebouwing.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Gemengd - Wonen/Dienstverlening' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 10.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

10.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw mag vrijstaand of halfvrijstaand worden gebouwd;
 • c. per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw mag ten hoogste 60o bedragen;

10.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

10.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel of achter een naar de weg toe gekeerde zijgevel of het verlengde daarvan mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 11 Groen

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen,
 • b. bermen en beplanting;
 • c. parken en plantsoenen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'park' tevens voor cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. bergbezinkbassins;
 • i. voet- en fietspaden;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • l. bebouwing.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen ten behoeve van de in 11.1 genoemde functies;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' tevens bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de aanliggende woningen.

11.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, als bedoeld in 11.2.1, onder b, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 80 m2 bedragen.

11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten mag ten hoogste 10 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

Artikel 12 Horeca

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven categorie 1 en 2;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3', tevens voor horecabedrijven categorie 3;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. wegen en paden;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. bergingen;
 • i. opslagdoeleinden ten dienste van en in directe relatie met de onder a en b genoemde functies;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen en terreinen;
 • k. bebouwing.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Horeca' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 12.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

12.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen.

12.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

12.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 13 Maatschappelijk

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling', tevens zorginstellingen en zorgwoningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kwekerij', uitsluitend een kwekerij;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. restauratieve voorzieningen ten behoeve van de bestemming;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. wegen en paden;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. opslagdoeleinden ten dienste van en in directe relatie met de onder a en b genoemde functies;

met de daarbij behorende:

 • k. tuinen en terreinen;
 • l. bebouwing.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Maatschappelijk' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 13.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

13.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen.

13.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

13.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

13.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of het laten gebruiken van gebouwen voor bewoning, anders dan bedoeld in 13.1, onder b.

Artikel 14 Recreatie

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kleinschalige recreatieve voorzieningen, zoals een stedelijk kampeerterrein;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' tevens een kinderboerderij;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - watersport' tevens havenactiviteiten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'park' tevens voor cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. sanitaire voorzieningen ten behoeve van de onder a. bedoelde bestemming;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. wegen en paden;
 • j. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • k. erven en terreinen;
 • l. bebouwing.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Recreatie' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in 14.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw voor de in 14.1 onder a bedoelde bestemming mag worden gebouwd met dien verstande dat:
  • 1. uitsluitend binnen een bouwvlak mag worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte mag bedragen;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - watersport' mag een havengebouwtje worden gerealiseerd met dien verstande dat:
  • 1. uitsluitend binnen een bouwvlak mag worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte mag bedragen.

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 15 Sport

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. restauratieve voorzieningen ten behoeve van de bestemming;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. wegen en paden;
 • g. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. erven en terreinen;
 • i. bebouwing.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Sport' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 15.1 genoemde functie;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

15.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen.

15.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

15.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten en ballenvangers mag ten hoogste 15 meter bedragen.
 • c. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • d. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 16 Tuin

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden behorende hoofdgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. paden;
 • e. perceelontsluitingen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. verhardingen;
 • i. bebouwing.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de tot 'Tuin' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers en ingangspartijen;
 • b. bijbehorende bouwwerken in de vorm van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • c. luifels en balkons ten dienste van de bestemming wonen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16.2.2 Gebouwen

Met betrekking tot het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. erkers en ingangspartijen van aangrenzende bestemmingen mogen tot een breedte van ten hoogste 50% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw en tot een diepte van ten hoogste 1,5 meter en een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van bijgebouwen, overkappingen, erkers en ingangspartijen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de breedte ten hoogste 50% bedraagt van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw;
  • 2. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.

16.2.3 Luifels en balkons

Voor het bouwen van luifels en balkons ten dienste van de bestemming wonen gelden de volgende bepalingen:

 • a. voor luifels en balkons (van een woonhuis deeluitmakende) bebouwing mag de (verlengde) bouwgrens over ten hoogste de halve gevelbreedte met ten hoogste 1,5 meter worden overschreden;
 • b. de afstand tussen de bebouwing en openbaar toegankelijk gebied mag niet minder bedragen dan 3 meter.

16.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Met betrekking tot het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

16.3 Specifieke gebruiksregels

Het totale oppervlak van ongebouwde parkeervoorzieningen mag:

 • a. indien de aangrenzende gronden binnen het bouwperceel bestemd zijn tot Wonen, niet meer dan 50% van de tot "Tuin" bestemde gronden bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "cultuurhistorisch gebied - topklasse en hoog" (artikel 29.5) is het gebruik voor parkeren niet toegestaan, met uitzondering van de bestaande oprit.

Artikel 17 Verkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' tevens railverkeer ten behoeve van een stationsgebouw met bijbehorende:
  • 1. dienstverlenende voorzieningen;
  • 2. detailhandel;
  • 3. horecabedrijven categorie 1 en 2;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. kunstwerken;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. dagrecreatieve voorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. bergbezinkbassins;

met de daarbij behorende:

 • k. bebouwing.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op de tot 'Verkeer' bestemde gronden mogen worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in 17.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming.

17.2.2 Gebouwen

Met betrekking tot het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' mag een stationsgebouw worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. het gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen.

17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Met betrekking tot het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten mag ten hoogste 15 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

Artikel 18 Verkeer - Verblijfsgebied

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer – Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en pleinen;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. fiets- en voetpaden;
 • d. tuinen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - brugwachtershuisje' tevens geleiding van het verkeer te water;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling' tevens een fietsenstalling.

met daaraan ondergeschikt:

 • g. groenvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. dagrecreatieve voorzieningen;
 • l. erven en terreinen;
 • m. kunstwerken;
 • n. terrassen;
 • o. voorzieningen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

met de daarbij behorende:

 • p. bebouwing.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op de tot 'Verkeer – Verblijfsgebied' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in 18.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming.

18.2.2 Gebouwen

Met betrekking tot het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - brugwachtershuisje' mag een brugwachtershuisje worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. het gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling' mag een fietsenstalling worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. het gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen.

18.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Met betrekking tot het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten mag ten hoogste 10 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • b. waterberging;
 • c. waterhuishouding;
 • d. waterlopen
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger' tevens voor aanlegplaatsen voor het recreatieve verkeer ter water;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'park' tevens voor cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. groenvoorzieningen;
 • h. dagrecreatieve voorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. kunstwerken;

met de daarbij behorende:

 • k. bebouwing.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, steigers, palen en masten ten behoeve van de in 19.1 genoemde functies.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte mag ten hoogste 6 meter bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger' tevens aanlegsteigers.

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' tevens op de begane grond en eerste verdieping dienstverlenende bedrijven en instellingen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' tevens praktijkruimten op de begane grond ten behoeve van:
  • 1. dienstverlening;
  • 2. kantoor;
  • 3. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage bij de planregels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens horecabedrijven categorie 1 en 2 op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens (half)ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis' tevens een bedrijf aan huis;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning – zonnestudio' tevens een zonnestudio op de begane grond;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'dansschool' tevens een dansschool op de begane grond;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' tevens een antennemast;

met daaraan ondergeschikt:

 • j. aan huis verbonden beroepen, tot ten hoogste 30% van het vloeroppervlak tot een maximum van 45 m2;

met de daarbij behorende:

 • k. tuinen en verhardingen;
 • l. (achter)paden;
 • m. bebouwing.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de in 20.1 genoemde functies;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

20.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw mag vrijstaand, halfvrijstaand of in een rij worden gebouwd, met dien verstande dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', woongebouwen mogen worden gebouwd;
 • c. per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur' dat kamerbewoning is toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • f. de breedte van een hoofdgebouw mag niet minder dan 5 meter bedragen;
 • g. de dakhelling van een hoofdgebouw mag ten hoogste 60o bedragen;

20.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat overkappingen op het gehele achtererfgebied mogen worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd
 • d. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van overkappingen, mag ten hoogste 5 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een (aangebouwde) overkapping mag ten hoogste 3 meter bedragen.

20.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel of achter een naar de weg toe gekeerde zijgevel of het verlengde daarvan mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een (vrijstaande) overkapping mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, of ten hoogste de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping indien deze hoger is;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.
 • d. ten behoeve van de in 20.1, onder i bedoelde antennemast mag ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;

20.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

20.4 Afwijken van de bouwregels
20.4.1 Afwijkingsmogelijkheden

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. 20.2.2 onder d ten behoeve van toestaan van kamerbewoning op andere plaatsen;
 • b. 20.2.2 onder g ten behoeve van een verhoging van de dakhelling;
 • c. 20.2.3 onder a voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken tot aan (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • d. 20.2.3 onder d, ten behoeve van de vervanging van meerdere bijbehorende bouwwerken waarvan de gezamenlijke oppervlakte op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan groter is dan 70 m2, door één bijbehorend bouwwerk met een overeenkomstige oppervlakte.

20.4.2 Toepasbaarheid

De in 20.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheid van de aangrenzende gronden.

20.5 Specifieke gebruiksregels
20.5.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of het laten gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor doeleinden van bewoning.

20.5.2 Bestaand bedrijf aan huis

Ten behoeve van de in 20.1 onder f bedoelde functie gelden de voorwaarden als genoemd in 20.6.1.

20.6 Afwijken van de gebruiksregels
20.6.1 Afwijkingsmogelijkheden

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 20.1 voor het kunnen toestaan van een aan-huis-verbonden bedrijf, onder de voorwaarden dat:

 • a. de bedrijfsmatige activiteit alleen door de bewoner wordt uitgevoerd;
 • b. de oppervlakte maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de gebouwen bedraagt tot een maximum van 45 m2;
 • c. al het parkeren ten behoeve van het wonen in combinatie met de bedrijfsmatige activiteit op eigen terrein plaatsvindt;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt uitsluitend als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf;
 • e. de activiteit behoort tot categorie 1 van de van deze regels deel uitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage bij deze regels is gevoegd.

20.6.2 Toepasbaarheid

De in 20.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegepast, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 21 Wonen - Garages en bergingen

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Garages en bergingen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. garageboxen en bergingen ten behoeve van de opslag van huishoudelijke materialen en -apparaten, alsmede de stalling van voertuigen;

met de daarbij behorende:

 • b. bebouwing;
 • c. onbebouwde gronden.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Op of in de tot 'Wonen - Garages en bergingen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in 21.1 genoemde functie.

21.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen.

Artikel 22 Waarde - Archeologie 1

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachting.

22.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, tenzij het betreft:

 • a. bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 50 m² ten behoeve van andere daar voorkomende bestemming(en).

22.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 22.2, indien:

 • a. door een daartoe bevoegde instantie, is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. uit het onderzoek genoemd onder a blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn, maar er wordt voldaan aan nadere voorwaarden. Het bevoegd gezag bepaalt welke van de onderstaande voorwaarden bij het verlenen van een omgevingsvergunning in acht moet(en) worden genomen:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 3. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;
  • 4. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

22.4 Specifieke gebruiksregel

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen, het handelen in strijd met de Monumentenwet 1988.

22.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven en/of egaliseren van gronden met een oppervlakte groter dan 50 m² en een diepte van 0,3 meter;
 • b. het mengen of diepploegen van gronden met een oppervlakte groter dan 50 m² en dieper dan 0,3 meter;
 • c. het graven of dempen van watergangen;
 • d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, dieper dan 0,3 meter.

22.5.2 Uitzonderingen op het verbod

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

 • a. activiteiten die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. activiteiten die in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan en uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
 • c. activiteiten die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

22.5.3 Procedure

De in 22.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. door een daartoe bevoegde instantie, is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. uit het onderzoek genoemd in sub a blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn, maar er wordt voldaan aan nadere voorwaarden. Het bevoegd gezag bepaalt welke van de onderstaande voorwaarden bij het verlenen van een omgevingsvergunning in acht moet(en) worden genomen:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 3. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;
  • 4. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

Artikel 23 Waarde - Archeologie 2

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachting.

23.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, tenzij het betreft:

 • a. bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m² ten behoeve van andere daar voorkomende bestemming(en).

23.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2, indien:

 • a. door een daartoe bevoegde instantie, is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. uit het onderzoek genoemd onder a blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn, maar er wordt voldaan aan nadere voorwaarden. Het bevoegd gezag bepaalt welke van de onderstaande voorwaarden bij het verlenen van een omgevingsvergunning in acht moet(en) worden genomen:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 3. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;
  • 4. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

23.4 Specifieke gebruiksregel

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen, het handelen in strijd met de Monumentenwet 1988.

23.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
23.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven en/of egaliseren van gronden met een oppervlakte groter dan 500 m² en een diepte van 0,3 meter;
 • b. het mengen of diepploegen van gronden met een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan 0,3 meter;
 • c. het graven of dempen van watergangen;
 • d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, dieper dan 0,3 meter.

23.5.2 Uitzonderingen op het verbod

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

 • a. activiteiten die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. activiteiten die in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan en uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
 • c. activiteiten die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

23.5.3 Procedure

De in 23.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. door een daartoe bevoegde instantie, is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. uit het onderzoek genoemd in sub a blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn, maar er wordt voldaan aan nadere voorwaarden. Het bevoegd gezag bepaalt welke van de onderstaande voorwaarden bij het verlenen van een omgevingsvergunning in acht moet(en) worden genomen:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 3. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;
  • 4. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

Artikel 24 Waarde - Archeologie 3

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachting.

24.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, tenzij het betreft:

 • a. bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 1.000 m² ten behoeve van andere daar voorkomende bestemming(en).

24.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2, indien:

 • a. door een daartoe bevoegde instantie, is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. uit het onderzoek genoemd onder a blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn, maar er wordt voldaan aan nadere voorwaarden. Het bevoegd gezag bepaalt welke van de onderstaande voorwaarden bij het verlenen van een omgevingsvergunning in acht moet(en) worden genomen:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 3. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;
  • 4. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

24.4 Specifieke gebruiksregel

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen, het handelen in strijd met de Monumentenwet 1988.

24.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven en/of egaliseren van gronden met een oppervlakte groter dan 1.000 m² en een diepte van 0,3 meter;
 • b. het mengen of diepploegen van gronden met een oppervlakte groter dan 1.000 m² en dieper dan 0,3 meter;
 • c. het graven of dempen van watergangen;
 • d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, dieper dan 0,3 meter;

24.5.2 Uitzonderingen op het verbod

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

 • a. activiteiten die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. activiteiten die in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan en uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
 • c. activiteiten die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

24.5.3 Procedure

De in 24.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. door een daartoe bevoegde instantie, is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. uit het onderzoek genoemd in sub a blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn, maar er wordt voldaan aan nadere voorwaarden. Het bevoegd gezag bepaalt welke van de onderstaande voorwaarden bij het verlenen van een omgevingsvergunning in acht moet(en) worden genomen:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 3. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;
  • 4. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

Artikel 25 Waarde - Beschermd stadsgezicht

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van het behoud, herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn gebouwen, zoals deze onder meer tot uitdrukking komen in:

 • a. voor het Stationsweg:
  • 1. lineair karakter;
  • 2. symmetrische profielindeling;
  • 3. voortuinen die de overgang vormen naar de openbare ruimte;
 • b. voor het Zuideinde:
  • 1. lineair karakter;
  • 2. met uitzondering van het gedeelte ten noorden van de Weerdstraat, een overwegend a-symmetrische profielindeling, waarbij in zuidelijke richting de rooilijn onregelmatiger wordt;
  • 3. verdichting in de richting van de Binnenstad, door aanengesloten bebouwing en smallere parcellering;
 • c. voor het Wilhelminapark:
  • 1. een centrale vijver met in noordelijke richting een centrale en symmetrische as, waaromheen een padenstructuur in gebogen vormen;
  • 2. de Parklaan vormt (in het verlengde van de noord-zuidas) het verbindende element tussen het park en de Stationsweg;
  • 3. de wegenstructuur rond het park heeft een kenmerkende profielindeling met een smalle rijbaan en groene bermen zonder trottoir, die de zichtrelatie tussen park en bebouwing ondersteunt.

25.2 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mag aan de gronden en de bebouwing geen verandering worden aangebracht in de bestaande situatie ten aanzien van de volgende karakteristiek/kenmerken:

 • a. de ligging van de voorgevelrooilijn;
 • b. de ligging van de zijgevelrooilijn;
 • c. perceelsbreedte;
 • d. bebouwingstype;
 • e. aantal bouwlagen;
 • f. kaprichting en -vorm.

25.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 25.2, voor zover en indien:

 • a. daardoor de karakteristiek/kenmerken van het stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
 • b. alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend wint het bevoegd gezag advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.4.1 Omgevingsvergunning

Het is verboden binnen het beschermd stadsgezicht zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning of in afwijking van de bij zodanige omgevingsvergunning gegeven voorwaarden de volgende werken of werkzaamheden uit te (laten) voeren:

 • a. het herinrichten of anderszins wijzigingen aanbrengen in de inrichting van het openbaar toegankelijke gebied;
 • b. het bestraten of herbestraten van de bestaande profielen, in de zin van herprofilering en/of wijziging van bestratingmateriaal, het aanbrengen, wegnemen of veranderen van stoepen en stoepranden daaronder begrepen;
 • c. het bestraten en verharden van onverharde gronden.

25.4.2 Uitzonderingen

Het in 25.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing voor normale onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk in verband met het beheer of de voltooiing van werken die op het tijdstip van ter-inzage-legging van het ontwerp van dit plan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen, alsmede werken en/of werkzaamheden die worden of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende of nog te verlenen omgevingsvergunning; hieronder wordt mede verstaan:

 • a. het normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. werken en/of werkzaamheden, die strekken ter behoud of het herstel van de cultuurhistorische waarden.

25.4.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 25.4.1 kan slechts worden verleend, indien door de uitvoering van de werken of werkzaamheden, hetzij direct hetzij indirect, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristiek van het beschermd stadsgezicht.

25.4.4 Advies

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 25.4.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie omtrent de mogelijke aantasting van de karakteristiek van het beschermd stadsgezicht.

25.5 Omgevingsvergunning voor het slopen
25.5.1 Omgevingsvergunning

Het is verboden binnen het beschermd stadsgezicht zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning of in afwijking van de bij zodanige omgevingsvergunning gegeven voorwaarden gebouwen of delen van gebouwen te slopen, anders dan ter uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend of ter vernieuwing van onderdelen, welke uit oogpunt van onderhoud noodzakelijk is.

25.5.2 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 25.5.1 kan slechts worden verleend, indien door de sloop van het gebouw, hetzij direct hetzij indirect, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristiek van het beschermd stadsgezicht.

25.5.3 Advies

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 25.5.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie omtrent de mogelijke aantasting van de karakteristiek van het beschermd stadsgezicht.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 26 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 27 Algemene bouwregels

27.1 Algemeen
 • a. In die gevallen dat de bestaande dakhelling, goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in afwijking daarvan als toegestaan.
 • b. In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt die afstand in afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

27.2 Ondergronds bouwen:
 • a. Op plaatsen waar hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken zijn of gelijktijdig worden gebouwd, mag eveneens ondergronds worden gebouwd, met dien verstande dat direct aansluitend ook in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken mogen worden gebouwd.
 • b. Bij een omgevingsvergunning kan het bouwen van ondergrondse bouwwerken worden toegestaan op andere locaties dan genoemd onder a, mits hierdoor de in het gebied aanwezige waarden niet onevenredig worden aangetast.

27.3 Bouwen buiten het bouwvlak

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels van de afzonderlijke bestemmingen geldt dat de (verlengde) grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde mogen worden overschreden door:

 • a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
 • b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
 • c. (hoek-)erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, mits over niet meer dan de halve gevelbreedte en de (verlengde) grenzen van het bouwvlak met niet meer dan 1,5 meter worden overschreden;

mits de bedoelde overschrijdingen niet in de weg staan aan:

 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • e. een goede woonsituatie;
 • f. het straat- en/of bebouwingsbeeld;
 • g. de verkeersveiligheid;
 • h. de milieusituatie;
 • i. de sociale veiligheid.

Artikel 28 Algemene gebruiksregels

28.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of het laten gebruiken van gronden en gebouwen als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen;
 • b. het gebruik of het laten gebruiken van gronden of bouwwerken voor het oprichten van een verkooppunt van motorbrandstoffen.
 • c. het gebruik of het laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • d. het gebruik of het laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

28.2 Toegestaan gebruik
 • a. Evenementen in de categorie A als bedoeld in het gemeentelijk evenementenbeleid, mits hiervoor een vergunning dan wel toestemming op grond van andere regelgeving is verleend.

Artikel 29 Algemene aanduidingsregels

29.1 Geluidzone - industrie
29.1.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de geluidsbelasting van industrieterrein Oevers.

29.1.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij bestemmingen, mogen geen nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd.

29.1.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 29.1.2 voor het bouwen van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen overeenkomstig de bestemming, mits de geluidsbelasting vanwege de industrie van de gevels van deze woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

29.2 Veiligheidszone - lpg
29.2.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' zijn mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de opslag van lpg.

29.2.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij bestemmingen, mogen geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten worden gebouwd.

29.2.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de zin dat:

 • a. De aanduiding 'veiligheidszone - lpg' wordt verwijderd, mits de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd;
 • b. De aanduiding 'veiligheidszone - lpg' wordt gewijzigd (verkleind), mits:
  • 1. voor de risicovolle inrichting een (omgevings)vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht c.q. de Wet milieubeheer is verleend of gewijzigd;
  • 2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

29.3 Vrijwaringszone - molenbiotoop
29.3.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn mede bestemd voor de bescherming van de belevingswaarde en het functioneren van een molen.

29.3.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij bestemmingen mag, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, niet hoger worden gebouwd dan:

 • a. binnen een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte die gelijk is aan de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen;
 • b. buiten een afstand vanaf 100 m van de molen: de bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd met 1/30 van de afstand tussen het bouwwerk en de molen.

29.3.3 Uitzonderingen

Het bepaalde in 29.3.2 is niet van toepassing op bestaande bouwwerken die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen.

29.3.4 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 29.3.2 in die zin dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' de in de samenvallende bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen.

29.4 Evenemententerreinen

In afwijking van het bepaalde in de samenvallende bestemmingen is het toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' de gronden tevens te gebruiken voor evenementen in de categorieën B en C als bedoeld in het gemeentelijke evenementenbeleid, met dien verstande dat:

 • a. per kalenderjaar maximaal 20 evenementen uit categorie B mogen worden gehouden;
 • b. per kalenderjaar maximaal 10 evenementen uit categorie C mogen worden gehouden.

29.5 Cultuurhistorisch waardevol gebied
29.5.1 Cultuurhistorisch gebied -Topklasse en Hoog

In afwijking van, c.q. aanvulling op, het bepaalde in de bouwregels van de afzonderlijke bestemmingen dient, ter plaatse van de aanduiding “cultuurhistorisch gebied – topklasse en hoog” rekening te worden gehouden met de historische stadsstructuur, zoals deze tot uitdrukking komt in:

 • a. profielen van de openbare ruimten en in zichtlijnen;
 • b. kleinschaligheid en bebouwingskarakteristieken zoals gevelindeling, detaillering en materiaalgebruik;

Deze gebieden worden gewaardeerd als topkwaliteit en hoge kwaliteit in de 'Cultuurhistorische inventarisatie en waardestelling' en zijn van belang voor het instandhouden van de historische stedenbouwkundige structuur van het plangebied.

29.5.2 Cultuurhistorisch waardevolle gevellijnen

In afwijking van, c.q. aanvulling op, het bepaalde in de bouwregels van de afzonderlijke bestemmingen en het bepaalde in 29.5.1, geldt dat, ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' de plaats en de karakteristieken van de historische bebouwing dienen te worden gefixeerd. Deze gebieden worden gewaardeerd als topkwaliteit en zijn van belang voor het instandhouden van de historische stedenbouwkundige structuur van de binnenstad van Meppel. Bij het bouwen van hoofdgebouwen dient aan de volgende regels te worden voldaan:

 • a. er dient in de aangegeven gevellijn te worden gebouwd;
 • b. bij het samenvoegen van bestaande panden dient de parcellering in stand te blijven, dan wel niet meer dan 7 meter te bedragen;
 • c. bestaande kapvormen en kaprichtingen dienen in stand te blijven;
 • d. de bebouwing mag uit niet meer dan twee bouwlagen plus een kap bestaan.

29.6 Bouwen binnen cultuurhistorisch waardevol gebied

Burgemeester en wethouders kunnen binnen het plangebied, derhalve ook buiten de gebieden als bedoeld in 29.5.1, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede inpassing in de cultuurhistorische omgeving;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 30 Algemene afwijkingsregels

30.1 Afwijkingsmogelijkheden

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels, zodat:

 • a. kan worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 meter, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
 • b. kan worden toegestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 meter;
 • c. kan worden toegestaan dat de in dit plan toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde met 1 meter wordt overschreden;
 • d. kan worden toegestaan dat de in dit plan toegestane goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen met maximaal 2 meter wordt overschreden.

30.2 10% Regeling

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels ten behoeve van een vermeerdering van de voorgeschreven maten en percentages, alsmede de inhoud en de oppervlakte van de bouwwerken, mits de vermeerdering niet meer dan 10% bedraagt.

30.3 Toepasbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 30.1 en 30.2 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. dit niet in strijd is met de algemene aanduidingsregels van dit plan.

Artikel 31 Algemene wijzigingsregels

31.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in díe zin dat:

 • a. de dubbelbestemming voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachting vervalt, indien op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. de gebiedsaanduidingen (Artikel 29) worden verkleind, dan wel geheel worden verwijderd, indien blijkt dat de inrichting ter plaatse is beëindigd/ingeperkt met een milieuvergunning.

Artikel 32 Overige regels

32.1 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, met uitzondering van de voorschriften ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige regels;
 • b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
 • c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
 • d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
 • e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden, en
 • f. de ruimte tussen bouwwerken.

32.2 Verwijzing naar wettelijke regelingen

De wettelijke regelen (en begrippen) waarnaar in deze regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 33 Overgangsrecht

33.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het bestemmingsplan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

33.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 34 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Meppel - Centrumschil.'