direct naar inhoud van Regels
Plan: kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0118.2013BP8098001-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0118.2013BP8098001.VG-01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

Artikel 2 Reikwijdte

2.1 Reikwijdte

De regels van dit plan betreffen een aanvulling op hetgeen is bepaald in de regels, dan wel een wijziging van bestaande regels indien deze afwijken, van de volgende vigerende bestemmingsplannen en regels:

Naam bestemmingsplan   artikelnummer   Datum Vaststelling  
Bentinckspark 2009   14 lid 2 sub 2a   10-06-2010  
Bentinckspark, deelplan Kalkoven 2009   7 lid 2 sub 2a   08-11-2010  
Dalerend 2009   12 lid 2 sub 2a   09-06-2011  
De Weide I 2006   3 lid 2 sub 2a   29-05-2008  
De Weide II 2006   3 lid 2 sub 2a   07-06-2007  
Elim 2009   14 lid 2 sub2a   29-09-2011  
Erflanden 2010   9 lid 2 sub 3a   05-09-2011  
Fluitenberg 2007   3 lid 2 sub 2a   11-12-2008  
Hollandscheveld 2011   17 lid 2 sub 3 a, c en d   16-05-2013  
Hollandscheveld, deelplan De Oplegger 2010   5 lid 2 sub 2a   19-07-2012  
Krakeel 2007   3 lid 2 sub 2a   02-10-2008  
Krakeel, uitwerkingsplan Draco 2010   5 lid 2 sub 2a   30-11-2010  
Nieuweroord 2005   3 lid 2 sub 2a   08-03-2007  
Nieuweroord, deelplan Veldraai 2010   6 lid 2 sub 2a   01-12-2011  
Nieuwlande 2009   18 lid 2 sub 3   25-07-2012  
Noordscheschut 2009   19 lid 2 sub 2a, c en d   13-06-2013  
Oost/Oranjebuurt 2009   17 lid 2 sub 3a   26-04-2012  
Pesse 2009   16 lid 2 sub 2a   03-03-2011  
Pesse, deelplan uitbreiding woningbouw 2011   8 lid 2 sub 2a   13-09-2012  
Stadscentrum 2008   31 lid 2 sub 3a   27-05-2010  
Stadscentrum, wijzigingsplan De Kaap 2011   6 lid 2 sub 2a   11-04-2012  
Stationsgebied, deelplan bedrijvenpark Toldijk 2012   14 lid 2 sub 3   29-11-2012  
Stuifzand 2005   3 lid 2 sub 2a   11-01-2007  
Tiendeveen 2005   3 lid 2 sub 2a   11-01-2007  
Tiendeveen, uitwerkingsplan 2010   7 lid 2 sub 2a   01-02-2011  
Venesluis 2007   3 lid 2 sub 2a   30-10-2008  
Wolfsbos 2006   3 lid 2 sub 2a   21-08-2008  
Zuid 2006   3 lid 2 sub 2a   20-12-2007  

2.2 Samenhang

De regels van de onder lid 2.1 genoemde bestemmingsplannen blijven buiten toepassing indien er sprake is van strijdigheid met de regels van dit plan. Voor het overige blijven de regels van de genoemde bestemmingsplannen onverminderd van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 2 en 3.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

3.1 Bouwregels
3.1.1 Bijgebouwen

de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per hoofdgebouw bedragen maximaal:

  • 100 m² bij bouwpercelen met een oppervlakte tot 750 m2 ;
  • 125 m² bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 750 m2 tot 1.000 m2;
  • 150 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 1.000 m2  tot 1.500 m2;
  • 175 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 1.500 m2  tot 2.000 m2;
  • 200 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 2.000 m2  en groter;

met dien verstande dat:

  • ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende erf mag worden bebouwd en voor zover reeds bepaald in de in 2.1 genoemde bestemmingsplannen tevens minimaal 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende erf, dat voor de voorgevel of het verlengde daarvan is gelegen, onbebouwd blijft;
  • de afstand tussen het hoofdgebouw en bijgebouwen maximaal 30 meter mag bedragen.

3.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van de in lid 3.1.1 gegeven maten ten aanzien van de bijgebouwen tot niet meer dan 20% van die maten.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
5.2 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 5.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkintreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het  kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .............................................................

De voorzitter, De griffier,

...................... ................................