direct naar inhoud van Artikel 37 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 37 Verkeer - Verblijfsgebied

37.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer- Verblijfgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten;
 • b. wegen voor de ontsluiting van de aanliggende percelen;
 • c. erven en pleinen;
 • d. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
 • e. informatiesystemen/signaleringsborden;
 • f. tunnels en bruggen;
 • g. parkeerterrein ter plaatse van de functieaanduiding parkeerterrein;
 • h. garageboxen ter plaatse van functieaanduiding garage;
 • i. helikopter platform ter plaatse van de functieaanduiding specifieke vorm van verkeer- helikopterhaven;
 • j. een gereguleerde overnachtingsplaats voor campers ter plaats van de aanduiding specifieke vorm van verkeer gereguleerde overnachtingsplaats;
 • k. geluidswerende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • l. andere bouwwerken;
 • m. kunstwerken en waterwerken;
 • n. sport- en speelgelegenheden;
 • o. fiets- en voetpaden;
 • p. parkeervoorzieningen;
 • q. groenvoorzieningen;
 • r. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
37.2 Bouwregels
37.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding garage mogen garageboxen worden gerealiseerd;
 • b. de bouwhoogte van een garagebox, ter plaatse van de functieaanduiding garage mag maximaal de bestaande hoogte bedragen.
37.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 5 meter bedragen met dien verstande dat:
 • 1. de bouwhoogte van lichtmasten, informatiesystemen, signaleringsborden en vlaggenmasten maximaal 10 meter mag bedragen;
 • 2. de bouwhoogte van de erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg maximaal 1 meter mag bedragen;
 • 3. de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen maximaal 6 meter mag bedragen;
37.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de garageboxen anders dan stalling of garagebox;
 • b. het gebruik van de gronden Verkeer- Verblijfgebied ten behoeve van een helikopterplatform buiten de ter plaatse aangeduide functieaanduiding specifieke vorm van verkeer- helikopterhaven;
 • c. het gebruik van gronden met de bestemming Verkeer-Verbllijfsgebied ten behoeve van een camperplaats buiten de gereguleerde overnachtingsplaats (gop) zoals ter plaats van de aanduiding specifieke vorm van verkeer gereguleerde camperplaats;

37.4 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming Verkeer- Verblijfsgebied wijzigen:
 • a. door de aanduiding specifieke vorm van verkeer- helikopterplatform te verwijderen of te verplaatsen naar de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied ten behoeve van de bestemming Verkeer of Verkeer en- Verblijfgebied;
 • b. door de aanduiding specifieke vorm van verkeer- helikopterplatform te verplaatsen naar de bestemming Maatschappelijk- Medisch en Zorg;
 • c. de aanduiding gereguleerde camperplaats te verwijderen of te verplaatsen binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied;
 • 2. Mits de wijziging financieel haalbaar te zijn en het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten. In de afweging om conform artikel 3.6 het bestemmingsplan te wijzigen dient in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen te worden. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.