direct naar inhoud van Artikel 35 Verkeer - Spoorverkeer
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 35 Verkeer - Spoorverkeer

35.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer-Spoorverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegdoeleinden;
 • b. spoorwegverbindingen en overgangen;
 • c. treinstation en perrons;
 • d. informatiesystemen/signaleringsborden;
 • e. schakelstations;
 • f. bijbehorende bouwwerken;
 • g. geluidswerende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • h. andere bouwwerken;
 • i. kunstwerken en waterwerken;
 • j. toegangswegen in- en uitritten;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
35.2 Bouwregels
35.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bebouwingspercentage terrein (%) staat per bouwvlak het maximale bebouwingspercentage aangegeven, indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak 100% bebouwd worden;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding goothoogte mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen goothoogte is aangegeven;
35.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken maximaal 50m² mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, mag maximaal 6 meter bedragen
 • c. de bouwhoogte van stroomleidingen en seinpalen maximaal 12 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van terreinafscheidingen gelegen mag maximaal 1 meter bedragen;
35.3 Afwijken van de bouwregels
35.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 35.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen gerealiseerd mogen buiten het bouwvlak worden met een maximum vloeroppervlak van 100m² en een maximale bouwhoogte tot maximaal 3,5 meter;
35.3.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 35.3 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

35.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het veranderen van het profiel, dan wel het veranderen van bestaande geluidsreducerende maatregelen waardoor de voorkeurgrenswaarde of een hogere verkregen grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder wordt overschreden.