direct naar inhoud van Artikel 29 Maatschappelijk - Religie
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 29 Maatschappelijk - Religie

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk-Religie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. religieuze instellingen zoals kerken, moskeeën, gebedshuizen en andere in aard en omvang vergelijkbare instellingen met bijbehorende voorzieningen;
 • b. wonen- vrijstaand ter plaatse van de functieaanduiding wonen;

met bijbehorende:

 • c. andere bouwwerken;
 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. fietsenstallingen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. toegangswegen en parkeervoorzieningen.
29.2 Bouwregels
29.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht;
 • c. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven;
 • e. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding goothoogte mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen goothoogte is aangegeven;
29.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
 • b. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
29.2.3 Ter plaatse van de functieaanduiding wonen
 • a. ter plaatse van de functieaanduiding woning is 1 vrijstaande woning toegestaan;
 • b. de voorgevel van de woning dient in de gevellijn te worden opgericht;
 • c. de woning dient binnen de functieaanduiding te worden gebouwd;
 • d. ten behoeve van de woning, inclusief bijbehorend bouwwerk mag maximaal 250m² gebouwd worden mits niet meer dan 50% van het perceel bebouwd wordt;
 • e. de goothoogte van de woning mag niet meer bedragen dan de bestaande hoogte;
 • f. de bouwhoogte van de woning mag niet meer bedragen dan de bestaande hoogte;
 • g. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw, deze mogen buiten de aangeduide functieaanduiding geplaatst worden;
 • h. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • i. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • j. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
29.2.4 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 25m² bedragen, mits niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
29.3 Nadere eisen
29.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
29.4 Afwijken van de bouwregels
29.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • 1. artikel 29.2.1 onder a en toestaan dat maximaal 50m² aan bijhorende bouwwerken buiten het bouwvlak gerealiseerd mogen worden, mits;
  • a. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
29.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 29.4 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

29.5 Afwijken van de gebruiksregels
29.5.1 Bevoegdheid
 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 • a. artikel 29.1 en toestaan dat de gronden met de bestemming Maatschappelijk- Religie gebruikt mogen worden ten behoeve van in aard en omvang vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen;
 • 2. De toepassing van de in artikel 29.5 genoemde afwijking mag het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet aantasten. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;