direct naar inhoud van Artikel 27 Maatschappelijk - Medisch en Zorg
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 27 Maatschappelijk - Medisch en Zorg

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk- Medisch en Zorg aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een ziekenhuis;
 • b. medische voorzieningen;
 • c. zorginstellingen, waaronder verpleeginstellingen, revalidatiecentra, zorghotel, medisch(kinder)dagverblijf;
 • d. onderwijsvoorzieningen en kinderopvang;
 • e. een politiepost, ambulancepost, brandweerpost;
 • f. organisaties en instellingen tbv thuiszorg, verhuur- en verkoop van hulpmiddelen;
 • g. klinisch chemisch laboratorium ten dienste van de bestemming;
 • h. detailhandel en horeca ten dienste van de bestemming;
 • i. kantoorruimte ten dienste van de bestemming;
 • j. huisvesting van personeel ten dienste van de bestemming

met bijbehorende:

 • k. andere bouwwerken;
 • l. sport- en speelgelegenheden;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • o. verkeersvoorzieningen in de vorm van ontsluitingswegen, in- en uitritten, fiets- en voetpaden, taxi-standplaatsen en parkeervoorzieningen zowel ondergronds als bovengronds;
27.2 Bouwregels
27.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bebouwingspercentage terrein (%) staat per bouwvlak het maximale bebouwingspercentage aangegeven, indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak 100% bebouwd worden;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven;
27.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

 • a. maximaal 100m² bijbehorende bouwwerken mogen buiten het bouwvlak gerealiseerd worden;
 • b. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • d. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
27.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 75m² bedragen, mits het bebouwingspercentage op de verbeelding niet wordt overschreden;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
27.2.4 Ondergrondsparkeren

Voor ondergrondse parkeergarages gelden de volgende bepalingen:

 • a. ondergrondse parkeergarages dienen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
27.3 Nadere eisen
27.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
27.4 Afwijken van de bouwregels
27.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 27.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak gerealiseerd mogen worden met een maximum vloeroppervlak van 100m²;
 • b. artikel 27.2.1 lid c en toestaan dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw maximaal 5 meter hoger mag bedragen dan bestaande en of aangeduide bouwhoogte;
27.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 27.4 genoemde afwijkingen zijn beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

27.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

 • a. de aanduiding specifieke vorm van verkeer- helikoterplatform opnemen binnen de bestemming Maatschappelijk- Medisch en Zorg;

De wijziging dient het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten. In de afweging om conform artikel 3.6 het bestemmingsplan te wijzigen dient in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen te worden. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad kan de functiewijziging niet plaatsvinden.